ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

Posts Tagged ‘Communication

ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

leave a comment »

ศศภท๑๐๐ ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ๓ (๓–๐–๖)

ศิลปะการใช้ภาษาไทย ทักษะการใช้ภาษาไทยในด้านการพูด การฟัง การอ่าน การเขียนและการคิด เพื่อการสื่อสารให้ถูกต้อง เหมาะสม

ARTH100 Arts of Thai Language in Communication 3 (3–0–6)

The arts of Thai language use and of speaking,reading, writing, and thinking skills in accurately and appropriately communicating

มหาวิทยาลัยมหิดล

Written by SoClaimon

พฤศจิกายน 5, 2010 at 8:59 am

สื่อมวลชนและการประชาสัมพันธ์เพื่อการศึกษา

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

AV365
อ่านกันเถอะ...
สื่อมวลชนและการประชาสัมพันธ์เพื่อการศึกษา 3 หน่วย
(Mass Communication and public Relation in Education)
ทฤษฎีการสื่อความหมาย หลักการประชาสัมพันธ์ การใช้สื่อมวลชน และการประชาสัมพันธ์เพื่อการศึกษา

คำนำ : Introduction
สารบัญ : Content
บทที่ 1 : ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกัการสื่อสารมวลชน
บทที่ 2 : ประวัติและความเป็นมาของการสื่อสารมวลชน
บทที่ 3 : การสื่อสารและการสื่อสารมวลชน
บทที่ 4 : บทบาทและหน้าที่ของสื่อมวลชน
บทที่ 5 : วิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษา
บทที่ 6 : โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
บทที่ 7 : ภาพยนตร์เพื่อการศึกษา
บทที่ 8 : สิ่งพิมพ์เพื่อการศึกษา
บทที่ 9 : ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ
บทที่10 : ประวัติและความเป็นมาของการประชาสัมพันธ์
บทที่11 : การวางแผนงานประชาสัมพันธ์
บทที่12 : การประชาสัมพันธ์ในวงการธุรกิจ
บทที่13 : ประชาคมสัมพันธ์
บทที่14 : การใช้เครื่องมือสื่อสารกับสื่อมวลชน
บทที่15 : การสำรวจประชามติ
บทที่16 : การประชาสัมพันธ์โรงเรียน
ภาคผนวก :Supplement

กรรมวิธีสัญญานเชิงเลขในระบบสื่อสาร

leave a comment »

2102773    กรรมวิธีสัญญานเชิงเลขในระบบสื่อสาร    Digital Signal Processing in Communication Systems

การเข้ารหัสแหล่งกำเนิดแบบดิสครีตและแบบแอนะล็อก ลักษณะสมบัติของสัญญาตและระบบสื่อสาร สเปกตรัมกำลังของการมอดูเลตแบบเชิงเลข ภาครับที่ดีที่สุดสำหรับช่องสัญญานรบกวนบวกแบบเกาส์ เทคนิคการซิงโครไนซ์ ช่องสัญญานจำกัดแบบความถี่ การรบกวนข้ามสัญลักษณ์และการอีควาไลซ์ช่องสัญญาน เทคนิคการสื่อสารแบบแผ่สเปกตรัม ช่องสัญญานเฟดดิงหลายวิถีและเทคนิคการทำไดเวอร์ซิตี เทคนิคการเข้าใช้ช่องสัญญานหลายทาง

(Source coding for discrete and analog source; characterization of communication signals and systems; digital modulation power spectra; optimum receivers for additive Gaussian noise channels; synchronization techniques; band-limited channels, inter-symbol interference and equalizer; spread spectrum techniques; multipath fading and diversity techniques; multiple access techniques.)

(2102773 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

การสื่อสารดาวเทียมขั้นสูง

leave a comment »

2102678    การสื่อสารดาวเทียมขั้นสูง    Advanced Satellite Communication

การวิเคราะห์ของดาวเทียม การเข้าถึงได้หลายทาง มอดูเลชัน การสื่อสารแบบแสเปกตรัมผ่านดาวเทียม หัวข้อคัดเฉพาะทางการสื่อสารดาวเทียม

(Satellite link analysis, multiple access, modulation, satellite spread spectrum communications, and selected topics in advanced satellite communications.)

