ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

Posts Tagged ‘Allied

เคมีเชิงผลึกของเซรามิกและวัสดุเครือข่าย

leave a comment »

2311601    เคมีเชิงผลึกของเซรามิกและวัสดุเครือข่าย    Crystal Chemistry of Ceramics and Allied Materials

ธาตุ ไอออน สมบัติของธาตุและไอออน สภาวะทางอุณหพลวัต และการเกิดสารประกอบ พันธะการจำแนกชนิดและความสัมพันธ์ของโครงสร้างกับสมบัติของสารประกอบซิลิเกต สารที่มีโครงสร้างแบบโครงข่ายและสารที่ไม่เป็นผลึก

(Elements, ions and their properties; thermodynamic states and compound formations; bonding: classification and relationship between structure and properties of compounds and silicates; network structures and non-crystalline materials.)

(2311601 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

โฆษณา

Written by SoClaimon

ธันวาคม 21, 2009 at 4:00 pm

เภสัชวิทยาสำหรับสหเวชศาสตร์

leave a comment »

3310202    เภสัชวิทยาสำหรับสหเวชศาสตร์    Pharmacology for Allied Health Sciences

หลักการและแนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับพื้นฐานการใช้ยาบำบัดโรค กลไกการออกฤทธิ์และฤทธิ์อันไม่พึงประสงค์ของยา ข้อบ่งใช้ ข้อห้ามใช้ อันตรกิริยาระหว่างยากับอาหาร การออกฤทธิ์ของยาต่อระบบประสาทซิมพาเธติกและพาราซิมพาเธติก ระบบประสาทส่วนกลาง ระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบทางเดินหายใจ และระบบทางเดินอาหาร เคมีบำบัด ยาแก้ปวดและยาต้านการอักเสบ ใบสั่งยาและวิธีการคำนวณขนาดยา การเก็บรักษายา การพัฒนายา การแบ่งประเภทของยามตามกฎหมาย

(Principle and basic concept of drug therapy, mechanism of action, adverse effects, indication, contraindication, food and drug interaction; drug acting on sympathetic and parasympathetic systems, central nervous system, cardiovascular system, endocrine system, respiratory system, and gastrointestinal system; chemotherapy; analgesic and anti-inflammatory drug; prescription and pharmaceutical calculation; drug storage; drug development; classification of drugs according to regulation.)

(3310202 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

พฤศจิกายน 15, 2009 at 8:35 am

คอมพิวเตอร์สำหรับสหเวชศาสตร์

leave a comment »

3700201    คอมพิวเตอร์สำหรับสหเวชศาสตร์    Computer for Allied Health Sciences

หลักการพื้นฐานของระบบคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ ระบบปฏิบัติการต่าง ๆ การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น ระบบประมวลผลข้อมูล ฐานข้อมูลและเทคโนโลโลยีสารสนเทศ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต การค้นคว้าข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตเพื่อการวิจัย การเขียนโฮมเพจ การวิเคราะห์ข้อมูลวิจัยทางสหเวชศาสตร์ โปรแกรมสำหรับบริหารงานทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปต่าง ๆ ได้แก่ การประมวลผลคำ ตารางคำนวณ การนำเสนอข้อมูล ฐานข้อมูล

(Fundamental of computer, hardware, operating system, basic program writing, data processing, database, information technology, computer network, Internet, literature search by Internet, home page writing, research data analysis in allied health sciences, Laboratory Information System (LIS), use of programs: word processing, spread sheet, presentation, database.)

