ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

Posts Tagged ‘AV

AV ศูนย์รวมตำราเรียนรามคำแหงบนโลกอินเทอร์เน็ต

leave a comment »

e-Books (Electronic Books) ศูนย์รวมตำราเรียนรามคำแหงบนโลกอินเทอร์เน็ต.

รหัสวิชา รายละเอียด
AV225(S)
อ่านกันเถอะ...
เทคนิคการถ่ายภาพ 3 หน่วย
(Technique of Photography)
ความรู้เบื้อต้นในการถ่ายภาพ การใช้กล้องพร้อมอุปกรณ์ถ่ายภาพ การถ่ายภาพแบบต่างๆรวมทั้งการล้างฟิล์ม และการอัดขยายภาพ
AV303
อ่านกันเถอะ...
โสตทัศนศึกษา 3 หน่วย
(AV Education)
ความรู้ทั่วไปทางทฤษฎีและ ปฏิบัติ คุณค่าและวิธีใช้โสตทัศนวัสดุอุปกรณ์ประกอบการสอนประเภทต่าง ๆ ทั้งวัสดุกราฟิค เครื่องฉาย เครื่องเสียง ตลอดจนวิธีผลิตอุปกรณ์การสอนราคาถูก
AV313
อ่านกันเถอะ...
การผลิตวัสดุกราฟิค 3 หน่วย
(Graphic Material Production)
หลักการเลือกและการผลิตวัสดุ อุปกรณ์การสอนเบื้องต้น วิธีการประดิษฐ์อักษร การเลือกสี การขยายภาพ การผลิตแผนภูมิ แผนสถิติ แผนที่ ฯลฯ โดยเน้นถึงหลักในการผลิตวัสดุราคาถูก พร้อมทั้งการนำเอาวัสดุ การสอนสำเร็จรูปแบบต่าง ๆ เข้ามาใช้
AV328
อ่านกันเถอะ...
การผลลิตภาพถ่ายเพื่อการศึกา 3 หน่วย
(Photography Production for Education)
การผลิตทัศนวัสดุโดยการถ่ายภาพ ได้แก่ ภาพชุด ชุดสไลด์ ชุดฟิล์มสตริป เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์ประกอบการสอนในห้เองเรียน
AV331
อ่านกันเถอะ...
การถ่ายภาพเบื้องต้น 3 หน่วย
(Introduction to Cinematography)
พัฒนาการและชนิดของภาพยนตร์ หลักการถ่ายภาพยนตร์ บทภาพยนตร์โดยทั่วไปบทบาทของการใช้ภาพยนตร์ในห้องเรียน หลักการเลือกและประเมินค่าของภาพยนตร์
AV333
อ่านกันเถอะ...
การผลิตภาพยนตร์ 8 มม. 3 หน่วย
(The 8 mm. Film Production)
การถ่ายภาพยนตร์ 8 มม. ภาพยนตร์ 8 มม. ซุปเปอร์ การถ่ายทำฟิล์ม 8 มม. เสียงและการทำฟิล์มรูป
AV344
อ่านกันเถอะ...
โสตวัสดุเบื้องต้น 3 หน่วย
(Introduction to Audio Materials)
วัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับเครื่อง เสียง เช่น แผ่นเสียง เทป วิทยุ ฯลฯ เทคนิคการใช้อุปกรณ์เครื่องเสียงประกอบบทเรียน หลักวิธีการผลิตรายการ ห้องปฏิบัติการเกี่ยวกับบันทึกเสียง ห้องปฏิบัติการวิทยุ และห้องปฏิบัติการทางภาษา
AV353(S)
อ่านกันเถอะ...
การใช้สื่อการสอน 3 หน่วย
(Utilization of Instructional Media)
หลักการเลือกและการใช้วัสดุ อุปกรณ์ ตลอดจนกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อประกอบการสอนโดยเน้นถึงทักษะการใช้อุปกรณ์ประเภทเครื่องเสียงและ เครื่องฉายต่าง ๆ
AV365
อ่านกันเถอะ...
