ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

Posts Tagged ‘Architecture

การออกแบบสถาปัตยกรรมเครือข่าย

leave a comment »

2301762    การออกแบบสถาปัตยกรรมเครือข่าย    Network Architecture Design

การวิเคราะห์และออกแบบเครือข่าย แนวคิด้านการวิเคราะห์ความต้องการทางเครือข่าย กระบวนการของการวิเคราะห์ความต้องการทางเครือข่าย การวิเคราะห์การไหล สถาปัตยกรรมเครือข่ายเพื่อการออกแบบ สถาปัตยกรรมและกลยุทธ์ของการกำหนดต่ำแหน่งและการจัดเส้นทาง การบริหารจัดการเครือข่าย สถาปัตยกรรมเพื่อสมรรถภาพของเครือข่าย การรักษาความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว การเลือกเทคโนโลยีเครือข่ายและอุปกรณ์ เทคโนโลยีการเชื่อมต่อที่ใช้ในการออกแบบเครือข่าย กรณีศึกษา

(Network analysis and design; network requirement analysis concepts; network requirement analysis process; flow analysis; network architecture for design; addressing and routing architecture and strategies; network management; network performance architecture; security and privacy; selecting technology and equiptment; interconnecting technologies used in the network design, case studies.)

(2301762 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Advertisements

หลักการออกแบบในงานสถาปัตยกรรม

leave a comment »

2501121    หลักการออกแบบในงานสถาปัตยกรรม    Principles of Design in Architecture

มูลฐานการออกแบบงานทัศนศิลป์ หลักการจัดองค์ประกอบงานสองมิติ สามมิติ และสี่มิติ หลักการ เกณฑ์ และขั้นตอนการออกแบบสถาปัตยกรรมขนาดเล็ก

(Design fundamentals for visual art; principles of two-, three- and four-dimensional composition; principles, criteria and process of small-scale architectural design.)

(2501121 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 17, 2009 at 3:54 pm

ระบบโครงสร้างทางสถาปัตยกรรม

leave a comment »

2501171    ระบบโครงสร้างทางสถาปัตยกรรม    Structural System in Architecture

แนวความคิดในการออกแบบและเลือกใช้โครงสร้างในงานสถาปัตยกรรม รวมทั้งหลักการเกี่ยวกับแรง วัสดุ รูปร่าง และการเสียรูปอันเนื่องจากแรง

(Concepts in designing and selecting architectural structures, including materials, principles of force and their affects on structural shape and deformation.)

(2501171 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 17, 2009 at 3:44 pm

กลศาสตร์โครงสร้างทางสถาปัตยกรรม

leave a comment »

2501172    กลศาสตร์โครงสร้างทางสถาปัตยกรรม    Structural Mechanics in Architecture

ศึกษาหลักการขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับ ความสมดุลของวัตถุภายใต้แรงกระทำภายนอก กำลังของวัสดุ แรงที่เกิดขึ้นภายในเนื้อวัสดุ สมรรถนะด้านกำลัง และการเสียรูปของวัสดุอันเนื่องจากแรงกระทำ เพื่อความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างทางสถาปัตยกรรม

(Fundamental concepts based on static equilibrium and the strength and deformation of materials, which are necessary to the understanding of structural behavior.)

(2501172 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 17, 2009 at 3:42 pm

กลศาสตร์โครงสร้างทางสถาปัตยกรรม

leave a comment »

2501173    กลศาสตร์โครงสร้างทางสถาปัตยกรรม    Structural Mechanics in Architecture

โครงสร้างในธรรมชาติ แรงกระทำต่างๆ องค์ประกอบพื้นฐาน และการถ่ายแรงของโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กพื้นฐานสำหรับสถาปัตยกรรมความสูงหนึ่งชั้น

(Structure in nature; types of forces; fundamental elements and load transfer of single-storey reinforced concrete architecture.)

(2501173 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 17, 2009 at 3:41 pm

ประวัติศาสตร์ศิลปะและสถาปัตยกรรม

leave a comment »

2501191    ประวัติศาสตร์ศิลปะและสถาปัตยกรรม    History of Art and Architecture

มูลเหตุ อิทธิพลต่างๆ และแนวความคิดในการสร้างสรรค์งานศิลปะและสถาปัตยกรรม การวิเคราะห์และวิจารณ์ผลงานศิลปะและสถาปัตยกรรม ประวัติศาสตร์ศิลปะและและสถาปัตยกรรมตะวันตกโดยสังเขป ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์จนถึงคริสต์ศตวรรษที่ 20

(Motivations, influences and concepts in artistic and architectural creations; analysis and criticism of works of art and architecture; a brief survey of the history of western art and architecture from prehistoric period to the twentieth century.)

(2501191 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 17, 2009 at 3:40 pm

รู้จักสถาปนิก เข้าใจสถาปัตยกรรม

leave a comment »

2501298    รู้จักสถาปนิก เข้าใจสถาปัตยกรรม    Understanding Architects and Architecture

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสถาปัตยกรรม ความคิดและขั้นตอนในการออกแบบของสถาปนิก ผลจากการออกแบบ คุณค่าของสถาปัตยกรรมที่จรรโลงสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของผู้อาศัย

(Fundamental architectural knowledge; ideas and design process of architects; design results; architectural value that enhances the environment and quality of life of the users.)

(2501298 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 17, 2009 at 3:16 pm