ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

Posts Tagged ‘Agriculture

เศรษฐศาสตร์การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีการเกษตร

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

EC482
อ่านกันเถอะ...
เศรษฐศาสตร์การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีการเกษตร 3 หน่วย
(Economics of Technological Change in Agriculture)
เป็นการศึกษาถึงลักษณะของการ เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีในแง่เศรษฐศาสตร์ การยอมรับเทคโนโลยีการเกษตร การแพร่กระจายเทคโน,ยีการเกษตร ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง เทคโนโลยีที่มีต่อเกษตรกร ผลผลิต การจ้างงานและเศรษฐกิจของประเทศรวมทั้งศึกษา เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีการเกษตรของประเทศต่าง ๆ

คู่มือการเกษตรเบื้องต้น

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

AG103(s)
อ่านกันเถอะ...
คู่มือการเกษตรเบื้องต้น หน่วย
(Introduction to Agriculture)
ศึกษา พื้นฐานทางวิชาการเกษตร ซึ่งเกี่ยวข้องกับเศรษกิจ และความสำคัญในสังคมปัจจุบัน และศึกษาสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ที่มีความสำคัญต่อการเกษตรตลอดจนหลักปฏิบัติและการจัดการเกษตร

คำนำ : Introduction
สารบัญ : Content
บทที่ 1 : ปริมาณอาหารในอดีต
บทที่ 2 : การเพิ่มอาหารในอนาคต
บทที่ 3 : ปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้งกับการผลิตและการกระจายอาหาร
ภาคผนวก : supplement
บรรณานุกรม : Reference

การเกษตรเบื้องต้น (ภาคการปรับปรุงพันธุ์พืช)

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

AG103(50)
อ่านกันเถอะ...
การเกษตรเบื้องต้น (ภาคการปรับปรุงพันธุ์พืช) 3 หน่วย
(INTRODUCTION TO AGRICULTURE (PLANTS IMPROVEMENT))
ศึกษา เกี่ยวกับความสำคัญของการเกษตรและการเกษตรแบบพอเพียง บทบาทและความสำคัญของการผสมพันธุ์พืช เซลล์และการแบ่งเซลล์ พันธุศาสตร์ตามหลักของเมลเดล ส่วนต่างๆของพืช วิวัฒนาการและการสืบพันธุ์ของพืช การกำเนิดพืชมีดอก การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากพืช การปรับปรุงพันธุ์พืชวิธีการต่างๆ การผสมกลับ และการกลายพันธุ์ เทคโนโลยีชีวภาพกับการผสมพันธุ์พืช การส่งถ่ายยีนสู่พืชกับการปรับปรุงพันธุ์พืช การดำเนินการเกี่ยวกับพืชพันธุ์ใหม่

คำนำ
สารบัญ
คำชี้แจงตำราศึกษาด้วยตนเอง
บทที่ 1 : บทบาทและความสำคัญของการผสมพันธุ์พืช
บทที่ 2 : เซลล์และการแบ่งเซลล์
บทที่ 3 : พันธุศาสตร์ตามหลักของเมนเดล
บทที่ 4 : ส่วนต่าง ๆ ของพืช
บทที่ 5 : วิวัฒนาการและการสืบพันธุ์ของพืช
บทที่ 6 : การกำเนิดพืชมีดอก
บทที่ 7 : การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากพืช
บทที่ 8 : การปรับปรุงพันธุ์พืชวิธีการต่าง ๆ
บทที่ 9 : การผสมกลับ และการกลายพันธุ์
บทที่ 10 : เทคโนโลยีชีวภาพกับการผสมพันธุ์พืช
บทที่ 11 : การส่งถ่ายยีนสู่พืชกับการปรับปรุงพันธุ์พืช
บทที่ 12 : การดำเนินการเกี่ยวกับพืชพันธุ์ใหม่
ภาคผนวก
พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช
แบบประเมินผลหลังเรียน
บรรณานุกรม

