ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

Posts Tagged ‘Control

การควบคุมมลพิษในสิ่งแวดล้อม

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

CH762
อ่านกันเถอะ...
การควบคุมมลพิษในสิ่งแวดล้อม 3 หน่วย
(Environmental Pollution Control)

บทที่ 1 : แนวคิดที่สำคัญทางเคมีสิ่งแวดล้อม
บทที่ 2 : การวิเคราะห์ทางสิ่งแวดล้อม
บทที่ 3 : พิษวิทยาทางสิ่งแวดล้อม
บทที่ 4 : มลพิษทางน้ำ
บทที่ 5 : มลพิษทางอากาศ
บทที่ 6 : มลพิษในดิน
บทที่ 7 : การควบคุมมลพิษและของเสียทางด้านนิติบัญญัติ
บทที่ 8 : การจัดการของเสียอย่างมีระบบ : การบำบัดและการกำจัด
บทที่ 9 : การลดของเสียในกระบวนการทางเคมี
บทที่10 : การหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่และการนำมาใช้อีก
ภาคผนวก :Supplement1
ภาคผนวก :Supplement2
ภาคผนวก :Supplement3
บรรณานุกรม :Reference

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบควบคุมการจ่ายเชื้อเพลิงในเครื่องยนต์

leave a comment »

2103556    ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบควบคุมการจ่ายเชื้อเพลิงในเครื่องยนต์    Fundamental of Engine Fuel Control Systems

คุณสมบัติของเชื้อเพลิง ถังเชื้อเพลิง คาร์บูเรเตอร์ ระบบฉีดเชื้อเพลิง หัวฉีด จังหวะการฉีดและกลยุทธในการควบคุม การทดสอบและการประเมินคุณภาพการฉีด การออกแบบและวิเคราะห์ตัวเรือนปีกผีเสื้อ การควบคุมอากาศเดินเบา ท่อร่วมเชื้อเพลิง สูบเชื้อเพลิงและอุปกรร์ปรับความดัน ระบบควบคุม เชื้อเพลิงสำหรับเชื้อเพลิงทดแทน

(Fuel properties; fuel tank; carburetor;fuel injection system; injector; injection timing and control strategies; injector quality evaluation and testing; throttle body analysis and design; idle air control;fuel rail;fuel pumps and pressure regulator;fuel control systems for alternative fuels.)

(2103556 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

การปล่อยไอเสียจากเครื่องยนต์และการควบคุม

leave a comment »

2103555    การปล่อยไอเสียจากเครื่องยนต์และการควบคุม    Engine Emissions and Control

ระบบอากาศเป็นพิษ ผลที่เกิดจากมลพิษ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเครื่องยนต์ มลพิษจากเครื่องยนต์ เทคนิคการควบคุมมลพิษ อุปกรณ์และเทคนิคการวัดมลพิษ

(Air pollution system, effects of pollutants; engine fundamentals, engine emissions; emission control techniques; instrumentation and techniques for measuring emissions.)

(2103555 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

การควบคุมในยานยนต์

leave a comment »

2103408    การควบคุมในยานยนต์    Automotive Control

พื้นฐานอิเล็กทรอนิกส์ หลักการระบบควบคุมแบบป้อนกลับ ระบบควบคุมแอนนาล็อค ระบบควบคุมแบบดิจิตอล อุปกรณ์ควบคุมในยานยนต์ หัววัด ตัวควบคุม อุปกรณ์ทำงาน ระบบควบคุมต่างๆ ในยานยนต์ การวิเคราะห์เหตุขัดข้องของระบบ

(Basic electronics; principle of feedback control system;digital control system;control device in automotive; sensors,controller,actuator;various control systems in automobile; system failure analysis.)

(2103408 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

กุมภาพันธ์ 13, 2010 at 5:54 am

การควบคุมในโรงงานอุตสาหกรรม

leave a comment »

2103407    การควบคุมในโรงงานอุตสาหกรรม    Industrial Control

ทบทวนระบบควบคุมพื้นฐาน อุปกรณ์ควบคุมในโรงงาน อุปกรณ์นิวเมติค อุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเลคทรอนิค และอุปกรณ์ของไหล การวิเคราะห์และออกแบบระบบควบคุมสมบูรณ์ การควบคุมพิเศษเฉพาะงาน ระบบควบคุมของหม้อน้ำ ระบบควบคุมในเครื่องปรับอากาส ระบบควบคุมการบิน บทนำของระบบควบคุมดิจิตัลแบบตรง และระบบควบคุมแบบซูเปอร์ไวเซอร์รี่

(Pasic control system; industrial control components: pneumatic electric, electronic and fluid devices; analysis and design of the complete control systems; special control applications; boiler control air condition control flight control; introduction to direct digital control and supervisory control.)