สื่อมวลชนและการประชาสัมพันธ์เพื่อการศึกษา 3 หน่วย
(Mass Communication and public Relation in Education)
ทฤษฎีการสื่อความหมาย หลักการประชาสัมพันธ์ การใช้สื่อมวลชน และการประชาสัมพันธ์เพื่อการศึกษา
AV373
อ่านกันเถอะ...
วิทยุและโทรทัศน์การศึกษา 3 หน่วย
(Radio and Television in Education)
วิวัฒนาการวิทยุและโทรทัศน์ บทบาทของวิทยุและโทรทัศน์ทางด้านการศึกษาคุณค่าหลักการและอุปกรณ์ที่ใช้ใน การผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์การศึกษา การเขียนบทวิทยุและโทรทัศน์การศึกษา รวมทั้งหลักการใช้วิทยุและโทรทัศน์ เพื่อการเรียนการสอน
AV406
อ่านกันเถอะ...
การผลิตรายการวิทยุ 3 หน่วย
(Radio Program Production)
ศึกษาด้านการผลิตและเขียนบท สำหรับรายการต่าง ๆ ทางวิทยุกระจายเสียง เช่น รายการละครทางวิทยุ รายการโฆษณา การจัดรายการแต่ละประเภทให้สอดคล้องกับเวลาและผู้ฟังรายการด้วย โดยเน้นหนักทางด้านธุรกิจและอุตสาหกรรม
AV406(S)
อ่านกันเถอะ...
เทคนิคการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง หน่วย
(Technique of Radio Program Production)
AV407
อ่านกันเถอะ...
การผลิตรายการโทรทัศน์ หน่วย
(Television Program Production)
AV413
อ่านกันเถอะ...
การออกแบบสตูดิโอเบื้องต้น 3 หน่วย
(Studio Design)
ความรู้และการออกแบบสติวดิโอ ต่าง ๆ ได้แก่ ห้องบันทึกเสียง ห้องบันทึกเทป วิทยุ โทรทัศน์ ห้องส่งวิทยุกระจายเสียง ห้องส่งวิทยุโทรทัศน์ สติวดิโอสำหรับภาพยนตร์
AV413(H)
อ่านกันเถอะ...
การออกแบบสตูดิโอเบื้องต้น หน่วย
(Introduction to Studio Design)
AV463
อ่านกันเถอะ...
เครื่องสอนและบทเรียนแบบโปรแกรม 3 หน่วย
(Teaching Machine and Programmed Instruction)
วิวัฒนาการของเครื่องสอนและบท เรียนแบบโปรแกรม ชนิดของโปรแกรม ชนิดของโปรแกรม ลำดับขั้นในการสร้างบทเรียนแบบโปรแกรม ตลอดจนวิธีการใช้โปรแกรมในการสอน
AV464
อ่านกันเถอะ...
การผลิตและการใช้สื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ 3 หน่วย
(Production and Application of Media in Public Relation)
ศึกษาเกี่ยวกับวิธีการนำเอาสื่อ เข้ามาใช้ประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์และสามารถผลิตสื่อบางประเภท เพื่อการประชาสัมพันธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
AV494
อ่านกันเถอะ...
สัมมนาทางโสตทัศนศึกษา 3 หน่วย
(Seminar in AV Education)
ศึกษาทฤษฎ๊และวิเคราะห์นวกรรม ทางการศึกษาเกี่ยวกับบริหาร การผลิต การใช้และการให้บริการทางโสตทัศนศึกษาของโรงเรียน สถาบันต่าง ๆ และจากเอกสารสิ่งพิมพ์
AV494(S)
อ่านกันเถอะ...
ศิลปะการพูด 3 หน่วย
(Arts of Speech)

