ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

Posts Tagged ‘Cognitive and creative Thinking for the Preschool Child

การพัฒนาสติปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ของเด็กก่อนวัยเรียน Cognitive and creative Thinking for the Preschool Child

leave a comment »

แผนการสอน (Course Syllabus)

ภาคปลาย ปีการศึกษา 2546

1.  คณะ เกษตร                      ภาควิชา คหกรรมศาสตร์

2.  รหัสวิชา 006536           ชื่อวิชา (ไทย) การพัฒนาสติปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ของเด็กก่อนวัยเรียน

จำนวนหน่วยกิต 3  (2-2)

(อังกฤษ) Cognitive and creative Thinking for the Preschool Child

3.  เนื้อหารายวิชา (Course Description)

ทฤษฎีทางสติปัญญา และความคิดสร้างสรรค์ของเด็กก่อนวัยเรียน  การพัฒนาความสามารถด้วยการจัดกิจกรรม เสริมสติปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ของเด็กก่อนวัยเรียน การวิเคราะห์กิจกรรมต่าง ๆ ในโรงเรียน  การเลือกกิจกรรมการทดลองและศึกษาปัญหา

4.  วัตถุประสงค์ของวิชา

เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจ และสามารถจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาสติปัญญา และความคิดสร้างสรรค์สำหรับเด็กก่อนวัยเรียน

5.  หัวข้อวิชา (Course Outline)

5.1  การพัฒนาสติปัญญา (ผศ.ปัทมาวดี)                                         15  ชม.

5.2  ความสำคัญของความคิดสร้างสรรค์                                         2  ชม.

5.3  การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์                                  5  ชม.

5.4  การส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์                                                6   ชม.

5.5  การจัดศูนย์การเรียนเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์           2   ชม.

6.  วิธีสอน

6.1  บรรยายเนื้อหาในแต่ละบท

6.2  ให้นิสิตค้นคว้ากิจกรรมต่าง ๆ , และงานวิจัย

6.3  เสนอกิจกรรม และงานวิจัยในชั้นเรียน

6.4  สร้างสื่อใหม่ ๆ

6.5  เขียนรายงาน การค้นคว้า และสรุป

6.6  จัดศูนย์การเรียน

7.  อุปกรณ์และสื่อการสอน

7.1  แผ่นใส

7.2  สไลด์

7.3  ตัวอย่างอุปกรณ์

8.  การวัดผลสัมฤทธิ์ในการเรียน

8.1  การค้นคว้า และเสนอ กิจกรรม และงานวิจัย                         30  เปอร์เซ็นต์

8.2  สร้างสื่อ ทดลอง และวิเคราะห์                                 20  เปอร์เซ็นต์

8.3  เขียนรายงาน สรุปผล เสนอแนะ                                              30  เปอร์เซ็นต์

8.4  จัดศูนย์การเรียน วัดผลเด็ก                                                         20  เปอร์เซ็นต์

9.  การประเมินผลการเรียน

85  – >                    =             A

80 – 85                   =             B+

75 – 80                   =             B

70 – 75                   =             C+

65 – 70                   =             C

60 – 65                   =             D+

55 – 60                   =             D

10. การให้โอกาสนอกเวลาเรียนแก่นิสิตเข้าพบและให้คำแนะนำในการเรียน

10.1  ให้นิสิตนัดหมายมาพบนอกเวลา  หากมีปัญหา และข้อสงสัย

10.2  ค้นคว้าทำรายงาน, สร้างสื่อ

11.  เอกสารอ่านประกอบ

นัฐนันท์  หัศบำเรอ  เด็กก่อนวัยเรียน. 2539.  ภาควิชาคหกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ : กรุงเทพฯ.  357  หน้า

12.  กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน

สัปดาห์ที่ วัน/เดือน/ปี เนื้อหา กิจกรรม
1-2 ความสำคัญของความคิดสร้างสรรค์ บรรยาย 2 ชม.
การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ บรรยาย 2 ชม.
วิเคราะห์เนื้อหา และสรุป ปฏิบัติการ 4 ชม.
3-4 การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ บรรยาย 2 ชม.
การส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ด้านการเล่น ค้นคว้าเสนอ บรรยาย 2 ชม.
รายงาน และวิเคราะห์ ปฏิบัติการ 4 ชม.

12.  กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน(ต่อ)

สัปดาห์ที่ วัน/เดือน/ปี เนื้อหา กิจกรรม
5-6 การส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ด้านการเคลื่อนไหวและจังหวะ บรรยาย 2 ชม.
การส่งเสริมด้านศิลปสร้างสรรค์ บรรยาย 2 ชม.
เสนอรายงานการค้นคว้ากิจกรรมและการวิเคราะห์ ปฏิบัติการ 4 ชม.
7 การส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในการเรียนเนื้อหาวิชา บรรยาย 2 ชม.
การจัดศูนย์การเรียน ปฏิบัติการ 2 ชม.
รวม บรรยาย  14  ชม.
ปฏิบัติ    14  ชม.
สรุปผล    1   ชม.

13.  ผู้สอน

ผศ.กษมน  หัศบำเรอ