(2102678 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

การสื่อสารทางแสง

leave a comment »

2102674    การสื่อสารทางแสง    Optical Communication

แนวสังเขประบบสื่อสารทางแสง สมบัติของแสงเลเซอร์ ลักษณะของการสื่อสารทางแสงหลักการพื้นฐานของใยแก้วนำแสง แหล่งกำเนิดแสง การโมดูเลต และการดีโมดูเลต สิ่งประดิษฐ์ทางแสง การสื่อสารทางแสง และการประยุกต์ใช้

(An outline of optical communication systems; properties of laser light; characteristics of optical communication; fundamentals of optical fiber; light sources; modulation and demodulation; optical devices; optical communication and applications.)

(2102674 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

วิศวกรรมสื่อสารขั้นสูง

leave a comment »

2102672    วิศวกรรมสื่อสารขั้นสูง    Advanced Communication Engineering

ทฤษฎีของความน่าจะเป็นและรูปคลื่นสุ่ม หลักการของเครื่องรับที่เหมาะสม การส่งสัญญาณแบบมีประสิทธิภาพสำหรับขั้นตอนของข่าวสารและนิยามของความจุของช่อง และฟังก์ชันของความเชื่อถือได้ การนำระบบรหัสมาใช้งาน แบบจำลองของช่องที่สำคัญการสื่อสารด้วยรูปคลื่น

(Probability theory and random waveforms; principles of optimum receivers; efficient signaling for message sequences and concepts of channel capacity and reliability functions; implementation of coded systems; important channel models; and waveform communication.)

(2102672 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

ทฤษฎีการสื่อสารเชิงสถิติ

leave a comment »

2102670    ทฤษฎีการสื่อสารเชิงสถิติ    Statistical Communication Theory

ระบบเชิงเส้นที่มีสัญญาณเข้าเป็นแบบสถิติ การวิเคราะห์การแปลงฟูริเยร์ กระบวนการสุ่มฟังก์ชัน คอร์รีเลชันของคลื่นรบกวน สเปกตรัมของความหนาแน่นของพลังงาน แคลคูลัสแบบวารีเอชัน การกรองและการคาดหมายที่เหมาะสม การทดสอบทางสถิติพร้อมด้วยการใช้งาน

(Linear systems with statistical inputs; Fourier transform analysis; random processes; noise correlation function; power density spectra; variational calculus; optimal linear filtering and prediction; and statistical testing with applications.)

(2102670 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

ความเชื่อถือได้และความอยู่รอดได้ของระบบและโครงข่ายสื่อสาร

leave a comment »

2102627    ความเชื่อถือได้และความอยู่รอดได้ของระบบและโครงข่ายสื่อสาร    Reliability and Survivability of Communication Network and Systems

()

(2102627 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

วิทยาศาสตร์สื่อสาร

leave a comment »

2308340    วิทยาศาสตร์สื่อสาร    Science Communication

วิทยาศาสตร์สื่อสาร การพัฒนาการวิทยาศาสตร์สื่อสาร ปรัชญาวิทยาศาสตร์และผลกระทบกระบวนการและองค์ประกอบวิทยาศาสตร์สื่อสาร การวางแผนและกลยุทธทางวิทยาศาสตร์สื่อสาร บทบาทและคุณสมบัติของนักวิทยาศาสตร์สื่อสาร การนำเสนอสารสนเทศวิทยาศาสตร์

(Communication science, development, philosophy and impacts; processes and components; planning and strategies; rold and qualification communication scientis; presentation of science information.)

(2308340 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 22, 2009 at 1:27 pm

วิทยาศาสตร์สื่อสาร

leave a comment »

2308341    วิทยาศาสตร์สื่อสาร    Science Communication

การวิเคราะห์ลักษณะและบทบาทของสื่อที่ใช้ในการสื่อสารวิทยาศาสตร์ กลยุทธ์และเทคนิค การใช้สื่อชนิดต่างๆ เพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

(Analysis of role and characteristic of science communication channels. techniques and strategies in using various types of channels for effective communication.)

(2308341 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 22, 2009 at 1:25 pm

ความก้าวหน้าในเทคโนโลยีสื่อสาร

leave a comment »

2313727    ความก้าวหน้าในเทคโนโลยีสื่อสาร    Advances in Communication Technologies

การเปลี่ยนแปลงกระบวนการพิมพ์ระบบคอนเวนชันแนล แนวโน้มและรูปแบบสำหรับอนาคตของสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การบูรณาการของสื่อแนวใหม่ คอมพิวเตอร์-ทู-เพรส การรักษาสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและการกำหนดมาตรฐานในอุตสาหกรรมสื่อสาร

(Change of conventional printing process; trend of print media and electronics, integration of new media; computer-to-press; environment preservation, safety, standardization of industrial communication.)

