ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

Posts Tagged ‘Design

การวิเคราะห์และออกแบบระบบ

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

CT479
อ่านกันเถอะ...
การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 3 หน่วย
(Ssytem Analysis and Design)
ศึกษาการกำหนดระบบ การวิเคราะห์ระบบ วิธีการกำหนดความต้องการของระบบงานการออกแบบและการใช้ระบบสนเทศสำหรับหน่วย งาน วงจรการพัฒนาระบบเครื่องมือเบื้องต้นสำหรับการวิเคราะห์ระบบ การออแบบระบบทั่วไป และระบบงานที่ใช้คอมพิวเตอร์ การวางแผนและการควบคุมโครงการวิเคราะห์ระบบและศึกษาความเป็นไปได้ของระบบงาน การพิจารณาอุปกรณ์และซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมและคุ้มค่า การเขียนข้อกำหนดรายละเอียดสำหรับโปรแกรม

คำนำ
สารบัญ
บทที่ 1 : การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
บทที่ 2 : วัฎจักรของระบบ
บทที่ 3 : การเตรียมการเพื่อสร้างระบบ
บทที่ 4 : การรวบรวมข้อเท็จจริงเพื่อศึกษาระบบ
บทที่ 5 : ต้นแบบ
บทที่ 6 : ผังระบบ
บทที่ 7 : แผนภาพกระแสข้อมูล
บทที่ 8 : ผังไฮโปและไอโอ
บทที่ 9 : พจนานุกรมข้อมูล
บทที่10 : แฟ้มข้อมูลและฐานข้อมูล
บทที่11 : ผังแวร์นิเอเออร์
บทที่12 : การออกแบบระบบบันทึกข้อมูล
บทที่13 : การออกแบบระบบประสานกับผู้ใช้
บทที่14 : การตรวจสอบระบบและวางแผนควบคุมโครงการ
ภาคผนวก : Supplement 1
ภาคผนวก : Supplement 2
ภาคผนวก : Supplement 3
ภาคผนวก: Supplement 4
ภาคผนวก : Supplement 5
บรรณานุกรม :Reference

การวิเคราะห์และออกแบบระบบ (คู่มือ)

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

CT479(H)
อ่านกันเถอะ...
การวิเคราะห์และออกแบบระบบ (คู่มือ) หน่วย
(Systems Analysis And Design)

คำนำ : Introduction
สารบัญ : Content
กรณีตัวอย่างระบบงานที่1 : ระบบการควบคุมสินค้า
กรณีตัวอย่างระบบงานที่2 : ระบบการจัดการห้องเช่า

การออกแบบสตูดิโอเบื้องต้น

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

AV413(H)
อ่านกันเถอะ...
การออกแบบสตูดิโอเบื้องต้น หน่วย
(Introduction to Studio Design)

คำนำ : Introduction
สารบัญ : Content
บทที่1 : คุณสมบัติของเสียง
บทที่2 : พฤติกรรมของเสียง
บทที่3 : การดูดซับเสียง
บทที่4 : ชนิดของเสียง
บทที่5 : การออกแบบของห้องเพื่อลักษณะอุโฆษที่ดี
บทที่6 : การรวมเสียงก้องและการสะท้อน
บทที่7 : แนวทางในการออกแบบสตูดิโอ
บทที่8 : หลักการออกแบบสตูดิโอ
บทที่9 : สตูดิโอโทรทัศน์
บทที่10 : การผลิตรายการ
บทที่11 : ไมโครโฟน
บทที่12 : ไมโครโฟนกับเสียงของมนุษย์
บทที่13 : ลำโพง
บทที่14 : สตูดิโอบันทึกเสียง
บทที่15 : คุณสมบัติทางอุโฆษที่มีผลต่อการออกแบบลักษณะอาคาร
บทที่16 : การสร้างเสียงประกอบพิเศษชนิดต่างๆ
บรรณานุกรม : Reference

การออกแบบสตูดิโอเบื้องต้น

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

AV413
อ่านกันเถอะ...
การออกแบบสตูดิโอเบื้องต้น 3 หน่วย
(Studio Design)
ความ รู้และการออกแบบสติวดิโอต่าง ๆ ได้แก่ ห้องบันทึกเสียง ห้องบันทึกเทป วิทยุ โทรทัศน์ ห้องส่งวิทยุกระจายเสียง ห้องส่งวิทยุโทรทัศน์ สติวดิโอสำหรับภาพยนตร์

