ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

Posts Tagged ‘Ceramics

เซรามิกส์เบื้องต้น

leave a comment »

2311203    เซรามิกส์เบื้องต้น    Introduction to Ceramics

ประวัติความเป็นมาของเซรามิกส์ วัตถุดิบและผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ต่างๆ กระบวนการผลิตและการใช้ผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ในสภาวะต่างๆ

(History of ceramics, raw materials, products; ceramic production processes and applications in various environments.)

(2311203 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

โฆษณา

Written by SoClaimon

ธันวาคม 22, 2009 at 5:16 am

สมดุลเฟสทางเซรามิก

leave a comment »

2311370    สมดุลเฟสทางเซรามิก    Phase Equilibrium for Ceramics

สมดุลวิวิธพันธ์ในระบบอนินทรีย์ ระบบหนึ่ง สอง และสามองค์ประกอบ สารละลายของแข็ง การแทนที่ของไอออนในสภาวะรูปร่างเหมือนกัน เส้นแอลคีเมด สมดุลอุปเสถียร เส้นทางการตกผลึก

(Heterogeneous equilibrium of inorganic systems; one-two-and three-component systems; solid solutions and isomorphous replacement: Alkemade lines; matastable equilibrium; paths of crystallization.)

(2311370 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 22, 2009 at 4:40 am

สมดุลเฟสทางเซรามิกส์

leave a comment »

2311470    สมดุลเฟสทางเซรามิกส์    Phase Equilibrium for Ceramics

สมดุลวิวิธพันธ์ในระบบอนินทรีย์ ระบบหนึ่ง สอง และสามองค์ประกอบ สารละลายของแข็งการแทนที่ของไอออนในสภาวะรูปร่างเหมือนกัน เส้นแอลคีเมด สมดุลอุปเสถียร เส้นทางการตกผลึก

()

(2311470 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 22, 2009 at 4:09 am

เคมีเชิงผลึกของเซรามิกและวัสดุเครือข่าย

leave a comment »

2311601    เคมีเชิงผลึกของเซรามิกและวัสดุเครือข่าย    Crystal Chemistry of Ceramics and Allied Materials

ธาตุ ไอออน สมบัติของธาตุและไอออน สภาวะทางอุณหพลวัต และการเกิดสารประกอบ พันธะการจำแนกชนิดและความสัมพันธ์ของโครงสร้างกับสมบัติของสารประกอบซิลิเกต สารที่มีโครงสร้างแบบโครงข่ายและสารที่ไม่เป็นผลึก

(Elements, ions and their properties; thermodynamic states and compound formations; bonding: classification and relationship between structure and properties of compounds and silicates; network structures and non-crystalline materials.)

(2311601 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 21, 2009 at 4:00 pm

ความแข็งแรงและกลศาสตร์ของแก้วและเซรามิก

leave a comment »

2311607    ความแข็งแรงและกลศาสตร์ของแก้วและเซรามิก    Strength and Mechanics of Glasses and Ceramics

ผลของพารามิเตอร์ต่อความแข็งแรงและกลศาสตร์ของแก้วและเซรามิก กระบวนการซินเทอริงและการโตของเกรน เทคนิคในการวัดความแข็งแรงและพารามิเตอร์ของการแตกเชิงกล การตรวจสอบความสำคัญของกระบวนการผลิต ผลของสิ่งแวดล้อมและอุณหภูมิต่อพฤติกรรมเชิงกลของวัสดุ

(Effects of parameters on strength and mechanics of glass and ceramics; sintering and grain growth process; strength measurement techniques and parameters of fracture mechanics; investigation of significance and influence of processing; effects of environment and temperature on mechanical behavior of materials.)

(2311607 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 21, 2009 at 3:53 pm

เรื่องคัดเฉพาะทางเซรามิก 1

leave a comment »

2311681    เรื่องคัดเฉพาะทางเซรามิก 1    Selected Topics in Ceramics I

เรื่องคัดเฉพาะทางเซรามิกที่สำคัญและน่าสนใจ

(Selected special topics of current interest in ceramics.)

(2311681 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 21, 2009 at 3:06 pm

เรื่องคัดเฉพาะทางเซรามิก 2

leave a comment »

2311682    เรื่องคัดเฉพาะทางเซรามิก 2    Selected Topics in Ceramics II

เรื่องคัดเฉพาะทางเซรามิกที่สำคัญและน่าสนใจ

(Selected special topics of current interest in ceramics .)

(2311682 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 21, 2009 at 3:04 pm