ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

Posts Tagged ‘Development

การศึกษาเพื่อพัฒนาชีวิตและสังคม

leave a comment »

รายวิชา EF105การศึกษาเพื่อพัฒนาชีวิตและสังคม (Education for the Development of Life and Society).

รายวิชา EF105 การศึกษาเพื่อพัฒนาชีวิตและสังคม (Education for the Development of Life and Society)

ศึกษาองค์ประกอบต่าง ๆ ที่จำเป็นสำหรับนักศึกษา โดยเน้นสภาพความต้องการพื้นฐานอันได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับประชากรสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสังคมและวัฒฯธรรม เศรษฐกิจและรวมไปถึงอุดมการณ์ของชาติและการปกครอง

* ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As …
ปก
คำนำ : Introduction
สารบัญ :Content
บทที่ 1 :ความหมาย บทบาท และแผนการศึกษาแห่งชาติ
บทที่ 2 :สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ
บทที่ 3 : ประชากร
บทที่ 3 :ประชากร(ต่อ)
บทที่ 8 : การเมืองการปกครองและการบริหารราชการ
บทที่ 8 : การเมืองการปกครองและการบริหารราชการ(ต่อ)
บทที่ 8 :การเมืองการปกครองและการบริหารราชการ(ต่อ)
บทที่ 4 :สังคม
บทที่ 4 : สังคม(ต่อ)
บทที่ 4 : สังคม(ต่อ)
บทที่ 5 :สาธารณสุข
บทที่ 5 :สาธารณสุข(ต่อ)
บทที่ 6 : เศรษฐกิจ
บทที่ 6 :เศรษฐกิจ(ต่อ)
บทที่ 7 : วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
บทที่ 7 : วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี(ต่อ)
บทที่ 7 : วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี(ต่อ)

การศึกษาเพื่อการพัฒนา

leave a comment »

รายวิชา EF324การศึกษาเพื่อการพัฒนา (Development Education).

รายวิชา EF324 การศึกษาเพื่อการพัฒนา (Development Education)

ศึกษาเพื่อการพัฒนา สารัตถะความรู้ ทางด้านแนวคิด ทฤษฎี วิธีวิทยาทางการศึกษา ตลอดจนนานมิติของการพัฒนา ของสังคมปัจจุบัน

* ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As …
ปก
คำนำ
สารบัญ
บทที่ 1 : สารัตถะทางการศึกษา
บทที่ 2 : นานามิติแห่งการพัฒนา
บทที่ 3 : การพัฒนา : แนวคิด ทฤษฎี และวิธีวิทยาที่เกี่ยวข้อง
บทที่ 4 : เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนา
บทที่ 5 : กระบวนทัศน์ใหม่เพื่อการพัฒนา
บทที่ 6 : การพัฒนาตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
บทที่ 7 : ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการนำไปใช้
ภาคผนวก ก
ภาคผนวก ข

การศึกษากับการพัฒนาชุมชน

leave a comment »

รายวิชา EF363การศึกษากับการพัฒนาชุมชน (Education and Community Development).

รายวิชา EF363 การศึกษากับการพัฒนาชุมชน (Education and Community Development)

ศึกษาความหมายของชุชนไทยโดยเน้นหนักในด้านการศึกษา หลักการพัฒนาชุมชน วัตถุประสงค์และวิธีการของการพัฒนาชุมชน การจัดสถาบันการศึกษาเพื่อเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัย วิทยาลัยครู วิทยาลัยชุมชน และโรงเรียนชุมชน การจัดการศึกษานอกโรงเรียน เพื่อการฝึกอบรมสมาชิกของชุมชน

* ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As …
ปก
คำนำ : Introduction
สารบัญ : Content
บทที่ 1 : ชุมชนในประเทศไทย
บทที่ 1 :ชุมชนในประเทศไทย(ต่อ)
บทที่ 2 : ความหมายและหลักปรัชญาของการพัฒนาชุมชน
บทที่ 2 : ความหมายและหลักปรัชญาของการพัฒนาชุมชน(ต่อ)
บทที่ 3 :หลักการพัฒนาชุมชน
บทที่ 4 : การศึกษากับการพัฒนาชุมชน
บทที่ 4 : การศึกษากับการพัฒนาชุมชน(ต่อ)
บทที่ 5 : การศึกษาตลอดชีวิต
บทที่ 5 : การศึกษาตลอดชีวิต(ต่อ)
บทที่ 6 : การศึกษานอกระบบโรงเรียน
บทที่ 6 : การศึกษานอกระบบโรงเรียน(ต่ิอ)
บทที่ 7 :การวางแผนพัฒนาชุมชน
บทที่ 8 :หน่วยงานที่รับผิดชอบต่อการพัฒนาชมชน
บทที่ 8 :หน่วยงานที่รับผิดชอบต่อการพัฒนาชมชน(ต่อ)

การพัฒนาหลักสูตรสถานการศึกษา

leave a comment »

รายวิชา EE454(50)การพัฒนาหลักสูตรสถานการศึกษา (DEVELOPMENT SCHOOL CURRICULUM).