(2103407 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

การควบคุมแบบดิจิตัล

leave a comment »

2103406    การควบคุมแบบดิจิตัล    Digital Control

บทนำสู่ระบบดิสครีต การแทนระบบดิสครีตเชิงเส้นด้วยโดเมนเวลา การวิเคราะห์ระบบดิสครีต การแปลงระบบดิสครีตเชิงเส้นแบบแวด การแทนตัวแปรสถานะ การวิเคราะห์ระบบดิสครีตโดยวิธีโดเมนแซด การวิเคราะห์การออกแบบของระบบดิสครีต ลักษณะของระบบควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ในเชิงวิศวกรรม

(Introduction to discrete systems by time-domain representations of linear discret systems; the analysis of discrete-time systems, z-transformation of linear discrete systems; state variable representation; analysis of linear discrete-time system: z-domain approach; the analytical design of discrete systems; engineering characteristics of computer control systems.)

(2103406 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

กุมภาพันธ์ 13, 2010 at 5:51 am

ปฏิบัติการควบคุมอัตโนมัติ 1

leave a comment »

2103305    ปฏิบัติการควบคุมอัตโนมัติ 1    Automatic Control Laboratory

งานปฏิบัติการของระบบควบคุม ครอบคลุมหัวเรื่องในวิชา 2103304

(A laboratory work on control system,designed to illustrate the topics covered in 2103304.)

(2103305 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

การควบคุมอัตโนมัติ 1

leave a comment »

2103304    การควบคุมอัตโนมัติ 1    Automatic Control I

บทนำระบบควบคุม แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของระบบ รูปแบบของปริภูมิสเตต การจำลองการเคลื่อนที่ ลักษณะของระบบควบคุมแบบป้อนกลับ สมรรถนะของระบบควบคุมแบบป้อนกลับ เสถียรภาพของระบบควบคุมแบบป้อนกลับเชิงเส้น หลักการที่จำเป็นของการป้อนกลับ วิธีการของรูทโลกัส วิธีการของการตอบสนองเชิงความถี่ เสถีรยภาพของระบบในแบบโดเมนความถี่ การวิเคราะห์ระบบควบคุมในแบบโดเมนเวลา การออกแบบและการชดเชยระบบควบคุมแบบป้อนกลับ

(Introduction to control systems; mathematical models of systems; feedback control system characteristics; the performance of feedback control systems; the stability of linear feedback systems; essential principles of feedback; the root locus method; frequency response method; stability of the frequency domain, time-domain analysis of control systems: the design and compensation of feedback control system.)

(2103304 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

ระบบควบคุมชักตัวอย่างข้อมูล

leave a comment »

2102733    ระบบควบคุมชักตัวอย่างข้อมูล    Sampled-Data Control Systems

การออกแบบระบบควบคุมชักตัวอย่างข้อมูลด้วยวิธีโดยตรงและวิธีโดยอ้อม สมบัติของตัวชักตัวอย่างและคงไว้ การยกแบบต่อเนื่อง เสถียรภาพและการตามรอยในระบบชักตัวอย่างข้อมูล ระบบควบคุมชักตัวอย่างข้อมูลแบบเหมาะสมที่สุด เอช-2 และเอช-อินฟินิตี้

(Sampled-data control system design by indirect and dirct methods; properties of Sample and Hold; continous lifiting; stability and tracking in sampled-data systems; H-2 and H-infinity optimal sampled-data control systems.)

(2102733 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

ระบบควบคุมมิติอนันต์

leave a comment »

2102731    ระบบควบคุมมิติอนันต์    Infinite-Dimensional Control System

ทฤษฎีกึ่งกลุ่มและสมการวิวัฒนาการ ทฤษฎีเสถียรภาพ ความควบคุมได้ ความสังเกตได้ และความเป็นจริงได้ การควบคุมแบบเหมาะที่สุดเชิงเส้น-กำลังสอง แนวทางในโดเมนความถี่ การออกแบบตัวควบคุมสำหรับระบบมิติอนันต์

(Semigroup theory and evolution equations; stability theory; controllability observability and realizability; linear quadratic optimal control; frequency-domain approach; controller design for infinite-dimensional systems.)

