ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

Posts Tagged ‘Control

ระบบควบคุมแบบออปติมัล

leave a comment »

2102631    ระบบควบคุมแบบออปติมัล    Optimal Control Systems

เทคนิคชั้นสูงสำหรับการออปติไมซ์ระบบควบคุม การออปติไมซ์ระบบต่อเนื่องชนิดที่มีเงื่อนไขและไม่มีเงื่อนไข หลักของพอนทรีอากิน ทฤษฎีของเฮมิลตันและจาโคบีระบบควบคุมชนิดที่ใช้เวลาน้อยที่สุด ชนิดที่ใช้เชื้อเพลิงน้อยที่สุด และชนิดที่ใช้พลังงานน้อยที่สุด

(Calculus of variations; the maximun principle; dynamic programming; LQR design; time-optimal control; singular control; specific optimal control and computational methods in optimal control systems.)

(2102631 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

ระบบควบคุมปรับตัวเองได้

leave a comment »

2102630    ระบบควบคุมปรับตัวเองได้    Adaptive Control

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบควบคุมแบบปรับตัวเอง การไอเด็นติฟายระบบอย่างอัตโนมัติ ตัวเลขแสดงคุณค่าและดรรชนีสมรรถนะ ระบบควบคุมแบบปรับตัวเองชนิดสร้างแบบจำลองเองและชนิดสังเคราะห์สัญญาณ ระบบควบคุมชนิดเรียนรู้แบบปรับตัวเอง

(Real-time parameter estimation; self-tuning regulators; model-reference adaptive systems; auto-tuning; gain scheduling; stability of adaptive systems.)

(2102630 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

หลักการป้องกันกำจัดโรคและศัตรูพืช

leave a comment »

2305584    หลักการป้องกันกำจัดโรคและศัตรูพืช    Principles of Plant Disease and Pest Control

หลักการ กรรมวิธี และการประยุกต์ วิธีการป้องกันกำจัดโรคและศัตรูพืช อภิปรายปัญหาเฉพาะ ศึกษานอกสถานที่

(Principles, methodology and application of plant disease and pest control. Discussion on some specific problems; field trips.)

(2305584 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 23, 2009 at 6:06 am

มลพิษทางอากาศและการควบคุม

leave a comment »

2306575    มลพิษทางอากาศและการควบคุม    Air Pollution and Control

เคมีของอากาศ ธรรมชาติและแหล่งกำเนิดของมลพิษทางอากาศ ผลของสารมลพิษในอากาศที่มีต่อสุขภาพ ทรัพย์สิน พืชและบรรยากาศ อุตอนิยมวิทยาที่เกี่ยวข้องกับมลพิษทางอาหาศ การควบคุมการเกิดขึ้นของมลพิษจากยานยนต์และแหล่งกำเนิดอยู่กับที่ การชักตัวอย่างและการวิเคราะห์มลพิษที่เป็นของแข็งและแก๊ส มาตรฐานคุณภาพอากาศและการกำหนดมาตรการ

(Chemistry of the air; nature and sources of tmospheric emissions; effect of air pollutants on health, properties, vegetation and atmosphere; meteorology as it effects air pollution; emission control of pollutants from utomobile and stationary source; sampling and analysis of solid and gaseous pollutants. Air quality standards and criterial setting.)

(2306575 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 23, 2009 at 3:44 am

การควบคุมกระบวนการขั้นสูง

leave a comment »

2306606    การควบคุมกระบวนการขั้นสูง    Advanced Process Control

การออกแบบระบบควบคุม การควบคุมแบบป้อนไปข้างหน้า การควบคุมแบบลดหลั่น การควบคุมแบบหลายตัวแปร แซททรานฟอร์ม ระบบการควบคุมแบบดิจิทัล การออกแบบเครื่องควบคุม อารัมภบททฤษฎีการควบคุมแนวใหม่

(Advanced Control design, feedforward control; multivariable control system; control system design for complex processes; Z transfrom; digital control system; digital controller design; modern control theory.)

