ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

Posts Tagged ‘Chemistry

ชีวเคมีเบื้องต้น

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

CM351(46)
อ่านกันเถอะ...
ชีวเคมีเบื้องต้น 3 หน่วย
(Basic Chemistry)

คำนำ : Introduction
สารบัญ : Content
บทที่1 : บทนำ
บทที่2 : ชีวิตและเซลล์
บทที่3 : น้ำ
บทที่4 : กรด เบส เกลือ และบัฟเฟอร์
บทที่5 : คาร์โบไฮเดรท
บทที่6 : ลิปิด
บทที่7 : กรดนิวคลิอิค
บทที่8 : กรดอมิโน
บทที่9 : โปรตีน
บทที่10 : ไวตามินและเกลือแร่
ภาคผนวก

ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 2

with 2 comments

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

CM337
อ่านกันเถอะ...
ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 2 1 หน่วย
(Analytical Chemistry Laboratory 2)

คำนำ : Introduction
สารบัญ : Content
บทที่1 : บทนำเกี่ยวกับการทำปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 2
บทที่2 : การวิเคราะห์เชิงไฟฟ้า และการแยกทางเคมี
บทที่3 : สารเคมีและการเตรียมสารละลายเคมี
บทที่4 : เคมีไฟฟ้า
บทที่5 : วิธีโพเทนชิโอเมตริก
บทที่6 : วิธีวัดการนำไฟฟ้า
บทที่7 : วิธีวัดปริมาณไฟฟ้าคูลอมบ์
บทที่8 : วิธีอิเล็กโทรกราวิเมตริก
บทที่9 : โพลาโรกราฟิ
บทที่10 : แอมเปอร์โรเมตริกไทเทรชัน
บทที่11 : การสกัดด้วยตัวทำละลาย
บทที่12 : วิธีโครมาโทกราฟี
บทที่13 : วิธีการแลกเปลี่ยนไอออน
บทที่14 : การไทเทรตโดยใช้เครื่องมือไทเทรตอัตโนมัติ
บทที่15 : การสร้างกราฟจากผลการทดลอง
ภาคผนวก

เคมีวิเคราะห์ 2

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

CM333
อ่านกันเถอะ...
เคมีวิเคราะห์ 2 3 หน่วย
(Analytical Chemistry 2)

บทที่ 1 :บทนำ เคมีวิเคราะห์เชิงไฟฟ้า
บทที่ 2 :วิธีโพเทนชิโอเมตริก (ตอนที่1)
บทที่ 2 :วิธีโพเทนชิโอเมตริก (ตอนที่2)
บทที่ 3 :วิธีการอิเล็กโตรกราวิเมตริกและคูลอมเมตริก (ตอนที่1)
บทที่ 3 :วิธีการอิเล็กโตรกราวิเมตริกและคูลอมเมตริก (ตอนที่2)
บทที่ 4 :โวลแทมเมตรี (ตอนที่1)
บทที่ 4 :โวลแทมเมตรี (ตอนที่2)
บทที่ 5 :แอมเปอโรเมตริกติเตรชั่น
บทที่ 6 : วิธีวัดค่าการนำไฟฟ้า (ตอนที่1)
บทที่ 6 :วิธีวัดค่าการนำไฟฟ้า (ตอนที่2)
บทที่ 7 :บทนำ การวิเคราะห์แยก
บทที่ 8 :การสกัดด้วยด้วยตัวทำละลาย (ตอนที่1)
บทที่ 8 :การสกัดด้วยด้วยตัวทำละลาย (ตอนที่2)
บทที่ 9 : ก๊าซโครมาโตการฟี (ตอนที่1)
บทที่ 9 : ก๊าซโครมาโตการฟี (ตอนที่2)
บทที่ 9 :ก๊าซโครมาโตการฟี (ตอนที่3)
บทที่ 9 :ก๊าซโครมาโตการฟี (ตอนที่4)
บทที่ 10 :ลิควิดโครมาโตกราฟี (ตอนที่1)
บทที่ 10 :ลิควิดโครมาโตกราฟี (ตอนที่2)
บทที่ 11 :ไอออนเอ๊กซ์เขนจ์โครมาโตกราฟี (ตอนที่1)
บทที่ 11 :ไอออนเอ๊กซ์เขนจ์โครมาโตกราฟี (ตอนที่2)
บทที่ 12 :กรดและเบส

ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 3

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

CM328
อ่านกันเถอะ...
ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 3 3 หน่วย
(Organic chemistry Laboratory)

