ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

Posts Tagged ‘Analysis

วิธีวิเคราะห์เศรษฐกิจ

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

EC416(S)
อ่านกันเถอะ...
วิธีวิเคราะห์เศรษฐกิจ หน่วย
(Economic Analysis)

บทที่ 1 : การศึกษากับผลผลิตทางการเกษตร(ต่อ)
บรรณานุกรม : Reference
ปก : Cover
คำนำ : Introduction
สารบัญ : Content
บทที่ 1 : การศึกษากับผลผลิตทางการเกษตร
บทที่ 2 : การวิเคราะห์ผลของเทคโนโลยี
บทที่3 : เป้าหมายการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
บทที่4 : ไทยกับการเป็น นิกส์ : ความจริงหรือภาพลวงตา

การสร้างแบบจำลองทางเศรษฐศาสตร์

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

EC473
อ่านกันเถอะ...
การสร้างแบบจำลองทางเศรษฐศาสตร์ 3 หน่วย
(Operations Research Methods in Economic Analysis II)
ศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัว แปรทางเศรษฐกิจ หลักในการสร้างแบบจำลอง แบบจำลองเศรษฐกิจเชิงสถิตย์ แบบจำลองเศรษฐกิจเชิงพลวัต แบบจำลองนโยบายเศรษฐกิจและแบบจำลองเชิงเศรษฐมิติ

การวิเคราะห์หนังสือเรียนภาษาไทย

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

CU216
อ่านกันเถอะ...
การวิเคราะห์หนังสือเรียนภาษาไทย 3 หน่วย
(Analysis of Thai Textbooks)
ศึกษาพัฒนาการของแบบเรียนภาษา ไทยที่สำคัญตั้งแต่แรกเริ่มจนปัจจุบัน โดยพิจารณาความมุ่งหมายลักษณะความคิดเห็นและเนื้อหา ตลอดจนการกำหนดแบบเรียนในหลักสูตร ฝึกวิเคราะห์แบบรียนภาษาไทยในปัจจุบันตามแนววิเคราะห์ วรรณกรรม

ตอนที่ 1 :ประวัติและพัฒนาการของแบบเรียนไทย ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน(บทที่1-5)
บทที่1 : แบบเรียนและวรรณกรรมสมัยสุโขทัย
บทที่2 : แบบเรียนและวรรณกรรมสมัยอยุธยา
บทที่3 : แบบเรียนและวรรณกรรมสมัยธนบุรี…
บทที่4 : แบบเรียนและวรรณกรรมสมัยปฏิรูปการศึกษา
บทที่5 : แบบเรียนและวรรณกรรมสมัยก่อนเปลี่ยน
ตอนที่ 2 : หนังสือเรียนวิชาภาษาไทยระดับมัธยมศึกษา(บทที่6-8)
บทที่ 6 : หนังสือเรียนวิชาภาษาไทยในปัจจุบัน
บทที่ 7 : หนังสือเรียนวิชาภาษาไทยระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
บทที่ 8 : หนังสือเรียนวิชาภาษาไทยระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ตอนที่ 3 : การวิเคราะห์หนังสือเรียนวิชาภาษาไทย(บทที่9-12)
บทที่ 9 : การวิเคราะห์ส่วนประกอบของหนังสือเรียนวิชาภาษาไทย
บทที่ 10 : การวิเคราะห์เนื้อหาวรรณกรรมร้อยกรอง
บทที่ 11 : การวิเคราะห์เนื้อหาวรรณกรรมร้อยแก้ว
บทที่ 12 : ตัวอย่างการวิเคราะห์เนื้อหาวรรณกรรม…
บรรณานุกรม ตอนที่ 1 : Reference
บรรณานุกรม ตอนที่ 2 : Reference
บรรณานุกรม ตอนที่ 3 : Reference

การวิเคราะห์หนังสือเรียนและหนังสืออ่านประกอบวิชาสังคมศึกษา

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

CU236
อ่านกันเถอะ...
การวิเคราะห์หนังสือเรียนและหนังสืออ่านประกอบวิชาสังคมศึกษา 3 หน่วย
(Analysis of Social Studies Textbooka and Supplemantary Reading Books)
ศึกษาลักษณะของแบบเรียนสังคม ศึกษาและหนังสืออ่านประกอบระดับมัธยม การวิเคราะห์และประเมินจุดประสงค์ เนื้อหาภาพประกอบ และกิจกรรมเสนอแนะในแบบเรียน หลักการเลือกและใช้แบบเรียนหนังสืออ่านประกอบสังคมศึกษาให้เกิดประโยชน์ต่อ การเรียนการสอน

