ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

Posts Tagged ‘Clinical

พยาธิวิทยาคลินิก

leave a comment »

ศรพค๓๐๑ พยาธิวิทยาคลินิก ๔ (๒-๔-๖)

หลักการและวิธีการทางห้องปฏิบัติการด้านจุลทรรศนศาสตร์ เคมีคลินิก วิทยาเซรุ่ม และโลหิตวิทยา การแปลผลและการประยุกต์ผลการตรวจในการวินิจฉัยและรักษาโรคหรือภาวะผิดปกติ และทักษะการตรวจทางห้องปฏิบัติการระดับพื้นฐาน สอบผ่านรายวิชา ศรชค ๒๑๑ และศรสร ๒๑๑ และเคยศึกษาหรือศึกษาร่วมเวลากับรายวิชา ศรพย ๓๑๑

SICP301 Clinical Pathology 4 (2-4-6)

Principle and laboratory methodology in microscopy, clinical chemistry, serology and hematology are studied. The course includes interpretation and application of laboratory results to diagnose or treat diseases or abnormal conditions together with a skill to perform basic laboratory procedures

มหาวิทยาลัยมหิดล

Written by SoClaimon

พฤศจิกายน 4, 2010 at 12:57 pm

เภสัชวิทยาคลินิก

leave a comment »

ศรภส๔๐๑ เภสัชวิทยาคลินิก ๑ (๑-๐-๒)

วิธีการเลือกใช้ยาอย่างมีเหตุผลและถูกต้องเหมาะสมกับโรคและภาวะต่างๆของผู้ป่วยแต่ละประเภท การประยุกต์ใช้ความรู้ทางเภสัชจุลนศาสตร์และเภสัชพลศาสตร์ การติดตามระมัดระวังการเกิดพิษและฤทธิ์แทรกแซงจากการใช้ยา และหลักการของบัญชียาหลักแห่งชาติ สอบผ่านทุกรายวิชาในชั้นปีที่ ๒ และ ๓

SIPM401 Clinical Pharmacology 1 (1-0-2)

Principle of logical and proper drug usage in various diseases and conditions in different types of patients. Application of drug according to pharmacodynamics and pharmacokinetics. Patient monitoring and follow-up in order to avoid side effect and toxic effect of the drug used together with the principle of the National List of Essential Drug

มหาวิทยาลัยมหิดล

Written by SoClaimon

พฤศจิกายน 4, 2010 at 12:52 pm

ทักษะพื้นฐานทางคลินิก

leave a comment »

ศรสว๔๐๔ ทักษะพื้นฐานทางคลินิก ๒ (๑-๒-๓)

ศึกษาและฝึกปฏิบัติทักษะพื้นฐานทางคลินิก ได้แก่ การปฏิบัติต่อผู้ป่วย การซักประวัติ การตรวจร่างกาย การเขียนรายงาน และทักษะหัตถการพื้นฐาน สอบผ่านทุกรายวิชาในชั้นปีที่ ๒ และ ๓ และเคยศึกษาหรือศึกษาร่วมเวลากับรายวิชา ศรสว ๔๐๕

SIID404 Basic Clinical Skills 2 (1-2-3)

The study and basic practical skill in clinical use, i.e. interaction with patients, history taking, physical examination, writing report and skill in basic procedures

มหาวิทยาลัยมหิดล

Written by SoClaimon

พฤศจิกายน 4, 2010 at 7:11 am

การแก้ปัญหาทางคลินิก

leave a comment »

ศรสว๔๐๕ การแก้ปัญหาทางคลินิก ๔(๑-๖-๕)

การประยุกต์หลักการและกระบวนการแก้ปัญหาทางคลินิกอย่างมีวิจารณญาณ การผสมผสานความรู้ ปรีคลินิกและอาการวิทยาเพื่ออธิบายลักษณะทางคลินิก การแปลผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการที่ใช้บ่อย การประเมินสภาวะผู้ป่วย การสังเคราะห์ข้อมูลทางคลินิก หลักการตัดสินใจเพื่อเลือกวิธีการวินิจฉัยและรักษาโรค หลักการการให้คำปรึกษาและแนะนำแก่ผู้ป่วยและจริยธรรมในเวชปฏิบัติ สอบผ่านทุกรายวิชาในชั้นปีที่ ๒ และ ๓ และเคยศึกษาหรือศึกษาร่วมเวลากับรายวิชา ศรสว ๔๐๔

SIDD405 Clinical Problem Solving 4 (1-6-5)

This course includes the application of principle and process of clinical problem solving rationally, integration of preclinical science and symptomatology to elucidate clinical manifestation, common laboratory result interpretation, evaluation of the condition of the patient, clinical data analysis, principle of how to make a decision in the diagnosis and treatment, principle of giving consultation and advice to the patient together with medical ethic

มหาวิทยาลัยมหิดล

Written by SoClaimon

พฤศจิกายน 4, 2010 at 7:08 am

ประสบการณ์คลินิกทางกุมารเวชศาสตร์

leave a comment »

ศรกม๔๒๑    ประสบการณ์คลินิกทางกุมารเวชศาสตร์    ๒ (๐-๓@-๒๐)

ศึกษาและฝึกปฏิบัติกับผู้ป่วยทางกุมารเวชศาสตร์ เน้นการวินิจฉัย หลักการรักษา และการให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับโรค ภาวะแทรกซ้อน และภาวะฉุกเฉินที่มีความสำคัญและพบบ่อย     สอบผ่านรายวิชา ศรสว ๔๐๔ และ ศรสว ๔๐๕

SIPD421    Clinical Experiences in Pediatrics    2 (0-3@-20)

The study and practice with pediatric patients emphasizing on diagnosis, management, giving consultation and advice about the disease, complication and common emergency situation

มหาวิทยาลัยมหิดล

Written by SoClaimon

พฤศจิกายน 4, 2010 at 5:36 am

ประสบการณ์คลินิกทางจิตเวชศาสตร์

leave a comment »

ศรจว๔๒๑ ประสบการณ์คลินิกทางจิตเวชศาสตร์ ๒ (๐-๓@-๒๐)

ศึกษาและฝึกปฏิบัติกับผู้ป่วยจิตเวชศาสตร์ช่วงอายุต่าง ๆ และผู้ป่วยทางกายที่มีปัญหาด้านจิตเวชศาสตร์ สอบผ่านรายวิชา ศรสว ๔๐๔ และ ศรสว ๔๐๕

SIPC421 Clinical Experiences in Psychiatry 2 (0-3@-20)

Study and practice with psychiatric patient in different age and general patient with psychiatric problem

มหาวิทยาลัยมหิดล

Written by SoClaimon

พฤศจิกายน 3, 2010 at 12:08 pm

ประสบการณ์คลินิกทางตจวิทยา

leave a comment »

ศรตจ๔๒๑ ประสบการณ์คลินิกทางตจวิทยา ๒ (๐-๓@-๒๐)

ฝึกปฏิบัติกับผู้ป่วยตจวิทยา โดยเน้นการวินิจฉัยโรคที่พบบ่อยและสำคัญ การรักษาเบื้องต้น และหัตถการอย่างง่าย สอบผ่านรายวิชา ศรสว ๔๐๔ และ ศรสว ๔๐๕

SIDE421 Clinical Experiences in Dermatology 2 (0-3@-20)

Clinical experience in history taking, physical examination, diagnosis and basic procedure in dermatology for common skin diseases

มหาวิทยาลัยมหิดล

Written by SoClaimon

พฤศจิกายน 3, 2010 at 12:04 pm