ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

Posts Tagged ‘Applied

การประยุกต์ความรู้ปรีคลินิก

leave a comment »

ศรสว๒๐๒ การประยุกต์ความรู้ปรีคลินิก ๒ (๐-๔-๒)

หลักการและแนวทางการประยุกต์ความรู้ด้านปรีคลินิก เพื่อเชื่อมโยงความรู้และทักษะทางคลินิกที่สำคัญ ของระบบประสาทและกล้ามเนื้อ ผิวหนังและเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน ระบบเลือด ระบบไหลเวียนเลือดและหัวใจ ระบบหายใจ ระบบทางเดินอาหาร ระบบทางเดินปัสสาวะ ระบบต่อมไร้ท่อและสืบพันธุ์ เคยศึกษาหรือศึกษาร่วมเวลากับรายวิชา ศรกว ๒๑๑-๒๑๕, ศรชค ๒๑๑ และ ศรสร ๒๑๑

SIID202 Applied Preclinical Knowledge 2 (0-4-2)

Principles and guidelines in the application of preclinical science to elucidate important clinical knowledge of neuromuscular system, skin and connective tissue, hematopoietic system, cardiovascular system, respiratory system, gastrointestinal system, genito-urinary system, endocrine and reproductive system

มหาวิทยาลัยมหิดล

Written by SoClaimon

พฤศจิกายน 4, 2010 at 7:24 am

การประยุกต์ความรู้ปรีคลินิก

leave a comment »

ศรสว๓๐๒ การประยุกต์ความรู้ปรีคลินิก ๒ (๐-๔-๒)

หลักการและแนวทางการประยุกต์ความรู้ด้านปรีคลินิก เพื่ออธิบายลักษณะทางคลินิกของโรคที่สำคัญหรือพบบ่อย เคยศึกษาหรือศึกษาร่วมเวลากับรายวิชา ศรพย ๓๑๑ และ ศรพค ๓๐๑

SIID302 Applied Preclinical Knowledge 2 (0-4-2)

Principle and guideline in application of preclinical science to elucidate the clinical manifestation of common diseases

มหาวิทยาลัยมหิดล

Written by SoClaimon

พฤศจิกายน 4, 2010 at 7:18 am

ชีวเคมีประยุกต์

leave a comment »

ศรชค๔๒๑ ชีวเคมีประยุกต์ ๒ (๐-๓@-๒๐)

เลือกศึกษาโรคที่มีความสำคัญในประเทศไทยจากรายชื่อโรคที่กำหนดให้ เน้นกระบวนการทางชีวเคมีที่เกี่ยวข้อง หลักการและวิธีการทางชีวเคมีที่ใช้ในการศึกษา วินิจฉัย และรักษา สอบผ่านรายวิชา ศรสว ๔๐๔ และ ศรสว ๔๐๕

SIBC421 Applied Biochemistry 2 (0-3@-20)

A study of a disease chosen from a list of diseases that are important in Thailand emphasizing on biochemical processes involved, principle and biochemical methods used to study together with diagnosis and treatment

มหาวิทยาลัยมหิดล

Written by SoClaimon

พฤศจิกายน 3, 2010 at 12:06 pm

ปรสิตวิทยาประยุกต์

leave a comment »

ศรปร๔๒๑ ปรสิตวิทยาประยุกต์ ๒ (๐-๓@-๒๐)

ปรสิตและโรคที่เกิดจากปรสิตบางชนิดที่มีความสำคัญในประเทศไทย เน้นการตรวจวินิจฉัยทางห้อง ปฏิบัติการด้วยวิธีพิเศษบางวิธี และการประยุกต์ความรู้เพื่อแก้ปัญหาทางคลินิก สอบผ่านรายวิชา ศรสว ๔๐๔ และ ศรสว ๔๐๕

SIPR421 Applied Parasitology 2 (0-3@-20)

The study of important parasites and parasite-bourne diseases in Thailand emphasizing on the laboratory diagnosis with special technique and application of knowledge for clinical problem solving

มหาวิทยาลัยมหิดล

Written by SoClaimon

พฤศจิกายน 3, 2010 at 11:51 am

พยาธิวิทยาคลินิกประยุกต์

leave a comment »

ศรพค๔๒๑ พยาธิวิทยาคลินิกประยุกต์ ๒ (๐-๓@-๒๐)

การเลือกใช้ การแปลผล และการประยุกต์ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการทางพยาธิวิทยาคลินิก ในการวินิจฉัยและรักษาโรค และทักษะการตรวจทางห้องปฏิบัติการระดับพื้นฐาน สอบผ่านรายวิชา ศรสว ๔๐๔ และ ศรสว ๔๐๕

SICP421 Applied Clinical Pathology 2 (0-3@-20)

Request, interpret and apply the Clinical pathology laboratory investigations and results for diagnosis and treatment. Basic laboratory skill

มหาวิทยาลัยมหิดล

Written by SoClaimon

พฤศจิกายน 3, 2010 at 11:49 am

นิเวศวิทยาประยุกต์

leave a comment »

2303520    นิเวศวิทยาประยุกต์    Applied Ecology

องค์ประกอบของระบบนิเวศ การเปลี่ยนแปลงด้านทรัพยากรนิเวศวิทยาจากกิจกรรมของมนษย์ การเลือกดัชนีด้านชีววิทยาที่สามารถบ่งชี้ระดับผลกระทบสิ่งแวดล้อม กรณีศึกษา

(Elements of the ecosystem; change of ecological resources resulting from human activities; selection of biological indexes that can indicate environmental effects; case studies.)

