ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

Posts Tagged ‘Control

การควบคุมมลพิษในสิ่งแวดล้อม

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

CH762
อ่านกันเถอะ...
การควบคุมมลพิษในสิ่งแวดล้อม 3 หน่วย
(Environmental Pollution Control)

บทที่ 1 : แนวคิดที่สำคัญทางเคมีสิ่งแวดล้อม
บทที่ 2 : การวิเคราะห์ทางสิ่งแวดล้อม
บทที่ 3 : พิษวิทยาทางสิ่งแวดล้อม
บทที่ 4 : มลพิษทางน้ำ
บทที่ 5 : มลพิษทางอากาศ
บทที่ 6 : มลพิษในดิน
บทที่ 7 : การควบคุมมลพิษและของเสียทางด้านนิติบัญญัติ
บทที่ 8 : การจัดการของเสียอย่างมีระบบ : การบำบัดและการกำจัด
บทที่ 9 : การลดของเสียในกระบวนการทางเคมี
บทที่10 : การหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่และการนำมาใช้อีก
ภาคผนวก :Supplement1
ภาคผนวก :Supplement2
ภาคผนวก :Supplement3
บรรณานุกรม :Reference

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบควบคุมการจ่ายเชื้อเพลิงในเครื่องยนต์

leave a comment »

2103556    ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบควบคุมการจ่ายเชื้อเพลิงในเครื่องยนต์    Fundamental of Engine Fuel Control Systems

คุณสมบัติของเชื้อเพลิง ถังเชื้อเพลิง คาร์บูเรเตอร์ ระบบฉีดเชื้อเพลิง หัวฉีด จังหวะการฉีดและกลยุทธในการควบคุม การทดสอบและการประเมินคุณภาพการฉีด การออกแบบและวิเคราะห์ตัวเรือนปีกผีเสื้อ การควบคุมอากาศเดินเบา ท่อร่วมเชื้อเพลิง สูบเชื้อเพลิงและอุปกรร์ปรับความดัน ระบบควบคุม เชื้อเพลิงสำหรับเชื้อเพลิงทดแทน

(Fuel properties; fuel tank; carburetor;fuel injection system; injector; injection timing and control strategies; injector quality evaluation and testing; throttle body analysis and design; idle air control;fuel rail;fuel pumps and pressure regulator;fuel control systems for alternative fuels.)

(2103556 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

การปล่อยไอเสียจากเครื่องยนต์และการควบคุม

leave a comment »

2103555    การปล่อยไอเสียจากเครื่องยนต์และการควบคุม    Engine Emissions and Control

ระบบอากาศเป็นพิษ ผลที่เกิดจากมลพิษ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเครื่องยนต์ มลพิษจากเครื่องยนต์ เทคนิคการควบคุมมลพิษ อุปกรณ์และเทคนิคการวัดมลพิษ

(Air pollution system, effects of pollutants; engine fundamentals, engine emissions; emission control techniques; instrumentation and techniques for measuring emissions.)

(2103555 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

การควบคุมในยานยนต์

leave a comment »

2103408    การควบคุมในยานยนต์    Automotive Control

พื้นฐานอิเล็กทรอนิกส์ หลักการระบบควบคุมแบบป้อนกลับ ระบบควบคุมแอนนาล็อค ระบบควบคุมแบบดิจิตอล อุปกรณ์ควบคุมในยานยนต์ หัววัด ตัวควบคุม อุปกรณ์ทำงาน ระบบควบคุมต่างๆ ในยานยนต์ การวิเคราะห์เหตุขัดข้องของระบบ

(Basic electronics; principle of feedback control system;digital control system;control device in automotive; sensors,controller,actuator;various control systems in automobile; system failure analysis.)

(2103408 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

กุมภาพันธ์ 13, 2010 at 5:54 am

การควบคุมในโรงงานอุตสาหกรรม

leave a comment »

2103407    การควบคุมในโรงงานอุตสาหกรรม    Industrial Control

ทบทวนระบบควบคุมพื้นฐาน อุปกรณ์ควบคุมในโรงงาน อุปกรณ์นิวเมติค อุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเลคทรอนิค และอุปกรณ์ของไหล การวิเคราะห์และออกแบบระบบควบคุมสมบูรณ์ การควบคุมพิเศษเฉพาะงาน ระบบควบคุมของหม้อน้ำ ระบบควบคุมในเครื่องปรับอากาส ระบบควบคุมการบิน บทนำของระบบควบคุมดิจิตัลแบบตรง และระบบควบคุมแบบซูเปอร์ไวเซอร์รี่

(Pasic control system; industrial control components: pneumatic electric, electronic and fluid devices; analysis and design of the complete control systems; special control applications; boiler control air condition control flight control; introduction to direct digital control and supervisory control.)

(2103407 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

การควบคุมแบบดิจิตัล

leave a comment »

2103406    การควบคุมแบบดิจิตัล    Digital Control

บทนำสู่ระบบดิสครีต การแทนระบบดิสครีตเชิงเส้นด้วยโดเมนเวลา การวิเคราะห์ระบบดิสครีต การแปลงระบบดิสครีตเชิงเส้นแบบแวด การแทนตัวแปรสถานะ การวิเคราะห์ระบบดิสครีตโดยวิธีโดเมนแซด การวิเคราะห์การออกแบบของระบบดิสครีต ลักษณะของระบบควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ในเชิงวิศวกรรม

(Introduction to discrete systems by time-domain representations of linear discret systems; the analysis of discrete-time systems, z-transformation of linear discrete systems; state variable representation; analysis of linear discrete-time system: z-domain approach; the analytical design of discrete systems; engineering characteristics of computer control systems.)

(2103406 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

กุมภาพันธ์ 13, 2010 at 5:51 am

ปฏิบัติการควบคุมอัตโนมัติ 1

leave a comment »

2103305    ปฏิบัติการควบคุมอัตโนมัติ 1    Automatic Control Laboratory

งานปฏิบัติการของระบบควบคุม ครอบคลุมหัวเรื่องในวิชา 2103304

(A laboratory work on control system,designed to illustrate the topics covered in 2103304.)

(2103305 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)