ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

Posts Tagged ‘Computer

คอมพิวเตอร์ทางการแพทย์ขั้นแนะนำ

leave a comment »

ศรทศ๔๒๑ คอมพิวเตอร์ทางการแพทย์ขั้นแนะนำ ๒ (๐-๓@-๒๐)

การใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น และแนวทางการประยุกต์ในทางการแพทย์ สอบผ่านรายวิชา ศรสว ๔๐๔ และ ศรสว ๔๐๕

SIME421 Introduction to Computer in Medicine 2 (0-3@-20)

Basic use of computer and application in medicine

มหาวิทยาลัยมหิดล

Written by SoClaimon

พฤศจิกายน 3, 2010 at 12:02 pm

การประยุกต์คอมพิวเตอร์ในทางการแพทย์

leave a comment »

ศรทศ๔๒๒ การประยุกต์คอมพิวเตอร์ในทางการแพทย์ ๒ (๐-๓@-๒๐)

การประยุกต์คอมพิวเตอร์ในทางการแพทย์ เน้นการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ประเภทต่างๆ สำหรับการบันทึกและจัดทำข้อมูล เอกสาร สอบผ่านรายวิชา ศรสว ๔๐๔ และ ศรสว ๔๐๕

SIME422 Computer Applications in Medicine 2 (0-3@-20)

Application of computer in medicine emphasizing on various computer programs for taking note and data management

มหาวิทยาลัยมหิดล

Written by SoClaimon

พฤศจิกายน 3, 2010 at 11:59 am

การประยุกต์คอมพิวเตอร์ในทางการแพทย์

leave a comment »

ศรทศ๔๒๓ การประยุกต์คอมพิวเตอร์ในทางการแพทย์ ๒ (๐-๓@-๒๐)

การประยุกต์คอมพิวเตอร์ในทางการแพทย์ เน้นการใช้คอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ และการสืบค้นข้อมูล สอบผ่านรายวิชา ศรสว ๔๐๔ และ ศรสว ๔๐๕

SIME423 Computer Applications in Medicine 2 (0-3@-20)

Application of computer in medicine emphasizing on statistical data analysis and data search

มหาวิทยาลัยมหิดล

Written by SoClaimon

พฤศจิกายน 3, 2010 at 11:56 am

การประยุกต์คอมพิวเตอร์ในทางการแพทย์

leave a comment »

ศรสว๔๒๔ การประยุกต์คอมพิวเตอร์ในทางการแพทย์ ๒ (๐-๓@-๒๐)

การประยุกต์คอมพิวเตอร์ในทางการแพทย์ เน้นการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน สอบผ่านรายวิชา ศรสว ๔๐๔ และ ศรสว ๔๐๕

SIID424 Computer Applications in Medicine 2 (0-3@-20)

Application of computers in medicine emphasizing on creating computer programs for teaching aid

มหาวิทยาลัยมหิดล

Written by SoClaimon

พฤศจิกายน 3, 2010 at 7:46 am

โครงสร้างคอมพิวเตอร์และภาษาแอสแซมบลี

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

CT215
อ่านกันเถอะ...
โครงสร้างคอมพิวเตอร์และภาษาแอสแซมบลี 3 หน่วย
(Computer Organization and Assembly Language)
ระบบตัวเลขที่ใช้แทนข้อมูลและคำ สั่งในเครื่องคอมพิวเตอร์ โครงสร้างระบบและภาษาเครื่อง หน่วยประมวลผลและหน่วยความจำ แบบจำลองของเครื่อง การโปรแกรมภาษาแอสเซมบลี การทำงานกับโปรแกรมควบคุมระบบ (อุปกรณ์ตรรกะโปรซีเดอร์สำหรับอ่าน/เขียนข้อมูล ระบบแฟ้มข้อมูลเบื้องต้น การใช้บัฟเฟอร์หลายอัน)รูปแบบและชนิดของคำสั่ง ภาษาแมคโครแอสแซมบลี การเชื่อมโยงส่วนจำเพาะ(module linking) พื้นฐานของโปรแกรมควบคุมระบบ(เช่น การจัดจังหวะประสานมัลติโปรแกรมมิง เทคนิคหน่วยความจำเสมือน เป็นต้น)

