ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

Posts Tagged ‘Analysis

วิธีวิเคราะห์เศรษฐกิจ

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

EC416(S)
อ่านกันเถอะ...
วิธีวิเคราะห์เศรษฐกิจ หน่วย
(Economic Analysis)

บทที่ 1 : การศึกษากับผลผลิตทางการเกษตร(ต่อ)
บรรณานุกรม : Reference
ปก : Cover
คำนำ : Introduction
สารบัญ : Content
บทที่ 1 : การศึกษากับผลผลิตทางการเกษตร
บทที่ 2 : การวิเคราะห์ผลของเทคโนโลยี
บทที่3 : เป้าหมายการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
บทที่4 : ไทยกับการเป็น นิกส์ : ความจริงหรือภาพลวงตา

การสร้างแบบจำลองทางเศรษฐศาสตร์

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

EC473
อ่านกันเถอะ...
การสร้างแบบจำลองทางเศรษฐศาสตร์ 3 หน่วย
(Operations Research Methods in Economic Analysis II)
ศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัว แปรทางเศรษฐกิจ หลักในการสร้างแบบจำลอง แบบจำลองเศรษฐกิจเชิงสถิตย์ แบบจำลองเศรษฐกิจเชิงพลวัต แบบจำลองนโยบายเศรษฐกิจและแบบจำลองเชิงเศรษฐมิติ

การวิเคราะห์หนังสือเรียนภาษาไทย

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

CU216
อ่านกันเถอะ...
การวิเคราะห์หนังสือเรียนภาษาไทย 3 หน่วย
(Analysis of Thai Textbooks)
ศึกษาพัฒนาการของแบบเรียนภาษา ไทยที่สำคัญตั้งแต่แรกเริ่มจนปัจจุบัน โดยพิจารณาความมุ่งหมายลักษณะความคิดเห็นและเนื้อหา ตลอดจนการกำหนดแบบเรียนในหลักสูตร ฝึกวิเคราะห์แบบรียนภาษาไทยในปัจจุบันตามแนววิเคราะห์ วรรณกรรม

ตอนที่ 1 :ประวัติและพัฒนาการของแบบเรียนไทย ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน(บทที่1-5)
บทที่1 : แบบเรียนและวรรณกรรมสมัยสุโขทัย
บทที่2 : แบบเรียนและวรรณกรรมสมัยอยุธยา
บทที่3 : แบบเรียนและวรรณกรรมสมัยธนบุรี…
บทที่4 : แบบเรียนและวรรณกรรมสมัยปฏิรูปการศึกษา
บทที่5 : แบบเรียนและวรรณกรรมสมัยก่อนเปลี่ยน
ตอนที่ 2 : หนังสือเรียนวิชาภาษาไทยระดับมัธยมศึกษา(บทที่6-8)
บทที่ 6 : หนังสือเรียนวิชาภาษาไทยในปัจจุบัน
บทที่ 7 : หนังสือเรียนวิชาภาษาไทยระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
บทที่ 8 : หนังสือเรียนวิชาภาษาไทยระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ตอนที่ 3 : การวิเคราะห์หนังสือเรียนวิชาภาษาไทย(บทที่9-12)
บทที่ 9 : การวิเคราะห์ส่วนประกอบของหนังสือเรียนวิชาภาษาไทย
บทที่ 10 : การวิเคราะห์เนื้อหาวรรณกรรมร้อยกรอง
บทที่ 11 : การวิเคราะห์เนื้อหาวรรณกรรมร้อยแก้ว
บทที่ 12 : ตัวอย่างการวิเคราะห์เนื้อหาวรรณกรรม…
บรรณานุกรม ตอนที่ 1 : Reference
บรรณานุกรม ตอนที่ 2 : Reference
บรรณานุกรม ตอนที่ 3 : Reference

การวิเคราะห์หนังสือเรียนและหนังสืออ่านประกอบวิชาสังคมศึกษา

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

CU236
อ่านกันเถอะ...
การวิเคราะห์หนังสือเรียนและหนังสืออ่านประกอบวิชาสังคมศึกษา 3 หน่วย
(Analysis of Social Studies Textbooka and Supplemantary Reading Books)
ศึกษาลักษณะของแบบเรียนสังคม ศึกษาและหนังสืออ่านประกอบระดับมัธยม การวิเคราะห์และประเมินจุดประสงค์ เนื้อหาภาพประกอบ และกิจกรรมเสนอแนะในแบบเรียน หลักการเลือกและใช้แบบเรียนหนังสืออ่านประกอบสังคมศึกษาให้เกิดประโยชน์ต่อ การเรียนการสอน

