ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

Posts Tagged ‘Ceramic

วัตถุดิบเซรามิกส์

leave a comment »

2311206    วัตถุดิบเซรามิกส์    Ceramic Raw Materials

การจำแนกวัตถุดิบเซรามิกส์ เคมีเชิงผลึก สมบัติของแร่ดิน วัตถุดิบช่วยลดจุดหลอมตัว วัตถุดิบทนไฟชนิดธรรมชาติ และพิษ วัตถุดิบฉนวนดั้งเดิม วัตถุดิบสำหรับสีเซรามิกส์ หรือผงสี การควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบสำหรับผลิตภัณฑ์แบบดั้งเดิม และเซรามิกส์สมัยใหม่

(Classification of ceramic raw materials; crystal chemistry and properties of clay minerals, fluxing materials and refractory raw materials; special non-plastic refractory raw materials; insulating refractory raw materials, coloring substances or pigments; quality control of raw materials for traditional and new ceramics.)

(2311206 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

โฆษณา

Written by SoClaimon

ธันวาคม 22, 2009 at 5:14 am

กระบวนการผลิตเซรามิกส์

leave a comment »

2311207    กระบวนการผลิตเซรามิกส์    Ceramic Processing

กระบวนการผลิตเซรามิกส์ในอุตสาหกรรม การวัด และการควบคุม พารามิเตอร์ของกระบวนการผลิต

(Industrial ceramic processing; measurement and control of the principal process parameters.)

(2311207 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 22, 2009 at 5:13 am

กระบวนการผลิตเซรามิก

leave a comment »

2311303    กระบวนการผลิตเซรามิก    Ceramic Processing

กระบวนการผลิตเซรามิกในอุตสาหกรรม การวัด และการควบคุมพารามิเตอร์ต่าง ๆ ของการผลิต กระบวนการเตรียมวัตถุดิบ การขึ้นรูป การตรวจสอบคุณภาพ โดยจะเน้นกระบวนการผลิตเซรามิกแบบดั้งเดิม และกระบวนการผลิตเซรามิกขั้นสูงอย่างคร่าง ๆ

(Industrial ceramic processing; measurement and contro of the principal process; parameters; raw material preparation; forming process; quality assurance concentrate on traditional ceramics and briefly on advence ceramics.)

(2311303 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 22, 2009 at 5:10 am

เคลือบเซรามิก เคลือบโลหะ และการเคลือบผิววัสดุเซรามิก

leave a comment »

2311306    เคลือบเซรามิก เคลือบโลหะ และการเคลือบผิววัสดุเซรามิก    Glaze Enamel and Ceramic Coating

การแยกประเภทของเคลือบเซรามิกและเคลือบโลหะ วัตถุดิบและสมบัติของวัตถุดิบที่ใช้ ประเภทและสมบัติของเคลือบ การคำนวณ การเตรียมเคลือบ การเผา เคลือบสี การวิเคราะห์ข้อบกพร่องและวิธีการแก้ไขจุดบกพร่องต่าง ๆ ในการเคลือบ

(Classification of glazes and enamel coating; raw materials and their properties; types and properties of glazes; calculation, preparation, firing; color glazes; glazes defects analysis and elimination methods.)

(2311306 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 22, 2009 at 5:06 am

เซรามิกส์วัสดุศาสตร์

leave a comment »

2311307    เซรามิกส์วัสดุศาสตร์    Ceramic Materials Science

วัสดุศาสตร์ของเคมีเชิงผลึก การเปลี่ยนเฟส คอลลอยด์ ปรากฎการณ์ทางผิว และการไหลตัวของสารในสภาวะกึ่งแข็งและของแข็ง

(Materials Science in crystal chemistry, phase transformations, colloids, surface phenomena, and rheology of plastic and solid states.)

(2311307 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 22, 2009 at 5:05 am

ปฏิบัติการกระบวนการผลิตเซรามิก

leave a comment »

2311313    ปฏิบัติการกระบวนการผลิตเซรามิก    Ceramic Processing Laboratory

ปฏิบัติการเตรียมวัตถุดิบเซรามิก บดและร่อน การขึ้นรูปด้วยวิธีการต่าง ๆ ได้แก่ อัดเนื้อดินแบบแห้ง รีดดิน ทำแบบพิมพ์ ทำน้ำดิน การซินเทอร์ และการตรวจสอบสมบัติ

(Ceramic raw materials preparation; grinding and sieving; methods of fabrication : dry pressing, extrusion, mold making, slip casting; sintering and characterization.)

(2311313 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 22, 2009 at 5:00 am

ลักษณะเชิงเซรามิกส์

leave a comment »

2311361    ลักษณะเชิงเซรามิกส์    Ceramic Characterization

การหาลักษณะเฉพาะของวัสดุเซรามิกส์ที่จำเป็นเพื่อการผลิตให้ตรงตามวัตถประสงค์ การวิเคราะห์โครงสร้างโดยการเลี้ยวเบนรังสีเอ็กซ์ ฟลูออเรสเซนซ์ สเปกโทรสโกปี การวิเคราะห์ปฏิกิริยาและการเปลี่ยนแปลงน้ำหนักเนื่องจากความร้อน โครงสร้างจุลภาคและสมบัติอื่นๆ

(Characterization features for the identification and reproduction of ceramic material performance, analysis of phases and particulate matter by microscopic X-ray diffraction, fluorescence, spectroscopy, differential, thermo gravimetry, microstructures and other properties.)

(2311361 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 22, 2009 at 4:42 am