คำนำ
สารบัญ
บทที่ 1 : โครงสร้างสถาปัตยกรรมของคอมพิวเตอร์
บทที่ 2 : การเอ็กซีคิวส์ของเครื่อง
บทที่ 3 : พื้นฐานภาษาแอสแซมบลี
บทที่ 4 : การแอสแซมบลิง ลิงค์ เอ็กซีคิวส์โปรแกรม
บทที่ 5 : การกำหนดและเคลื่อนย้ายข้อมูล
บทที่ 6 : โปรแกรมคอม
บทที่ 7 : โปรแกรมลอจิกและการควบคุม
บทที่ 8 : การประมวลผลจอภาพและคีย์บอร์ด
บทที่ 9 : การประมวลจอภาพขั้นสูง
บทที่ 10 : การประมวลผลคีย์บอร์ด
บทที่ 11 : การประมวลผลข้อมูลสตริง
บทที่ 12 : การคำนวณทางคณิตศาสตร์ I
บทที่ 13 : การคำนวณทางคณิตศาสตร์ II
บทที่ 14 : แมคโคร และ Linking to Subprograms
ภาคผนวก ก
ภาคผนวก ข
ภาคผนวก ค
ภาคผนวก ง
ภาคผนวก จ
ภาคผนวก ฉ
ภาคผนวก ช
ภาคผนวก ซ
บรรณานุกรม

การออกแบบวงจรดิจิตอล

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

CT455
อ่านกันเถอะ...
การออกแบบวงจรดิจิตอล 3 หน่วย
(Digital Computer System )
ศึกษาการออกแบบวงจรดิจิตอล เพื่อใช้ในงานด้านต่า งๆ รวมทั้งวงจรที่ใช้ในเครื่องคอมพิวเตอร์

คำนำ : Introduction
สารบัญ : Content
บทที่ 1 : สัญญาณดิจิตอลีเลกทรอนิกส์และสวิต
บทที่ 2 : ระบบจำนวนและการคำนวณทางคณิตศาสตร์
บทที่ 3 : ลอจิกและวงจรคอมไบเนชั่นลอจิก
บทที่ 4 : เทคนิคการลดรูป
บทที่ 5 : การออกแบบคอมไบเนชันลอจิก
บทที่ 6 : ฟลิบฟลอบ
บทที่ 7 : เคาน์เตอร์
บทที่ 8 : ชิฟร์รีจิสเตอร์
บทที่ 9 : เทคโนโลยีหน่วยความจำชนิดสารกึ่งตัวนำ
บรรณานุกรม :Reference

การจำลองระบบด้วยคอมพิวเตอร์

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

CT487
อ่านกันเถอะ...
การจำลองระบบด้วยคอมพิวเตอร์ 3 หน่วย
(computer simulation)
ระบบสารสนเทศ สารสนเทศสนับสนุนการตัดสินใจสำหรับระบบธุรกิจ การจำลองระบบ

คำนำ
สารบัญ
บทที่ 1 : ระบบสารสนเทศ
บทที่ 2 : สารสนเทศสนับสนุนการตัดสินใจสำหรับระบบธุรกิจ
บทที่ 3 : การจำลองระบบ
บทที่ 4 : ระบบการบริหารทรัพยากรขององค์กร
บทที่ 5 : สารสนเทศที่ใช้ในการบริหาร
บทที่ 6 : ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
บทที่ 7 : การตัดสินใจด้วยวิธีวิเคราะห์เชิงลำดับชั้น (AHP)
บทที่ 8 : กระบวนการตัดสินใจ
บทที่ 9 : การควบคุมสินค้าคงคลัง
บทที่ 10 : การพยากรณ์ทางธุรกิจ
บทที่ 11 : การออกแบบและสร้างระบบประสาน
บทที่ 12 : บทประยุกต์การจำลองแบบระบบ
บรรณานุกรม