รายวิชา EE454(50) การพัฒนาหลักสูตรสถานการศึกษา (DEVELOPMENT SCHOOL CURRICULUM)

ศึกษา การพัฒนาหลักสูตรสถานการศึกษา

* ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As …
ปก
คำนำ
บทที่1 การศึกษาหลักสูตร
บทที่2 มาตรฐานการเรียนรู้
บทที่3 แนวทางในการพัฒนาหลักสูตร
บทที่4 การวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้น
บทที่5 การเขียนคำอธิบาย
บทที่6 การจัดทำหน่วยการเรียนรู้
บทที่7 หลักสูตรและการสอนแบบบูรณาการ
บทที่8 ลักษณะของการสอนแบบบูรณาการ
บทที่9 รูปแบบการบูรณาการ
บทที่10 จากรูปแบบสู่หลักสูตรบูรณาการแบบ Webbed
บทที่11 การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ
บทที่12 การเขียนแผนการเรียนรู้แบบบูรณาการ
บทที่13 การวัดและประเมินผลการเรียนการสอนแบบบูรณาการ
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ประวัติผู้เขียน

การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย์

leave a comment »

มมศท๑๐๑ การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย์ ๒ (๑-๒-๓)

ความหมาย ความสำคัญ และความสัมพันธ์ของวิชาศึกษาทั่วไปกับวิชาชีพ / วิชาเฉพาะ ความเชื่อมโยงสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมกับคุณสมบัติของจิตใจ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ คุณสมบัติของบัณฑิตที่พึงประสงค์ การวิเคราะห์เหตุปัจจัยและผลกระทบของเหตุการณ์ / สถานการณ์ / ปัญหาและการสังเคราะห์แนวทางแก้ไข ป้องกันปัญหาหรือปรับปรุงพัฒนาเหตุการณ์ / สถานการณ์ เพื่อคุณประโยชน์ ต่อตนเอง ผู้อื่น และสังคม การประยุกต์ความรู้เพื่อเสนอแนวทางแก้ไขปัญหากรณีศึกษา

MUGE101 General Education for Human Development 2 (1-2-3)

The meaning, significance, and relation of General Education to other vocational / specific subjects; the relation between behavior and mentality; critical thinking; the qualifications of ideal graduates; analysis of causes and consequences of events/situations / problems; synthesis of solutions to, precautions against, or improvements in those events / situations to benefit individuals and their community; and the application of knowledge to solve the problems of case studies

มหาวิทยาลัยมหิดล

Written by SoClaimon

พฤศจิกายน 5, 2010 at 8:47 am

สังคมศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย์

leave a comment »

มมศท๑๐๒ สังคมศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย์ ๓ (๒-๒-๕)

หลักการและทฤษฎีพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ / เหตุการณ์ / ปัญหาที่สำคัญของสังคม ไทยและสังคมโลก อาทิ วิวัฒนาการของอารยธรรมและเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์ ระบบการเมือง การปกครอง ระบบเศรษฐกิจ ระบบสุขภาพ การวิเคราะห์เหตุปัจจัยและผลกระทบของเหตุการณ์ / สถานการณ์ / ปัญหา และการสังเคราะห์แนวทางแก้ไข ป้องกันปัญหา หรือแนวทางปรับปรุงพัฒนาเหตุการณ์ / สถานการณ์ / เพื่อคุณประโยชน์ต่อตนเอง ผู้อื่น และสังคม การประยุกต์ความรู้เพื่อเสนอแนวทางแก้ไขปัญหากรณีศึกษา

MUGE102 Social Studies for Human Development 3 (2-2-5)

Basic princliples and theory in relation to events / situations / major problems of the Thai and global communities, for example, evolution of civilization; important events in historical, political and public administration systems; the economic and health systems, etc.; analysis of causes and consequences of events / situations / problems; synthesis of solutions to, precautions against, or improvements in those events / situations to benefit individuals and their community; and the application of knowledge to solve the problems of case studies

มหาวิทยาลัยมหิดล

Written by SoClaimon

พฤศจิกายน 5, 2010 at 8:45 am

ศิลปะวิทยาการเพื่อการพัฒนามนุษย์

leave a comment »

มมศท๑๐๓ ศิลปะวิทยาการเพื่อการพัฒนามนุษย์ ๒ (๑-๒-๓)

มนุษยภาพในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต เหตุการณ์ / สถานการณ์ / ปัญหาเกี่ยวกับวิวัฒนาการที่สำคัญทางด้านศิลปวิทยาการของประเทศไทยและของโลก แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง การวิเคราะห์เหตุปัจจัยและผลกระทบของเหตุการณ์ / สถานการณ์ / ปัญหา และการสังเคราะห์แนวทางแก้ไข ป้องกันปัญหา หรือแนวทางปรับปรุงพัฒนาเหตุการณ์ / สถานการณ์ / เพื่อคุณประโยชน์ต่อตนเอง ผู้อื่น และสังคม การประยุกต์ความรู้เพื่อเสนอแนวทางแก้ไขปัญหากรณีศึกษา

MUGE103 Arts and Sciences for Human Development 2 (1-2-3)

Humankind in the past, present and future; events / situations / problems in relation to the evolution of the arts and sciences in the Thai and global communities; concepts of the sufficiency economy; analysis of causes and consequences of events / situations / problems; synthesis of solutions to, precautions against, or improvements in those events / situations to benefit individuals and their community; and the application of knowledge to solve the problems of case studies

มหาวิทยาลัยมหิดล

Written by SoClaimon

พฤศจิกายน 5, 2010 at 8:42 am