ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

Posts Tagged ‘Computer

คอมพิวเตอร์ทางการแพทย์ขั้นแนะนำ

leave a comment »

ศรทศ๔๒๑ คอมพิวเตอร์ทางการแพทย์ขั้นแนะนำ ๒ (๐-๓@-๒๐)

การใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น และแนวทางการประยุกต์ในทางการแพทย์ สอบผ่านรายวิชา ศรสว ๔๐๔ และ ศรสว ๔๐๕

SIME421 Introduction to Computer in Medicine 2 (0-3@-20)

Basic use of computer and application in medicine

มหาวิทยาลัยมหิดล

Written by SoClaimon

พฤศจิกายน 3, 2010 at 12:02 pm

การประยุกต์คอมพิวเตอร์ในทางการแพทย์

leave a comment »

ศรทศ๔๒๒ การประยุกต์คอมพิวเตอร์ในทางการแพทย์ ๒ (๐-๓@-๒๐)

การประยุกต์คอมพิวเตอร์ในทางการแพทย์ เน้นการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ประเภทต่างๆ สำหรับการบันทึกและจัดทำข้อมูล เอกสาร สอบผ่านรายวิชา ศรสว ๔๐๔ และ ศรสว ๔๐๕

SIME422 Computer Applications in Medicine 2 (0-3@-20)

Application of computer in medicine emphasizing on various computer programs for taking note and data management

มหาวิทยาลัยมหิดล

Written by SoClaimon

พฤศจิกายน 3, 2010 at 11:59 am

การประยุกต์คอมพิวเตอร์ในทางการแพทย์

leave a comment »

ศรทศ๔๒๓ การประยุกต์คอมพิวเตอร์ในทางการแพทย์ ๒ (๐-๓@-๒๐)

การประยุกต์คอมพิวเตอร์ในทางการแพทย์ เน้นการใช้คอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ และการสืบค้นข้อมูล สอบผ่านรายวิชา ศรสว ๔๐๔ และ ศรสว ๔๐๕

SIME423 Computer Applications in Medicine 2 (0-3@-20)

Application of computer in medicine emphasizing on statistical data analysis and data search

มหาวิทยาลัยมหิดล

Written by SoClaimon

พฤศจิกายน 3, 2010 at 11:56 am

การประยุกต์คอมพิวเตอร์ในทางการแพทย์

leave a comment »

ศรสว๔๒๔ การประยุกต์คอมพิวเตอร์ในทางการแพทย์ ๒ (๐-๓@-๒๐)

การประยุกต์คอมพิวเตอร์ในทางการแพทย์ เน้นการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน สอบผ่านรายวิชา ศรสว ๔๐๔ และ ศรสว ๔๐๕

SIID424 Computer Applications in Medicine 2 (0-3@-20)

Application of computers in medicine emphasizing on creating computer programs for teaching aid

มหาวิทยาลัยมหิดล

Written by SoClaimon

พฤศจิกายน 3, 2010 at 7:46 am

โครงสร้างคอมพิวเตอร์และภาษาแอสแซมบลี

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

CT215
อ่านกันเถอะ...
โครงสร้างคอมพิวเตอร์และภาษาแอสแซมบลี 3 หน่วย
(Computer Organization and Assembly Language)
ระบบตัวเลขที่ใช้แทนข้อมูลและคำ สั่งในเครื่องคอมพิวเตอร์ โครงสร้างระบบและภาษาเครื่อง หน่วยประมวลผลและหน่วยความจำ แบบจำลองของเครื่อง การโปรแกรมภาษาแอสเซมบลี การทำงานกับโปรแกรมควบคุมระบบ (อุปกรณ์ตรรกะโปรซีเดอร์สำหรับอ่าน/เขียนข้อมูล ระบบแฟ้มข้อมูลเบื้องต้น การใช้บัฟเฟอร์หลายอัน)รูปแบบและชนิดของคำสั่ง ภาษาแมคโครแอสแซมบลี การเชื่อมโยงส่วนจำเพาะ(module linking) พื้นฐานของโปรแกรมควบคุมระบบ(เช่น การจัดจังหวะประสานมัลติโปรแกรมมิง เทคนิคหน่วยความจำเสมือน เป็นต้น)

