ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

Posts Tagged ‘Analytical

ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 2

with 2 comments

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

CM337
อ่านกันเถอะ...
ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 2 1 หน่วย
(Analytical Chemistry Laboratory 2)

คำนำ : Introduction
สารบัญ : Content
บทที่1 : บทนำเกี่ยวกับการทำปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 2
บทที่2 : การวิเคราะห์เชิงไฟฟ้า และการแยกทางเคมี
บทที่3 : สารเคมีและการเตรียมสารละลายเคมี
บทที่4 : เคมีไฟฟ้า
บทที่5 : วิธีโพเทนชิโอเมตริก
บทที่6 : วิธีวัดการนำไฟฟ้า
บทที่7 : วิธีวัดปริมาณไฟฟ้าคูลอมบ์
บทที่8 : วิธีอิเล็กโทรกราวิเมตริก
บทที่9 : โพลาโรกราฟิ
บทที่10 : แอมเปอร์โรเมตริกไทเทรชัน
บทที่11 : การสกัดด้วยตัวทำละลาย
บทที่12 : วิธีโครมาโทกราฟี
บทที่13 : วิธีการแลกเปลี่ยนไอออน
บทที่14 : การไทเทรตโดยใช้เครื่องมือไทเทรตอัตโนมัติ
บทที่15 : การสร้างกราฟจากผลการทดลอง
ภาคผนวก

โฆษณา

เคมีวิเคราะห์ 2

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

CM333
อ่านกันเถอะ...
เคมีวิเคราะห์ 2 3 หน่วย
(Analytical Chemistry 2)

บทที่ 1 :บทนำ เคมีวิเคราะห์เชิงไฟฟ้า
บทที่ 2 :วิธีโพเทนชิโอเมตริก (ตอนที่1)
บทที่ 2 :วิธีโพเทนชิโอเมตริก (ตอนที่2)
บทที่ 3 :วิธีการอิเล็กโตรกราวิเมตริกและคูลอมเมตริก (ตอนที่1)
บทที่ 3 :วิธีการอิเล็กโตรกราวิเมตริกและคูลอมเมตริก (ตอนที่2)
บทที่ 4 :โวลแทมเมตรี (ตอนที่1)
บทที่ 4 :โวลแทมเมตรี (ตอนที่2)
บทที่ 5 :แอมเปอโรเมตริกติเตรชั่น
บทที่ 6 : วิธีวัดค่าการนำไฟฟ้า (ตอนที่1)
บทที่ 6 :วิธีวัดค่าการนำไฟฟ้า (ตอนที่2)
บทที่ 7 :บทนำ การวิเคราะห์แยก
บทที่ 8 :การสกัดด้วยด้วยตัวทำละลาย (ตอนที่1)
บทที่ 8 :การสกัดด้วยด้วยตัวทำละลาย (ตอนที่2)
บทที่ 9 : ก๊าซโครมาโตการฟี (ตอนที่1)
บทที่ 9 : ก๊าซโครมาโตการฟี (ตอนที่2)
บทที่ 9 :ก๊าซโครมาโตการฟี (ตอนที่3)
บทที่ 9 :ก๊าซโครมาโตการฟี (ตอนที่4)
บทที่ 10 :ลิควิดโครมาโตกราฟี (ตอนที่1)
บทที่ 10 :ลิควิดโครมาโตกราฟี (ตอนที่2)
บทที่ 11 :ไอออนเอ๊กซ์เขนจ์โครมาโตกราฟี (ตอนที่1)
บทที่ 11 :ไอออนเอ๊กซ์เขนจ์โครมาโตกราฟี (ตอนที่2)
บทที่ 12 :กรดและเบส

เคมีวิเคราะห์พื้นฐาน

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

CM233(47)
อ่านกันเถอะ...
เคมีวิเคราะห์พื้นฐาน 3 หน่วย
(Basic Analytical Chemistry)

บทที่1  ความรู้เบื้อนต้นสำหรับเคมีวิเคราะห์  Introduction to Analytical Chemistry
บทที่2  การวิเคราะห์ข้อมูล  Treatment of Analytical Data
บทที่3  การละลายของตะกอน  Solubility of Precipitates
บทที่4  การวิเคราะห์โดยน้ำหนักและปริมาตรวิเคราะห์  Gravimetric and Volumetric Analysis
บทที่5  การคำนวณทางเคมีวิเคราะห์  Analytical Calculation
บทที่6  ทฤษฎีของปฏิกิริยาของกรด-เบส  Theory of Acid-Base Reavtion
บทที่7  การไทเทรตกรด-เบส  Acid-Base Titration
บทที่8  ทฤษฎีของการไทเทรตแบบตกกระกอน  Theory of Precipitation Titration
บทที่9  ทฤษฎีของการไทเทรตแบบเกิดสารเชิงซ้อน  Theory of Complexometric Titration
บทที่10  ทฤษฎีของการไทเทรตแบบเกิดปฏิกิริยารีดอกซ์  Theory of Redox Titration
เอกสารอ้างอิง
บรรณานนุกรม

ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 2

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

CH334(H)
อ่านกันเถอะ...
ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 2 หน่วย
(Analytical Chemistry Laboratory II)

