ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

Posts Tagged ‘Communication

ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

leave a comment »

ศศภท๑๐๐ ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ๓ (๓–๐–๖)

ศิลปะการใช้ภาษาไทย ทักษะการใช้ภาษาไทยในด้านการพูด การฟัง การอ่าน การเขียนและการคิด เพื่อการสื่อสารให้ถูกต้อง เหมาะสม

ARTH100 Arts of Thai Language in Communication 3 (3–0–6)

The arts of Thai language use and of speaking,reading, writing, and thinking skills in accurately and appropriately communicating

มหาวิทยาลัยมหิดล

Written by SoClaimon

พฤศจิกายน 5, 2010 at 8:59 am

สื่อมวลชนและการประชาสัมพันธ์เพื่อการศึกษา

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

AV365
อ่านกันเถอะ...
สื่อมวลชนและการประชาสัมพันธ์เพื่อการศึกษา 3 หน่วย
(Mass Communication and public Relation in Education)
ทฤษฎีการสื่อความหมาย หลักการประชาสัมพันธ์ การใช้สื่อมวลชน และการประชาสัมพันธ์เพื่อการศึกษา

คำนำ : Introduction
สารบัญ : Content
บทที่ 1 : ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกัการสื่อสารมวลชน
บทที่ 2 : ประวัติและความเป็นมาของการสื่อสารมวลชน
บทที่ 3 : การสื่อสารและการสื่อสารมวลชน
บทที่ 4 : บทบาทและหน้าที่ของสื่อมวลชน
บทที่ 5 : วิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษา
บทที่ 6 : โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
บทที่ 7 : ภาพยนตร์เพื่อการศึกษา
บทที่ 8 : สิ่งพิมพ์เพื่อการศึกษา
บทที่ 9 : ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ
บทที่10 : ประวัติและความเป็นมาของการประชาสัมพันธ์
บทที่11 : การวางแผนงานประชาสัมพันธ์
บทที่12 : การประชาสัมพันธ์ในวงการธุรกิจ
บทที่13 : ประชาคมสัมพันธ์
บทที่14 : การใช้เครื่องมือสื่อสารกับสื่อมวลชน
บทที่15 : การสำรวจประชามติ
บทที่16 : การประชาสัมพันธ์โรงเรียน
ภาคผนวก :Supplement

กรรมวิธีสัญญานเชิงเลขในระบบสื่อสาร

leave a comment »

2102773    กรรมวิธีสัญญานเชิงเลขในระบบสื่อสาร    Digital Signal Processing in Communication Systems

การเข้ารหัสแหล่งกำเนิดแบบดิสครีตและแบบแอนะล็อก ลักษณะสมบัติของสัญญาตและระบบสื่อสาร สเปกตรัมกำลังของการมอดูเลตแบบเชิงเลข ภาครับที่ดีที่สุดสำหรับช่องสัญญานรบกวนบวกแบบเกาส์ เทคนิคการซิงโครไนซ์ ช่องสัญญานจำกัดแบบความถี่ การรบกวนข้ามสัญลักษณ์และการอีควาไลซ์ช่องสัญญาน เทคนิคการสื่อสารแบบแผ่สเปกตรัม ช่องสัญญานเฟดดิงหลายวิถีและเทคนิคการทำไดเวอร์ซิตี เทคนิคการเข้าใช้ช่องสัญญานหลายทาง

(Source coding for discrete and analog source; characterization of communication signals and systems; digital modulation power spectra; optimum receivers for additive Gaussian noise channels; synchronization techniques; band-limited channels, inter-symbol interference and equalizer; spread spectrum techniques; multipath fading and diversity techniques; multiple access techniques.)

(2102773 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

การสื่อสารดาวเทียมขั้นสูง

leave a comment »

2102678    การสื่อสารดาวเทียมขั้นสูง    Advanced Satellite Communication

การวิเคราะห์ของดาวเทียม การเข้าถึงได้หลายทาง มอดูเลชัน การสื่อสารแบบแสเปกตรัมผ่านดาวเทียม หัวข้อคัดเฉพาะทางการสื่อสารดาวเทียม

(Satellite link analysis, multiple access, modulation, satellite spread spectrum communications, and selected topics in advanced satellite communications.)

(2102678 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

การสื่อสารทางแสง

leave a comment »

2102674    การสื่อสารทางแสง    Optical Communication

แนวสังเขประบบสื่อสารทางแสง สมบัติของแสงเลเซอร์ ลักษณะของการสื่อสารทางแสงหลักการพื้นฐานของใยแก้วนำแสง แหล่งกำเนิดแสง การโมดูเลต และการดีโมดูเลต สิ่งประดิษฐ์ทางแสง การสื่อสารทางแสง และการประยุกต์ใช้

(An outline of optical communication systems; properties of laser light; characteristics of optical communication; fundamentals of optical fiber; light sources; modulation and demodulation; optical devices; optical communication and applications.)

(2102674 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

วิศวกรรมสื่อสารขั้นสูง

leave a comment »

2102672    วิศวกรรมสื่อสารขั้นสูง    Advanced Communication Engineering

ทฤษฎีของความน่าจะเป็นและรูปคลื่นสุ่ม หลักการของเครื่องรับที่เหมาะสม การส่งสัญญาณแบบมีประสิทธิภาพสำหรับขั้นตอนของข่าวสารและนิยามของความจุของช่อง และฟังก์ชันของความเชื่อถือได้ การนำระบบรหัสมาใช้งาน แบบจำลองของช่องที่สำคัญการสื่อสารด้วยรูปคลื่น

(Probability theory and random waveforms; principles of optimum receivers; efficient signaling for message sequences and concepts of channel capacity and reliability functions; implementation of coded systems; important channel models; and waveform communication.)

(2102672 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

ทฤษฎีการสื่อสารเชิงสถิติ

leave a comment »

2102670    ทฤษฎีการสื่อสารเชิงสถิติ    Statistical Communication Theory

ระบบเชิงเส้นที่มีสัญญาณเข้าเป็นแบบสถิติ การวิเคราะห์การแปลงฟูริเยร์ กระบวนการสุ่มฟังก์ชัน คอร์รีเลชันของคลื่นรบกวน สเปกตรัมของความหนาแน่นของพลังงาน แคลคูลัสแบบวารีเอชัน การกรองและการคาดหมายที่เหมาะสม การทดสอบทางสถิติพร้อมด้วยการใช้งาน

(Linear systems with statistical inputs; Fourier transform analysis; random processes; noise correlation function; power density spectra; variational calculus; optimal linear filtering and prediction; and statistical testing with applications.)

(2102670 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)