(2306606 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 23, 2009 at 3:33 am

การทดสอบและควบคุมคุณภาพทางสิ่งทอ

leave a comment »

2311446    การทดสอบและควบคุมคุณภาพทางสิ่งทอ    Textile Testing and Quality Control

หลักการทดสอบสมบัติพื้นฐานของวัสดุสิ่งทอ เทคนิคการควบคุมกระบวนการผลิต การประเมินคุณภาพผลิตภัณฑ์ การประยุกต์การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ

(Principles of testing basic properties of textile materials; techniques of in-process control; evaluation of finished product quality; application of statistical quality control.)

(2311446 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 22, 2009 at 4:13 am

การวิเคราะห์สิ่งพิมพ์และการควบคุมคุณภาพ

leave a comment »

2313617    การวิเคราะห์สิ่งพิมพ์และการควบคุมคุณภาพ    Print Analysis and Quality Control

การวิเคราะห์โพรไฟล์งานพิมพ์สำหรับการพิมพ์คุณภาพสูง การสร้างข้อกำหนดทางการพิมพ์และโพรไฟล์ที่เหมาะสม มาตรฐานสิ่งพิมพ์สากล แผ่นและแถบควบคุมคุณภาพ

(Analysis of print profile for high quality printing; establishment of print specifications and proper profiles; international print standards; quality control charts and step-wedge.)

(2313617 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 21, 2009 at 4:47 am

การควบคุมกระบวนการชีวภาพ

leave a comment »

2314551    การควบคุมกระบวนการชีวภาพ    Biological Process Control

หลักการพื้นฐานด้านการควบคุมระบบเชิงตัวเลข ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ของกระบวนการอย่างง่าย วิธีเก็บข้อมูลด้านเวลาและเทคนิคการควบคุมเชิงตัวเลขที่ปนะยุกต์กับกระบวนการทางชีวภาพ

(Basic principles of digital process control; mathematical models of simple processes; real-time data acquisition and digital control techniques as applied to biological processes.)

(2314551 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 20, 2009 at 3:52 pm

ไมโครโปรเซสเซอร์ไมโครคอมพิวเตอร์สำหรับเครื่องมือการวิเคราะห์และควบคุม

leave a comment »

2346510    ไมโครโปรเซสเซอร์ไมโครคอมพิวเตอร์สำหรับเครื่องมือการวิเคราะห์และควบคุม    Microprocessor Microcomputer for Instrumentation Data Aanlysis and Control

หลักการไมโครโปสเซสเซอร์และไมโครคอมพิวเตอร์ การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น การเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์แบบมาตรฐานและแบบเฉพาะ การเก็บข้อมูลจากเครื่องวัด กระบวนวิธีวิเคราะห์ข้อมูล หลักการของกระบวนการควบคุมและการประยุกต์

(Principles of microprocessors and microcomputers, basic programming, standard and custom computer interface, data acquistion processes, data analysis algorithms, principles of process control, and applications.)

(2346510 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 20, 2009 at 11:54 am

สัมมนาปัญหาในการบริหารงานยุติธรรม การควบคุมอาชญากรรมและดำเนินการต่อผู้กระทำผิด

leave a comment »

2403708    สัมมนาปัญหาในการบริหารงานยุติธรรม การควบคุมอาชญากรรมและดำเนินการต่อผู้กระทำผิด    Seminar On Problems Of Criminal Justice Administration, Crime Control And Offender Treatment

ปัญหาในกระบวนการบริหารงานยุติธรรมของบรรดาองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็น ตำรวจ อัยการ ศาล คุมประพฤติ ราชทัณฑ์ และการพักการลงโทษ ทั้งนี้จะได้ให้ความสนใจกับวิธีการที่ประเทศของเราตลอดถึงประเทศอื่นในโลกได้นำมาใช้ควบคุมอาชญากรรม และวิธีในการปฏิบัติต่อผู้กระทำความผิดอย่างเหมาะสม

(Problems in the processes of Criminal Justice Administration among various agencies e.g. law enforcement, prosecution, court, probation, correction and parole. This also focus on the way we and the rest of the world cope with crimes; how to control them and how to treat the offender properly.)