คำนำ
สารบัญ
บทที่ 1 : โครงสร้างสถาปัตยกรรมของคอมพิวเตอร์
บทที่ 2 : การเอ็กซีคิวส์ของเครื่อง
บทที่ 3 : พื้นฐานภาษาแอสแซมบลี
บทที่ 4 : การแอสแซมบลิง ลิงค์ เอ็กซีคิวส์โปรแกรม
บทที่ 5 : การกำหนดและเคลื่อนย้ายข้อมูล
บทที่ 6 : โปรแกรมคอม
บทที่ 7 : โปรแกรมลอจิกและการควบคุม
บทที่ 8 : การประมวลผลจอภาพและคีย์บอร์ด
บทที่ 9 : การประมวลจอภาพขั้นสูง
บทที่ 10 : การประมวลผลคีย์บอร์ด
บทที่ 11 : การประมวลผลข้อมูลสตริง
บทที่ 12 : การคำนวณทางคณิตศาสตร์ I
บทที่ 13 : การคำนวณทางคณิตศาสตร์ II
บทที่ 14 : แมคโคร และ Linking to Subprograms
ภาคผนวก ก
ภาคผนวก ข
ภาคผนวก ค
ภาคผนวก ง
ภาคผนวก จ
ภาคผนวก ฉ
ภาคผนวก ช
ภาคผนวก ซ
บรรณานุกรม

การออกแบบวงจรดิจิตอล

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

CT455
อ่านกันเถอะ...
การออกแบบวงจรดิจิตอล 3 หน่วย
(Digital Computer System )
ศึกษาการออกแบบวงจรดิจิตอล เพื่อใช้ในงานด้านต่า งๆ รวมทั้งวงจรที่ใช้ในเครื่องคอมพิวเตอร์

คำนำ : Introduction
สารบัญ : Content
บทที่ 1 : สัญญาณดิจิตอลีเลกทรอนิกส์และสวิต
บทที่ 2 : ระบบจำนวนและการคำนวณทางคณิตศาสตร์
บทที่ 3 : ลอจิกและวงจรคอมไบเนชั่นลอจิก
บทที่ 4 : เทคนิคการลดรูป
บทที่ 5 : การออกแบบคอมไบเนชันลอจิก
บทที่ 6 : ฟลิบฟลอบ
บทที่ 7 : เคาน์เตอร์
บทที่ 8 : ชิฟร์รีจิสเตอร์
บทที่ 9 : เทคโนโลยีหน่วยความจำชนิดสารกึ่งตัวนำ
บรรณานุกรม :Reference

การจำลองระบบด้วยคอมพิวเตอร์

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

CT487
อ่านกันเถอะ...
การจำลองระบบด้วยคอมพิวเตอร์ 3 หน่วย
(computer simulation)
ระบบสารสนเทศ สารสนเทศสนับสนุนการตัดสินใจสำหรับระบบธุรกิจ การจำลองระบบ

คำนำ
สารบัญ
บทที่ 1 : ระบบสารสนเทศ
บทที่ 2 : สารสนเทศสนับสนุนการตัดสินใจสำหรับระบบธุรกิจ
บทที่ 3 : การจำลองระบบ
บทที่ 4 : ระบบการบริหารทรัพยากรขององค์กร
บทที่ 5 : สารสนเทศที่ใช้ในการบริหาร
บทที่ 6 : ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
บทที่ 7 : การตัดสินใจด้วยวิธีวิเคราะห์เชิงลำดับชั้น (AHP)
บทที่ 8 : กระบวนการตัดสินใจ
บทที่ 9 : การควบคุมสินค้าคงคลัง
บทที่ 10 : การพยากรณ์ทางธุรกิจ
บทที่ 11 : การออกแบบและสร้างระบบประสาน
บทที่ 12 : บทประยุกต์การจำลองแบบระบบ
บรรณานุกรม

การบริหารศูนย์คอมพิวเตอร์

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

CT489
อ่านกันเถอะ...
การบริหารศูนย์คอมพิวเตอร์ 3 หน่วย
(Computer Center Management)

คำนำ : Introduction
สารบัญ : Content
บทที่2 : รากฐานและการพัฒนาหน่วยงานสารสนเทศในโครงสร้างองค์กร
บทที่3 : สถาปัตยกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ
บทที่4 : บทบาทหน้าที่ของแผนกสารสนเทศ
บทที่5 : พื้นฐานการบริหารจัดการแผนกสารสนเทศ
บทที่6 : การวางแผนระบบสารสนเทศ
บทที่1 : อิทธิพลที่กระทบต่อการบริหารการจัดการศูนย์คอมพิวเตอร์
บทที่7 : การออกแบบศูนย์คอมพิวเตอร์
บทที่8 : โครงสร้างองค์กรของแผนกสารสนเทศ
บทที่9 : ความมั่นคงและความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ
บทที่10 : การควบคุมคุณภาพ
บทที่11 : การตรวจสอบและประเมินสมรรถนะการทำงาน
บทที่12 : การประมวลผลและการบำรุงรักษา
บทที่13 : การกำหนดงบประมาณ
บทที่14 : การกำหนดมาตรฐาน
ส่วนที่3 : ภาคผนวก ก-จ
ภาคผนวก ก : กรณีศึกษา การพัฒนาระบบสำรองที่นั่งของธุรกิจการบิน
ภาคผนวก ข : กรณีศึกษา อุตสหกรรมการขนส่งสินค้า
ภาคผนวก ค : กรณีศึกษา การแข่งขันด้านคุณภาพของบริษัท Federal Express
ภาคผนวก ง : ความเป็นส่วนตัว และการวัดทางชีวภาพ
ภาคผนวก จ : การกำหนดมาตรฐาน
บรรณานุกรม : Reference

