ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

Posts Tagged ‘Clinical

พยาธิวิทยาคลินิก

leave a comment »

ศรพค๓๐๑ พยาธิวิทยาคลินิก ๔ (๒-๔-๖)

หลักการและวิธีการทางห้องปฏิบัติการด้านจุลทรรศนศาสตร์ เคมีคลินิก วิทยาเซรุ่ม และโลหิตวิทยา การแปลผลและการประยุกต์ผลการตรวจในการวินิจฉัยและรักษาโรคหรือภาวะผิดปกติ และทักษะการตรวจทางห้องปฏิบัติการระดับพื้นฐาน สอบผ่านรายวิชา ศรชค ๒๑๑ และศรสร ๒๑๑ และเคยศึกษาหรือศึกษาร่วมเวลากับรายวิชา ศรพย ๓๑๑

SICP301 Clinical Pathology 4 (2-4-6)

Principle and laboratory methodology in microscopy, clinical chemistry, serology and hematology are studied. The course includes interpretation and application of laboratory results to diagnose or treat diseases or abnormal conditions together with a skill to perform basic laboratory procedures

มหาวิทยาลัยมหิดล

Written by SoClaimon

พฤศจิกายน 4, 2010 at 12:57 pm

เภสัชวิทยาคลินิก

leave a comment »

ศรภส๔๐๑ เภสัชวิทยาคลินิก ๑ (๑-๐-๒)

วิธีการเลือกใช้ยาอย่างมีเหตุผลและถูกต้องเหมาะสมกับโรคและภาวะต่างๆของผู้ป่วยแต่ละประเภท การประยุกต์ใช้ความรู้ทางเภสัชจุลนศาสตร์และเภสัชพลศาสตร์ การติดตามระมัดระวังการเกิดพิษและฤทธิ์แทรกแซงจากการใช้ยา และหลักการของบัญชียาหลักแห่งชาติ สอบผ่านทุกรายวิชาในชั้นปีที่ ๒ และ ๓

SIPM401 Clinical Pharmacology 1 (1-0-2)

Principle of logical and proper drug usage in various diseases and conditions in different types of patients. Application of drug according to pharmacodynamics and pharmacokinetics. Patient monitoring and follow-up in order to avoid side effect and toxic effect of the drug used together with the principle of the National List of Essential Drug

มหาวิทยาลัยมหิดล

Written by SoClaimon

พฤศจิกายน 4, 2010 at 12:52 pm

ทักษะพื้นฐานทางคลินิก

leave a comment »

ศรสว๔๐๔ ทักษะพื้นฐานทางคลินิก ๒ (๑-๒-๓)

ศึกษาและฝึกปฏิบัติทักษะพื้นฐานทางคลินิก ได้แก่ การปฏิบัติต่อผู้ป่วย การซักประวัติ การตรวจร่างกาย การเขียนรายงาน และทักษะหัตถการพื้นฐาน สอบผ่านทุกรายวิชาในชั้นปีที่ ๒ และ ๓ และเคยศึกษาหรือศึกษาร่วมเวลากับรายวิชา ศรสว ๔๐๕

SIID404 Basic Clinical Skills 2 (1-2-3)

The study and basic practical skill in clinical use, i.e. interaction with patients, history taking, physical examination, writing report and skill in basic procedures

มหาวิทยาลัยมหิดล

Written by SoClaimon

พฤศจิกายน 4, 2010 at 7:11 am

การแก้ปัญหาทางคลินิก

leave a comment »

ศรสว๔๐๕ การแก้ปัญหาทางคลินิก ๔(๑-๖-๕)

การประยุกต์หลักการและกระบวนการแก้ปัญหาทางคลินิกอย่างมีวิจารณญาณ การผสมผสานความรู้ ปรีคลินิกและอาการวิทยาเพื่ออธิบายลักษณะทางคลินิก การแปลผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการที่ใช้บ่อย การประเมินสภาวะผู้ป่วย การสังเคราะห์ข้อมูลทางคลินิก หลักการตัดสินใจเพื่อเลือกวิธีการวินิจฉัยและรักษาโรค หลักการการให้คำปรึกษาและแนะนำแก่ผู้ป่วยและจริยธรรมในเวชปฏิบัติ สอบผ่านทุกรายวิชาในชั้นปีที่ ๒ และ ๓ และเคยศึกษาหรือศึกษาร่วมเวลากับรายวิชา ศรสว ๔๐๔

SIDD405 Clinical Problem Solving 4 (1-6-5)

This course includes the application of principle and process of clinical problem solving rationally, integration of preclinical science and symptomatology to elucidate clinical manifestation, common laboratory result interpretation, evaluation of the condition of the patient, clinical data analysis, principle of how to make a decision in the diagnosis and treatment, principle of giving consultation and advice to the patient together with medical ethic

มหาวิทยาลัยมหิดล

Written by SoClaimon

พฤศจิกายน 4, 2010 at 7:08 am

ประสบการณ์คลินิกทางกุมารเวชศาสตร์

leave a comment »