(2313727 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 21, 2009 at 3:52 am

การเมืองกับการสื่อสารทางการเมือง

leave a comment »

2400302    การเมืองกับการสื่อสารทางการเมือง    Politics and Political Communication

การสื่อสารระหว่างตัวแสดง และองค์ทางการเมืองกับสาธารณชน บทบาทของการสื่อสารและสื่อมวลชนในทางการเมือง การรณรงค์ทางการเมืองและการเลือกตั้ง กระบวนการนโยบายและการพัฒนา การแสดง ความคิดเห็นสาธารณะ สำรวจ รูปแบบ องค์กร โครงสร้าง และกระบวนการของการสื่อสารทางการเมืองความสัมพันธ์ของการสื่อสารกับประชาธิปไตย ปฏิสัมพันธ์ระหว่างวาทกรรมทางการเมือง การสื่อสารและสื่อมวลชนการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาสำคัญของการสื่อสารกับการเมือง

(Communication among political actors and institutions, and the public; roles of communication and media in politics; election and political campaign, development and public policy process, public opinior; exploration of types, organizations, structure, and process of political communication; relationship of political communication and democracy; interaction among political discourse, political communication and mass media; analysis o important problems and issues in communication and politics.)

(2400302 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 19, 2009 at 6:38 am

การทำให้เป็นประชาธิปไตย การสื่อสารและการพัฒนา

leave a comment »

2440605    การทำให้เป็นประชาธิปไตย การสื่อสารและการพัฒนา    Democratization, Communication and Development

บทบาทของการสื่อสารในกระบวนการทางการเมืองและการพัฒนาในสังคมทั้งในระดับชาติและข้ามพรมแดนชาติในปัจจุบัน โดยเน้นการที่ประชาชนและผู้นำทั้งภายในและภายนอกภาครัฐมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันภายในเครือข่ายของการสื่อสาร การพัฒนาเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบเกี่ยวกับการสื่อสารที่ได้ก่อให้เกิดการจัดสรรความสัมพันธ์ในรูปแบบใหม่ระหว่างกลุ่มต่าง ๆ ซึ่งมีส่วนได้ส่วนเสียในกระบวนการประชาธิปไตยและการพัฒนา การปรับตัวของกลุ่มต่าง ๆ ในสภาวะการเปลี่ยนแปลง

(Role of communication in the political and developmental process of modern societies nationally and transnational, focusing on the way that political, community leaders and ordinary citizens interact within the realm of networked communications; technological development and regulatory changes altering the stakes for key groups concerned with democracy and development; adjustment of various groups to these changes.)

(2440605 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 18, 2009 at 2:26 am

การออกแบบเรขศิลป์สิ่งแวดล้อมเพื่อการสื่อสาร

leave a comment »

2541153    การออกแบบเรขศิลป์สิ่งแวดล้อมเพื่อการสื่อสาร    Environmental Graphic Design for Communication

การสื่อสารเรขศิลป์สิ่งแวดล้อมในสาขาวิชาด้านการออกแบบ ได้แก่ เรขศิลป์ สถาปัตยกรรม การตกแต่งภายในภูมิสถาปัตยกรรม และการออกแบบอุตสาหกรรม ลักษณะการรับรู้ด้วยสายตาในการค้นหาทางเอกลักษณ์ การสื่อสารและข้อมูลสารสนเทศ และการสร้างมโนภาพของสถานที่

(Environmental graphic communication in various design disciplines: graphic, architectural, interior, landscape, and industrial design; the visual aspects of wayfinding, communication identity and information, and shaping the imagination of place.)

(2541153 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 17, 2009 at 5:27 am

คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบนิเทศศิลป์

leave a comment »

2542063    คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบนิเทศศิลป์    Computer Technology for Communication Design

แนวคิดและเทคนิคการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในงานออกแบบนิเทศศิลป์ การจัดเก็บข้อมูลการออกแบบ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟฟิกเพื่อช่วยในงานออกแบบนิเทศศิลป์ ซึ่งครอบคลุมการสร้างภาพ 2 มิติ ภาพ 3 มิติ และภาพเคลื่อนไหว

(Concept and techniques of applying computer technology in communication design, data storing, use of computer graphic programs in communication design, including generating two-dimensional images, three-dimensional images, and moving images.)

(2542063 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 17, 2009 at 4:16 am