ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

Posts Tagged ‘Development

การศึกษาเพื่อพัฒนาชีวิตและสังคม

leave a comment »

รายวิชา EF105การศึกษาเพื่อพัฒนาชีวิตและสังคม (Education for the Development of Life and Society).

รายวิชา EF105 การศึกษาเพื่อพัฒนาชีวิตและสังคม (Education for the Development of Life and Society)

ศึกษาองค์ประกอบต่าง ๆ ที่จำเป็นสำหรับนักศึกษา โดยเน้นสภาพความต้องการพื้นฐานอันได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับประชากรสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสังคมและวัฒฯธรรม เศรษฐกิจและรวมไปถึงอุดมการณ์ของชาติและการปกครอง

* ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As …
ปก
คำนำ : Introduction
สารบัญ :Content
บทที่ 1 :ความหมาย บทบาท และแผนการศึกษาแห่งชาติ
บทที่ 2 :สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ
บทที่ 3 : ประชากร
บทที่ 3 :ประชากร(ต่อ)
บทที่ 8 : การเมืองการปกครองและการบริหารราชการ
บทที่ 8 : การเมืองการปกครองและการบริหารราชการ(ต่อ)
บทที่ 8 :การเมืองการปกครองและการบริหารราชการ(ต่อ)
บทที่ 4 :สังคม
บทที่ 4 : สังคม(ต่อ)
บทที่ 4 : สังคม(ต่อ)
บทที่ 5 :สาธารณสุข
บทที่ 5 :สาธารณสุข(ต่อ)
บทที่ 6 : เศรษฐกิจ
บทที่ 6 :เศรษฐกิจ(ต่อ)
บทที่ 7 : วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
บทที่ 7 : วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี(ต่อ)
บทที่ 7 : วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี(ต่อ)

การศึกษาเพื่อการพัฒนา

leave a comment »

รายวิชา EF324การศึกษาเพื่อการพัฒนา (Development Education).

รายวิชา EF324 การศึกษาเพื่อการพัฒนา (Development Education)

ศึกษาเพื่อการพัฒนา สารัตถะความรู้ ทางด้านแนวคิด ทฤษฎี วิธีวิทยาทางการศึกษา ตลอดจนนานมิติของการพัฒนา ของสังคมปัจจุบัน

* ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As …
ปก
คำนำ
สารบัญ
บทที่ 1 : สารัตถะทางการศึกษา
บทที่ 2 : นานามิติแห่งการพัฒนา
บทที่ 3 : การพัฒนา : แนวคิด ทฤษฎี และวิธีวิทยาที่เกี่ยวข้อง
บทที่ 4 : เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนา
บทที่ 5 : กระบวนทัศน์ใหม่เพื่อการพัฒนา
บทที่ 6 : การพัฒนาตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
บทที่ 7 : ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการนำไปใช้
ภาคผนวก ก
ภาคผนวก ข

การศึกษากับการพัฒนาชุมชน

leave a comment »

รายวิชา EF363การศึกษากับการพัฒนาชุมชน (Education and Community Development).

รายวิชา EF363 การศึกษากับการพัฒนาชุมชน (Education and Community Development)

ศึกษาความหมายของชุชนไทยโดยเน้นหนักในด้านการศึกษา หลักการพัฒนาชุมชน วัตถุประสงค์และวิธีการของการพัฒนาชุมชน การจัดสถาบันการศึกษาเพื่อเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัย วิทยาลัยครู วิทยาลัยชุมชน และโรงเรียนชุมชน การจัดการศึกษานอกโรงเรียน เพื่อการฝึกอบรมสมาชิกของชุมชน

* ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As …
ปก
คำนำ : Introduction
สารบัญ : Content
บทที่ 1 : ชุมชนในประเทศไทย
บทที่ 1 :ชุมชนในประเทศไทย(ต่อ)
บทที่ 2 : ความหมายและหลักปรัชญาของการพัฒนาชุมชน
บทที่ 2 : ความหมายและหลักปรัชญาของการพัฒนาชุมชน(ต่อ)
บทที่ 3 :หลักการพัฒนาชุมชน
บทที่ 4 : การศึกษากับการพัฒนาชุมชน
บทที่ 4 : การศึกษากับการพัฒนาชุมชน(ต่อ)
บทที่ 5 : การศึกษาตลอดชีวิต
บทที่ 5 : การศึกษาตลอดชีวิต(ต่อ)
บทที่ 6 : การศึกษานอกระบบโรงเรียน
บทที่ 6 : การศึกษานอกระบบโรงเรียน(ต่ิอ)
บทที่ 7 :การวางแผนพัฒนาชุมชน
บทที่ 8 :หน่วยงานที่รับผิดชอบต่อการพัฒนาชมชน
บทที่ 8 :หน่วยงานที่รับผิดชอบต่อการพัฒนาชมชน(ต่อ)