ศิลปะการพูด

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

AV494(S)
อ่านกันเถอะ...
ศิลปะการพูด 3 หน่วย
(Arts of Speech)

คำนำ : Introduction
สารบัญ : Content
บทที่1 : ศิลปะการพูด
บทที่2 : จิตวิทยาเบื้องต้นของการพูด
บทที่3 : แบบและวิธี
บทที่4 : อาการประหม่า
บทที่5 : เนื้อหา
บทที่6 : การลำดับความ
บทที่7 : ถ้อยคำ
บทที่8 : เสียง
บทที่9 : บุคลิกและท่าทาง
บทที่10 : การพูดเพื่อสร้างมนุษยสัมพันธ์
บทที่11 : การพูดจูงใจ
บทที่12 : การพูดในโอกาสต่างๆ
บทที่13 : หลักการโต้วาที
บทที่14 : หลักและวิธีการประชุม
บทที่15 : สุนทรพจน์
บทที่16 : คุณรู้ไหม
บรรณานุกรม : Reference

Written by SoClaimon

กุมภาพันธ์ 22, 2010 at 9:16 am

สัมมนาทางโสตทัศนศึกษา

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

AV494
อ่านกันเถอะ...
สัมมนาทางโสตทัศนศึกษา 3 หน่วย
(Seminar in AV Education)
ศึกษา ทฤษฎ๊และวิเคราะห์นวกรรมทางการศึกษาเกี่ยวกับบริหาร การผลิต การใช้และการให้บริการทางโสตทัศนศึกษาของโรงเรียน สถาบันต่าง ๆ และจากเอกสารสิ่งพิมพ์

คำนำ : Introduction
สารบัญ : Content
บทที่ 1 : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการสัมมนา
บทที่ 2 : องค์ประกอบของการสัมมนา
บทที่ 3 : การเขียนโครงการสัมมนา
บทที่ 4 : คณะกรรมการจัดการสัมมนา
บทที่ 5 : ขั้นตอนในการจัดดำเนินการสัมนา
บทที่ 6 : ข้อดีและข้อจำกัดในการสัมมนา
บทที่ 7 : การดำเนินการประชุมกลุ่มสัมมนา
บทที่ 8 : หน้าที่ของบุคลากรภายในกลุ่มสัมมนา
บทที่ 9 : การจัดการสัมมนาภายนอกหน่วยงาน
บทที่10 : โสตทัศนูปกรณ์ที่ใช้ในการสัมนา
บทที่11 : เอกสารประกอบการสัมมนา
บทที่12 : การนำการสัมมนามาใช้ในห้องเรียน
บทที่13 : เทคนิคของการดำเนินการสัมมนา
บทที่14 : การประเมินผลภายหลังการสัมมนา
บทที่15 : แบบทดสอบความรู้
บรรณานุกรม:Reference

การผลิตและการใช้สื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

AV464
อ่านกันเถอะ...
การผลิตและการใช้สื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ 3 หน่วย
(Production and Application of Media in Public Relation)
ศึกษา เกี่ยวกับวิธีการนำเอาสื่อเข้ามาใช้ประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์และสามารถ ผลิตสื่อบางประเภท เพื่อการประชาสัมพันธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คำนำ : Introduction
ความนำ
สารบัญ : Content
บทที่1 : สื่อทางด้านการพิมพ์
บทที่2 : บทบาทของสื่อต่อการประชาสัมพันธ์
บทที่3 : หลักและวิธีการผลิตสื่อแต่ละประเภท
บทที่4 : การผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์
บทที่5 : หลักและวิธีการใช้สื่อแต่ละชนิด
บทที่6 : การประเมินผลของสื่อและแบบสอบถาม
บรรณานุกรม : Reference

เครื่องสอนและบทเรียนแบบโปรแกรม

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

AV463
อ่านกันเถอะ...
เครื่องสอนและบทเรียนแบบโปรแกรม 3 หน่วย
(Teaching Machine and Programmed Instruction)
วิวัฒนาการ ของเครื่องสอนและบทเรียนแบบโปรแกรม ชนิดของโปรแกรม ชนิดของโปรแกรม ลำดับขั้นในการสร้างบทเรียนแบบโปรแกรม ตลอดจนวิธีการใช้โปรแกรมในการสอน

คำนำ
สารบัญ
บทที่ 1 : บทเรียนแบบโปรแกรม
บทที่ 2 : ลักษณะประเภทและประโยขน์ของบทเรียนแบบโประแกรม
บทที่ 3 : ชนิดของบทเรียนแบบโปรแกรม
บทที่ 4 : เครื่องสอนชนิดและประโยชน์ของเครื่องสอน
บทที่ 5 : ข้อพิจารณาเบื้องต้นในการทำบทเรียนแบบโปรแกรม
บทที่ 6 : หลักการเขียนบทเรียนโปรแกรม
บทที่ 7 : เทคนิครูปแบบและแผนผังรูปแบบโปรแกรม
บทที่ 8 : ความมุ่งหมายของการศึกษากับบทเรียนแบบโปรแกรม

