ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

Posts Tagged ‘Biochemistry

ชีวเคมี

leave a comment »

ศรชค๒๑๑ ชีวเคมี ๖ (๔-๔-๑๐)

โครงสร้างและหน้าที่ของส่วนประกอบของร่างกายในระดับโมเลกุล ปฏิกิริยาการเปลี่ยนสารอาหารเป็นพลังงานและส่วนประกอบของเซลล์และเนื้อเยื่อ กลไกการควบคุมปริมาณและการทำหน้าที่ของสาร สาเหตุที่ทำให้ปริมาณและหน้าที่ของสารในร่างกายเปลี่ยนแปลง วิธีการศึกษาทางชีวเคมีและอณูชีววิทยาเพื่อการประยุกต์ทางคลินิกและการติดตามความก้าวหน้าของวิชาการ และกระบวนการควบคุมความสมดุลและเมตะบอลิสมของร่างกาย ความสำคัญของวิตามิน เกลือแร่ และโภชนาการต่อสุขภาพและการทำหน้าที่ของร่างกาย และการวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการบางอย่างที่ใช้ในการประเมินภาวะโภชนาการและการวินิจฉัยทางคลินิก เคยศึกษาหรือศึกษาร่วมเวลากับรายวิชา ศรกว ๒๑๑ และ ศรสร ๒๑๑

SIBC211 Biochemistry 6 (4-4-10)

Study of structures and functions of body composition in molecular level, metabolism of the cell and tissue components, homeostasis, biochemical and molecular biology technique in clinical application, and study academic progression and study of body requlation metabolism, fluid, electrolyte and acid-base balances, vitamins, minerals, nutrition and health, including laboratory analysis to evaluate for the nutritional status and clinical diagnosis

มหาวิทยาลัยมหิดล

Written by SoClaimon

พฤศจิกายน 4, 2010 at 1:02 pm

ชีวเคมีประยุกต์

leave a comment »

ศรชค๔๒๑ ชีวเคมีประยุกต์ ๒ (๐-๓@-๒๐)

เลือกศึกษาโรคที่มีความสำคัญในประเทศไทยจากรายชื่อโรคที่กำหนดให้ เน้นกระบวนการทางชีวเคมีที่เกี่ยวข้อง หลักการและวิธีการทางชีวเคมีที่ใช้ในการศึกษา วินิจฉัย และรักษา สอบผ่านรายวิชา ศรสว ๔๐๔ และ ศรสว ๔๐๕

SIBC421 Applied Biochemistry 2 (0-3@-20)

A study of a disease chosen from a list of diseases that are important in Thailand emphasizing on biochemical processes involved, principle and biochemical methods used to study together with diagnosis and treatment

มหาวิทยาลัยมหิดล

Written by SoClaimon

พฤศจิกายน 3, 2010 at 12:06 pm

ชีวเคมีขั้นสูง

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

CM464(CH469)(48)
อ่านกันเถอะ...
ชีวเคมีขั้นสูง 3 หน่วย
(ADVANCED BIOCHEMISTRY )

คำนำ
สารบัญ
บทที่ 1 วัฏจักรเซล์
บทที่ 2 มะเร็ง
บทที่ 3 ปัจจัยที่ทำให้เกิดโรคมะเร็ง
บทที่ 4 ยีนกับมะเร็ง
บทที่ 5 การรักษาโรคมะเร็ง
บทที่ 6 บทบาทของอาหารต่อโรคมะเร็ง
บทที่ 7 ระบบภูมิคุ้มกันกับมะเร็ง
บทที่ 8 พันธุวิศวกรรม
ภาคผนวก
บรรณานุกรม

ปฏิบัติการชีวเคมี 2

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

CM457(L)(47)
อ่านกันเถอะ...
ปฏิบัติการชีวเคมี 2 1 หน่วย
(Biochemistry Laboratory 2)

บทที่1 : การทดลองทางชีวเคมี
บทที่2 : โปรตีน
บทที่3 : เอนไซม์
บทที่4 : โครมาโทคราฟี
บทที่5 : โครมาโทคราฟีแบบเจลฟิวเทรชัน
บทที่6 : โครมาโทคราฟีแบบแลกเปลี่ยนไอออน
บทที่7 : โครมาโทคราฟีแบบแอฟฟินิตี
บทที่8 : การเซนติฟิวจ์
บทที่9 : อิเล็กโทรโฟรีซิส
บทที่10 : วิศวกรรมพันธุศาสตร์
บรรณานุกรม
ปก
คำนำ : Introduction
สารบัญ : Content