การพัฒนาหลักสูตรสถานการศึกษา

leave a comment »

รายวิชา EE454(50)การพัฒนาหลักสูตรสถานการศึกษา (DEVELOPMENT SCHOOL CURRICULUM).

รายวิชา EE454(50) การพัฒนาหลักสูตรสถานการศึกษา (DEVELOPMENT SCHOOL CURRICULUM)

ศึกษา การพัฒนาหลักสูตรสถานการศึกษา

* ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As …
ปก
คำนำ
บทที่1 การศึกษาหลักสูตร
บทที่2 มาตรฐานการเรียนรู้
บทที่3 แนวทางในการพัฒนาหลักสูตร
บทที่4 การวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้น
บทที่5 การเขียนคำอธิบาย
บทที่6 การจัดทำหน่วยการเรียนรู้
บทที่7 หลักสูตรและการสอนแบบบูรณาการ
บทที่8 ลักษณะของการสอนแบบบูรณาการ
บทที่9 รูปแบบการบูรณาการ
บทที่10 จากรูปแบบสู่หลักสูตรบูรณาการแบบ Webbed
บทที่11 การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ
บทที่12 การเขียนแผนการเรียนรู้แบบบูรณาการ
บทที่13 การวัดและประเมินผลการเรียนการสอนแบบบูรณาการ
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ประวัติผู้เขียน

การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย์

leave a comment »

มมศท๑๐๑ การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย์ ๒ (๑-๒-๓)

ความหมาย ความสำคัญ และความสัมพันธ์ของวิชาศึกษาทั่วไปกับวิชาชีพ / วิชาเฉพาะ ความเชื่อมโยงสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมกับคุณสมบัติของจิตใจ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ คุณสมบัติของบัณฑิตที่พึงประสงค์ การวิเคราะห์เหตุปัจจัยและผลกระทบของเหตุการณ์ / สถานการณ์ / ปัญหาและการสังเคราะห์แนวทางแก้ไข ป้องกันปัญหาหรือปรับปรุงพัฒนาเหตุการณ์ / สถานการณ์ เพื่อคุณประโยชน์ ต่อตนเอง ผู้อื่น และสังคม การประยุกต์ความรู้เพื่อเสนอแนวทางแก้ไขปัญหากรณีศึกษา

MUGE101 General Education for Human Development 2 (1-2-3)

The meaning, significance, and relation of General Education to other vocational / specific subjects; the relation between behavior and mentality; critical thinking; the qualifications of ideal graduates; analysis of causes and consequences of events/situations / problems; synthesis of solutions to, precautions against, or improvements in those events / situations to benefit individuals and their community; and the application of knowledge to solve the problems of case studies

มหาวิทยาลัยมหิดล

Written by SoClaimon

พฤศจิกายน 5, 2010 at 8:47 am

สังคมศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย์

leave a comment »

มมศท๑๐๒ สังคมศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย์ ๓ (๒-๒-๕)

หลักการและทฤษฎีพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ / เหตุการณ์ / ปัญหาที่สำคัญของสังคม ไทยและสังคมโลก อาทิ วิวัฒนาการของอารยธรรมและเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์ ระบบการเมือง การปกครอง ระบบเศรษฐกิจ ระบบสุขภาพ การวิเคราะห์เหตุปัจจัยและผลกระทบของเหตุการณ์ / สถานการณ์ / ปัญหา และการสังเคราะห์แนวทางแก้ไข ป้องกันปัญหา หรือแนวทางปรับปรุงพัฒนาเหตุการณ์ / สถานการณ์ / เพื่อคุณประโยชน์ต่อตนเอง ผู้อื่น และสังคม การประยุกต์ความรู้เพื่อเสนอแนวทางแก้ไขปัญหากรณีศึกษา

MUGE102 Social Studies for Human Development 3 (2-2-5)

