ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

Posts Tagged ‘Approximation

เทคนิคการประมาณในทางแม่เหล็กไฟฟ้า

leave a comment »

2102878    เทคนิคการประมาณในทางแม่เหล็กไฟฟ้า    Approximation Techniques In Electromagnetics

การประมาณฟังก์ชันด้วยอนุกรมกำลัง การประมาณฟังก์ชันในช่วงกว้าง การประมาณค่าอินทิกรัล ผลเฉลี่ยโดยประมาณของสมการอนุพันธ์ การประยุกต์กรรมวิธีการประมาณในปัญหาทางแม่เหล็กไฟฟ้า

(Power-series approximation of functions; wide-range approximation of functions; approximation of integrals; approximate solution of differential equations; application of approximation techniques to electromagnetics.)

(2102878 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

เทคนิคการประมาณในทางวิศวกรรม

leave a comment »

2102501    เทคนิคการประมาณในทางวิศวกรรม    Approximation Techniques In Engineering

การประมาณฟังก์ชันด้วยอนุกรมกำลัง การประมาณฟังก์ชันในช่วงกว้าง การประมาณค่าอินทิกรัล คำเฉลยโดยประมาณของสมการเชิงอนุพันธ์ การประยุกต์เทคนิคการประมาณในปัญหาทางวิศวกรรม

(Power-series approximation of functions; wide-range approximation of functions; approximation of integrals; approximate solutions of differential equations; application of approximation techniques to engineering problems.)

(2102501 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ตุลาคม 27, 2009 at 11:41 am