การออกแบบสตูดิโอเบื้องต้น

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

AV413(H)
อ่านกันเถอะ...
การออกแบบสตูดิโอเบื้องต้น หน่วย
(Introduction to Studio Design)

คำนำ : Introduction
สารบัญ : Content
บทที่1 : คุณสมบัติของเสียง
บทที่2 : พฤติกรรมของเสียง
บทที่3 : การดูดซับเสียง
บทที่4 : ชนิดของเสียง
บทที่5 : การออกแบบของห้องเพื่อลักษณะอุโฆษที่ดี
บทที่6 : การรวมเสียงก้องและการสะท้อน
บทที่7 : แนวทางในการออกแบบสตูดิโอ
บทที่8 : หลักการออกแบบสตูดิโอ
บทที่9 : สตูดิโอโทรทัศน์
บทที่10 : การผลิตรายการ
บทที่11 : ไมโครโฟน
บทที่12 : ไมโครโฟนกับเสียงของมนุษย์
บทที่13 : ลำโพง
บทที่14 : สตูดิโอบันทึกเสียง
บทที่15 : คุณสมบัติทางอุโฆษที่มีผลต่อการออกแบบลักษณะอาคาร
บทที่16 : การสร้างเสียงประกอบพิเศษชนิดต่างๆ
บรรณานุกรม : Reference

การออกแบบสตูดิโอเบื้องต้น

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

AV413
อ่านกันเถอะ...
การออกแบบสตูดิโอเบื้องต้น 3 หน่วย
(Studio Design)
ความ รู้และการออกแบบสติวดิโอต่าง ๆ ได้แก่ ห้องบันทึกเสียง ห้องบันทึกเทป วิทยุ โทรทัศน์ ห้องส่งวิทยุกระจายเสียง ห้องส่งวิทยุโทรทัศน์ สติวดิโอสำหรับภาพยนตร์

คำนำ : Introduction
สารบัญ : Content
บทที่ 1 : คุณสมบัติของเสียง
บทที่ 2 : พฤติกรรมของเสียง
บทที่ 3 : การดูดซับเสีง
บทที่ 4 : ชนิดของเสียง
บทที่ 5 : การออกแบบห้องเพื่อลักษณะอุโฆษที่ดี
บทที่ 6 : การรวมเสียงก้องและการสะท้อน
บทที่ 7 : แนวทางในการออกแบบสตูดิโอ
บทที่ 8 : หลักการออกแบบสตูดิโอ
บทที่ 9 : ห้องสตูดิโอโทรทัศน์
บทที่ 10: การผลิตรายการ
บทที่ 11: ไมโครโฟน
บทที่ 12: ไมโครโฟนกับเสียงของมนุษย์
บทที่ 13: ลำโพง
บทที่ 14: สตูดิโอบันทึกเสียง
บทที่ 15: คุณสมบัติเฉพาะทางอุโฆษที่มีผลต่อการออกแบบลักษณะอาคาร
บทที่ 16: การสร้างเสียงประกอบพิเศษ
บรรณานุกรม :Reference

การผลิตรายการโทรทัศน์

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

AV407
อ่านกันเถอะ...
การผลิตรายการโทรทัศน์ หน่วย
(Television Program Production)

คำนำ
สารบัญ
บทที่1 : บทนำ
บทที่2 : ประวัติและวิวัฒนาการวิทยุโทรทัศน์
บทที่3 : การบริหารงานกิจการวิทยุโทรทัศน์
บทที่4 : สถานีวิทยุโทรทัศน์
บทที่5 : รายการวิทยุโทรทัศน์
บทที่6 : เทคนิคต่างๆ ในการผลิตรายการ
บทที่7 : การกำกับรายการ
บทที่8 : การผลิตรายการบันเทิง
บทที่9 : การผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์การศึกษา
10 : การผลิตรายการสารคดี ข่าว การโฆษณาและอื่นๆ
บทที่11 : ปกิณกะ
บรรณานุกรม

เทคนิคการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

AV406(S)
อ่านกันเถอะ...
เทคนิคการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง หน่วย
(Technique of Radio Program Production)

คำนำ : Introduction
สารบัญ : Content
เทคนิคการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง
บรรณานุกรม : Reference
ภาคผนวก : Supplement