คำนำ : Introduction
สารบัญ : Content
บทที่ 1 : สมัยสุโขทัยถึงสมัยปฏิรูปการศึกษา
บทที่ 2 : สมัยก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครอง…
บทที่ 3 : สมัยหลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง…
บทที่ 4 : พัฒนาการของหนังสือเรียนสังคมศึกษา
บทที่ 5 : ประเภทของหนังสือ การใช้หนังสือ…
บทที่ 6 : ความสำคัญ ลักษณะที่ดีของหนังสือ…
บทที่ 7 : การใช้หนังสือเพื่อส่งเสริมการเรียนการสอน
บทที่ 8 : การตั้งวัตถุประสงค์ การศึกษาค้นคว้า…
บทที่ 9 : ประชากร การเลือกกลุ่มตัวอย่าง…
บทที่10 : ชนิดของเครื่องมือวิเคราะห์หนังสือ
บทที่11 : การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ…
บทที่12 : การใช้สถิติ การเสนอผล การสรุปผล…
แบบฝึกหัด
บรรณานุกรม :Reference

การวิเคราะห์และออกแบบระบบ

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

CT479
อ่านกันเถอะ...
การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 3 หน่วย
(Ssytem Analysis and Design)
ศึกษาการกำหนดระบบ การวิเคราะห์ระบบ วิธีการกำหนดความต้องการของระบบงานการออกแบบและการใช้ระบบสนเทศสำหรับหน่วย งาน วงจรการพัฒนาระบบเครื่องมือเบื้องต้นสำหรับการวิเคราะห์ระบบ การออแบบระบบทั่วไป และระบบงานที่ใช้คอมพิวเตอร์ การวางแผนและการควบคุมโครงการวิเคราะห์ระบบและศึกษาความเป็นไปได้ของระบบงาน การพิจารณาอุปกรณ์และซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมและคุ้มค่า การเขียนข้อกำหนดรายละเอียดสำหรับโปรแกรม

คำนำ
สารบัญ
บทที่ 1 : การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
บทที่ 2 : วัฎจักรของระบบ
บทที่ 3 : การเตรียมการเพื่อสร้างระบบ
บทที่ 4 : การรวบรวมข้อเท็จจริงเพื่อศึกษาระบบ
บทที่ 5 : ต้นแบบ
บทที่ 6 : ผังระบบ
บทที่ 7 : แผนภาพกระแสข้อมูล
บทที่ 8 : ผังไฮโปและไอโอ
บทที่ 9 : พจนานุกรมข้อมูล
บทที่10 : แฟ้มข้อมูลและฐานข้อมูล
บทที่11 : ผังแวร์นิเอเออร์
บทที่12 : การออกแบบระบบบันทึกข้อมูล
บทที่13 : การออกแบบระบบประสานกับผู้ใช้
บทที่14 : การตรวจสอบระบบและวางแผนควบคุมโครงการ
ภาคผนวก : Supplement 1
ภาคผนวก : Supplement 2
ภาคผนวก : Supplement 3
ภาคผนวก: Supplement 4
ภาคผนวก : Supplement 5
บรรณานุกรม :Reference

การวิเคราะห์และออกแบบระบบ (คู่มือ)

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

CT479(H)
อ่านกันเถอะ...
การวิเคราะห์และออกแบบระบบ (คู่มือ) หน่วย
(Systems Analysis And Design)

คำนำ : Introduction
สารบัญ : Content
กรณีตัวอย่างระบบงานที่1 : ระบบการควบคุมสินค้า
กรณีตัวอย่างระบบงานที่2 : ระบบการจัดการห้องเช่า

การวิเคราะห์โดยเครื่องมือโครมาโทกราฟี

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

CM437
อ่านกันเถอะ...
การวิเคราะห์โดยเครื่องมือโครมาโทกราฟี 2 หน่วย
(Analysis by Chromatographic Instruments)

คำนำ : Introduction
สารบัญ : Content
บทที่1 : บทนำ ทฤษฎีโครมาโทกราฟี
บทที่2 : โครมาโทกราฟีเหลวสมรรถนะสูง
บทที่3 : ปฏิบัติการทดลองโดยวิธี HPLC
บทที่4 : ไอออนโครมาโทกราฟี
บทที่5 : ปฏิบัติการทดลองโดยวิธีไอออนโครมาโทกราฟี
บทที่6 : แก๊สโครมาโทกราฟี
บทที่7 : ปฏิบัติการทดลองโดยวิธีแก๊สโคมาโทรกราฟี
ภาคผนวก

คู่มือวิธีการวิเคราะห์โดยอุปกรณ์

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

CM433(H)
อ่านกันเถอะ...
คู่มือวิธีการวิเคราะห์โดยอุปกรณ์ 3 หน่วย
(Hand book of Instrumental Methods of Analysis)
ศึกษา เดต้าโดเมน โดเมนไม่ใช้ไฟฟ้า โดเมนไฟฟ้า ความถี่ ความกว้างพัลส์ เฟส