(2403708 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

การวางแผนและควบคุมการก่อสร้าง

leave a comment »

2501603    การวางแผนและควบคุมการก่อสร้าง    Construction Planning and Control

ทฤษฎีการวางแผนและควบคุมการก่อสร้าง การจำลองขั้นตอนการก่อสร้างเป็นแผนภาพ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวางแผน จัดการ และติดตามการก่อสร้าง โดยคำนึงถึงงบประมาณ เวลา แรงงาน และความปลอดภัย

(Construction planning and control theories; simulation of construction process, using graphic techniques, the use of computer programs in planning, managing and monitoring construction precedure, with consideration of budget time, labor and safety.)

(2501603 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 17, 2009 at 2:20 pm

การควบคุมการวางผังและออกแบบเมือง

leave a comment »

2503544    การควบคุมการวางผังและออกแบบเมือง    Urban Planning and Design Control

กฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับการผังเมือง หลักเกณฑ์และวิธีการในการกำหนดและการใช้บังคับมาตรการทางด้านกายภาพภายใต้อำนาจในทางปฏิบัติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

(Laws and regulations relating urban planning; principles and methods of physical measures enactment and enforcement under the administration power of concerning authorities.)

(2503544 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 17, 2009 at 10:20 am

การตรวจสอบการบริหารและการควบคุม

leave a comment »

2601641    การตรวจสอบการบริหารและการควบคุม    Management Auditing And Control

การตรวจสอบการปฏิบัติตามนโยบาย การดำเนินงาน และผลการดำเนิงาน การตรวจสอบคุ้มค่าเงิน การตรวจสอบทางสังคม การตรวจสอบความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม การตรวจสอบคุณภาพการบริหารโดยรวม การตรวจสอบสุขภาพและความปลอดภัย แบทการตรวจสอบการบริหารสำหรับทุกหน้าที่ แม่บทการตรวจสอบการบริหารการรวมและซื้อกิจการ การประกันคุณภาพ การตรวจสอบทุจริตและการหาหลักฐานทางการบัญชีเพื่อดำเนินคดี

(Compliance, operational, and performance auditing; value for money auditing; social auditing; environmental responisibility auditing; total quality management auditing; health and safety auditing; management audit frameworks for all functions; management audit frameworks for merger and acquisition; quality assurance; fraud auditing and forensic accounting.)

(2601641 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 17, 2009 at 2:10 am

การควบคุมทางการบริหารในธุรกิจ

leave a comment »

2601671    การควบคุมทางการบริหารในธุรกิจ    Administrative Control In Business

แนวคิดขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับระบบการควบคุม การควบคุมทางการบริหารและการงบประมาณ การใช้ข้อมูลทางการเงินของฝ่ายบริหาร การวางแผนและการควบคุมเกี่ยวกับการตลาด การผลิต บุคลากร และการจัดหาเงินทุน

(Badoc cpmcepts pf a control systems; managerial control and budgeting; management’s use of financial data; projecting planning; specific controls in marketing, production, personnel, and planning capital acquisitions.)

(2601671 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 17, 2009 at 2:03 am

สัมมนาการตรวจสอบภายในและการควบคุม

leave a comment »

2601696    สัมมนาการตรวจสอบภายในและการควบคุม    Seminar In Internal Auditing And Control

ประเด็นปัจจุบันด้านการตรวจสอบภายในและการควบคุม

(Current issues in internal audit and controls.)

(2601696 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 17, 2009 at 1:55 am