การผลิตรายการวิทยุ

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

AV406
อ่านกันเถอะ...
การผลิตรายการวิทยุ 3 หน่วย
(Radio Program Production)
ศึกษา ด้านการผลิตและเขียนบทสำหรับรายการต่าง ๆ ทางวิทยุกระจายเสียง เช่น รายการละครทางวิทยุ รายการโฆษณา การจัดรายการแต่ละประเภทให้สอดคล้องกับเวลาและผู้ฟังรายการด้วย โดยเน้นหนักทางด้านธุรกิจและอุตสาหกรรม

คำนำ : Introduction<
สารบัญ : Content
บทที่ 1 : ประวัติของวิทย
บทที่ 2 : การบริหารงานของสถานีวิทยุ
บทที่ 3 : การผลิตรายการวิทยุ
บทที่ 4 : ข่าว
บทที่ 5 : สารคดีคืออะไร แตกต่างจากข่าวอย่างไร
บทที่ 6 : การอภิปรายคืออะไร
บทที่ 7 : การประกาศวิทยุและผุ้ประกาศคืออะไร
บทที่ 8 : การผลิตรายการประเภทต่างๆ ความแตกต่างในการเขียนบทละคร..
บทที่ 9 : สิ่งที่ช่วยการผลิตรายการวิทยุ
บทที่10 : สภาพของวิทยุทางธุรกิจ
บรรณนุกรม : Reference

วิทยุและโทรทัศน์การศึกษา

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

AV373
อ่านกันเถอะ...
วิทยุและโทรทัศน์การศึกษา 3 หน่วย
(Radio and Television in Education)
วิวัฒนาการ วิทยุและโทรทัศน์ บทบาทของวิทยุและโทรทัศน์ทางด้านการศึกษาคุณค่าหลักการและอุปกรณ์ที่ใช้ใน การผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์การศึกษา การเขียนบทวิทยุและโทรทัศน์การศึกษา รวมทั้งหลักการใช้วิทยุและโทรทัศน์ เพื่อการเรียนการสอน

บทนำ : Introduction
คำนำ : Introduction
สารบัญ : Content
บทที่ 1 : ประวัติวิทยุกระจายเสียง
บทที่ 2 : คุณค่าของวิทยุกระจายเสียง
บทที่ 3 : วิทยุกระจายสียงเพื่อการศึกษาในต่างประเทศ
บทที่ 4 : การใช้วิทยุโรงเรียนในการเรียนการสอน
บทที่ 5 : โทรทัศน์
บทที่ 6 : บทบาทของวิทยุโทรทัศน์ทางด้านการศึกษาในต่างประเทศ
บทที่ 7 : หลักการสอนบทเรียนวิทยุโทรทัศน์
บทที่ 8 : ความรู้ในการเตรียมการและการผลิตบทเรียนวิทยุโทรทัศน์
บทที่ 9 : โทรทัศน์วงจรปิด
บทที่10 : กล้องโทรทัศน์
บทที่11 : บทโทรทัศน์
บทที่12 : Vedeo Tape Recorder
บทที่13 : การแบ่งส่วนของงานวิทยุโทรทัศน์
บทที่14 : ภาพที่ปรากฏบนจอโทรทัศน์
บรรณานุกรม :Reference

สื่อมวลชนและการประชาสัมพันธ์เพื่อการศึกษา

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

AV365
อ่านกันเถอะ...
สื่อมวลชนและการประชาสัมพันธ์เพื่อการศึกษา 3 หน่วย
(Mass Communication and public Relation in Education)
ทฤษฎีการสื่อความหมาย หลักการประชาสัมพันธ์ การใช้สื่อมวลชน และการประชาสัมพันธ์เพื่อการศึกษา

คำนำ : Introduction
สารบัญ : Content
บทที่ 1 : ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกัการสื่อสารมวลชน
บทที่ 2 : ประวัติและความเป็นมาของการสื่อสารมวลชน
บทที่ 3 : การสื่อสารและการสื่อสารมวลชน
บทที่ 4 : บทบาทและหน้าที่ของสื่อมวลชน
บทที่ 5 : วิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษา
บทที่ 6 : โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
บทที่ 7 : ภาพยนตร์เพื่อการศึกษา
บทที่ 8 : สิ่งพิมพ์เพื่อการศึกษา
บทที่ 9 : ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ
บทที่10 : ประวัติและความเป็นมาของการประชาสัมพันธ์
บทที่11 : การวางแผนงานประชาสัมพันธ์
บทที่12 : การประชาสัมพันธ์ในวงการธุรกิจ
บทที่13 : ประชาคมสัมพันธ์
บทที่14 : การใช้เครื่องมือสื่อสารกับสื่อมวลชน
บทที่15 : การสำรวจประชามติ
บทที่16 : การประชาสัมพันธ์โรงเรียน
ภาคผนวก :Supplement