บทที่ 1 : บทนำ
บทที่ 2 : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์2
บทที่ 3 : สารเคมีและการเตรียมสารละลาย
บทที่ 4 : เคมีไฟฟ้า
บทที่ 5 : วิธีโพเทนทิเมตริก
บทที่ 6 : วิธีวัดการนำไฟฟ้า
บทที่ 7 : วิธีวัดปริมาณไฟฟ้าคูลอมบ์
บทที่ 8 : วิธีเลคโตรกราวิเมตริก
บทที่ 9 : โพลาโรกราฟิ
บทที่ 10 : แอมเปอร์โรเมตริกไตเตรชัน
บทที่ 11 : การสกัดด้วยตัวทำละลาย
บทที่ 12 : วิธีโครมาโตรกราฟี
บทที่ 13 : วิธีการแลกเปลี่ยนอิออน
บทที่ 14 : การติเตรตโดยใช้เครื่องมือติเตรตอัตโนมัติ
บทที่ 15 : การใช้โปรแกรม Harvard graphicsสร้างกราฟ

เคมีวิเคราะห์ 2

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

CH334
อ่านกันเถอะ...
เคมีวิเคราะห์ 2 3 หน่วย
(Analytical Chemistry II)
ศึกษาหลักการของเคมีวิเคราะห์โดยเน้นการวิเคราะห์ทางเคมีไฟฟ้า

สารบัญ : Content
คำนำ : Introduction
คำชี้แจงเกี่ยวกับกระบวนวิชา
คำชี้แจงการใช้ตำราที่เรียนด้วยตัวเอง
แบบประเมินผลก่อนเรียน
ตอนที่ 1 : ทฤษฎีและพารามิตอร์พื้นฐานทางโครมาโทกราฟี
ตอนที่ 2 : รูปแบบการแยกทางโครมาโกราฟี…
ตอนที่ 3 : เครื่องมือโครมาโทกราฟี…
ตอนที่ 4 : การวิเคราะห์ด้วยHPLCโครมาโทกราฟี…
ตอนที่ 5 : อภิธานศัพท์เกี่ยวกับโครมาโทกราฟี…
แบบประเมินผลหลังเรียน
เฉลยแบประเมินผลก่อนและหลังเรียน
ภาคผนวก : Supplement
บรรณานุกรม :Reference

Written by SoClaimon

กุมภาพันธ์ 27, 2010 at 6:19 am

ปฏิบัติการทางเคมีวิเคราะห์

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

CH234
อ่านกันเถอะ...
ปฏิบัติการทางเคมีวิเคราะห์ 2 หน่วย
(Analytical Chemistry Laboratory)
ปฏิบัติการทดลองวิเคราะห์หาปริมาตรด้วยวิธิวิเคราะห์หาปริมาณด้วยวิธีวิเคราะห์โดยน้ำหนัก และปริมาตรวิเคราะห์

บทที่1 : บทนำปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์
บทที่2 : การวิเคราะห์หาปริมาณ
บทที่3 : การเตรียมรีเอเจนต์และการคำนวณ
บทที่4 : เครื่องชั่ง
บทที่5 : การวิเคราะห์หาปริมาณคลอไรด์โดยตกตะกอนเป็นเงินคลอไรด์
บทที่6 : การวิเคราะห์หาปริมาณเหล็กโดยตกตะกอนเป็นเหล็กไฮดรอกไซด์
บทที่7 : การวิเคราะห์หาปริมาณซัลเฟตโดยตกตะกอนเป็นแบเรียมซัลเฟต
บทที่8 : การวิเคราะห์หาปริมาณไนโตรเจนโดยวิธีเจลดาห์ล
บทที่9 : การวิเคราะห์หาปริมาณH3PO4 และ H2PO-4ในสารละลายผสม
บทที่10 : การวิเคราะห์หาปริมาณ…..
บทที่11 : การวิเคราะห์หาปริมาณคลอไรด์โดยการไทเทรตแบบตกตะกอน
บทที่12 : การวิเคราะห์หาปริมาณเหล็กโดยการไทเทรตกับด่างทับทิม
บทที่14 : การวิเคราะห์หาความกระด้างของน้ำ
บทที่13 : การไทเทรตที่เกี่ยวข้องกับไอโอดีน

คู่มือเคมีวิเคราะห์ 1

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

CH233 (H)
อ่านกันเถอะ...
คู่มือเคมีวิเคราะห์ 1 หน่วย
(Handbook of Analytical Chemistry 1)

คำนำ : Introduction
สารบัญ : Content
บทที่ 1 : บทนำ
บทที่ 2 : แบบฝึกหัดสมดุลทางเคมี
บทที่ 3 : แบบฝึกหัดหน่วยทางเคมี
บทที่ 4 : แบบฝึกหัดการวิเคราะห์ข้อมูล
บทที่ 5 : แบบฝึกหัดการวิเคราะห์โดยน้ำหนัก
บทที่ 6 : แบบฝึกหัด สมดุลของการละลาย
บทที่ 7 : แบบฝึกหัดปริมาตรวิเคราะห์
บทที่ 8 : แบบฝึกหัดทฤษฎีของปฏิกิริยากรด-เบส
บทที่ 9 : แบบฝึกหัด การไทเทรต กรด-เบส
บทที่ 10 : แบบฝึกหัด การไทเทรต กรด-เบสในสารละลายที่ไม่ใช่น้ำ
บทที่ 11 : แบบฝึกหัดทฤษฎีของการไทเทรตแบบตกตะกอน
บทที่ 12 : แบบฝึกหัดทฤษฎีของการไทเทรตแบบเกิดสารประกอบเชิงซ้อน
บทที่ 13 : แบบฝึกหัดทฤษฎีของปฎิกิริยาออกซิเดชั่น-รีดักชั่น
บทที่ 14 : แบบฝึกหัดการไทเทรตของปฎิกิริยารีดอกซ์