ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

Posts Tagged ‘Applied

การประยุกต์ความรู้ปรีคลินิก

leave a comment »

ศรสว๒๐๒ การประยุกต์ความรู้ปรีคลินิก ๒ (๐-๔-๒)

หลักการและแนวทางการประยุกต์ความรู้ด้านปรีคลินิก เพื่อเชื่อมโยงความรู้และทักษะทางคลินิกที่สำคัญ ของระบบประสาทและกล้ามเนื้อ ผิวหนังและเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน ระบบเลือด ระบบไหลเวียนเลือดและหัวใจ ระบบหายใจ ระบบทางเดินอาหาร ระบบทางเดินปัสสาวะ ระบบต่อมไร้ท่อและสืบพันธุ์ เคยศึกษาหรือศึกษาร่วมเวลากับรายวิชา ศรกว ๒๑๑-๒๑๕, ศรชค ๒๑๑ และ ศรสร ๒๑๑

SIID202 Applied Preclinical Knowledge 2 (0-4-2)

Principles and guidelines in the application of preclinical science to elucidate important clinical knowledge of neuromuscular system, skin and connective tissue, hematopoietic system, cardiovascular system, respiratory system, gastrointestinal system, genito-urinary system, endocrine and reproductive system

มหาวิทยาลัยมหิดล

Written by SoClaimon

พฤศจิกายน 4, 2010 at 7:24 am

การประยุกต์ความรู้ปรีคลินิก

leave a comment »

ศรสว๓๐๒ การประยุกต์ความรู้ปรีคลินิก ๒ (๐-๔-๒)

หลักการและแนวทางการประยุกต์ความรู้ด้านปรีคลินิก เพื่ออธิบายลักษณะทางคลินิกของโรคที่สำคัญหรือพบบ่อย เคยศึกษาหรือศึกษาร่วมเวลากับรายวิชา ศรพย ๓๑๑ และ ศรพค ๓๐๑

SIID302 Applied Preclinical Knowledge 2 (0-4-2)

Principle and guideline in application of preclinical science to elucidate the clinical manifestation of common diseases

มหาวิทยาลัยมหิดล

Written by SoClaimon

พฤศจิกายน 4, 2010 at 7:18 am

ชีวเคมีประยุกต์

leave a comment »

ศรชค๔๒๑ ชีวเคมีประยุกต์ ๒ (๐-๓@-๒๐)

เลือกศึกษาโรคที่มีความสำคัญในประเทศไทยจากรายชื่อโรคที่กำหนดให้ เน้นกระบวนการทางชีวเคมีที่เกี่ยวข้อง หลักการและวิธีการทางชีวเคมีที่ใช้ในการศึกษา วินิจฉัย และรักษา สอบผ่านรายวิชา ศรสว ๔๐๔ และ ศรสว ๔๐๕

SIBC421 Applied Biochemistry 2 (0-3@-20)

A study of a disease chosen from a list of diseases that are important in Thailand emphasizing on biochemical processes involved, principle and biochemical methods used to study together with diagnosis and treatment

มหาวิทยาลัยมหิดล

Written by SoClaimon

พฤศจิกายน 3, 2010 at 12:06 pm

ปรสิตวิทยาประยุกต์

leave a comment »

ศรปร๔๒๑ ปรสิตวิทยาประยุกต์ ๒ (๐-๓@-๒๐)

ปรสิตและโรคที่เกิดจากปรสิตบางชนิดที่มีความสำคัญในประเทศไทย เน้นการตรวจวินิจฉัยทางห้อง ปฏิบัติการด้วยวิธีพิเศษบางวิธี และการประยุกต์ความรู้เพื่อแก้ปัญหาทางคลินิก สอบผ่านรายวิชา ศรสว ๔๐๔ และ ศรสว ๔๐๕

SIPR421 Applied Parasitology 2 (0-3@-20)

The study of important parasites and parasite-bourne diseases in Thailand emphasizing on the laboratory diagnosis with special technique and application of knowledge for clinical problem solving

มหาวิทยาลัยมหิดล

Written by SoClaimon

พฤศจิกายน 3, 2010 at 11:51 am

พยาธิวิทยาคลินิกประยุกต์

leave a comment »

ศรพค๔๒๑ พยาธิวิทยาคลินิกประยุกต์ ๒ (๐-๓@-๒๐)

การเลือกใช้ การแปลผล และการประยุกต์ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการทางพยาธิวิทยาคลินิก ในการวินิจฉัยและรักษาโรค และทักษะการตรวจทางห้องปฏิบัติการระดับพื้นฐาน สอบผ่านรายวิชา ศรสว ๔๐๔ และ ศรสว ๔๐๕

SICP421 Applied Clinical Pathology 2 (0-3@-20)

Request, interpret and apply the Clinical pathology laboratory investigations and results for diagnosis and treatment. Basic laboratory skill

มหาวิทยาลัยมหิดล

Written by SoClaimon

พฤศจิกายน 3, 2010 at 11:49 am

นิเวศวิทยาประยุกต์

leave a comment »

2303520    นิเวศวิทยาประยุกต์    Applied Ecology

องค์ประกอบของระบบนิเวศ การเปลี่ยนแปลงด้านทรัพยากรนิเวศวิทยาจากกิจกรรมของมนษย์ การเลือกดัชนีด้านชีววิทยาที่สามารถบ่งชี้ระดับผลกระทบสิ่งแวดล้อม กรณีศึกษา

(Elements of the ecosystem; change of ecological resources resulting from human activities; selection of biological indexes that can indicate environmental effects; case studies.)

(2303520 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

ทัศนศาสตร์ประยุกต์

leave a comment »

2304323    ทัศนศาสตร์ประยุกต์    Applied Optics

การแผ่ของคลื่นแสง ทัศนศาสตร์เชิงเรขาคณิต การแกะรอยรังสี ความคลาด โพลาไรเซชัน การแทรกสอด การเลี้ยวเบนแบบเฟรสเนลและแบบฟรอนโฮเฟอร์ เส้นใยแก้วนำแสง เลเซอร์ ฮอโลกราฟี ทัศนศาสตร์ไม่เป็นเชิงเส้นเบื้องต้น

(Propagation of light wave; geometrical optics; ray tracing; aberrations; polarization; interference; Fresnel and Faunhofer diffraction; optical fibers; lasers; holography; introductory nonlinear optics)

(2304323 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)