การเกษตรเบื้องต้น

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

AG103(41)
อ่านกันเถอะ...
การเกษตรเบื้องต้น 3 หน่วย
(Introduction to Agriculture)

คำนำ : Introduction
สารบัญ : Content
รายนามผู้เรียบเรียง:biography
บทที่ 1 : ความสำคัญของการเกษตร
บทที่ 2 : ส่วนต่างๆของต้นพืช(ลำต้น,ใบ และราก)
บทที่ 3 : ส่วนต่างๆของต้นพืช(ดอก,ผลและเมล็ด)
บทที่ 4 : สิ่งแวดล้อมของพืช
บทที่ 5 : การใช้พื้นที่เพื่อการเกษตร
บทที่ 6 : การดำเนินงานการเกษตร
บทที่ 7 : การให้น้ำแก่พืช
บทที่ 8 : ธาตุอาหารของพืช
บทที่ 9 : ศัตรูพืช
บทที่10 : การปรับปรุงพืช
บทที่11 : การขยายพันธุ์พืชแบบใช้เพศ
บทที่12 : การขยายพันธุ์พืชแบบไม่ใช้เพศ
บทที่13 : ปลา
บทที่14 : กุ้ง
บทที่15 : ไก่
บทที่15 : ไก(ต่อ)
บทที่16 : การเพาะเห็ดฟาง
บทที่17 : GREENHOUSE
บรรณานุกรม : Reference

เกษตรศาสตร์ทั่วไป

leave a comment »

036111     เกษตรศาสตร์ทั่วไป     Overview in Agriculture

ความสำคัญของการเกษตรต่ออารยธรรม ความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐกิจ สังคมการเมือง และสิ่งแวดล้อม กับการเกษตรของประเทศไทยและของโลก หน่วยงานและองค์กรในประเทศและระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรและสิ่งแวดล้อม ระบบการเกษตรและโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตรของประเทศไทย และความสัมพันธ์กับอุตสาหกรรมเกษตร

(The significance of agriculture to civilization; relationship of economics, society, politics and environment to agriculture in Thailand and the world; national and international institutions and organizations involving in agriculture and environment; agricultural system and production structure; relationship with agroindustry.)

(036111 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 8, 2009 at 2:35 pm

เกษตรผสมผสานปริทัศน์

leave a comment »

04804111     เกษตรผสมผสานปริทัศน์     Overview of Integrated Agriculture

ความสำคัญและรูปแบบของระบบเกษตรผสมผสาน ความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐกิจสังคม การเมือง และสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนาระบบเกษตรผสมผสาน ความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการใช้ปัจจัยที่มีผลต่อการเพาะปลูก การเลี้ยงสัตว์ การประมง และการจัดการป่าไม้ โครงสร้างของผลิตผลจากระบบเกษตรผสมผสานกับความเป็นอยู่ของเกษตรกร ความสัมพันธ์กับอุตสาหกรรมครัวเรือน

(Significance and model of integrated agricultural system; relationship of economics, society, politics and environment to evolution of the system; sustainability of natural resources and environment in relation to utilization of factors affecting crop cultivation, animal raising, fishery and forest management. Product structure of the integrated agriculture system in relation to farmers’ welfare and household industry.)

(04804111 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 8, 2009 at 12:16 pm

การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ทางการเกษตร

leave a comment »

04804381     การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ทางการเกษตร     Computer Application in Agriculture

องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย ระบบปฏิบัติการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การเขียนโปรแกรมเพื่อการจัดการทางการเกษตร หลักและการออกแบบระบบสารสนเทศการเกษตร การเขียนโปรแกรมเพื่อแก้ไขปัญหาทางการเกษตร

(Computer of computer network and operating systems. Agricultural management with computer programming. Principles of agriculture information system. Agricultural programming and problem solving.)

(04804381 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 8, 2009 at 9:47 am