ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

Posts Tagged ‘Coaching

หลักการสอนและฝึกกีฬาหลัก

leave a comment »

2705631    หลักการสอนและฝึกกีฬาหลัก    Principles Of Coaching Major Sports

เป็นวิชาที่ว่าด้วยการนำหลักวิชาวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวสรีรวิทยาและจิตวิทยามาใช้ในการฝึกและสอนกีฬาเพื่อให้ได้ผลดีและมีประสิทธิภาพ วิชานี้จะมุ่งให้นิสิตนำความรู้และประสบการณ์ไปใช้ในสภาพที่แท้จริง

(Application of principles in kinesiology, physiology, and psychology to effective training and coaching major sports, emphsizing the application of knowlege and experince to real situations.)

(2705631 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 14, 2009 at 7:33 am

พื้นฐานการเป็นผู้ฝึก

leave a comment »

172317     พื้นฐานการเป็นผู้ฝึก     Foundations of Coaching

ลักษณะเฉพาะและปรัชญาของการเป็นผู้ฝึก ทักษะและเทคนิคการเป็นผู้ฝึกการประยุกต์จิตวิทยาการกีฬา สรีรวิทยาและวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวในการฝึกกีฬา การจัดการทีมกีฬา การพัฒนาโปรแกรมการฝึกกีฬา

(Characteristics and philosophy of coaching. Coaching skills and techniques. Application of psychology, physiology and kinesiology to sport coaching. Team sport management. Developing sport training program.)

(172317 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 3, 2009 at 6:59 am

มนุษยสัมพันธ์การเป็นผู้ฝึก

leave a comment »

172318     มนุษยสัมพันธ์การเป็นผู้ฝึก     Human Relationship Aspects on Coaching

องค์ประกอบทางด้านสังคมวิทยาและจิตวิทยาของการฝึกกีฬาใช้ในการเป็นผู้ฝึกกีฬาการใช้มนุษยสัมพันธ์ ในการดำเนินการบริหารเกี่ยวกับการฝึกกีฬา โดยพิจารณาถึงนโยบายการจัดการศึกษาของโรงเรียน

(Aspects of sociology and physiology applied in coaching. Using human relationships in administration coaching. Problems in administration affecting coaching. Consideration of the school’s educational policies in problem solving.)

(172318 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 3, 2009 at 6:58 am

การเป็นเจ้าหน้าที่และผู้ฝึกยูโด

leave a comment »

172335     การเป็นเจ้าหน้าที่และผู้ฝึกยูโด     Officiating and Coaching in Judo

ทฤษฎีและวิธีการฝึกยูโด การวิเคราะห์ทักษะและข้อผิดพลาด เทคนิคการแก้ไขการคัดเลือกนักกีฬา การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกลไก การใช้จิตวิทยาในการแข่งขัน ความรับผิดชอบและคุณธรรมของการเป็นผู้ฝึก กติกาการแข่งขันและความรู้ในการเป็นเจ้าหน้าที่การจัดการแข่งขันยูโด

(Theory and methods of coaching judo. Analysis of skills and error. Correction techniques. Player selection. Motor fitness conditioning. Psychological application in competition. Responsibilities and ethics in coaching. Rules of competition and knowledge in officiating. Management of judo competition.)

(172335 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 3, 2009 at 6:48 am

การเป็นเจ้าหน้าที่และผู้ฝึกว่ายน้ำ

leave a comment »

172352     การเป็นเจ้าหน้าที่และผู้ฝึกว่ายน้ำ     Officiating and Coaching in Swimming

ทฤษฎีและวิธีการฝึกว่ายน้ำ การวิเคราะห์ทักษะและข้อผิดพลาด เทคนิคการแก้ไขการคัดเลือกนักกีฬา การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกลไก การใช้จิตวิทยาในการแข่งขันความรับผิดชอบและคุณธรรมของการเป็นผู้ฝึก กติกาการแข่งขันและความรู้ในการเป็นเจ้าหน้าที่การจัดการแข่งขันว่ายน้ำ

(Theory and methods of coaching swimming. Analysis of skills and error. Correction techniques. Player selection. Motor fitness conditioning. Psychological application in competition. Responsibilities and ethics in coaching. Rules of competition and knowledge in officiating. Management of swimming competition.)

(172352 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 3, 2009 at 6:41 am

การเป็นเจ้าหน้าที่และผู้ฝึกบาสเกตบอล

leave a comment »

172361     การเป็นเจ้าหน้าที่และผู้ฝึกบาสเกตบอล     Officiating and Coaching in Basketball

ทฤษฎีและวิธีการฝึกบาสเกตบอล การวิเคราะห์ทักษะและข้อผิดพลาด เทคนิคการแก้ไข การคัดเลือกนักกีฬา การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกลไกการใช้ จิตวิทยาในการแข่งขันความรับผิดชอบและคุณธรรมของการเป็นผู้ฝึก กติกา การแข่งขันและความรู้ในการเป็นเจ้าหน้าที่การจัดการแข่งขันบาสเกตบอล

(Theory and methods of coaching swimming. Analysis of skills and error. Correction techniques. Player selection. Motor fitness conditioning. Psychological application in competition. Responsibilities and ethics in coaching. Rules of competition and knowledge in officiating. Management of swimming competition.)

(172361 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 3, 2009 at 6:39 am

การเป็นเจ้าหน้าที่และผู้ฝึกวอลเลย์บอล

leave a comment »

172362     การเป็นเจ้าหน้าที่และผู้ฝึกวอลเลย์บอล     Officiating and Coaching in Volleyball

ทฤษฎีและวิธีการฝึกวอลเลย์บอล การวิเคราะห์ทักษะและข้อผิดพลาด เทคนิคการแก้ไข การคัดเลือกนักกีฬา การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกลไก การใช้จิตวิทยาในการแข่งขันความรับผิดชอบและคุณธรรมของการเป็นผู้ฝึกกติกาการแข่งขันและความรู้ในการเป็นเจ้าหน้าที่การจัดการแข่งขันวอลเลย์บอล

(Theory and methods of coaching volleyball. Analysis of skills and error. Correction techniques. Player selection. Motor fitness conditioning. Psychological application in competition. Responsibilities and ethics in coaching. Rules of competition and knowledge in officiating. Management of volleyball competition.)

(172362 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 3, 2009 at 6:38 am