ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

Posts Tagged ‘BA700

การจัดการ : มุมมองนักบริหาร

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

BA700
อ่านกันเถอะ...
การจัดการ : มุมมองนักบริหาร 3 หน่วย
(Management : Perspectives for Managers)

คำนำ
สารบัญ
ตอนที่1 : แนวคิดของการจัดการ/บริหาร(1)
ตอนที่1 : แนวคิดของการจัดการ/บริหาร(2)
ตอนที่1 : แนวคิดของการจัดการ/บริหาร(3)
ตอนที่2 : รูปแบบ/แนวทางของการจัดการสมัยใหม่(1)
ตอนที่2 : รูปแบบ/แนวทางของการจัดการสมัยใหม่(2)
ตอนที่2 : รูปแบบ/แนวทางของการจัดการสมัยใหม่(3)
ตอนที่2 : รูปแบบ/แนวทางของการจัดการสมัยใหม่(4)
ตอนที่2 : รูปแบบ/แนวทางของการจัดการสมัยใหม่(5)
ตอนที่3 : บทบาทผู้บริหาร/ผู้นำในโลกยุคโลกาภิวัตน์(1)
ตอนที่3 : บทบาทผู้บริหาร/ผู้นำในโลกยุคโลกาภิวัตน์(2)
ตอนที่4 : จริยธรรมในการบริหาร
ตอนที่5 : การบริหารทรัพยากรมนุษย์(1)
ตอนที่5 : การบริหารทรัพยากรมนุษย์(2)
ตอนที่6 : การบริหารความเปลี่ยนแปลง
ตอนที่7 : เทคนิค/กลยุทธ์ในการบริหารงานในองค์การ(1)
ตอนที่7 : เทคนิค/กลยุทธ์ในการบริหารงานในองค์การ(2)
ตอนที่7 : เทคนิค/กลยุทธ์ในการบริหารงานในองค์การ(3)
ตอนที่7 : เทคนิค/กลยุทธ์ในการบริหารงานในองค์การ(4)
ตอนที่7 : เทคนิค/กลยุทธ์ในการบริหารงานในองค์การ(5)
ตอนที่7 : เทคนิค/กลยุทธ์ในการบริหารงานในองค์การ(6)
ตอนที่8 : การบริหารระหว่างประเทศ/การบริหารวัฒนธรรมข้ามชาติ(1)
ตอนที่8 : การบริหารระหว่างประเทศ/การบริหารวัฒนธรรมข้ามชาติ(2)
ตอนที่8 : การบริหารระหว่างประเทศ/การบริหารวัฒนธรรมข้ามชาติ(3)
ตอนที่8 : การบริหารระหว่างประเทศ/การบริหารวัฒนธรรมข้ามชาติ(4)
บรรณานุกรม