Basic princliples and theory in relation to events / situations / major problems of the Thai and global communities, for example, evolution of civilization; important events in historical, political and public administration systems; the economic and health systems, etc.; analysis of causes and consequences of events / situations / problems; synthesis of solutions to, precautions against, or improvements in those events / situations to benefit individuals and their community; and the application of knowledge to solve the problems of case studies

มหาวิทยาลัยมหิดล

Written by SoClaimon

พฤศจิกายน 5, 2010 at 8:45 am

ศิลปะวิทยาการเพื่อการพัฒนามนุษย์

leave a comment »

มมศท๑๐๓ ศิลปะวิทยาการเพื่อการพัฒนามนุษย์ ๒ (๑-๒-๓)

มนุษยภาพในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต เหตุการณ์ / สถานการณ์ / ปัญหาเกี่ยวกับวิวัฒนาการที่สำคัญทางด้านศิลปวิทยาการของประเทศไทยและของโลก แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง การวิเคราะห์เหตุปัจจัยและผลกระทบของเหตุการณ์ / สถานการณ์ / ปัญหา และการสังเคราะห์แนวทางแก้ไข ป้องกันปัญหา หรือแนวทางปรับปรุงพัฒนาเหตุการณ์ / สถานการณ์ / เพื่อคุณประโยชน์ต่อตนเอง ผู้อื่น และสังคม การประยุกต์ความรู้เพื่อเสนอแนวทางแก้ไขปัญหากรณีศึกษา

MUGE103 Arts and Sciences for Human Development 2 (1-2-3)

Humankind in the past, present and future; events / situations / problems in relation to the evolution of the arts and sciences in the Thai and global communities; concepts of the sufficiency economy; analysis of causes and consequences of events / situations / problems; synthesis of solutions to, precautions against, or improvements in those events / situations to benefit individuals and their community; and the application of knowledge to solve the problems of case studies

มหาวิทยาลัยมหิดล

Written by SoClaimon

พฤศจิกายน 5, 2010 at 8:42 am

ประวัติศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศกลุ่มอุตสาหกรรมใหม่

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

EC397
อ่านกันเถอะ...
ประวัติศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศกลุ่มอุตสาหกรรมใหม่ 3 หน่วย
(History of Economic Development of the Newly Industrialized Countries)
ศึกษาถึงพื้นฐานทรัพยากรทาง เศรษฐกิจ โครงสร้างเศรษฐกิจ กระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจ และวิเคราะห์เงื่อนไขที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วของประเทศกลุ่ม อุตสาหกรรมใหม่ต้องเผชิญอยู่ในปัจจุบันโดยเฉพาะการกีดกันสินค้าของประเทศใน ยุโรปและอเมริกา และแนวโน้มการพัฒนาของกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมใหม่ในอนาคต

คำนำ : Intro
สารบัญ : Content
บทที่ 1 : บทนำ :
บทที่ 2 : แนวความคิดเกี่ยวกับนโยบายอุตสาหกรรมการค้า
บทที่3 : สาธารณรัฐเกาหลี
บทที่4 : ประเทศไต้หวัน
บทที่ 5 : สถานการณ์เกาหลี-ไต้หวัน : บทเรียนของประเทศไทย
บทที่ 5 : สถานการณ์เกาหลี-ไต้หวัน : บทเรียนของประเทศไทย(ต่อ)
บทที่ 6 : ฮ่องกง
บทที่ 6 : ฮ่องกง(ต่อ)
บทที่ 7 : สิงคโปร์
บทที่ 7 : สิงคโปร์(ต่อ)
บทสรุป : summarize
บรรณานุกรม : reference

ประวัติการพัฒนาเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศละตินอเมริกา

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

EC398
อ่านกันเถอะ...
ประวัติการพัฒนาเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศละตินอเมริกา 3 หน่วย
(History of Economic Development of the Latin American Countries)
ศึกษาถึงพื้นฐานทรัพยากรทาง เศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงด้านโครงสร้างเศรษฐกิจตลอดจนปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยน แปลงนั้นหลังจากที่ชาติยุโรปแผ่ขยายอิทธิพลเข้ามาในเขต อุปสรรคและปัญหาในการดำเนินการพัฒนาเศรษฐกิจ ลำดับขั้นในการพัฒนาเศรษฐกิจของแต่ละประเทศในกลุ่มโดยเปรียบเทียบ และแนวโน้มของการพัฒนาในอนาคต

