ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

Posts Tagged ‘AR

AR ศูนย์รวมตำราเรียนรามคำแหงบนโลกอินเทอร์เน็ต

leave a comment »

e-Books (Electronic Books) ศูนย์รวมตำราเรียนรามคำแหงบนโลกอินเทอร์เน็ต.

รหัสวิชา รายละเอียด
AR103
อ่านกันเถอะ...
ศิลปวิจักษณ์ 3 หน่วย
(Art Appreciation)
ศึกษาศิลปะสำคัญเฉพาะอย่างจาก สมัยโบราณจนกระทั่งถึงศิลปะในปัจจุบันเน้นคุณค่าและลีลาของศิลปะแต่ละแบบ การถ่ายทอดความจรรโลงในศิลปะและสร้างสรรค์ศิลปะ
AR103(47153)
อ่านกันเถอะ...
ศิลปวิจักษณ์ 2 หน่วย
(Art Appreciation)

ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

leave a comment »

ศศภท๑๐๐ ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ๓ (๓–๐–๖)

ศิลปะการใช้ภาษาไทย ทักษะการใช้ภาษาไทยในด้านการพูด การฟัง การอ่าน การเขียนและการคิด เพื่อการสื่อสารให้ถูกต้อง เหมาะสม

ARTH100 Arts of Thai Language in Communication 3 (3–0–6)

The arts of Thai language use and of speaking,reading, writing, and thinking skills in accurately and appropriately communicating

มหาวิทยาลัยมหิดล

Written by SoClaimon

พฤศจิกายน 5, 2010 at 8:59 am

ภาษาอังกฤษ ระดับ ๑

leave a comment »

ศศภอ๑๐๓ ภาษาอังกฤษ ระดับ ๑ ๓ (๒–๒–๕)

ไวยากรณ์และศัพท์ภาษาอังกฤษ ในบริบทที่เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาในชีวิตประจำวันในลักษณะของการบูรณาการทักษะพื้นฐานทั้งสี่ (การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน) และการสื่อสารในชั้นเรียน

AREN103 English Level 1 3 (2–2–5)

Grammar and vocabulary in the context of daily life language use, dealing with integration in four basic skills (listening, speaking, reading, and writing) and classroom communication

มหาวิทยาลัยมหิดล

Written by SoClaimon

พฤศจิกายน 5, 2010 at 8:57 am

ภาษาอังกฤษ ระดับ ๒

leave a comment »

ศศภอ๑๐๔ ภาษาอังกฤษ ระดับ ๒ ๓ (๒-๒-๕)

คำศัพท์ สำนวน ไวยากร และการใช้ภาษาอังกฤษในบริบททางสังคมปัจจุบัน ทักษะการสนทนาในกลุ่มย่อย ปฏิบัติการเขียนในระดับย่อหน้า และกุลยุทธ์ในการอ่าน

AREN104 English Level 2 3 (2-2-5)

Vocabulary, grammar, and contextualized social language; essential communication

มหาวิทยาลัยมหิดล

Written by SoClaimon

พฤศจิกายน 5, 2010 at 8:56 am

ภาษาอังกฤษ ระดับ ๓

leave a comment »

ศศภอ๑๐๕ ภาษาอังกฤษ ระดับ ๓ ๓ (๒-๒-๕)

การอ่านและการเขียนทั้งระดับประโยค และระดับย่อหน้าที่เกี่ยวกับสัดส่วน ความถี่ และความน่าจะเป็น รูปร่าง การวัด การเปรียบเทียบและการเปรียบต่าง คำจำกัดความและการจำแนก การเขียนอย่างมีเอกภาพ การใช้คำเชื่อม การฟังเพื่อจับใจความสำคัญของเรื่อง สารสนเทศเฉพาะ และทำการอนุมาน เคยศึกษารายวิชา AREN 2 หรือผ่านการทดสอบจัดลำดับแล้วสามารถเข้าศึกษาในระดับนี้ได้

AREN105 English Level 3 3 (2-2-5)

Reading passages and writing at sentence and paragraph levels about proportion, frequency and probability, shape, measurement, comparison and contrast, definition and classification; coherence, unity and transition; listening comprehension; listening for the main idea; listening for specific details; and making inferences

มหาวิทยาลัยมหิดล

Written by SoClaimon

พฤศจิกายน 5, 2010 at 8:54 am

ภาษาอังกฤษ ระดับ ๔

leave a comment »

ศศภอ๑๐๖ ภาษาอังกฤษ ระดับ ๔ ๓ (๒-๒-๕)

บูรณาการในทักษะทั้งสี่ (การฟัง การพูด การอ่านและการเขียน) การฟังเพื่อจับใจความสำคัญและในรายละเอียด การอภิปรายตามหัวข้อที่กำหนด การอ่าน บทอ่านในเรื่องที่หลากหลาย และทำการสรุปและเขียนอย่างมีระบบในระดับประโยค และระดับย่อหน้าซึ่งเกี่ยวกับประเด็นที่สัมพันธ์กับบทอ่าน เคยศึกษารายวิชา AREN 3 หรือผ่านการทดสอบจัดลำดับแล้วสามารถเข้าศึกษาในระดับนี้ได้

AREN106 English Level 4 3 (2-2-5)

Integration in four language skills: listening, speaking, reading and writing; listening comprehension for main ideas and detailed information;topic-oriented discussion; reading passages on various topics and making conclusions; and writing systematically about particular issues of those topics at the sentence and paragraphs levels

มหาวิทยาลัยมหิดล

Written by SoClaimon

พฤศจิกายน 5, 2010 at 8:52 am

ภาษาอังกฤษ ระดับ ๕

leave a comment »

ศศภอ๑๐๗ ภาษาอังกฤษ ระดับ ๕ ๓ (๒-๒-๕)

บูรณาการทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการทั้งสี่ทักษะ ตั้งแต่ระดับย่อหน้าจนถึงระดับเรียงความในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันและสาขาวิชาต่าง ๆ ที่เน้นการอภิปราย และการนำเสนอ ผลงาน เคยศึกษารายวิชา AREN 4 หรือผ่านการทดสอบจัดลำดับแล้วสามารถเข้าศึกษาในระดับนี้ได้

AREN107 English Level 5 3 (2-2-5)

Integrated skills in English for academic purposes starting from paragraphs leading to the essay level; using everday and field-related topics, with emphasis on both discussion and oral presentations

มหาวิทยาลัยมหิดล

Written by SoClaimon

พฤศจิกายน 5, 2010 at 8:51 am