ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

Posts Tagged ‘Curriculum

หลักสูตรการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษา

leave a comment »

รายวิชา EE353(48)หลักสูตรการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษา (CURRICULUM AND INSTRUCTION IN ELEMENTARY LEVEL).

รายวิชา EE353(48) หลักสูตรการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษา (CURRICULUM AND INSTRUCTION IN ELEMENTARY LEVEL)
* ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As …
บทที่1 : การประถมศึกษา
บทที่2 : หลักสูตรประถมศึกษา
บทที่3 : พัฒนาการของเด็กประถมศึกษา
บทที่4 : กระบวนการเรียนรู้และกระบวนการคิดของเด็ก
บทที่5 : การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
บทที่6 : การเรียนแบบร่วมมือ (Cooperrative Learning)
บทที่7 : วิธีสอน
บทที่8 : กิจกรรมการเรียนการสอน
บทที่9 : การวัดและการประเมินผล
บทที่10 : ปัญหาและแนวโน้มการประถมศึกษา
ปก
คำนำ : Introduction
สารบัญ : Content
ภาคผนวก
บรรณานุกรม

หลักสูตรและการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษา

leave a comment »

รายวิชา EE353(51)หลักสูตรและการเรียนการสอนในระดับประถามศึกษา (curriculum and instruction in elementary lavel).

รายวิชา EE353(51) หลักสูตรและการเรียนการสอนในระดับประถามศึกษา (curriculum and instruction in elementary lavel) 

ศึกษาขั้นพื้นฐานที่จำเป็นที่สุดของสังคมไทย ตลอดจนการนำเสนอเกี่ยวกับธรรมชาติและการเรียนรู้ของเด็ก

* ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As …
ปก
คำนำ
สารบัญ
บทที่1 การประถมศึกษา
บทที่2 หลักสูตรประถามศึกษา
บทที่3 พัฒนาการของเด็กประถมศึกษา
บทที่4 กระบวนการเรียนรู้และกระบวนการคิดของเด็ก
บทที่5 การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
บทที่6 การเรียนแบบร่วมมือ
บทที่7 วิธีสอน
บทที่8 กิจกรรมการเรียนการสอน
บทที่9 การวัดปละประเมินผล
บทที่10 ปัญหาและแนวโน้มการประถมศึกษา
ภาคผนวก
บรรณานุกรม

การพัฒนาหลักสูตรสถานการศึกษา

leave a comment »

รายวิชา EE454(50)การพัฒนาหลักสูตรสถานการศึกษา (DEVELOPMENT SCHOOL CURRICULUM).

รายวิชา EE454(50) การพัฒนาหลักสูตรสถานการศึกษา (DEVELOPMENT SCHOOL CURRICULUM)

ศึกษา การพัฒนาหลักสูตรสถานการศึกษา

* ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As …
ปก
คำนำ
บทที่1 การศึกษาหลักสูตร
บทที่2 มาตรฐานการเรียนรู้
บทที่3 แนวทางในการพัฒนาหลักสูตร
บทที่4 การวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้น
บทที่5 การเขียนคำอธิบาย
บทที่6 การจัดทำหน่วยการเรียนรู้
บทที่7 หลักสูตรและการสอนแบบบูรณาการ
บทที่8 ลักษณะของการสอนแบบบูรณาการ
บทที่9 รูปแบบการบูรณาการ
บทที่10 จากรูปแบบสู่หลักสูตรบูรณาการแบบ Webbed
บทที่11 การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ
บทที่12 การเขียนแผนการเรียนรู้แบบบูรณาการ
บทที่13 การวัดและประเมินผลการเรียนการสอนแบบบูรณาการ
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ประวัติผู้เขียน

หลักสูตรและวิธีสอนทั่วไป

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

CU203
อ่านกันเถอะ...
หลักสูตรและวิธีสอนทั่วไป 3 หน่วย
(Curriculum and Methods of Teaching)
ศึกษาความหมายและองค์ประกอบของ หลักสูตร พื้นฐานที่ใช้กำหนดหลักสูตร ชนิดของหลักสูตร ลักษณะของหลักสูตรในระดับต่าง ๆ การพัฒนาหลักสูตร ความสัมพันธ์ระหว่างหลักสูตร การเรียนการสอน หลักและวิธีสอนทั่วไป เทคนิคการสอน ทักษะการสอน กระบวนการสอน หลักการวางแผนการสอน การจัดสิ่งแวดล้อม การสร้างบรรยากาศ ในการเรียนการสอน ปัญหา อุปสรรค แนวโน้มและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรและการเรียนการสอน

