ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

Posts Tagged ‘CN102

ภาษาจีนพื้นฐาน 2

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

CN102
อ่านกันเถอะ...
ภาษาจีนพื้นฐาน 2 3 หน่วย
(Fundamental Chainese 2)
ศึกษาต่อจาก CN 101 โดยเพิ่มคำศัพท์ในการสนทนา และฝึกเขียนมากขึ้น ฝึกอ่านโดยเน้นการออกเสียงให้ถูกต้องตามหลักภาษาศาสตร์

บทที่ 1 :การคมนาคม
บทที่ 2 : การเยี่ยมเยียน
บทที่ 3: ดินฟ้าอาการ
บทที่ 4 :การแต่งกาย
บทที่ 5 : เรียนภาษาจีน
บทที่ 6 :ห้องสมุด
บทที่ 7 :ผลไม้ของประเทศไทย
บทที่ 8 :ชาวจีนโพ้นทะเลในประเทศไทย
บทที่ 9 :มหาวิทยาลัยรามคำแหง
บทที่ 10 : หลักภาษา

ภาษาจีนพื้นฐาน 2

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

CN102(H)
อ่านกันเถอะ...
ภาษาจีนพื้นฐาน 2 หน่วย
(Ramkhamhaeng University Chinese Exercise Book II)

คำนำ : Introduction
สารบัญ : Content
ภาค 1 : ความรู้เกี่ยวกับอักษรจีน
ภาค 2 : แบบฝึกเขียนอักษรจีน
ประมวลคำศัพท์ภาค1
ประมวลคำศัพท์ภาค2
บรรณานุกรม