คำนำ : Intro
สารบัญ : Content
บทที่ 1 : บทนำ :
บทที่ 2 : ละตินอเมริกายุคก่อนโคลัมบัสค้นพบทวีปอเมริกา
บทที่3 : การตั้งอาณานิคมของสเปนและโปรตุเกสในละตินอเมริกา
บทที่4 : ประเทศละตินในทวีปอเมริกาเหนือ
บทที่ 5 : ประเทศละตินในเขตอเมริกากลาง
บทที่6 : ประเทศละตินในเขตทวีปอเมริกาใต้
บทที่ 6 : ประเทศละตินในเขตทวีปอเมริกาใต้(ต่อ)
บทที่ 7 : ละตินอเมริกาภายหลังได้รับเอกราช
แบบฝึกหัด: test
บรรณานุกรม : reference

ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจละตินอเมริกา

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

EC398(48)
อ่านกันเถอะ...
ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจละตินอเมริกา 3 หน่วย
(History of Economic Development of the Latin America Countries)

คำนำ
สารบัญ
บทที่1บทนำ
บทที่2ละตินอเมริกายุคก่อนโคลัม มัสอันพบทวีปอเมริกา
บทที่3การตั้งอาณานิคมของสเปร และโปตุเกสในละตินอเมริกา
บทที่4ประเทศละตินอเมริกาใน ทวีปอเมริกาเหนือ
บทที่5ประเทศละตินอเมริกาใน เขตอเมริกากลาง
บทที่6ประเทศละตินอเมริกาในเขต ทวีปอเมริกาใต้
บทที่7ละตินอเมริกาภายหลังได้ รับเอกสาร
บรรณานุกรม

ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจละตินอเมริกา

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

EC398(51)
อ่านกันเถอะ...
ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจละตินอเมริกา 3 หน่วย
(History of Economic Development of the Latin America Countries)
ศึกษา ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจของกลุ่มประเทศละตินอเมริกา

คำนำ
สารบัญ
บทที่1 สภาพทั่วไปของละตินอเมริกา
บทที่2 ละตินอเมริกายุคก่อนโคลัมบัสค้นพบทวีปอเมริกา
บทที่3 การตั้งอาณานิคมของเสเปนและโปตุเกสในละตินอเมริกา
บทที่4 ประเทศละตินอเมริกาในทวีปอเมริกาเหนือ
บทที่5 ประเทศละตินอเมริกาในเขตอเมริกากลาง
บทที่6 ประเทศละตินอเมริกาในเขตทวีปอเมริกาใต้
บทที่7 ละตินอเมริกาภายไลงได้รัยเอกราช
บรรณารุกรม
ภาคผนวก

การศึกษากับการพัฒนาทางการเมือง

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

EA625(EA765)
อ่านกันเถอะ...
การศึกษากับการพัฒนาทางการเมือง หน่วย
(EDUCATION AND POLITICAL DEVELOPMENT)

หน่วยที่ 11 : การกระจายอำนาจการศึกษา
หน่วยที่ 12 : ความเสมอภาคทางการศึกษา
หน่วยที่ 12 :ความเสมอภาคทางการศึกษา(ต่อ)
ปก : Cover
คำนำ : Introduction
สารบัญ :Content
หน่วยที่ 1 : การศึกษากับสังคม
หน่วยที่ 2 : ความสัมพันธ์ระหว่างการศึกษากับสังคม
หน่วยที่ 3 : โรงเรียนในฐานะองค์การทางสังคม
หน่วยที่ 4 :บทบาทของการศึกษาในการพัฒนาสังคม
หน่วยที่ 5 : ปัจจัยทางสังคมที่มีอิทธิพลต่อการศึกษา
หน่วยที่ 6 : แนวคิดเกี่ยวกับการศึกษา
หน่วยที่ 7 :แนวคิดเกี่ยวกับการเมือง
หน่วยที่ 8 : ความสัมพันธ์ของการศึกษากับการเมือง
หน่วยที่ 8 : ความสัมพันธ์ของการศึกษากับการเมือง(ต่อ)
หน่วยที่ 8 :ความสัมพันธ์ของการศึกษากับการเมือง(ต่อ)
หน่วยที่ 9 : การเมืองกับนโยบายการศึกษา
หน่วยที่ 9 :การเมืองกับนโยบายการศึกษา(ต่อ)
หน่วยที่ 9 : การเมืองกับนโยบายการศึกษา(ต่อ)
หน่วยที่ 10 : พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ…
หน่วยที่ 13 : การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
หน่วยที่ 14 :ธรรมนูญโรงเรียนกับการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
หน่วยที่ 15 :การปลูกฝังประชาธิปไตยในโรงเรียน
หน่วยที่ 15 : การปลูกฝังประชาธิปไตยในโรงเรียน(ต่อ)
บรรณานุกรม : Reference

นวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาชีวิต

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

EA654
อ่านกันเถอะ...
นวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาชีวิต หน่วย
(Educational Innovation for Life and Social Development)

คำนำ : Introduction
สารบัญ : Content
ส่วนที่1 : บทนำ
ส่วนที่2 : นวัตกรรมทางการศึกษา
ส่วนที่3 : เทคโนโลยีทางการศึกษา
ส่วนที่4 : การนำนวัตกรรมทางการศึกษาและเทคโนโลยี…..
ส่วนที่4 : การนำนวัตกรรมทางการศึกษาและเทคโนโลยี…..(ต่อ)
ส่วนที่4 :การนำนวัตกรรมทางการศึกษาและเทคโนโลยี…..(ต่อ)
ส่วนที่5 :แนวโน้มของนวัตกรรมทางการศึกษาและ…..
ส่วนที่6 :นวัตกรรมพื้นบ้านเพื่อการเรียนการสอน
ส่วนที่7 : เทคโนโลยีสารสนเทศในศตวรรษที่21
ส่วนที่7 เทคโนโลยีสารสนเทศในศตวรรษที่ 21(ต่อ)
ส่วนที่8 :บทสรุป :แนวทางการจัดการศึกษาที่ตอบสนองและ….
บรรณานุกรม : Reference

การจัดและการพัฒนาองค์การทางการศึกษา

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

EA716
อ่านกันเถอะ...
การจัดและการพัฒนาองค์การทางการศึกษา หน่วย
(Management and Organization Development in Education)

คำนำ : Introduction
สารบัญ : Content
บทที่1 : สังกัปเบื้องต้นเกี่ยวกับองค์การ
บทที่2 : ประเภทและรูปแบบขององค์การ
บทที่3 : วิวัฒนาการแนวคิดในเรื่องการบริหารและการจัดองค์การ
บทที่4 : ทฤษฏีองค์กร
บทที่5 : การพัฒนาองค์การ
บทที่6 : พฤติกรรมบุคคลในองค์การและองค์ประกอบ…..
บทที่6 : พฤติกรรมบุคคลในองค์การและองค์ประกอบ…..(ต่อ)
บทที่7 : การจัดและบริหารองค์การทางการศึกษาของไทย
บรรณานุกรม : Reference

การบริหารบุคลากรและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

EA733
อ่านกันเถอะ...
การบริหารบุคลากรและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หน่วย
(PERSONNEL ADMINISTRATION AND HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT )

คำนำ : Introduction
สารบัญ : Content
บทที่ 1 : ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
บทที่ 2 : การบริหารงานบุคคล
บทที่ 3 : กระบวนการบริหารงานบุคคล
บทที่ 4 : ภารกิจด้านการบริหารงานบุคคลของผู้บริหาร…
บทที่ 5 : มโนทัศน์เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในโรงเรียน
บทที่ 6 : มโนทัศน์เกี่ยวกับประสิทธิภาพการใช้ครู
บทที่ 6 : มโนทัศน์เกี่ยวกับประสิทธิภาพการใช้ครู(ต่อ)
บทที่ 6 :มโนทัศน์เกี่ยวกับประสิทธิภาพการใช้ครู(ต่อ)
บทที่ 7 : คน : มวลมนุาย์โลก
บทที่ 8 : ทิศทางและนโยบายการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
บทที่ 9 :กลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย
บทที่ 9 :กลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ู(ต่อ)
บทที่10 :กลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
บทที่10 :กลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ู(ต่อ)
บทที่10 :การพัฒนาคนเพื่อการพัฒนาครูู(ต่อ)
บทที่11 : การศึกษาในยุคโลกาภิวัตน
บทที่11 :การศึกษาในยุคโลกาภิวัตน์ู(ต่อ)
บทที่12 :แนวคิดหลักธรรมที่มีต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
บทที่12 :แนวคิดหลักธรรมที่มีต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ู(ต่อ)
บรรณานุกรม:Reference