คำนำ : Introduction
สารบัญ : Content
บทที่ 1 : คุณสมบัติของเสียง
บทที่ 2 : พฤติกรรมของเสียง
บทที่ 3 : การดูดซับเสีง
บทที่ 4 : ชนิดของเสียง
บทที่ 5 : การออกแบบห้องเพื่อลักษณะอุโฆษที่ดี
บทที่ 6 : การรวมเสียงก้องและการสะท้อน
บทที่ 7 : แนวทางในการออกแบบสตูดิโอ
บทที่ 8 : หลักการออกแบบสตูดิโอ
บทที่ 9 : ห้องสตูดิโอโทรทัศน์
บทที่ 10: การผลิตรายการ
บทที่ 11: ไมโครโฟน
บทที่ 12: ไมโครโฟนกับเสียงของมนุษย์
บทที่ 13: ลำโพง
บทที่ 14: สตูดิโอบันทึกเสียง
บทที่ 15: คุณสมบัติเฉพาะทางอุโฆษที่มีผลต่อการออกแบบลักษณะอาคาร
บทที่ 16: การสร้างเสียงประกอบพิเศษ
บรรณานุกรม :Reference

การออกแบบท่อร่วมไอดีและระบบไอดี

with 2 comments

2103558    การออกแบบท่อร่วมไอดีและระบบไอดี    Intake Manifold and Induction System Design

การออกแบบท่อร่วมไอดี ตัวแปรเบื้องต้นในการออกแบบและตัวแปรในการปรับแต่ง วิธีวิเคราะห์ จลนศาสตร์คลื่นในหลายสูบ การไหลสูญเสียในระบบไอดี การทดสอบและประเมินสมรรถนะ เสียงในระบบไอดี ตัวเก็บเสียง

(Engine intake manifold design; primary design parameters and tuning analysis methods; multicylinder wave dynamics; flow losses in induction systems method for performance evaluation;noise in induction system,silencers.)

(2103558 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

การนำคอมพิวเตอร์มาช่วยในการออกแบบและผลิต

leave a comment »

2103532    การนำคอมพิวเตอร์มาช่วยในการออกแบบและผลิต    Computer Aided Design and Computer Aided Manufacturing

ซีเอดี/ซีเอเอ็ม เบื้องต้น หลักการวาดภาพ 3 มิติ การออกแบบผิว การวิเคราะห์การออกแบบทางวิศวกรรม การเขียนโปรแกรมควบคุมเครื่องเอ็นซีและการตรวจสอบ การเชื่อมสู่การผลิต การแลกเปลี่ยนข้อมูล ซีไอเอ็มเบื้องต้น บทบาทของหุ่นยนต์อุตสาหกรรม การทำรหัสและการแบ่งแยกประเภท หลักการทำจำลองรูปต้นแบบแบบเร็ว

(Introduction to CAD/DAM; draughting concept; 3D modelling concept; surface design; design analysis; NC programming and verificationl, link to manufacture, CAD/CAM data exchange; introdution to CIM: role of robotics; coding and classification; rapid prototyping concept.)

(2103532 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

ระบบแทรกเตอร์และการออกแบบเพื่อการเกษตร

leave a comment »

2103485    ระบบแทรกเตอร์และการออกแบบเพื่อการเกษตร    Agricultural Tractor Systems and Design

หลักการออกแบบ ลักษณะโครงสร้างและการใช้รถแทรกเตอร์เพื่อการเกษตร โดยเน้นถึงกลศาสตร์โครงสร้างของตัวรถ ระบบถ่ายทอดกำลัง ระบบควบคุมไฮดรอลิค ความสัมพันธ์ระหว่างรถแทรกเตอร์และอุปกรณ์ความสัมพันธ์ระหว่างรถแทรกเตอร์กับดิน การบังคับรถแทรคเตอร์

(Principles of design, constructional features, and operation of farm tractors, with emphasis on mechanics of tractor chassis, tractor transmission systems, hydraulic control systems, tractor-implement relationship, tractor-soil relationship, and tractor steering.)

(2103485 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

การออกแบบท่อในอุตสาหกรรม

with one comment

2103477    การออกแบบท่อในอุตสาหกรรม    Design of Industrial Piping

หม้อไอน้ำ หลักการของระบบท่อไอน้ำ กับดักไอน้ำ การนำคอนเดนเสทกลับมาใช้ ไอน้ำแฟลช การออกแบบระบบไอน้ำ หลักการของระบบท่อลมอัดในอุตสาหกรรม เครื่องอัดลมและอุปกรณ์ต่างๆ การออกแบบระบบลมอัด หลักการของระบบท่อก๊าชความดันต่ำ สถานีลดความดัน การคำนวณและหาขนาดท่อก๊าซ

(Boiler, principle of steam piping system, steam trapping, condensate recovery, flash steam, steam system design; principle of industrial compressed air piping system, air compressor and equipments, compressed air system design; air compressor and equipments, compressed air system design; principle of low pressure gas piping, pressure reducing station, calculation and sizing of gas pipes.)