คำนำ
สารบัญ
บทที่ 1-5
บทที่ 6-10
บทที่ 11-15
บทที่16-21
บรรณานุกรม
ภาคผนวก

เคมีอินทรีย์วิเคราะห์

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

CH421(47)
อ่านกันเถอะ...
เคมีอินทรีย์วิเคราะห์ 2 หน่วย
(Organic Analysis)

วิธีการทั่วไป
การวิเคราะห์หาธาตุ
คุณสมบัติการละลายของสารประกอบอินทรีย์ในตัวทำละลายประเภทต่างๆ
การทดสอบหาหมู่ฟังก์ชันในสารประกอบอินทรีย์
การเตรียมสารอนุพันธ์
การแยกสารผสม
การเขียนรายงาน
ตารางแสดงคุณสมบัติทางกายภาพของสารประกอบอินทรีย์และสารอนุพันธ์
แบบฝึกหัดท้ายเล่ม

ปฏิบัติการวิเคราะห์โดยเครื่องมือ

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

CH335 (H)
อ่านกันเถอะ...
ปฏิบัติการวิเคราะห์โดยเครื่องมือ หน่วย
(Laboratory Manual for Instrumental Methods of Analysis)

บทที่ 1 : บทนำ
บทที่ 2 : รังสีแม่เหล็กไฟฟ้า
บทที่ 3 : องค์ประกอบของเครื่องสเปกโทร
บทที่ 4 : บทนำแอบซอร์ปชันสเปกโทรสโกปี
บทที่ 5 : การประยุกต์การวัดการดูดกลืนรังสี…
บทที่ 6 : อินฟราเรดสเปกโทรสโกปี
บทที่ 7 : รามันสเปกโทรสโกปี
บทที่ 8 : โมเลกูลาร์ฟลูออเรสเซนต์สเปกโทรสโกปี
บทที่ 9 : อะตอมมิกแมสสเปกโทรสโกปี
บทที่ 10 : อะตอมมิกสเปกโทรสโกปี
บทที่ 11 : อีมิสชั่นสเปกโทรสโกปี
บทที่ 12 : รีแฟรกโทรเมตรี
บทที่ 13 : โลราริเมเตอร์เซอร์โคลูารไดครอยซึมและ…
บทที่ 14 : นิวเคลียร์แมกนีติกเรโซแนนซ์สเปกโทรสโกปี
บทที่ 15 : วิธีเอ็กซ์เรย์
บทที่ 16 : รังสีเคมี
บทที่ 17 : แมสสเปกโทรสโกปี
บทที่ 18 : การศึกษาสมบัติผิวโดยวิธีสเปกโทร…
บทที่ 19 : วิธีวิเคราะห์โยอัตโนมัติ
บทที่ 20 : การวิเคราะห์โดยใช้หลักการกระเจิง

เครื่องมือวิเคราะห์

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

CH335
อ่านกันเถอะ...
เครื่องมือวิเคราะห์ 3 หน่วย
(Instrucment Methods of Analysis)
ศึกษาเกียวกับทฤษฎีและวิธีใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์

บทที่ 1 : บทนำ
บทที่ 2 : รังสีแม่เหล็กไฟฟ้า
บทที่ 3 : องค์ประกอบของเครื่องสเปกโทร
บทที่ 4 : บทนำแอบซอร์ปชันสเปกโทรสโกปี
บทที่ 5: การประยุกต์การวัดการดูดกลืนรังสี…
บทที่ 6 : อินฟราเรดสเปกโทรสโกปี
บทที่ 7 : รามันสเปกโทรสโกปี
บทที่ 8 : โมเลกูลาร์ฟลูออเรสเซนต์สเปกโทรสโกปี
บทที่ 9 : อะตอมมิกแมสสเปกโทรสโกปี
บทที่ 10 : อะตอมมิกสเปกโทรสโกปี
บทที่ 11 : อีมิสชั่นสเปกโทรสโกปี
บทที่ 12 : รีแฟรกโทรเมตรี
บทที่ 13 : โลราริเมเตอร์เซอร์โคลูารไดครอยซึมและ…
บทที่ 14 : นิวเคลียร์แมกนีติกเรโซแนนซ์สเปกโทรสโกปี
บทที่ 15 : วิธีเอ็กซ์เรย์
บทที่ 16 : รังสีเคมี
บทที่ 17 : แมสสเปกโทรสโกปี
บทที่ 18 : การศึกษาสมบัติผิวโดยวิธีสเปกโทร…
บทที่ 19 : วิธีวิเคราะห์โยอัตโนมัติ
บทที่ 20 : การวิเคราะห์โดยใช้หลักการกระเจิง

