ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

Posts Tagged ‘CN101

คู่มืออักษรจีน

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

CN101(51)
อ่านกันเถอะ...
คู่มืออักษรจีน 3 หน่วย
(Chinese Characters Hand Book)
ศึกษาลักษณะเป็นสี่เหลี่ยม จัตุรัส และทุกตัวอักษรมีสัดส่วนที่กำหนดแน่นอน

คำนำ
สารบัญ
บทที่1-10
บรรณานุกรม

คู่มืออักษรจีน

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

CN101-102(
อ่านกันเถอะ...
คู่มืออักษรจีน 3 หน่วย
(Chinese Characters Hand Book)
ศึกษาอักษรจีน มีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส และทุกตัวมีสัดส่วนตามที่กำหนดแน่นอน

สมุดแบบฝึกหัดภาษาจีน

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

CN101-102(H)
อ่านกันเถอะ...
สมุดแบบฝึกหัดภาษาจีน หน่วย
(Chinese exercise book)

ปก : Cover
คำนำ : Introduction
สารบัญ : Content
vocabulary:ตารางคำศัพท์
Test