ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

Posts Tagged ‘Aided

การนำคอมพิวเตอร์มาช่วยในการออกแบบและผลิต

leave a comment »

2103532    การนำคอมพิวเตอร์มาช่วยในการออกแบบและผลิต    Computer Aided Design and Computer Aided Manufacturing

ซีเอดี/ซีเอเอ็ม เบื้องต้น หลักการวาดภาพ 3 มิติ การออกแบบผิว การวิเคราะห์การออกแบบทางวิศวกรรม การเขียนโปรแกรมควบคุมเครื่องเอ็นซีและการตรวจสอบ การเชื่อมสู่การผลิต การแลกเปลี่ยนข้อมูล ซีไอเอ็มเบื้องต้น บทบาทของหุ่นยนต์อุตสาหกรรม การทำรหัสและการแบ่งแยกประเภท หลักการทำจำลองรูปต้นแบบแบบเร็ว

(Introduction to CAD/DAM; draughting concept; 3D modelling concept; surface design; design analysis; NC programming and verificationl, link to manufacture, CAD/CAM data exchange; introdution to CIM: role of robotics; coding and classification; rapid prototyping concept.)

(2103532 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

การออกแบบทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้คอมพิวเตอร์

leave a comment »

2102645    การออกแบบทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้คอมพิวเตอร์    Computer-Aided Design In Electronics

การออกแบบเบื้องต้น ที่ใช้คอมพิวเตอร์ บทบาทของคอมพิวเตอร์ในการออกแบบกระบวนการ เครื่องมือและเทคนิค ตัวอย่างการใช้คอมพิวเตอร์ในการออกแบบทางวิศวกรรม เช่น การออกแบบแผลงวงจรพิมพ์ การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ การออกแบบวงจรประมวลขนาดใหญ่และใหญ่มาก LSI/VLSI

(Introduction to CAD; role of computers in the design process; tools and techniques; examples of CAD in engineering design such as CAD for PCB design, CAD for electronic circuit design, CAD for LSI/VLSI applications, etc.)

(2102645 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

การวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์โดยอาศัยคอมพิวเตอร์

leave a comment »

2102641    การวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์โดยอาศัยคอมพิวเตอร์    Computer-Aided Analysis of Electronic Circults

กรรมวิธีสร้างสมการวงจรแบบต่าง ได้แก่ แบบโนดัล แบบมอดิฟายด์โนดัล และแบบสปาร์ซทาโบล อัลกอริทึมและขั้นตอนต่างๆ ในการวิเคราะห์เชิงกระแสตรง และวิเคราะห์เชิงเวลาของวงจรชนิดไม่เส้น การคำนวณหาความไวของตัวแปรในวงจรที่มีต่อพารามิเตอร์ต่าง ทั้งในเชิงกระแสตรงและในเชิงเวลา ตัวอย่างการใช้งานของโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับวิเคราะห์วงจรแบบต่าง

(Methods for formulating circuit equations: nodal analysis, modified nodal analysis and sparse tableau analysis; DC and transient analysis of nonlinear circuits: algorithms and implementation aspects; computation of DC and time-domain sensitivities of circuit variable with respect to parameters; applications of circuit analysis programs.)

(2102641 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

พื้นฐานการใช้คอมพิวเตอร์สนับสนุนการออกแบบ

leave a comment »

2501646    พื้นฐานการใช้คอมพิวเตอร์สนับสนุนการออกแบบ    Introduction To Computer Aided Design

หลักการเบื้องต้นของวิธีการใช้คอมพิวเตอร์ เพื่อสนับสนุนการวิเคราะห์โปรแกรมออกแบบ ตลอดจนการออกแบบร่างและการเขียนแบบ การใช้ไมโครคอมพิวเตอร์ และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานเพื่อใช้งานด้านการออกแบบ

(Principles and basic methods of employing a microcomputer to assist in analysing architectural program, preliminary design and drawing. Training on the use of micro-computer, basic techniques in computer programming leading to the development of simple softwares for architectural design applications.)

(2501646 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 17, 2009 at 1:30 pm

ปฏิบัติการออกแบบสถาปัตยกรรมโดยคอมพิวเตอร์

leave a comment »

2501675    ปฏิบัติการออกแบบสถาปัตยกรรมโดยคอมพิวเตอร์    Computer Aided Design Studio

การออกแบบสถาปัตยกรรมด้วยการใช้เครื่องมือทางคอมพิวเตอร์ช่วยในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการออกแบบ โดยเน้นถึงวิธีการและแนวความคิดในการออกแบบตลอดจนผลกระทบที่มีต่องานออกแบบด้วยวิธีการทางคอมพิวเตอร์

(An exploration of computer aided design and Drafting in an architectural design process and methodology.)

(2501675 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 17, 2009 at 12:06 pm

การออกแบบโดยคอมพิวเตอร์

leave a comment »

2501683    การออกแบบโดยคอมพิวเตอร์    Computer Aided Design

หลักการเบื้องต้นของวิธีการใช้คอมพิวเตอร์ เพื่อสนับสนุนในการวิเคราะห์โปรแกรมออกแบบ ตลอดจนการออกแบบร่างและการเขียนแบบ การใช้ไมโครคอมพิวเตอร์ และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานเพื่อใช้งานด้านออกแบบ

(Principles and basic methods of employing a microcomputer to assist in analyzing architectural program, preliminary design and drawing; training on the use of micro-computer, basic techniques in computer programming leading to the development.)