บทที่1 : ความหมาย องค์ประกอบและกระบวนการพัฒนา…
บทที่2 : ประเภทของหลักสูตร
บทที่3 : พื้นฐานทางปรัชญาการศึกษาที่เกี่ยวกับหลักสูตร
บทที่4 : พื้นฐานทางสังคมที่เกี่ยวพันกับหลักสูตร
บทที่5 : พื้นฐานทางจิตวิทยาที่เกี่ยวพันกับหลักสูตร
บทที่6 : พื้นฐานเนื้อหาวิชาที่เกี่ยวพันกับหลักสูตร
บทที่7 : หลักสูตรในแต่ละระดับการศึกษา
บทที่8 : หลักสูตรกับการจัดการเรียนการสอน
บทที่9 : วิธีสอนทั่วไป
บทที่10 : เทคนิคการสอน
บทที่11 : ทักษะการสอน
บทที่12 : หลักและการวางแผนการสอน
บทที่13 : การจัดสภาพแวดล้อมและการสร้างบรรยากาศ
บทที่14 : ปัญหา อุปสรรค แนวโน้มเกี่ยวกับหลักสูตร…
ปก
คำนำ : Introduction
สารบัญ : Content
ภาคผนวก1:Supplement
ภาคผนวก2:Supplement
ภาคผนวก3:Supplement
แบบฝึกหัด

สังคมศึกษาในหลักสูตรมัธยมศึกษา 1

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

CU331
อ่านกันเถอะ...
สังคมศึกษาในหลักสูตรมัธยมศึกษา 1 3 หน่วย
(Social Studies in Secondary School Curriculum1)

คำนำ
สารบัญ
บทที่ 1 : ความรู้เกี่ยวกับหลักสูตร
บทที่ 2 : กลุ่มวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
บทที่ 3 : ศาสนา ศีลธรรม และจริยธรรมช่วงชั้นที่ 3
บทที่ 4 : หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม ช่วงชั้นที่ 3
บทที่ 5 : เศรษฐศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 3
บทที่ 6 : ประวัติศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 3
บทที่ 7 : ภูมิศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 3
บรรณานุกรม

สังคมศึกษาในหลักสูตรมัธยมศึกษา 2

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

CU332
อ่านกันเถอะ...
สังคมศึกษาในหลักสูตรมัธยมศึกษา 2 3 หน่วย
(Social Studies in Secondary School Curriculum 2)
ศึกษาหลักสูตรสังคมศึกษาระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย และวิเคราะห์เป็นรายวิชาเพื่อศึกษาจุดประสงค์ ขอบเขตของวิชา ลักษณะเนื้อหาวิชา การจัดลำดับเนื้อหาวิชาระดับความยากง่าย ของเนื้อหาวิชาและความสอดคล้องของเนื้อหาวิชากับจุดประสงค์เพื่อนำข้อมูลจาก การวิเคราะห์มาเป็นพื้นฐานในการเตรียมบทเรียน การเลือกใช้เทคนิคการสอน แบบเรียน และสื่อการสอน

คำนำ :
สารบัญ :
บทที่ 1 : หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายพ.ศ.2524…
บทที่ 2 : วิชาสังคมศึกษาในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
บทที่ 3 : ทักษะกระบวนการ
บทที่ 4 : การเขียนสาระสำคัญและการสรุปใจความสำคัญ
บทที่ 5 : หนังสืออ่านเพิ่มเติม…
บทที่ 6 : การสอนข่าวและเหตุการณ์
บทที่ 7 : การวิเคราะห์ความสอดคล้อง…
ภาคผนวก : Supplement

หลักสูตรและสาระการเรียนรู้เคมี

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

CU473
อ่านกันเถอะ...
หลักสูตรและสาระการเรียนรู้เคมี หน่วย
(Curriculum and Chemistry Strand)

คำนำ
สารบัญ
บทที่ 1 : หลักสูตรวิทยาศาสตร์
บทที่ 2 : การเรียนการสอนเคมี
บทที่ 3 : เคมีอินทรีย์
บทที่ 4 : เคมีอินทรีย์(ต่อ)
บทที่ 5 : อนินทรีย์เคมี
บทที่ 6 : อนินทรีย์เคมี(ต่อ)
บทที่ 7 : เคมีคำนวณ
บทที่ 8 : เคมีคำนวณ(ต่อ)
บรรณานุกรม
ภาคผนวก