(3700201 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

พฤศจิกายน 3, 2009 at 7:32 am

ชีวสารสนเทศสำหรับสหเวชศาสตร์

leave a comment »

3700204    ชีวสารสนเทศสำหรับสหเวชศาสตร์    Bioinformatics for Allied Health Sciences

บทนำของชีวสารสนเทศศาสตร์ เครื่องมือที่ใช้ในการสืบค้นข้อมูลทั่วไป แหล่งความรู้ทางอินเทอร์เน็ต การสืบค้นข้อมูลจากวารสารโดยใช้พับเมด การสืบค้นข้อมูลดีเอ็นเอ โปรตีน จากธนาคารยีนและการส่งข้อมูลเข้าสู่ธนาคารยีน การวิเคราะห์ลำดับดีเอ็นเอ โออาร์เอฟ แผนที่เอนไซม์ตัดจำเพาะ และการแปลรหัส วิธีการทำนายโครงสร้างของยีนและโปรตีนโดยใช้ลำดับดีเอ็นเอ โปรโมเตอร์ เทอร์มิเนเตอร์ จุดเริ่มต้นของการถอดรหัสและโพลีเอเทล การเปรียบเทียบความคล้ายคลึงและแตกต่างของยีน การทำนายวิวัฒนาการของยีน การออกแบบไพรเมอร์และตัวติดตาม และการวิเคราะห์โปรตีน

(Introduction to Bioinformatics; general search instruments, Internet resources, papers search from Pubmed, NCBI, GenBank; DNA databases, protein databases and data submission; sequence analysis; ORF, restriction map and translation, predictive methods for gene and protein structures using DNA sequence; promotor, terminator, transcription start site and polyA tail, comparison between the similarities and differences of genes, phylogenic prediction, primer and probe design and protein analysis.)

(3700204 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

พฤศจิกายน 3, 2009 at 7:27 am

เภสัชวิทยาและพิษวิทยาสำหรับสหเวชศาสตร์

leave a comment »

3741411    เภสัชวิทยาและพิษวิทยาสำหรับสหเวชศาสตร์    Pharmacology and Toxicology for Allied Health Sciences

หลักการพื้นฐานด้านเภสัชวิทยาและพิษวิทยา เทคนิควิเคราะห์ด้านพิษวิทยาคลินิกและเภสัชวิทยา การตรวจกำกับระดับยาที่ใช้รักษา พิษวิทยาคลินิกของโลหะหนัก สารระเหยออร์แกนิกส์ แอลกอฮอล์ ยาฆ่าแมลง สารเสพติด การควบคุมคุณภาพและการบริหารจัดการด้านพิษวิทยา การเก็บตัวอย่างสำหรับงานด้านพิษวิทยาคลินิกและนิติพิษวิทยา

(Basic principles in pharmacology and toxicology; laboratory techniques in clinical toxicology and pharamacology (analysis methods); therapeutic drug monitoring; clinical toxicology of heavy metals, volatile organic solvents, alcohol, pesticides; drug abuse; QC and laboratory management in toxicology; specimen collection for clinical toxicology and forensic toxicology.)

(3741411 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

พฤศจิกายน 2, 2009 at 10:03 am

ปฏิบัติการเภสัชวิทยาและพิษวิทยาสำหรับสหเวชศาสตร์

leave a comment »

3741412    ปฏิบัติการเภสัชวิทยาและพิษวิทยาสำหรับสหเวชศาสตร์    Pharmacology and Toxicology Laboratory for Allied Health Sciences

ปฏิบัติการใน การตรวจกรองยา การตรวจหาปริมาณยา โลหะหนัก แอลกอฮอล์ สารเสพติด สารระเหย การตรวจกรองสารพิษ การตรวจยืนยันสำหรับยาและสารพิษ

(Laboratory practice in drug screening, drug determinations (quantitation), heavy metals, alcohol, drug abuse, volatile, screening and confirmatory tests for drug/toxic substances.)

(3741412 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

พฤศจิกายน 2, 2009 at 10:01 am

การฟังและการพูดภาษาอังกฤษสำหรับสหเวชศาสตร์

leave a comment »

5500201    การฟังและการพูดภาษาอังกฤษสำหรับสหเวชศาสตร์    Listening and Speaking English for Allied Health Sciences

() (5500201 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ตุลาคม 28, 2009 at 11:40 am