(2501683 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 17, 2009 at 11:57 am

การออกแบบและเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์

leave a comment »

03501261     การออกแบบและเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์     Computer-Aided Design and Drafting

การใช้คอมพิวเตอร์ในการออกแบบและการเขียนแบบ การเขียนแบบชิ้นส่วนงานทางวิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ การเขียนแบบสองมิติ และการเขียนแบบสามมิติ

(Design and drafting with the assistance of computer; drafting of naval architecture and marine engineering works; two and three dimensional drafting.)

(03501261 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 8, 2009 at 4:55 pm

คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบสำหรับการออกแบบลายพิมพ์ผ้า

leave a comment »

055382     คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบสำหรับการออกแบบลายพิมพ์ผ้า     Computer-Aided Design for Textile Printing Design

การใช้คอมพิวเตอร์กราฟิกส์ในการออกแบบลายพิมพ์ผ้า การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบในกระบวนการออกแบบตั้งแต่การออกแบบร่างถึงงานออกแบบที่เสร็จสมบูรณ์ การเตรียมงานออกแบบเพื่อใช้ในกระบวนการพิมพ์

(The use of computer graphics in textile printing design. Utilization of computer-aided design in the design process from croquis to final design. Preparation of artwork for printing process.)

(055382 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 7, 2009 at 7:47 am

การออกแบบโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วย

leave a comment »

211411     การออกแบบโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วย     Computer Aided Design

การทํ างานของแคดขั้นสูง การกวาดและการผสมภาพไม่ขนานขั้นสูง การออกแบบพื้นผิว แอสเซมบลีขั้นสูงและการออกแบบโลหะแผ่น การแปลงผันแฟ้มข้อมูลแคด

(Advanced CAD functions: advanced sweep and non-parallel blends, surface design, advanced assembly and sheet metal design, CAD file conversion.)

(211411 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

Written by SoClaimon

พฤศจิกายน 20, 2009 at 3:32 am

การผลิตโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วย

leave a comment »

211412     การผลิตโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วย     Computer Aided Manufacturing

การประยุกต์แคมสํ าหรับเครื่องกลึง เครื่องเจาะ เครื่องกัด เครื่องกลึง-กัด เครื่องกัดสี่และห้าแกน เครื่องตัดโลหะด้วยลวดไฟฟ้าสองและสี่แกน และงานโลหะแผ่น ลํ าดับของการใช้เครื่องจักรกลทั้งก่อนและหลังกระบวนการผลิต สํ าหรับงานแต่ละประเภท การเชื่อมประสานข้อมูลของแคมกับเครื่องจักรกลซีเอ็นซี

(Application of CAM for turning, drilling, milling, mill-turn, four and five axis milling, two and four axis wirecut and sheetmetal working. machining sequences, pre and post processing for each application, CAM and CNC machines interfacing.)

(211412 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

Written by SoClaimon

พฤศจิกายน 20, 2009 at 3:31 am

การวิเคราะห์ระบบโดยใช้คอมพิวเตอร์

leave a comment »

6301623    การวิเคราะห์ระบบโดยใช้คอมพิวเตอร์    Computer-aided Tools for Systems Analysis

เทคนิคทางคอมพิวเตอร์ในการออกแบบ วิเคราะห์ และประเมินระบบวิศวกรรม การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์กับกรณีศึกษาที่เป็นจริง การใช้สเปรดชีทตลอดจนโปรแกรมคอมพิวเตอร์อาชีพ ในการวิเคราะห์ทางวิศวกรรม การปรับให้ดีที่สุด การจำลองสถานการณ์ การพยากรณ์ การวิเคราะห์เชิงสถิติ การวิเคราะห์การตัดสินใจและความเสี่ยง และการประเมินโครงการเชิงเศรษฐศาสตร์

(Computer-based techniques for design, analysis and evaluation of engineering systems; the practice in using appropriate software based on real world case studies; the use of spread sheet and other professional software to do engineering analysis, optimization, simulation, forecasting, statistical analysis, decision and risk analysis, and economic evaluation of projects.)

(6301623 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ตุลาคม 28, 2009 at 6:35 am

การออกแบบและการผลิตโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วย

leave a comment »

2002607 การออกแบบและการผลิตโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วย Computer Aided Design And Manufacture

หลักการพื้นฐานการออกแบบใช้คอมพิวเตอร์ช่วย หลักการ 3-D การโปรแกรม NC 2 ? แกน การวิเคราะห์ไฟไนต์อิลิเมนต์ การจำลองแบบผิว การให้โค้ด และการจำแนกประเภท การควบคุมกลุ่มการตรวจสอบโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วย การโปรแกรม NC 3 แกน การวางแผนกระบวนการผลิตใช้คอมพิวเตอร์ช่วย การกำหนดพารามิเตอร์ ระบบฐานความรู้ใน CAD/CAM การสาธิตการออกแบบเพื่อการผลิต บทบาทของ CAD/CAM ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการผลิตประสานร่วมใช้คอมพิวเตอร์เทคโนโลยีที่วิวัฒนาการขึ้น กรณีศึกษา

(Basic CAD concepts; 3-D concepts; 2 1/2 axis NC. Programming; finite element analysis; surface modelling;coding and classification; cell control; computer aided inspection; 3 axis NC. Programming; computer aided process planning; parametrics; knowledge based systems in CAD/CAM; CAD/CAM- desing to manufacture demonstration; role of CAD/CAM; introduction to computer integrated manufacture (CIM), emerging technologies; case study.)

(2002607 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)