ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

Posts Tagged ‘Conversation

การสนทนาในลักษณะที่กำหนดให้

leave a comment »

รายวิชา EN204การสนทนาในลักษณะที่กำหนดให้ (Controlled Conversation).

รายวิชา EN204 การสนทนาในลักษณะที่กำหนดให้ (Controlled Conversation)

* ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As …
ปก
คำนำ : Introduction
สารบัญ :Content
Introduction
Chapter1 : Ways of Greeting and Bidding Farewell
Chapter2 : How to Get Information and…..
Chapter3 : How to Express Appreciations and….
Chapter4 : Making Requests and Commands
Chapter5 : Ways of Making an Advice, A Suggestion
Chapter5 : Ways of Making an Advice, A Suggestion(ต่อ)
Chapter6 : Ways to Express Ability and …..
Chapter7 : Ways of Express Affirmation or Denial and….
Chapter7 : Ways of Express Affirmation or Denial and….(ต่อ)
Chapter8 : Way to Express an Offer/Liking and…..
Chapter9 : Way to Express Warning/Consideration/…..
Chapter10 : Ways of Expressing Emotions
บรรณานุกรม : Reference

การสนทนาในลักษณะที่กำหนดให้

leave a comment »

รายวิชา EN204(50)การสนทนาในลักษณะที่กำหนดให้ (Controlled Conversation).

รายวิชา EN204(50) การสนทนาในลักษณะที่กำหนดให้ (Controlled Conversation)

since the manuscript of the first edition of this book was completed in1997,it

* ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As …
ปก
คำนำ
สารบัญ
บทที่1 ways of greeting and bidding farewell
บทที่2 how to get information and types of guestions and answering techniques
บทที่3 how to wxpress appreciations and cpmpliments
บทที่4 making requwsts and commands
บทที่5 ways of making an advice a suggwstion and aninvitaion
บทที่6 ways to express ablity and possibilty/objcctives
บทที่7 ways of ecpressing affirmation or denial and agreement or disagreement
บทที่8 way to express an offer/liking and disliking
บทที่9 ways to express warning/connsideration /sympathy
บทที่10 ways of expressing em

ภาษาจีนพื้นฐาน 3

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

CN201(50)
อ่านกันเถอะ...
ภาษาจีนพื้นฐาน 3 3 หน่วย
(A course in chinese conversation)
ศึกษา ภาษาจีนที่ใช้กันมากในวงการธุรกิจในประเทศไทย

คำนำ
สารบัญ
บทที่1 การทักทาย
บทที่2 การแนะนำ
บทที่3 การถามทาง
บทที่4 การนั่งรถ
บทที่5 การไปเยี่ยมเพือน
บทที่6 การรับประทานอาหาร
บทที่7 การโทรศัพท์
บทที่8 การซื้อของ
บทที่9 กาลเวลา
บทที่10 ดินฟ้าอากาศ
บทที่11 การท่องเที่ยว
บทที่12 การขอบคุณและการอวยพร
บทที่13 การขอโทษและการขอร้อง
บทที่14 การชมเชยและการเห็นด้วย
บทที่15 การตอบรับและการปฏิเสธ
บทที่16 การไปหาหมอ
ภาคผนวก

เรื่อง บทสนทนาภาษาจีน

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

CN201(S)
อ่านกันเถอะ...
เรื่องบทสนทนาภาษาจีน หน่วย
(A Couse in Chinese Conversation)

ปก
เนื้อหา

บทสนทนาภาษาจีนกลาง

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

CN202(S)
อ่านกันเถอะ...
บทสนทนาภาษาจีนกลาง หน่วย
(A Course in Chinese Conversation)

การสนทนาภาษาฝรั่งเศส I

leave a comment »

356341     การสนทนาภาษาฝรั่งเศส I     French Conversation I

การสนทนา การโต้ตอบ การแสดงความคิดเห็นและการอภิปรายหัวข้อต่าง ๆ

(Conversation, discussion and expressing opinions on various subjects.)

(356341 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

Written by SoClaimon

พฤศจิกายน 14, 2009 at 8:27 am

การสนทนาภาษาฝรั่งเศส II

leave a comment »

356342     การสนทนาภาษาฝรั่งเศส II     French Conversation II

การสนทนา การโต้ตอบ เรื่องที่เกี่ยวกับปัญหาและเหตุการณ์ปัจจุบันของโลก

(Conversations, discussions on current issues and events of the present world.)

(356342 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

Written by SoClaimon

พฤศจิกายน 14, 2009 at 8:25 am