ศรกม๔๒๑    ประสบการณ์คลินิกทางกุมารเวชศาสตร์    ๒ (๐-๓@-๒๐)

ศึกษาและฝึกปฏิบัติกับผู้ป่วยทางกุมารเวชศาสตร์ เน้นการวินิจฉัย หลักการรักษา และการให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับโรค ภาวะแทรกซ้อน และภาวะฉุกเฉินที่มีความสำคัญและพบบ่อย     สอบผ่านรายวิชา ศรสว ๔๐๔ และ ศรสว ๔๐๕

SIPD421    Clinical Experiences in Pediatrics    2 (0-3@-20)

The study and practice with pediatric patients emphasizing on diagnosis, management, giving consultation and advice about the disease, complication and common emergency situation

มหาวิทยาลัยมหิดล

Written by SoClaimon

พฤศจิกายน 4, 2010 at 5:36 am

ประสบการณ์คลินิกทางจิตเวชศาสตร์

leave a comment »

ศรจว๔๒๑ ประสบการณ์คลินิกทางจิตเวชศาสตร์ ๒ (๐-๓@-๒๐)

ศึกษาและฝึกปฏิบัติกับผู้ป่วยจิตเวชศาสตร์ช่วงอายุต่าง ๆ และผู้ป่วยทางกายที่มีปัญหาด้านจิตเวชศาสตร์ สอบผ่านรายวิชา ศรสว ๔๐๔ และ ศรสว ๔๐๕

SIPC421 Clinical Experiences in Psychiatry 2 (0-3@-20)

Study and practice with psychiatric patient in different age and general patient with psychiatric problem

มหาวิทยาลัยมหิดล

Written by SoClaimon

พฤศจิกายน 3, 2010 at 12:08 pm

ประสบการณ์คลินิกทางตจวิทยา

leave a comment »

ศรตจ๔๒๑ ประสบการณ์คลินิกทางตจวิทยา ๒ (๐-๓@-๒๐)

ฝึกปฏิบัติกับผู้ป่วยตจวิทยา โดยเน้นการวินิจฉัยโรคที่พบบ่อยและสำคัญ การรักษาเบื้องต้น และหัตถการอย่างง่าย สอบผ่านรายวิชา ศรสว ๔๐๔ และ ศรสว ๔๐๕

SIDE421 Clinical Experiences in Dermatology 2 (0-3@-20)

Clinical experience in history taking, physical examination, diagnosis and basic procedure in dermatology for common skin diseases

มหาวิทยาลัยมหิดล

Written by SoClaimon

พฤศจิกายน 3, 2010 at 12:04 pm

พยาธิวิทยาคลินิกประยุกต์

leave a comment »

ศรพค๔๒๑ พยาธิวิทยาคลินิกประยุกต์ ๒ (๐-๓@-๒๐)

การเลือกใช้ การแปลผล และการประยุกต์ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการทางพยาธิวิทยาคลินิก ในการวินิจฉัยและรักษาโรค และทักษะการตรวจทางห้องปฏิบัติการระดับพื้นฐาน สอบผ่านรายวิชา ศรสว ๔๐๔ และ ศรสว ๔๐๕

SICP421 Applied Clinical Pathology 2 (0-3@-20)

Request, interpret and apply the Clinical pathology laboratory investigations and results for diagnosis and treatment. Basic laboratory skill

มหาวิทยาลัยมหิดล

Written by SoClaimon

พฤศจิกายน 3, 2010 at 11:49 am

เวชปฏิบัติในโรคกระดูกและกล้ามเนื้อที่พบบ่อย

leave a comment »

ศรวฟ๔๒๑ เวชปฏิบัติในโรคกระดูกและกล้ามเนื้อที่พบบ่อย ๒ (๐-๓@-๒๐)

วิธีการตรวจ วินิจฉัย รักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยที่มีปัญหาของโรคกระดูกและกล้ามเนื้อที่สำคัญและพบบ่อย สอบผ่านรายวิชา ศรสว ๔๐๔ และ ศรสว ๔๐๕

SIRM421 Clinical Practice in Common Musculoskeletal Problems 2 (0-3@-20)

The examination, diagnosis, treatment and rehabilitation in patients with common musculoskeletal disease

มหาวิทยาลัยมหิดล

Written by SoClaimon

พฤศจิกายน 3, 2010 at 11:31 am

ประสบการณ์คลินิกทางวิสัญญีวิทยา

leave a comment »

ศรวส๔๒๑ ประสบการณ์คลินิกทางวิสัญญีวิทยา ๒ (๐-๓@-๒๐)

หลักการการประเมินผู้ป่วย การเตรียมผู้ป่วยก่อนการระงับความรู้สึก ทักษะพื้นฐานทางวิสัญญีวิทยา การให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ การเฝ้าระวังผู้ป่วย การเปิดทางหายใจขั้นพื้นฐาน หลักการการดูแลผู้ป่วยหลังผ่าตัดและการให้ออกซิเจนบำบัดอย่างง่าย สอบผ่านรายวิชา ศรสว ๔๐๔ และ ศรสว ๔๐๕