(2103477 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

การออกแบบระบบท่อในอาคาร

leave a comment »

2103466    การออกแบบระบบท่อในอาคาร    Design of Building Piping Systems

การจ่ายน้ำร้อนและน้ำเย็นในอาคาร การกำหนดขนาดท่อจ่ายน้ำร้อนและน้ำเย็น การคำนวณและการควบคุมเครื่องสุบแบบทรานสเฟอร์และแบบบูสเตอร์ ถังความดันการออกแบบและคำนวณระบบหมุนเวียนน้ำร้อนในบ้านพักอาศัย อุปกรณ์หมุนเวียนและอุปกรณ์ทำน้ำร้อน การออกแบบและกำหนดขนาดระบบระบายน้ำและอากาศ การออกแบบระบบป้องกันกันไฟ คือ ระบบพ่นน้ำและท่อน้ำเปียก ระบบแก๊ส การออกแบบและกำหนดขนาดระบบท่ออากาศอัด การอนุรักษณ์พลังงานในระบบท่อ การกำหนดขนาดหม้อน้ำและท่อไอน้ำสำหรับการกำเนิดน้ำร้อนและการใช้อื่นๆ ในอาคาร การอ่อนตัวของระบบท่อ การเลือกและการคำนวณวงจรขยายและจุดขยาย โครงการออกแบบ

(Cold and hot water supply for building and sizing of cold and hot water supply pipes; transfer pumps, booster pumps, pressure tanks, calculation and control; design and calculation of domestic hot water circulating systems, circulators and hot water generators; design and sizing of drainage and vent piping systems; design of fire protection systems, namely, wet pipe indoor hydrant and sprinkler systems, halon gas systems; design and sizing of compressed air piping system, energy conservation in plumbing system; sizing of boiler and steam pipes for hot water generation and other building uses; flexibility of piping system, expansion loop and expansion joint calculation and selection; design project.)

(2103466 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

การออกแบบระบบทางความร้อน

leave a comment »

2103464    การออกแบบระบบทางความร้อน    Thermal System Design

หลักการในการออกแบบระบบทางความร้อน การสร้างแบบจำลองและการวิเคราะห์การออกแบบทางเทอร์โมไดนามิกส์ การวิเคราะห์ด้วยกฎข้อที่สองของเทอร์โมไดนามิกส์ การสร้งแบบจำลอง และการวิเคราะห์การออกแบบ การถ่ายเทความร้อน การออกแบบอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน การวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์

(Principle of thermal sytem design; thermodynamic modering and design analysis; second law analysis; heat transfer modeling and design analysis ; heat exchanger design; economic anlysis.)

(2103464 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

กุมภาพันธ์ 14, 2010 at 4:39 pm

การออกแบบเรือ 2

leave a comment »

2103438    การออกแบบเรือ 2    Ship Design II

การออกแบบเรือโดยกำหนดความต้องการของเจ้าของเรือ ลักผษระคุณสมบัติของเรือเบื้องต้น โดยพิจารณาถึงประเภทของเรือ ขนาดของเรือ การออกแบบเส้นโครงสร้างที่กลางลำเรือ การจัดห้องและการวางอุกรณ์ในเรือ การประมาณขนาดของเครื่อง การคำนวณการทรงตัวของเรือ การประเมินผลการออกแบบ การจัดทำสมุดบันทึกการออกแบบ การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบเรือ

(Completion of a design project; given the owner’s general requirements, the student blocks out the initial design characteristics of the ship, i.e. type of ship, principal dimensions, midship section design, hull form, estimation of power requirement, stability calculation and design evaluation: composition of a design notebook; and computer aid in ship design.)