(2102731 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

ระบบควบคุมไม่เชิงเส้น 2

leave a comment »

2102638    ระบบควบคุมไม่เชิงเส้น 2    Nonlinear Control Systems II

เสถียรภาพสัญญาณเข้า-สัญญาณออก ทฤษฎีบทอัตราขยายค่าเล็ก พื้นฐานเรขาคณิตเชิงอนุพันธ์ การทำให้เป็นเชิงเส้นด้วยการป้อนกลับ ทฤษฎีระบบควบคุมไม่เชิงเส้นเชิงเรขาคณิต การออกแบบระบบควบคุมไม่เชิงเส้น

(Input-output stability; small gain theorems; basic of differential geometry; feedback linearization; geometric nonlinear control theory; nonlinear control system design.)

(2102638 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

ระบบควบคุมหลายตัวแปร

leave a comment »

2102637    ระบบควบคุมหลายตัวแปร    Multivariable Control Systems

ประเด็นเกี่ยวกับสมรรถนะในระบบหลายตัวแปร ความไม่แน่นอนและความคงทน การออกแบบระบบควบคุมหลายตัวแปร วิธีการในโดเมนความถี่ วิธีเชิงเส้น-กำลังสอง-แบบเกาส์และวิธีฟื้นคืนถ่ายโอนวงวน วิธีหาค่าพารามิเตอร์ที่เหมาะสมที่สุด การควบคุม H2 และ H การลดรูปแบบจำลอง

(Performance issues in multivariable systems; uncertainties and robustness; multivariable control system designs : freguency domain methods, LOG and LTR methods, parameter optimization methods; H and H control; model reduction.)

(2102637 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

ทฤษฎีระบบควบคุม

leave a comment »

2102635    ทฤษฎีระบบควบคุม    Control System Theory

การจำลองและการวิเคราะห์ระบบ เสถียรภาพ การแนะนำระเบียบวิธีของเลียปูนอฟ การออกแบบระบบป้อนกลับ การควบคุมการป้อนกลับที่เหมาะสม การแนะนำหลักการต่ำสุด

(Mathematical descriiptions of dynamic systems; solutions of linear dynamic equations; stability, controllability and observability; internal stability of interconnected systems; state feedback; optimal regulation; observers and observer-based compensation; introduction to optomal control.)

(2102635 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

ระบบควบคุมแบบข้อมูลตัวอย่าง

leave a comment »

2102633    ระบบควบคุมแบบข้อมูลตัวอย่าง    Sampled-Data Control Systems

การทบทวนกระบวนการชักตัวอย่าง การแปลงแบบเซตชนิดธรรมดาและชนิดดัดแปลง การออกแบบและการสังเคราะห์ตัวควบคุมชนิดเชิงเลข การชักตัวอย่างแบบหลายอัตราและแบบเว้น การวิเคราะห์ระบบควบคุมแบบข้อมูลในเชิงสถิติ ระบบควบคุมข้อมูลตัวอย่างแบบไม่เชิงเส้น

(A review of sampling processes, Z-transform; design and synthesis of digital controllers; multirate and skip sampling; statistical analysis and design of sampled-data control systems; and non-linear samples-data control systems.)

(2102633 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

ระบบควบคุมสโตคาสติก

leave a comment »

2102632    ระบบควบคุมสโตคาสติก    Stochastic Control Systems

การทบทาวนโดยย่อเกี่ยวกับระบบควบคุมดีเทอร์มินิสติกชนิดต่อเนื่องและไม่ต่อเนื่องทฤษฎีความน่าจะเป็น และกระบวนการสโตคาสติก การประมาณ การกรอง และการทำให้เรียบอย่างออปติมิล ระบบควบคุมสโตคาสติกออปติมอลชนิดต่อเนื่องและชนิดไม่ต่อเนื่องการวิเคราะห์ความไวของระบบควบคุมสโตคาสติก

(Review of probability; laws of large numbers; linear state-space models driven by white noise; sequential decision making via dynamic programming; unified approach to optimal control of stochastic dynamic systems; applications to LQG control; Kalman fiter and its properties; implementration issues, including the solution of the Riccati equation; nonlinear filtering filtering and the extended Kalman filter.)

(2102632 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)