SIAS421 Clinical Experiences in Anesthesiology 2 (0-3@-20)

Clinical experience in preoperative patient assessments and preparations. Basic clinical skills and managements during perioperative period include monitorings, simple techniques to open airway, fluid and oxygen therapy

มหาวิทยาลัยมหิดล

Written by SoClaimon

พฤศจิกายน 3, 2010 at 11:25 am

ประสบการณ์คลินิกทางศัลยศาสตร์

leave a comment »

ศรศศ๔๒๑ ประสบการณ์คลินิกทางศัลยศาสตร์ ๒ (๐-๓@-๒๐)

ศึกษาและฝึกปฏิบัติกับผู้ป่วยทางศัลยศาสตร์ เน้นการวินิจฉัย และการดูแลรักษาเบื้องต้นสำหรับโรคหรือปัญหาที่พบบ่อย และฝึกหัตถการพื้นฐานทางด้านศัลยศาสตร์ สอบผ่านรายวิชา ศรสว ๔๐๔ และ ศรสว ๔๐๕

SISU421 Clinical Experiences in Surgery 2 (0-3@-20)

The study and practice with surgery patients emphasizing on diagnosis and basic treatment of common diseases or problems together with training in basic surgical procedures

มหาวิทยาลัยมหิดล

Written by SoClaimon

พฤศจิกายน 3, 2010 at 11:23 am

ความรู้ทางปรีคลินิกและคลินิกบูรณาการ

leave a comment »

ศรสว๔๒๑ ความรู้ทางปรีคลินิกและคลินิกบูรณาการ ๒ (๐-๓@-๒๐)

หลักการและวิธีการผสมผสานและประยุกต์ความรู้ทางปรีคลินิกในการดูแลรักษาผู้ป่วย โดยเลือกศึกษาประเด็นที่สนใจจากรายการที่กำหนดให้ สอบผ่านรายวิชา ศรสว ๔๐๔ และ ศรสว ๔๐๕

SIID421 Integrated Preclinical and Clinical Knowledge 2 (0-3@-20)

Integrated principle, method and application of preclinical knowledge in patient care and treatment with a study chosen from a list of topics.

มหาวิทยาลัยมหิดล

Written by SoClaimon

พฤศจิกายน 3, 2010 at 7:54 am

โภชนศาสตร์คลินิก

leave a comment »

ศรสว๔๒๒ โภชนศาสตร์คลินิก ๒ (๐-๓@-๒๐)

ศึกษาและฝึกปฏิบัติกับผู้ป่วยในเรื่องการวินิจฉัยภาวะทุพโภชนาการ หลักการและวิธีการให้โภชนบำบัด และการให้คำปรึกษาแนะนำแก่ผู้ป่วยโภชนาการเกิน สอบผ่านรายวิชา ศรสว ๔๐๔ และ ศรสว ๔๐๕

SIID422 Clinical Nutrition 2 (0-3@-20)

The study and practice with patient in the diagnosis of malnutrition. Principle and method of the treatment together with giving advice and direction to obesity patient

มหาวิทยาลัยมหิดล

Written by SoClaimon

พฤศจิกายน 3, 2010 at 7:52 am

ประสบการณ์คลินิกทางศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์

leave a comment »

ศรอธ๔๒๑ ประสบการณ์คลินิกทางศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์ ๒ (๐-๓@-๒๐)

ศึกษาและฝึกปฏิบัติกับผู้ป่วยทางศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์ เน้นการวินิจฉัย และการดูแลรักษาเบื้องต้นสำหรับโรคหรือปัญหาที่พบบ่อย และฝึกหัตถการพื้นฐานทางด้านศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์ สอบผ่านรายวิชา ศรสว ๔๐๔ และ ศรสว ๔๐๕

SIOR421 Clinical Experiences in Orthopedic Surgery 2 ( 0-3@-๒๐)๒๐20 )

The study and practice with orthopedic surgery patients emphasizing on diagnosis and basic treatment in common diseases or problems together with training in basic procedures in orthopedic surgery.

มหาวิทยาลัยมหิดล

Written by SoClaimon

พฤศจิกายน 3, 2010 at 7:42 am

ประสบการณ์คลินิกทางอายุรศาสตร์

leave a comment »

ศรอย๔๒๑ ประสบการณ์คลินิกทางอายุรศาสตร์ ๒ (๐-๓@-๒๐)

ศึกษาและฝึกปฏิบัติกับผู้ป่วยทางอายุรศาสตร์ เน้นการวินิจฉัย หลักการรักษา และการให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับโรค ภาวะแทรกซ้อน และภาวะฉุกเฉินที่มีความสำคัญและพบบ่อย สอบผ่านรายวิชา ศรสว ๔๐๔ และ ศรสว ๔๐๕

SIMD421 Clinical Experiences in Medicine 2 (0-3@-20)

Clinical study and practice in a selected field of internal medicine focusing on diagnostic approach, plan of management and counseling to common and essential medical problems, complications and emergency conditions

มหาวิทยาลัยมหิดล

Written by SoClaimon

พฤศจิกายน 3, 2010 at 7:40 am