ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

Posts Tagged ‘CH466

เคมีทางอาหาร

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

CH466
อ่านกันเถอะ...
เคมีทางอาหาร 3 หน่วย
(Food Chemistry)
ศึกษาส่วนประกอบทางเคมีของอาหารและวิธีการต่าง ๆ ในการวิเคราะห์อาหาร

บทที่ 1 : บทนำเคมีอาหาร
บทที่ 2 : น้ำ
บทที่ 3 : วิตามินและแร่ธาตุ
บทที่ 4 : กลิ่นรส
บทที่ 5 : ผักและผลไม้
บทที่ 6 : เนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์
บทที่ 7 : นมและผลิตภัณฑ์นม
บทที่ 8 : ไข่และผลิตภัณฑ์ไข่
บทที่ 9 : วัตถุเจือปนในอาหาร
บรรณานุกรม : Reference

Written by SoClaimon

กุมภาพันธ์ 27, 2010 at 7:02 am