ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

Posts Tagged ‘Composite

วัสดุเชิงประกอบ

leave a comment »

2311546    วัสดุเชิงประกอบ    Composite Materials

องค์ประกอบ ชนิดและประเภทของวัสดุเชิงประกอบ โครงสร้างและสมบัติต่าง ๆ ของวัสดุเชิงประกอบ พลาสติกที่เสริมแรงด้วยอนุภาคและเส้นใยชนิดต่าง ๆ กลไลการเสริมแรงของวัสดุเชิงประกอบ เทคนิคการขึ้นรูปวัสดุเชิงประกอบ การประยุกต์ในอุตสาหกรรม

(Composite: structure and propertiers of composite; particulate-and fiber-reinforced plastics; toughening mechanism of composites; Fabrication/processing techniques of composites; industrial applications.)

(2311546 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

โฆษณา

Written by SoClaimon

ธันวาคม 22, 2009 at 3:55 am

โครงสร้างวัสดุประสม

leave a comment »

03501425     โครงสร้างวัสดุประสม     Composite Structures

วัสดุประสมในงานทางวิศวกรรม การคำนวณลักษณะเฉพาะของวัสดุ ทฤษฎีโครงสร้างวัสดุประสม ความแข็งแรง การโก่งเดาะ และการสั่นสะเทือนของแผ่นเรียบและแผ่นผิวโค้งวัสดุประสม ความเค้นเชิง ความร้อน หลักมูลฐานของกลศาสตร์ของโครงสร้างประกบ การประยุกต์ใช้วัสดุประสมกับโครงสร้างในทะเล

(Composite materials used in engineering; calculation of characteristics of materials; theory of composite structures; strength, buckling, and vibration of composite plates and shells; thermal stresses; elements of the mechanics of sandwich structures; applications of composite materials in ship structures.)

(03501425 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 8, 2009 at 4:26 pm

วัสดุไม้และไม้ประกอบสําหรับวิศวกร

leave a comment »

213328  วัสดุไม้และไม้ประกอบสําหรับวิศวกร   Wood and Wood Composite Materials for Engineers 

วัสดุไม้ สมบัติทางด้านโครงสร้าง ฟิสิกส์และเชิงกลของไม้ การยึดติดกันของวัสดุไม้ประกอบ การประยุกต์สมการวิเคราะห์งานโครงสร้าง ชนิดของไม้ประกอบและกระบวนการผลิต

(Wood materials; structural, physical, and ,mechanical properties of wood; adhesion of wood composite; application of structural analysis equations; type of wood composite and manufacturing process.)

(213328 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

Written by SoClaimon

พฤศจิกายน 19, 2009 at 4:20 pm

วัสดุประกอบ

leave a comment »

213336  วัสดุประกอบ   Composite Materials 

เส้นใยเสริมแรงในวัสดุประกอบ กระบวนการผลิตวัสดุประกอบพอลิเมอร์เมทริกซ์ การประยุกต์ สมบัติที่ขึ้นกับทิศทางของเส้นใยเสริมแรงในวัสดุประกอบ กลศาสตร์ของวัสดุประกอบ สมรรถนะของวัสดุประกอบ ผลจากความล้า แรงกระแทกและสิ่งแวดล้อม ปรากฎการณ์ระหว่างหน้าสัมผัส การพิจารณาการออกแบบและวิธีการเชื่อมของวัสดุประกอบประเภทพอลิเมอร์เซรามิกส์และโลหะเมทริกซ์ กรรมวิธีการขึ้นรูป

(Reinforced fiber in composite, manufacturing of polymer matrix composites, applications, anisotropic property of reinforced fiber in composites; mechanics of composites : performances of composites : fatigue, impact, and environmental effects, interfacial phenomena, design considerations and joining methodologies of polymer, ceramic and metal matrices composite, fabrication methods.)

(213336 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

Written by SoClaimon

พฤศจิกายน 19, 2009 at 4:05 pm

โลหะแผ่นและวัสดุประกอบ

leave a comment »

225352     โลหะแผ่นและวัสดุประกอบ     Sheet Metal and Composite Materials

สมบัติของวัสดุโลหะและวัสดุประกอบ การใช้วัสดุโลหะแผ่นและวัสดุประกอบทางการบิน เทคนิคการตรวจพินิจ กระบวนผลิตกรรมและซ่อมแซม

(Properties of metal and composite materials, uses of sheet metal and composite materials in aviation, inspection techniques, fabrication and repair processes.)

(225352 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

Written by SoClaimon

พฤศจิกายน 19, 2009 at 6:11 am

การผลิตและสมบัติของแผ่นใยไม้อัดและผลิตภัณฑ์ไม้อัดสารแร่

leave a comment »

305474     การผลิตและสมบัติของแผ่นใยไม้อัดและผลิตภัณฑ์ไม้อัดสารแร่     Manufacture and Properties of Fiberboard and Mineral-Bonded Composite Products

การจํ าแนกชนิดของแผ่นใยไม้อัด และผลิตภัณฑ์ไม้อัดสารแร่ ชนิด และลักษณะของวัตถุดิบที่ใช้ กรรมวิธีต่างๆ ในการผลิต เครื่องจักรและผังโรงงานในการผลิต สมบัติ การใช้ประโยชน์และการจัดจํ าหน่ายผลิตภัณฑ์ ตลอดจนความสํ าคัญของอุตสาหกรรมผลิตแผ่นใยไม้อัดและแผ่นชิ้นไม้อัดสารแร่ ในด้านการอนุรักษ์ ทรัพยากรป่าไม้ และในด้านเศรษฐกิจ มีการศึกษานอกสถานที่

(Classification of fiberboard and mineral-bonded composite products. Types, properties and characteristics of raw materials. Production machinery, manufacturing processes and plant layouts. Product properties and uses. Its sale and distribution. The importance of this industry from the standpoints of economy and forest resource conservation. Field trip required.)

(305474 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

Written by SoClaimon

พฤศจิกายน 18, 2009 at 2:48 am

วัสดุคอมพอสิต

leave a comment »

6302613    วัสดุคอมพอสิต    Composite Materials

กรอบความคิด การเตรียม และ การขึ้นรูป การวิเคราะห์ เชิงกายภาพ และเชิงกล การไหลของพอลิเมอร์ที่เติม กระบวนการผลิตพรีเพร็ก วัสดุคอมพอสิตที่มีสมบัติขั้นสูง โซล-เจล ไฮบริด อิมพรินท์ติ้ง และนาโนคอมพอสิต

(The concept, preparation and processing; physical and mechanical characterization; rheology of filled polymers; manufacturing methodologies of prepregs; high performance composite materials; sol-gel; hybrids; imprinting; and nanocomposites.)

(6302613 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ตุลาคม 28, 2009 at 5:26 am