ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

Posts Tagged ‘Control

การควบคุมอัตโนมัติ 1

leave a comment »

2103304    การควบคุมอัตโนมัติ 1    Automatic Control I

บทนำระบบควบคุม แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของระบบ รูปแบบของปริภูมิสเตต การจำลองการเคลื่อนที่ ลักษณะของระบบควบคุมแบบป้อนกลับ สมรรถนะของระบบควบคุมแบบป้อนกลับ เสถียรภาพของระบบควบคุมแบบป้อนกลับเชิงเส้น หลักการที่จำเป็นของการป้อนกลับ วิธีการของรูทโลกัส วิธีการของการตอบสนองเชิงความถี่ เสถีรยภาพของระบบในแบบโดเมนความถี่ การวิเคราะห์ระบบควบคุมในแบบโดเมนเวลา การออกแบบและการชดเชยระบบควบคุมแบบป้อนกลับ

(Introduction to control systems; mathematical models of systems; feedback control system characteristics; the performance of feedback control systems; the stability of linear feedback systems; essential principles of feedback; the root locus method; frequency response method; stability of the frequency domain, time-domain analysis of control systems: the design and compensation of feedback control system.)

(2103304 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

ระบบควบคุมชักตัวอย่างข้อมูล

leave a comment »

2102733    ระบบควบคุมชักตัวอย่างข้อมูล    Sampled-Data Control Systems

การออกแบบระบบควบคุมชักตัวอย่างข้อมูลด้วยวิธีโดยตรงและวิธีโดยอ้อม สมบัติของตัวชักตัวอย่างและคงไว้ การยกแบบต่อเนื่อง เสถียรภาพและการตามรอยในระบบชักตัวอย่างข้อมูล ระบบควบคุมชักตัวอย่างข้อมูลแบบเหมาะสมที่สุด เอช-2 และเอช-อินฟินิตี้

(Sampled-data control system design by indirect and dirct methods; properties of Sample and Hold; continous lifiting; stability and tracking in sampled-data systems; H-2 and H-infinity optimal sampled-data control systems.)

(2102733 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

ระบบควบคุมมิติอนันต์

leave a comment »

2102731    ระบบควบคุมมิติอนันต์    Infinite-Dimensional Control System

ทฤษฎีกึ่งกลุ่มและสมการวิวัฒนาการ ทฤษฎีเสถียรภาพ ความควบคุมได้ ความสังเกตได้ และความเป็นจริงได้ การควบคุมแบบเหมาะที่สุดเชิงเส้น-กำลังสอง แนวทางในโดเมนความถี่ การออกแบบตัวควบคุมสำหรับระบบมิติอนันต์

(Semigroup theory and evolution equations; stability theory; controllability observability and realizability; linear quadratic optimal control; frequency-domain approach; controller design for infinite-dimensional systems.)

(2102731 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

ระบบควบคุมไม่เชิงเส้น 2

leave a comment »

2102638    ระบบควบคุมไม่เชิงเส้น 2    Nonlinear Control Systems II

เสถียรภาพสัญญาณเข้า-สัญญาณออก ทฤษฎีบทอัตราขยายค่าเล็ก พื้นฐานเรขาคณิตเชิงอนุพันธ์ การทำให้เป็นเชิงเส้นด้วยการป้อนกลับ ทฤษฎีระบบควบคุมไม่เชิงเส้นเชิงเรขาคณิต การออกแบบระบบควบคุมไม่เชิงเส้น

(Input-output stability; small gain theorems; basic of differential geometry; feedback linearization; geometric nonlinear control theory; nonlinear control system design.)

(2102638 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

ระบบควบคุมหลายตัวแปร

leave a comment »

2102637    ระบบควบคุมหลายตัวแปร    Multivariable Control Systems

ประเด็นเกี่ยวกับสมรรถนะในระบบหลายตัวแปร ความไม่แน่นอนและความคงทน การออกแบบระบบควบคุมหลายตัวแปร วิธีการในโดเมนความถี่ วิธีเชิงเส้น-กำลังสอง-แบบเกาส์และวิธีฟื้นคืนถ่ายโอนวงวน วิธีหาค่าพารามิเตอร์ที่เหมาะสมที่สุด การควบคุม H2 และ H การลดรูปแบบจำลอง

(Performance issues in multivariable systems; uncertainties and robustness; multivariable control system designs : freguency domain methods, LOG and LTR methods, parameter optimization methods; H and H control; model reduction.)

(2102637 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

ทฤษฎีระบบควบคุม

leave a comment »

2102635    ทฤษฎีระบบควบคุม    Control System Theory

การจำลองและการวิเคราะห์ระบบ เสถียรภาพ การแนะนำระเบียบวิธีของเลียปูนอฟ การออกแบบระบบป้อนกลับ การควบคุมการป้อนกลับที่เหมาะสม การแนะนำหลักการต่ำสุด

(Mathematical descriiptions of dynamic systems; solutions of linear dynamic equations; stability, controllability and observability; internal stability of interconnected systems; state feedback; optimal regulation; observers and observer-based compensation; introduction to optomal control.)

(2102635 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

ระบบควบคุมแบบข้อมูลตัวอย่าง

leave a comment »

2102633    ระบบควบคุมแบบข้อมูลตัวอย่าง    Sampled-Data Control Systems

การทบทวนกระบวนการชักตัวอย่าง การแปลงแบบเซตชนิดธรรมดาและชนิดดัดแปลง การออกแบบและการสังเคราะห์ตัวควบคุมชนิดเชิงเลข การชักตัวอย่างแบบหลายอัตราและแบบเว้น การวิเคราะห์ระบบควบคุมแบบข้อมูลในเชิงสถิติ ระบบควบคุมข้อมูลตัวอย่างแบบไม่เชิงเส้น

(A review of sampling processes, Z-transform; design and synthesis of digital controllers; multirate and skip sampling; statistical analysis and design of sampled-data control systems; and non-linear samples-data control systems.)

(2102633 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)