ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

Posts Tagged ‘Aided

การนำคอมพิวเตอร์มาช่วยในการออกแบบและผลิต

leave a comment »

2103532    การนำคอมพิวเตอร์มาช่วยในการออกแบบและผลิต    Computer Aided Design and Computer Aided Manufacturing

ซีเอดี/ซีเอเอ็ม เบื้องต้น หลักการวาดภาพ 3 มิติ การออกแบบผิว การวิเคราะห์การออกแบบทางวิศวกรรม การเขียนโปรแกรมควบคุมเครื่องเอ็นซีและการตรวจสอบ การเชื่อมสู่การผลิต การแลกเปลี่ยนข้อมูล ซีไอเอ็มเบื้องต้น บทบาทของหุ่นยนต์อุตสาหกรรม การทำรหัสและการแบ่งแยกประเภท หลักการทำจำลองรูปต้นแบบแบบเร็ว

(Introduction to CAD/DAM; draughting concept; 3D modelling concept; surface design; design analysis; NC programming and verificationl, link to manufacture, CAD/CAM data exchange; introdution to CIM: role of robotics; coding and classification; rapid prototyping concept.)

(2103532 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

การออกแบบทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้คอมพิวเตอร์

leave a comment »

2102645    การออกแบบทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้คอมพิวเตอร์    Computer-Aided Design In Electronics

การออกแบบเบื้องต้น ที่ใช้คอมพิวเตอร์ บทบาทของคอมพิวเตอร์ในการออกแบบกระบวนการ เครื่องมือและเทคนิค ตัวอย่างการใช้คอมพิวเตอร์ในการออกแบบทางวิศวกรรม เช่น การออกแบบแผลงวงจรพิมพ์ การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ การออกแบบวงจรประมวลขนาดใหญ่และใหญ่มาก LSI/VLSI

(Introduction to CAD; role of computers in the design process; tools and techniques; examples of CAD in engineering design such as CAD for PCB design, CAD for electronic circuit design, CAD for LSI/VLSI applications, etc.)

(2102645 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

การวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์โดยอาศัยคอมพิวเตอร์

leave a comment »

2102641    การวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์โดยอาศัยคอมพิวเตอร์    Computer-Aided Analysis of Electronic Circults

กรรมวิธีสร้างสมการวงจรแบบต่าง ได้แก่ แบบโนดัล แบบมอดิฟายด์โนดัล และแบบสปาร์ซทาโบล อัลกอริทึมและขั้นตอนต่างๆ ในการวิเคราะห์เชิงกระแสตรง และวิเคราะห์เชิงเวลาของวงจรชนิดไม่เส้น การคำนวณหาความไวของตัวแปรในวงจรที่มีต่อพารามิเตอร์ต่าง ทั้งในเชิงกระแสตรงและในเชิงเวลา ตัวอย่างการใช้งานของโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับวิเคราะห์วงจรแบบต่าง

(Methods for formulating circuit equations: nodal analysis, modified nodal analysis and sparse tableau analysis; DC and transient analysis of nonlinear circuits: algorithms and implementation aspects; computation of DC and time-domain sensitivities of circuit variable with respect to parameters; applications of circuit analysis programs.)

(2102641 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

พื้นฐานการใช้คอมพิวเตอร์สนับสนุนการออกแบบ

leave a comment »

2501646    พื้นฐานการใช้คอมพิวเตอร์สนับสนุนการออกแบบ    Introduction To Computer Aided Design

หลักการเบื้องต้นของวิธีการใช้คอมพิวเตอร์ เพื่อสนับสนุนการวิเคราะห์โปรแกรมออกแบบ ตลอดจนการออกแบบร่างและการเขียนแบบ การใช้ไมโครคอมพิวเตอร์ และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานเพื่อใช้งานด้านการออกแบบ

(Principles and basic methods of employing a microcomputer to assist in analysing architectural program, preliminary design and drawing. Training on the use of micro-computer, basic techniques in computer programming leading to the development of simple softwares for architectural design applications.)

(2501646 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 17, 2009 at 1:30 pm

ปฏิบัติการออกแบบสถาปัตยกรรมโดยคอมพิวเตอร์

leave a comment »

2501675    ปฏิบัติการออกแบบสถาปัตยกรรมโดยคอมพิวเตอร์    Computer Aided Design Studio

การออกแบบสถาปัตยกรรมด้วยการใช้เครื่องมือทางคอมพิวเตอร์ช่วยในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการออกแบบ โดยเน้นถึงวิธีการและแนวความคิดในการออกแบบตลอดจนผลกระทบที่มีต่องานออกแบบด้วยวิธีการทางคอมพิวเตอร์

(An exploration of computer aided design and Drafting in an architectural design process and methodology.)

(2501675 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 17, 2009 at 12:06 pm

การออกแบบโดยคอมพิวเตอร์

leave a comment »

2501683    การออกแบบโดยคอมพิวเตอร์    Computer Aided Design

หลักการเบื้องต้นของวิธีการใช้คอมพิวเตอร์ เพื่อสนับสนุนในการวิเคราะห์โปรแกรมออกแบบ ตลอดจนการออกแบบร่างและการเขียนแบบ การใช้ไมโครคอมพิวเตอร์ และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานเพื่อใช้งานด้านออกแบบ

(Principles and basic methods of employing a microcomputer to assist in analyzing architectural program, preliminary design and drawing; training on the use of micro-computer, basic techniques in computer programming leading to the development.)

(2501683 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 17, 2009 at 11:57 am

การออกแบบและเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์

leave a comment »

03501261     การออกแบบและเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์     Computer-Aided Design and Drafting

การใช้คอมพิวเตอร์ในการออกแบบและการเขียนแบบ การเขียนแบบชิ้นส่วนงานทางวิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ การเขียนแบบสองมิติ และการเขียนแบบสามมิติ

(Design and drafting with the assistance of computer; drafting of naval architecture and marine engineering works; two and three dimensional drafting.)

(03501261 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 8, 2009 at 4:55 pm