คำนำ
สารบัญ
บทที่ 1 : ห้องปฏิบัติการเคมีอินทรีย์
บทที่ 2 : การแยกคาเฟอินจากใบชา
บทที่ 3 : การแยกแลคโตสจากหางนม
บทที่ 4 : คอลัมน์โครมาโตกราฟี
บทที่ 5 : Preparative Thin-layer Chromatography(PLC)
บทที่ 6 : สเตอริโอเคมี
บทที่ 7 : สเตอริโอเคมีของออกซิม และ Beckman Rearrangement
บทที่ 8 : สีย้อมผ้าและการย้อมผ้า
บทที่ 9 : สเปคโตรสโคปีในสารประกอบอินทรีย์
บทที่ 10 : อินฟราเรดสเปคโตรสโคปี
บทที่ 11 : โปรตอน-นิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์
ภาคผนวก
บรรณานุกรม

ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

CM327(47)
อ่านกันเถอะ...
ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1 หน่วย
(Organic Chemistry Laboratory 1) )

คำนำ : Introduction
สารบัญ : Content
บทที่1 : บทนำ
บทที่2 :เทคนิคการปฎิบัติการทั่วไป
บทที่3 :ปฏิกิริยาแทนที่ของสารประกอบอินทรีย์ : การเตรียม1-Bromobutane และ 3-Chloro-3-methylpentane
บทที่4 :ปฏิกิริยาขจัดออกของสารประกอบอินทรีย์ : การเตรียม-Cyelohexene และ 3-Methyl-2-pentane
บทที่5 : ปฏิกิริยาเพิ่มเข้าของสารประกอบอินทรีย์ : การเตรียม3-Bromo-3-methylpentane
บทที่6 :การควบแน่นแบบอัลดอลของสารประกอบคาร์บอนีล : การเตรียม Dibenzal-acetone
บทที่7 : ปฎิกิริยาออกซิเดชันของแอลกอฮอล์ : การเตรียม Cyclohexanone
บทที่8 : ปฎิกิริยาแทนที่ด้วยหมู่ในโตรของสารประกอบอะโรเมติก : การเตรียม 0- และ P-Nitrophenol
บทที่9 : การทดสอบทางสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของสารประกอบอะมีน
บทที่10 :โครมาโทกราฟี
บทที่11 : ไขมันและน้ำมัน สบู่และผงซักฟอก
บทที่12 : การวิเคราะห์หาธาตุในหมู่ของสารประกอบอินทรีย์
บทที่13 : การสังเคราะห์แบบหลายขั้นตอน : การเตรียม Sulfanilamide
ภาคผนวก : Supplement
บรรณานุกรม : Reference

เคมีวิเคราะห์พื้นฐาน

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

CM233(47)
อ่านกันเถอะ...
เคมีวิเคราะห์พื้นฐาน 3 หน่วย
(Basic Analytical Chemistry)

บทที่1  ความรู้เบื้อนต้นสำหรับเคมีวิเคราะห์  Introduction to Analytical Chemistry
บทที่2  การวิเคราะห์ข้อมูล  Treatment of Analytical Data
บทที่3  การละลายของตะกอน  Solubility of Precipitates
บทที่4  การวิเคราะห์โดยน้ำหนักและปริมาตรวิเคราะห์  Gravimetric and Volumetric Analysis
บทที่5  การคำนวณทางเคมีวิเคราะห์  Analytical Calculation
บทที่6  ทฤษฎีของปฏิกิริยาของกรด-เบส  Theory of Acid-Base Reavtion
บทที่7  การไทเทรตกรด-เบส  Acid-Base Titration
บทที่8  ทฤษฎีของการไทเทรตแบบตกกระกอน  Theory of Precipitation Titration
บทที่9  ทฤษฎีของการไทเทรตแบบเกิดสารเชิงซ้อน  Theory of Complexometric Titration
บทที่10  ทฤษฎีของการไทเทรตแบบเกิดปฏิกิริยารีดอกซ์  Theory of Redox Titration
เอกสารอ้างอิง
บรรณานนุกรม

ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

CM227(H)50
อ่านกันเถอะ...
ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1 3 หน่วย
(Organic chemistry Laboratory1)
ศึกษาเกี่ยวกับความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ การใช้เครื่องมือ และการทำให้สารบริสุทธิ์โดยวิธีต่าง ๆ

บทที่1 คำแนะนำ ระเบียนข้อบังคับ และความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ
บทที่2 จุดหลอมเหลว
บทที่3 การตกผลึกซ้ำ
บทที่4 จุดเดือดและการกลั่น
บทที่5 การสกัด
บทที่6 ไฮโดรคาร์บอนอิ่มตัวและไม่อิ่มตัว
บทที่7 เบนซืนและสารประกอบอะโรเมติด
บทที่8 อัลคิลเฮไลด์
บทที่9 แอลกอฮอล์และฟืนอล
บทที่10 อัลดีไฮด์และคีโตน
บทที่11 กรดคาร์บอกซิลิกและอนุพันธ์ของกรดคาร์บอกซิลิก
บทที่12 การวิเคราะห์หมู่ฟังชันนัล
บรรณานุกรม
ภาคผนวก