ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

Posts Tagged ‘Biological

หลักชีววิทยาในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

BI323
อ่านกันเถอะ...
หลักชีววิทยาในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 3 หน่วย
(Biological Principles in Management of Natural Resources)
ศึกษา ทัศนะทางนิวเศวิทยาของปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ หลักและวิธีจัดการ และรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้คงค้างไว้เพื่อประโยชน์ของมนุษย์ มีการศึกษานอกสถานที่

คำนำ : Introduction
สารบัญ : Content
บทที่1 : การอนุรักษ์ทรัพยากร
บทที่2 : ขบวนการพื้นฐานทางชีววิทยา(ต่อ)
บทที่2 : ขบวนการพื้นฐานทางชีววิทยา
บทที่3 : วิธีการทางวิทยาศาสตร์และการทดลองเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม
บทที่4 : ดิน
บทที่5 : มนุษย์และน้ำ
บทที่6 : ทุ่งหญ้าและการเลี้ยงสัตว์
บทที่7 : ป่าไม้
บทที่8 : สัตว์ป่า
บทที่9 : สิ่งแวดล้อมในน้ำ
บทที่10 : ประชากร
ภาคผนวก :
บรรณานุกรม : Reference

การควบคุมโดยชีววิธี

leave a comment »

2303423    การควบคุมโดยชีววิธี    Biological Biology

การควบคุมประชากรของศัตรูพืชและศัตรูสัตว์ โดยอาศัยหลักการสมดุลย์ของธรรมชาติ ชีววิทยาของตัวให้อาศัยและศัตรูธรรมชาติ

()

(2303423 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

ฟิสิกส์ของระบบชีวภาพ

leave a comment »

2304274    ฟิสิกส์ของระบบชีวภาพ    Physics of Biological Systems

สมดุลและโครงสร้างของร่างกาย ฟิสิกส์ของการเคลื่อนที่ในสิ่งมีชีวิต ความร้อนและการถ่ายโอนความร้อนในสิ่งมีชีวิต ไฟฟ้าและสัญญาณประสาท การแพร่และออสโมซิส ฟิสิกส์ของของไหลและระบไหลเวียนโลหิต เสียงและการได้ยิน แสงและการเห็น อะตอม กัมมันตภาพรังสีและอันตรายจากสารกัมมันตรังสี ฟิสิกส์กับสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยียุคใหม่และหัวข้อน่าสนใจในฟิสิกส์ชีวภาพ

(Equilibrium and body structure; physics of motion in living organism; heat and heat transfer in living organism; electricity and nerve impulse; diffusion and osmosis; physics of fluid and cardiovascular system; sound and hearing; light and vision; atom, radioactive and radiation hazard; physics and environment; modern technology and some interesting topics in biophysics.)

(2304274 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

วิธีถ่ายภาพสำหรับวิจัยวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

leave a comment »

2305681    วิธีถ่ายภาพสำหรับวิจัยวิทยาศาสตร์ชีวภาพ    Photographic Methods in Biological Research

ทฤษฎีและวิธีปฏิบัติในการถ่ายภาพสำหรับการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพ รวมการถ่ายภาพขยายและการถ่ายภาพจากกล้องจุลทรรศน์ทั้งสีและขาวดำ

(Theory and practice of photography as applied to biological research, including black and white and colour photomacrography and photomicrography.)

(2305681 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 23, 2009 at 5:27 am

วิเคราะห์บรรณสารทางชีวภาพ

leave a comment »

2305791    วิเคราะห์บรรณสารทางชีวภาพ    Biological Publication Analysis

การอ่านและวิเคราะห์โดยละเอียด ผลงานเฉพาะเรื่องที่ตีพิมพ์ในปัจจุบัน จากหัวข้อทางนิเวศวิทยา พันธุศาสตร์ สัณฐานวิทยา การวิภาคศาสตร์ สรีรวิทยา อนุกรมวิทยา หรือเทคโนโลยีชีวภาพ

(Intensive reading and analysis of current biological publications. The chosen topics are from ecology, genetics, morphology and anatomy, physiology, taxonomy, or or biotechnology.)

(2305791 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 23, 2009 at 4:49 am

สมุทรศาสตร์ชีวภาพ

leave a comment »

2309315    สมุทรศาสตร์ชีวภาพ    Biological Oceanography

ระบบนิเวศวิทยาในทะเลชนิดต่างๆ รวมทั้งโครงสร้างและความสัมพันธ์ภายในระบบ ความสัมพันธ์ระหว่างชนิดของพื้นท้องทะเลและสิ่งมีชีวิตในทะเล มหาสมุทรเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญ สำหรับประชากรแบบพื้นโลก ปัญหาการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรสิ่งมีชีวิตในทะเล การจัดการทรัพยากรสิ่งมีชีวิตในทะเลและปัญหามลภาวะในทะเล

(Studies of various types of marine ecosystems in terms of their structures and interactions within the systems; different types of habitat and relationships to biota; the ocean as a food source, including problems in exploitation, management and pollution.)

(2309315 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 22, 2009 at 9:40 am

พื้นฐานทางวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ

leave a comment »

2314201    พื้นฐานทางวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ    Fundamental Biological Process Engineering

หลักการพื้นฐานในการคำนวณทางวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ คุณสมบัติทางฟิสิกส์และทางเคมีของของไหลและของแข็ง ความสัมพันธ์ระหว่างมวลสารสัมพันธ์กับองค์ประกอบของสารประกอบวิธีและเทคนิคการประยุกต์ทฤษฎีของสมดุลมวลสารและสมดุลพลังงานในกระบวนการชีวภาพ

(Basic principles in biological engineering calculation, physical and chemical properties of fluids and solids, stoichiometric and composition relationships of compounds, methods and techniques in applying the principle of material balance and energy balance to biological processes.)

(2314201 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 21, 2009 at 3:25 am