การวิเคราะห์งบการเงิน

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

AC409
อ่านกันเถอะ...
การวิเคราะห์งบการเงิน 3 หน่วย
(Analysis of Financial Statements)
ศึกษา โดยละเอียดในการวิเคราะห์งบการเงิน โดยอาศัยเทคนิคการวิเคราะห์แบบต่าง ๆ เช่น การวิเคราะห์งบดุลและงบกำไรขาดทุนตามวิธีย่อส่วนตามแนวดิ่ง การวิเคาระห์อัตราร้อยละของปิฐาน การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน การวิเคราะห์แนวโน้มการวิเคราะห์ความคล่องตีวทางการเงินระยะสั้น การวิเคราะห์โครงสร้างเงินทุน การวิเคราะห์ผลตอบแทนจากเงินลงทุน การวิเคราะห์งบกำไรขาดทุน งบแสดงแหล่งที่มา

งบการเงิน 1
งบการเงิน 2
งบการเงิน 3
การวิเคราะห์งบการเงิน 1
การวิเคราะห์งบการเงิน 2
การวิเคราะห์งบการเงิน 3
งบกระแสเงินสด 1
งบกระแสเงินสด 2
งบกระแสเงินสด 3
วิเคราะห์กำไร 1
วิเคราะห์กำไร 2
วิเคราะห์กำไร 3
วิเคราะห์กำไร 4
การปรับปรุงงบการเงินเมื่อระดับ ราคาเปลี่ยนแปลง 1
การปรับปรุงงบการเงินเมื่อระดับ ราคาเปลี่ยนแปลง 2
การปรับปรุงงบการเงินเมื่อระดับ ราคาเปลี่ยนแปลง 3
การปรับปรุงงบการเงินเมื่อระดับ ราคาเปลี่ยนแปลง 4
บทที่ 1-1
บทที่ 1-2
บทที่ 2-1
บทที่ 2-2
บทที่ 3-1
บทที่ 3-2
บทที่ 4
บทที่ 5-1
บทที่ 5-2
ภาคผนวก

การเฝ้าตรวจและวิเคราะห์การสั่นสะเทือน

leave a comment »

2103541    การเฝ้าตรวจและวิเคราะห์การสั่นสะเทือน    Vibration monitoring and analysis

การบำรุงรักษาเชิงทำทาย การสั่นสะเทือนเชิงกล อนุกรมและการแปลงฟูริเยร์ การวัดและใช้เครื่องมือ สาเหตุของสัญญาณการสั่นสะเทือน การวิเคราะห์สาเหตุ การตั้งระดับของการเตือนภัยกรณีศึกษาและโครงงาน

(Predictive maintenance; mechanical vibration; Fourier series and Fast Fourier Transform; measurement and instrumentation; symptoms of vibration signals; diagnosis; set up of alarm bands; case studies; and projects.)

(2103541 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

การวิเคราะห์ความเสียหายและการตรวจสอบโดยไม่ทำลาย

leave a comment »

2103540    การวิเคราะห์ความเสียหายและการตรวจสอบโดยไม่ทำลาย    Failure analysis and nondestructive testing

ความเค้นที่ปลายรอยร้าวและพารามิเตอร์ที่เกี่ยวข้อง ปรากฏการณ์ความเสียหาย การขยายตัวของรอยร้าว การคืบ การกัดกร่อน พื้นผิวของความเสียหาย การประเมินอายุ กรณีศึกษา การตรวจสอบโดยไม่ทำลาย การฝึกปฏิบัติวิธีการตรวจสอบโดยไม่ทำลาย

(Stress at crack tip and related parameters; failure phenomena; crack propagationl creep; corrosion; failure surface; life assesment; case studeies; nondestructive testing; practice in NDT techniques.)

(2103540 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

การวิเคราะห์โครงสร้างยานยนต์ 1

leave a comment »

2103335    การวิเคราะห์โครงสร้างยานยนต์ 1    Vehicle Structural Analysis 1

ชนิดและหน้าที่ของตัวถังและโครงฐาน การจัดวางระบบขับเคลื่อน และภาระที่กระทำต่อโครงฐาน เงื่อนไขที่ต้องพิจารณาในการออกแบบโครงสร้าง ภาระที่เกิดขึ้นระหว่างใช้งาน ข้อควรคำนึงเกี่ยวกับผู้โดยสารและความปลอดภัย การวิเคราะห์ความเค้นและการเสียรูปในคานและเฟรมภายใต้แรงแนวแกน โมเมนต์ดัด แรงบิด แรงตามขวาง และแรงเนื่องจากอุณหภูมิ โดยระเบียบวิธีเชิงวิเคราะห์ และระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ตามลำดับ

(Type and functions of vehicle body and chassis , layout of driving system, and chassis’ s load;factors affecting the structural desige : service loading,passenger consideration and safety; analysis of stress and deformation in beam and frame under axial load, bending moment, torque, transverse load and thermal load ,respectively.The analysis involves both analytical method and finite element method.,use of software in solving structural problems.)

(2103335 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)