ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

Posts Tagged ‘AREN103

ภาษาอังกฤษ ระดับ ๑

leave a comment »

ศศภอ๑๐๓ ภาษาอังกฤษ ระดับ ๑ ๓ (๒–๒–๕)

ไวยากรณ์และศัพท์ภาษาอังกฤษ ในบริบทที่เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาในชีวิตประจำวันในลักษณะของการบูรณาการทักษะพื้นฐานทั้งสี่ (การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน) และการสื่อสารในชั้นเรียน

AREN103 English Level 1 3 (2–2–5)

Grammar and vocabulary in the context of daily life language use, dealing with integration in four basic skills (listening, speaking, reading, and writing) and classroom communication

มหาวิทยาลัยมหิดล

Written by SoClaimon

พฤศจิกายน 5, 2010 at 8:57 am