การนำคอมพิวเตอร์มาช่วยในการออกแบบและผลิต

leave a comment »

2103532    การนำคอมพิวเตอร์มาช่วยในการออกแบบและผลิต    Computer Aided Design and Computer Aided Manufacturing

ซีเอดี/ซีเอเอ็ม เบื้องต้น หลักการวาดภาพ 3 มิติ การออกแบบผิว การวิเคราะห์การออกแบบทางวิศวกรรม การเขียนโปรแกรมควบคุมเครื่องเอ็นซีและการตรวจสอบ การเชื่อมสู่การผลิต การแลกเปลี่ยนข้อมูล ซีไอเอ็มเบื้องต้น บทบาทของหุ่นยนต์อุตสาหกรรม การทำรหัสและการแบ่งแยกประเภท หลักการทำจำลองรูปต้นแบบแบบเร็ว

(Introduction to CAD/DAM; draughting concept; 3D modelling concept; surface design; design analysis; NC programming and verificationl, link to manufacture, CAD/CAM data exchange; introdution to CIM: role of robotics; coding and classification; rapid prototyping concept.)

(2103532 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

การจัดระบบคอมพิวเตอร์

leave a comment »

2301732    การจัดระบบคอมพิวเตอร์    Computer System Organization

การวิเคราะห์และออกแบบระบบคอมพิวเตอร์ ความขึ้นต่อกันในเชิบการจัดองค์กรในการคำนวณความเร็วและต้นทุน การออกแบบชุดคำสั่ง เครื่องที่ทำงานแบบท่อและแบบเวกเตอร์ การออกแบบชั้นของหน่วยความจำ เครื่องที่ทำงานแบบจังหวะการเต้นของหัวใจ

(Computer system analysis and design, organizational dependence on computations, speed and cost, instruction set design, pipeline and vector machines memory hierarchy design, systolic machines.)

(2301732 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

การวิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์

leave a comment »

2301735    การวิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์    Computer System Analysis

นโยบายของการจัดลำดับงาน ขั้นตอนวิธีการทำเพจจิง ระบบการจัดการทรัพยากรแบบหลายโปรแกรม ทฤษฎีคิว แบบจำลองเชิงวิเคราะห์ของระบบคอมพิวเตอร์และการประยุกต์ใช้งาน

(Scheduling policies, paging algorithms, multiprogrammed resource management system, queuing theory, analytical models of computer systems and application.)

(2301735 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

ระบบคอมพิวเตอร์แบบกระจาย

leave a comment »

2301736    ระบบคอมพิวเตอร์แบบกระจาย    Distributed Computer Systems

สถาปัตยกรรมของระบบแบบกระจาย การเข้าถึงแฟ้มระยะไกล ระบบส่งข้อความ รูปแบบ ลูกข่าย/แม่ข่าย ขั้นตอนวิธีแบบกระจาย การถอดแบบและความสอดคล้อง การควบคุมพร้อมกัน แบบจำลองของการคำนวณแบบกระจาย ระบบปฏิบัติการแบบกระจาย

(Distributed systems architecture, remote file access, message-based systems, client server paradign, distributed algorithms, replication and consistency concurrency control, models of distributed computation, distributed operating systems.)

(2301736 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

เครือข่ายคอมพิวเตอร์

leave a comment »

2301761    เครือข่ายคอมพิวเตอร์    Computer Networks

โปรโตคอลเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ชิ้นส่วนฮาร์ดแวร์ และขั้นตอนวิธีทางซอฟต์แวร์ การจัดการข้อผิดพลาด การจัดเส้นทาง การควบคุมการไหล การติดต่อระหว่างแม่ข่ายและการติดต่อระหว่างแม่ข่ายกับเครือข่ายท้องถิ่น

(Computer networks protocols, hardware elemts, and software algorithms, error handling, routing, flow control, host-to-host communication and local area networks.)

(2301761 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

หัวข้อพิเศษทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1

leave a comment »

2301793    หัวข้อพิเศษทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1    Special Topics in Computer Science I

การอภิปรายเกี่ยวกับงานวิจัยปัจจุบันในหัวข้อทางวิทยาการคอมพิวเตอร์และหัวข้ออื่นที่เกี่ยวข้อง

(Discussion on current research issues in computer science and related topics.)

(2301793 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

หัวข้อพิเศษทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2

leave a comment »

2301794    หัวข้อพิเศษทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2    Special Topics in Computer Science II

การอภิปรายเกี่ยวกับงานวิจัยปัจจุบันหัวข้อทางวิทยาการคอมพิวเตอร์และหัวข้ออื่นที่เกี่ยวข้อง

(Discussion on current research issues in computer science and related topics.)

(2301794 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)