(2103438 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

กุมภาพันธ์ 13, 2010 at 6:20 am

การออกแบบเรือ 1

leave a comment »

2103437    การออกแบบเรือ 1    Ship Design I

ชนิดต่างๆ ของเรือและกฏของการสร้างเรือ กฏการเขียนแบบเรือสากล ความต้องการของผู้เป็นเจ้าของเรือ การเลือกยานพาหนะทางน้ำ ที่จะออกแบบขึ้นใช้ การเสนอซองประกวดราคาสร้างเรือ และรายการข้อกำหนดของเรือที่เสนอประกวดราคา คุณลักษณะทั่วไปในการออกแบบ การประมาณรายการสำคัญๆ ของเรือตลอดทั้งการประมาณขนาดของเรือ สมการของน้ำหนักและการประมาณน้ำหนัก ความจุความทรงตัวและทริมเรือการออกแบบรูปผัวตัวเรือ การเลือกรูปร่างเรือและการตบแต่งแก้ไขรูปร่างเรือให้เหมาะสมกับเรือที่จำนำไปใช้ในงาน หรือเรือที่กำลังออกแบบอยู่ การออกแบบลายเส้น ภายหลังจากการออกแบบรูปผังตัวเรือแล้ว การออกแบบรูปทั่วไป การออกแบบรูปโครงสร้างภายใน การออกแบบโครงสร้างภายนอก รูปตัดแสดงการสร้างทางขวาง รูปหน้าตัดทางขวางผ่านห้องเครื่องและห้องอื่น โครงสร้างฐานแท่นเครื่อง กระบอกดีฟุต โยงโย่ ใบจักรเรือ หางเสือเรือแปลนการจัดห้องเครื่องจักรใหญ่ เครื่องจักรช่วย ระบบท่อน้ำมัน น้ำจืด น้ำทะเล น้ำมันหล่อลื่น ระบบไฟฟ้าระบบอีเล็คทรอนิค ระบบเครื่องทำความเย็นสินค้า เป็นต้น

(Ship types and rules of construction, international convention, ship owner’s requirements, choice of vehicles; tendering and specifications; general design characteristics; estimation of principal parameters and dimensions: mass equations and estimation of masses, capacites, stability and trim; body plan design, choice of form and modification; producing of line plan general arrangement, inboard profile, outboard profile, transverse sections through engine room and others; engine foundations, sturntube struts, propellers rudders; engine room layout, piping systems; electric and electronic systems, refrigeration systems and others.)

(2103437 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

กุมภาพันธ์ 13, 2010 at 6:18 am

การออกแบบบล็อคเครื่องยนต์

leave a comment »

2103412    การออกแบบบล็อคเครื่องยนต์    Foundation of Engine Block Design

หลักการออกแบบและโครงสร้างบล็อค การเลือกวัสดุ ตัวแปรการออกแบบฝาสูบ ปัจจัยที่มีผลต่อการออกแบบฝาสูบ พฤติกรรมทางจลนศาสตร์ของบล็อคเครื่องยนต์

(Design concepts and block structure; material selection; cylinder head design parameter, Carter’s formula,Wilson’s formula; crankshaft damper function;crankshaft damper design.)

(2103412 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

การออกแบบเพลาข้อเหวี่ยงและแดมเปอร์

leave a comment »

2103411    การออกแบบเพลาข้อเหวี่ยงและแดมเปอร์    Crankshaft and Dampers Design

ภาระรองลื่น-เพลาข้อเหวี่ยงเมนและหมุด การวิเคราะห์ความเค้น การปรับสมดุลเครื่องยนต์และเพลา ข้อเหวี่ยง การออกแบบเพลาข้อเหวี่ยง 4 สูบเรียง การวิเคราะห์การสั่นสะเทือน การคำนวนความแข็งแรงและความเค้นบิดของเพลาข้อเหวี่ยง สูตรของวิลสันำ ฟังก์ชั่นแดมเปอร์ของเพลาข้องเหวี่ยง การออกแบบเดมเปอร์ของเพลาข้อเหวี่ยง

(Bearing loads-crankshaft mains and pins;stress analysis;engine and torsional stress calculation, Carter’s formula,Wilson’s formular;ceankshaft damper functions;crankshaft damper design.)

(2103411 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

การออกแบบระบบพลังงาน ความร้อนและของไหล 2

leave a comment »

2103362    การออกแบบระบบพลังงาน ความร้อนและของไหล 2    Energy and Thermal-Fluid System Design 2

ลักษณะเฉพาะของระบบทางความร้อนและของไหล การวิเคราะห์ สังเคราะห์และออกแบบระบบ การหาค่าเหมาะที่สุด ปัญหาการออกแบบ โครงงานการออกแบบ

(Characteristics of thermal-fluid system; system analysis , synthesis and design; optimization; design problems; design projects.)

(2103362 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)