ชีวเคมี 2

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

CM352(47)
อ่านกันเถอะ...
ชีวเคมี 2 3 หน่วย
(Biochemistry 2)

คำนำ : Introduction
สารบัญ : Content
บทที่1 : เมตาบอลิสมกรดอมิโน
บทที่2 :เมตาบอลิสของนิวคลีโอไทต์
บทที่3 :การสังเคราะห์กรดนิวคลีอิค
บทที่4 :การสังเคราะห์โปรตีน
บทที่5 : การควบคุมการแสดงออกของยีน
บทที่6 :ฮอร์โมน
บทที่7 : เอนไซม์
บทที่8 : พลังงานและชีวิต
บทที่9 :การสังเคราะห์แสง
เฉลยคำถามท้ายบท
บรรณานุกรม : Reference

Written by SoClaimon

มีนาคม 15, 2010 at 8:18 am

ชีวเคมี 2

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

CH352(47062)
อ่านกันเถอะ...
ชีวเคมี 2 4 หน่วย
(Biochemistry 2)

บทที่1 : เอ็มไซม์
บทที่2 : เมดาบอลิซึม
บทที่3 : วิถีไกลโคลัยซีส
บทที่4 : วัฑจักรเคร็บส์
บทที่5 : ออกซิเดทีฟฟอสฟอริเลชัน
บทที่6 : การสังเคราะห์แสง
บทที่7 : วิถีเปนโตส
บทที่8 : การสังเคราะห์คาร์โบไฮเดรทและไกลโคเจนเมดาบอลิซึม
บทที่9 : เมดาบอลิซึมของกรดไขมัน
บทที่10 : เมดาบอลิซึมของกรดอะมิโน
บทที่11 : เมดาบอลิซึมของนิวคลีโอไทด์
บทที่12 : การสังเคราะห์ DNA หรือกระบวนการเรพลิเคชัน
บทที่13 : การสังเคราะห์ RNA หรือกระบวนการทรานสคริปชัน
บทที่14 : การสังเคราะห์โปรตีนหรือกระบวนการทรานสเลชัน<
บทที่15 : การควบคุมการแสดงออกของยีน
บทที่16 : ฮอร์โมน
บรรณานุกรม

Written by SoClaimon

กุมภาพันธ์ 27, 2010 at 6:42 am

ชีวเคมี 2

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

CH352
อ่านกันเถอะ...
ชีวเคมี 2 4 หน่วย
(Biochemistry II)
ศึกษาเกี่ยวกับเมตาบอลิซึม เอ็นไซม์ การแสดงออกของยีน และโภชนาการเบื้องต้น

บทที่ 1 : เมตาบอลิสมของกรดอมิโน
บทที่ 2 : เมตาบอลิสมของนิวคลิโอไทด์
บทที่ 3 : การสังเคราะห์กรดนิวคลีอิค
บทที่ 4 : การสังเคราะห์โปรตีน
บทที่ 5 : การควบคุมการแสดงออกของยีน
บทที่ 6 : ฮอร์โมน
บทที่ 7 : เอนไซม์
บทที่ 8 : พลังงานและชีวิต
บทที่ 9 : การสังเคราะห์แสง
บรรณานุกรม :Reference
เอ็มไซม์
เมดาบอลิซึม
วิถีไกลโคลัยซีส
วัฑจักรเคร็บส์
ออกซิเดทีฟฟอสฟอริเลชัน
การสังเคราะห์แสง
วิถีเปนโตส
การสังเคราะห์คาร์โบไฮเดรทและไกลโคเจนเมดาบอลิซึม
เมดาบอลิซึมของกรดไขมัน
เมดาบอลิซึมของกรดอะมิโน
เมดาบอลิซึมของนิวคลีโอไทด์
การสังเคราะห์ DNA หรือกระบวนการเรพลิเคชัน
การสังเคราะห์ RNA หรือกระบวนการทรานสคริปชัน
การสังเคราะห์โปรตีนหรือกระบวนการทรานสเลชัน
การควบคุมการแสดงออกของยีน
ฮอร์โมน

Written by SoClaimon

กุมภาพันธ์ 27, 2010 at 6:40 am