ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

Posts Tagged ‘Clinic

เวชศาสตร์ครอบครัวคลินิก 1

leave a comment »

3000862    เวชศาสตร์ครอบครัวคลินิก 1    Family Medicine Clinic I

มโนทัศน์และปรัชญาของเวชศาสตร์ครอบครัว บทบาทแพทย์ในการปฏิบัติงานเวชศาสตร์ครอบครัว ระดับการให้บริการทางสุขภาพ การวินิจฉัยและแก้ไขปัญหาทางสุขภาพและสภาวะโรคที่พบบ่อย และปัญหาโรคเรื้อรังในประชากรกลุ่มอายุต่าง ๆ การเก็บและบันทึกรายงานทางการแพทย์เกี่ยวกับผู้ป่วยและครอบครัว การประเมินความเสี่ยงและการคัดกรองทางสุขภาพ รวมถึงการให้คำแนะนำ ปรึกษา กระบวนการส่งต่อและการเยี่ยมบ้าน

(Concepts and philosophy of family medicine; role of doctors in family medicine practice; level of health service; diagnosis and treatment of health problems and common diseases; chronic diseases in various ages of population; medical record keeping and report of patients and their families; health servicing and medical risk assessment including health recommendation, counseling, referral process and home visit.)

(3000862 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 9, 2009 at 5:41 am

เวชศาสตร์ครอบครัวคลินิก 2

leave a comment »

3000871    เวชศาสตร์ครอบครัวคลินิก 2    Family Medicine Clinic II

ความรู้ในการวินิจฉัย การวินิจฉัยแยกโรคในส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย ระบบบริการด้านสาธารณสุขในโรงพยาบาล ระบบบริการอื่น ๆ นอกโรงพยาบาล องค์การการบริการด้านสาธารณสุขและการประกันคุณภาพการบริการ การบริหารจัดการสถานพยาบาล การจัดระบบข้อมูลข่าวสารทางการแพทย์และการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ องค์กรวิชาชีพแพทย์ จริยธรรม และบทบาทเกี่ยวกับนิติเวชและกฎหมาย

(Knowledge in diagnosis, differential diagnosis in body system, health service system in hospitals; other health service systems outside the hospital; organizations of health service and quality assurance; clinic management; medical information system management and computer application; medical professionalism; ethics and role of forensic and laws.)

(3000871 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 9, 2009 at 5:30 am

คลินิกทางนิติเวช

leave a comment »

3006852    คลินิกทางนิติเวช    Forensic Clinic

ศึกษาเกี่ยวกับการตรวจและให้ความเห็นผู้ป่วยที่มีคดีความ เช่น การตรวจชันสูตรบาดแผล การตรวจชันสูตรผู้ป่วยในคดีความผิดเกี่ยวกับเพศ การตรวจผู้ป่วยคดีทั่วไป การตรวจชันสูตรผู้ป่วยที่ประสบอันตราย หรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงานให้แก่นายจ้าง การประเมินการสูญเสียสมรรถภาพและการสูญเสียอวัยวะ ฯลฯ

(Practising for clinical experiences on medicolegal patients eg.: wound examination, sexual offences, workman injury, medicolegal report etc.)

(3006852 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 2, 2009 at 1:30 am

ปฏิบัติการคลินิกนิติเวช 1

leave a comment »

3006873    ปฏิบัติการคลินิกนิติเวช 1    Practice in Forensic Clinic I

ปฏิบัติการชันสูตรผู้ป่วยนิติเวชคลินิก ได้แก่ ผู้ป่วยที่ได้รับบากเจ็บต่าง ๆ ผู้ป่วยคดีความผิดเกี่ยวกับเพศ ผู้ป่วยที่ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยจากการทำงานการให้ถ้อยคำกับพนักงานสอบสวนในฐานะประจักษ์พยาน

(Practical medicolegal investigation in a forensic clinic : trauma, sexual assaults, wound or hazards from work, verbal report to investigators as an eye-withness.)

(3006873 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 1, 2009 at 4:50 pm

ปฏิบัติการคลินิกนิติเวช 2

leave a comment »

3006874    ปฏิบัติการคลินิกนิติเวช 2    Practice in Forensic Clinic II

ปฏิบัติการขั้นสูงในการชันสูตรผู้ป่วยนิติเวชคลินิก การเขียนรายงานการชันสูตรบาดแผลการให้ปากคำกับพนักงานสอบสวน และการให้การในชั้นศาลในฐานะพยานผู้เชี่ยวชาญ

(Advanced practice in medicolegal investigation in a forensic clinic, writing a medicolegal report, giving medical opinions to investigators and court testimony as an medical expert.)

(3006874 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 1, 2009 at 4:48 pm

โสตสัมผัสวิทยาและคลินิกการพูด

leave a comment »

3019867    โสตสัมผัสวิทยาและคลินิกการพูด    Audiology And Speech Clinic

ศึกษาความรู้พื้นฐานทางการได้ยิน วิธีการตรวจการได้ยินแบบต่าง ๆ การตรวจความผิดปกติของการพูด และแปลผล การดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของการได้ยินและการพูด รวมทั้งการใส่เครื่อวช่วยการได้ยิน

(To study the basic knowledge and various methods in audiology and speech disorder clinic as well as how to interpret the data and how to handle various disorders in hearing and speech including hearing and fitting.)

(3019867 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

พฤศจิกายน 28, 2009 at 1:57 am

โรคทางระบบประสาทในแผนกผู้ป่วยนอก 1

leave a comment »

3020703    โรคทางระบบประสาทในแผนกผู้ป่วยนอก 1    Neurologic Clinic I

การตรวจร่างกายทางประสาทวิทยา การวินิจฉัย การสืบค้น การตรวจทางห้องปฎิบัตการ การรักษา และการติดตามการดำเนินโรคทางประสาทที่พบบ่อยในแผนกผู้ป่วยนอก

(Neurological examination, diagnosis, investegation, treatment and follow-up follow-up course of common neurologic diseases in out-patients neurology clinic.)

(3020703 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

พฤศจิกายน 28, 2009 at 1:00 am