คำนำ : Introduction
สารบัญ : Content
บทที่ 1 : สมัยสุโขทัยถึงสมัยปฏิรูปการศึกษา
บทที่ 2 : สมัยก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครอง…
บทที่ 3 : สมัยหลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง…
บทที่ 4 : พัฒนาการของหนังสือเรียนสังคมศึกษา
บทที่ 5 : ประเภทของหนังสือ การใช้หนังสือ…
บทที่ 6 : ความสำคัญ ลักษณะที่ดีของหนังสือ…
บทที่ 7 : การใช้หนังสือเพื่อส่งเสริมการเรียนการสอน
บทที่ 8 : การตั้งวัตถุประสงค์ การศึกษาค้นคว้า…
บทที่ 9 : ประชากร การเลือกกลุ่มตัวอย่าง…
บทที่10 : ชนิดของเครื่องมือวิเคราะห์หนังสือ
บทที่11 : การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ…
บทที่12 : การใช้สถิติ การเสนอผล การสรุปผล…
แบบฝึกหัด
บรรณานุกรม :Reference

การวิเคราะห์และออกแบบระบบ

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

CT479
อ่านกันเถอะ...
การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 3 หน่วย
(Ssytem Analysis and Design)
ศึกษาการกำหนดระบบ การวิเคราะห์ระบบ วิธีการกำหนดความต้องการของระบบงานการออกแบบและการใช้ระบบสนเทศสำหรับหน่วย งาน วงจรการพัฒนาระบบเครื่องมือเบื้องต้นสำหรับการวิเคราะห์ระบบ การออแบบระบบทั่วไป และระบบงานที่ใช้คอมพิวเตอร์ การวางแผนและการควบคุมโครงการวิเคราะห์ระบบและศึกษาความเป็นไปได้ของระบบงาน การพิจารณาอุปกรณ์และซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมและคุ้มค่า การเขียนข้อกำหนดรายละเอียดสำหรับโปรแกรม

คำนำ
สารบัญ
บทที่ 1 : การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
บทที่ 2 : วัฎจักรของระบบ
บทที่ 3 : การเตรียมการเพื่อสร้างระบบ
บทที่ 4 : การรวบรวมข้อเท็จจริงเพื่อศึกษาระบบ
บทที่ 5 : ต้นแบบ
บทที่ 6 : ผังระบบ
บทที่ 7 : แผนภาพกระแสข้อมูล
บทที่ 8 : ผังไฮโปและไอโอ
บทที่ 9 : พจนานุกรมข้อมูล
บทที่10 : แฟ้มข้อมูลและฐานข้อมูล
บทที่11 : ผังแวร์นิเอเออร์
บทที่12 : การออกแบบระบบบันทึกข้อมูล
บทที่13 : การออกแบบระบบประสานกับผู้ใช้
บทที่14 : การตรวจสอบระบบและวางแผนควบคุมโครงการ
ภาคผนวก : Supplement 1
ภาคผนวก : Supplement 2
ภาคผนวก : Supplement 3
ภาคผนวก: Supplement 4
ภาคผนวก : Supplement 5
บรรณานุกรม :Reference

การวิเคราะห์และออกแบบระบบ (คู่มือ)

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

CT479(H)
อ่านกันเถอะ...
การวิเคราะห์และออกแบบระบบ (คู่มือ) หน่วย
(Systems Analysis And Design)

คำนำ : Introduction
สารบัญ : Content
กรณีตัวอย่างระบบงานที่1 : ระบบการควบคุมสินค้า
กรณีตัวอย่างระบบงานที่2 : ระบบการจัดการห้องเช่า

การวิเคราะห์โดยเครื่องมือโครมาโทกราฟี

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

CM437
อ่านกันเถอะ...
การวิเคราะห์โดยเครื่องมือโครมาโทกราฟี 2 หน่วย
(Analysis by Chromatographic Instruments)

คำนำ : Introduction
สารบัญ : Content
บทที่1 : บทนำ ทฤษฎีโครมาโทกราฟี
บทที่2 : โครมาโทกราฟีเหลวสมรรถนะสูง
บทที่3 : ปฏิบัติการทดลองโดยวิธี HPLC
บทที่4 : ไอออนโครมาโทกราฟี
บทที่5 : ปฏิบัติการทดลองโดยวิธีไอออนโครมาโทกราฟี
บทที่6 : แก๊สโครมาโทกราฟี
บทที่7 : ปฏิบัติการทดลองโดยวิธีแก๊สโคมาโทรกราฟี
ภาคผนวก