การใช้สื่อการสอน

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

AV353(S)
อ่านกันเถอะ...
การใช้สื่อการสอน 3 หน่วย
(Utilization of Instructional Media)
หลัก การเลือกและการใช้วัสดุอุปกรณ์ ตลอดจนกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อประกอบการสอนโดยเน้นถึงทักษะการใช้อุปกรณ์ประเภทเครื่องเสียงและ เครื่องฉายต่าง ๆ

คำนำ : Introduction
สารบัญ : Content
บทที่1 : หลักการพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการใช้สื่อการสอน
บทที่2 : สื่อการสอน
บทที่3 : การใช้สื่อการสอนอย่างมีระบบ
บทที่4 : สื่อการเรียนรายบุคคลและสื่อประสม
บทที่5 : คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา
บทที่6 : นวัตกรรมการสอน
บรรณานุกรม : Reference

โสตวัสดุเบื้องต้น

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

AV344
อ่านกันเถอะ...
โสตวัสดุเบื้องต้น 3 หน่วย
(Introduction to Audio Materials)
วัสดุ อุปกรณ์เกี่ยวกับเครื่องเสียง เช่น แผ่นเสียง เทป วิทยุ ฯลฯ เทคนิคการใช้อุปกรณ์เครื่องเสียงประกอบบทเรียน หลักวิธีการผลิตรายการ ห้องปฏิบัติการเกี่ยวกับบันทึกเสียง ห้องปฏิบัติการวิทยุ และห้องปฏิบัติการทางภาษา

คำนำ : Introduction
สารบัญ : Content
บทที่1 : ธรรมชาติของเสียง
ตอนที่ 2 : เครื่องบันทึกเสียง(ต่อ)
ตอนที่ 2 : เครื่องบันทึกเสียง
ตอนที่ 3 : การบันทึกเสียง(ต่อ)
ตอนที่ 3 : เครื่องบันทึกเสียง
ตอนที่ 4 : ห้องปฏิบัติการภาษา
ตอนที่ 5 : วิทยุ
ตอนที่ 6 : ระบบกระจายเสียง(ต่อ)
ตอนที่ 6 : ระบบกระจายเสียง
ตอนที่ 7 : แผ่นเสียงและเครื่องเล่นแผ่นเสียง(ต่อ)
ตอนที่ 7 : แผ่นเสียงและเครื่องเล่นแผ่นเสียง
ตอนที่ 8 : คอมแพคท์ดิสค์
บรรณานุกรม : Reference

การผลิตภาพยนตร์ 8 มม.

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

AV333
อ่านกันเถอะ...
การผลิตภาพยนตร์ 8 มม. 3 หน่วย
(The 8 mm. Film Production)
การถ่ายภาพยนตร์ 8 มม. ภาพยนตร์ 8 มม. ซุปเปอร์ การถ่ายทำฟิล์ม 8 มม. เสียงและการทำฟิล์มรูป

คำนำ : Introduction
สารบัญ : Content
บทที่ 1 : ภาพยนตร์
บทที่ 2 : กระบวนการผลิตภาพยนตร์
บทที่ 3 : บุคลากรที่สำคัญในการถ่ายทำภาพยนตร์
บทที่ 4 : กล้องถ่ายภาพยนตร์
บทที่ 5 : ฟิล์มภาพยนตร์
บทที่ 6 : แสงในการถ่ายภาพยนตร์
บทที่ 7 : การประกอบภาพ
บทที่ 8 : เทคนิคพิเศษในการถ่ายทำภาพยนตร์
บทที่ 9 : การตัดต่อและลำดับภาพ
บทที่ 10: การบันทึกเสียงลงฟิล์ม
บทที่ 11: เครื่องฉายภาพยนตร์ฟิล์มกลัก
บทที่ 12: การดูแลและการระวังรักษากล้องถ่ายภาพยนตร์
บรรณานุกรม : reference