(2303520 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

ทัศนศาสตร์ประยุกต์

leave a comment »

2304323    ทัศนศาสตร์ประยุกต์    Applied Optics

การแผ่ของคลื่นแสง ทัศนศาสตร์เชิงเรขาคณิต การแกะรอยรังสี ความคลาด โพลาไรเซชัน การแทรกสอด การเลี้ยวเบนแบบเฟรสเนลและแบบฟรอนโฮเฟอร์ เส้นใยแก้วนำแสง เลเซอร์ ฮอโลกราฟี ทัศนศาสตร์ไม่เป็นเชิงเส้นเบื้องต้น

(Propagation of light wave; geometrical optics; ray tracing; aberrations; polarization; interference; Fresnel and Faunhofer diffraction; optical fibers; lasers; holography; introductory nonlinear optics)

(2304323 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

คณิตศาสตร์ประยุกต์ในทางเคมีวิศวกรรม

leave a comment »

2306314    คณิตศาสตร์ประยุกต์ในทางเคมีวิศวกรรม    Applied Mathematics in Chemical Engineering

()

(2306314 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 23, 2009 at 4:36 am

คณิตศาสตร์ประยุกต์ในทางวิศวกรรมเคมี 1

leave a comment »

2306333    คณิตศาสตร์ประยุกต์ในทางวิศวกรรมเคมี 1    Applied Mathematics in Chemical Engineering I

การจัดการข้อมูลวิศวกรรมเคมี การสร้างแบบจำลองเชิงคณิตศาสตร์ของสมการดุลมวลพลังงานและโมเมนตัมเชิงมหภาค การหาผลเฉลยด้วยวิธีเชิงวิเคราะห์และวิธีเชิงตัวเลข

(Treatment of chemical engineering data; mathematical modeling of macroscopic mass energy and momentum balances; and analytical and numerical solutions.)

(2306333 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 23, 2009 at 4:32 am

คณิตศาสตร์ประยุกต์ในทางวิศวกรรมเคมี 2

leave a comment »

2306334    คณิตศาสตร์ประยุกต์ในทางวิศวกรรมเคมี 2    Applied Mathematics in Chemical Engineering II

การสร้างแบบจำลองเชิงคณิตศาสตร์ของกระบวนการเคมี และกระบวนการแจกแจงแบบสถานะไม่คงตัว การหาผลเฉลยด้วยวิธีเชิงวิเคราะห์และวิธีเชิงตัวเลขสำหรับระบบรวม และกลุ่มของสมการ

(Mathematical modeling of chemical processes and unsteady state distributed processes; analytical and numerical solutions for lumped-systems and for system equations.)

(2306334 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 23, 2009 at 4:30 am

เคมีไฟฟ้าประยุกต์

leave a comment »

2306522    เคมีไฟฟ้าประยุกต์    Applied Electrochemistry

ทฤษฎีของปฏิกิริยาและกลไกทางเคมีไฟฟ้า หลักการต่างๆ ของการเปลี่ยนแปลงของกระบวนการืางเคมีไฟฟ้า เช่น การชุบไฟฟ้า เซลล์เชื้อเพลิง แบตเตอรี่ การสังเคราะห์ทางเคมี เป็นต้น โดยเน้นหนักไปในเรื่องการนำเอาหลักการเหล่านี้มาประยุกต์และทำประโยชน์ทางอุตสาหกรรม

(Theory of electrochemical reactions and mechanism; principles of the kinetics of electrocthemical processes e.g. electroplating, fuel cells, batteries, chemical synthesis etc, with emphasis on applications of electrochemical kinetics and industrial applications of electrochemistry.)

(2306522 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 23, 2009 at 4:07 am

การประยุกต์ทางชีวเคมีและทัศนศึกษา

leave a comment »

2310404    การประยุกต์ทางชีวเคมีและทัศนศึกษา    Applied Biochemistry and Field Trips

การประยุกต์ชีวเคมีทางอุตสาหกรรม การแพทย์ การเกษตร พลังงาน และสิ่งแวดล้อม ความสำคัญของสิทธิบัตร รวมทั้งข้อกำหนดของมาตรฐาน การบริหารธุรกิจและการตลาดสำหรับนักชีวเคมี การทัศนศึกษาในหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และโรงงานอุตสาหกรรม

(Applications of biochemistry in various industries, medical agricultural, energy and environmental areas; the importance of patents including system certification; business management and marketing for biochemists; field trips to pulic, private organizations and industrial plants.)

(2310404 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 22, 2009 at 7:02 am

วิทยาศาสตร์สีเชิงประยุกต์

leave a comment »

2311547    วิทยาศาสตร์สีเชิงประยุกต์    Applied Colour Science

ทฤษฎีของแสงที่เกี่ยวข้องกับสี การเทียบสี การวัดสี และการประยุกต์ในอุตสาหกรรม

(Theory of light related to color; color comparison; color measurement and industrial application.)

(2311547 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 22, 2009 at 3:54 am

เรื่องคัดเฉพาะทางวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ประยุกต์ 1

leave a comment »

2311684    เรื่องคัดเฉพาะทางวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ประยุกต์ 1    Selected Topics in Applied Polymer Science I

เรื่องคัดเฉพาะทางวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ประยุกต์ที่น่าสนใจและมีความสำคัญ

(Interesting and important selected topics in applied polymer science.)

(2311684 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 21, 2009 at 2:58 pm

เรื่องคัดเฉพาะทางวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ประยุกต์ 2

leave a comment »

2311685    เรื่องคัดเฉพาะทางวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ประยุกต์ 2    Selected Topics in Applied Polymer Science II

เรื่องคัดเฉพาะทางวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ประยุกต์ที่น่าสนใจและมีความสำคัญ

(Interesting and important selected topics in applied polymer science.)

(2311685 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 21, 2009 at 2:57 pm