ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

Posts Tagged ‘Doctor of Philosophy Program in Development Education

หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษา

leave a comment »

pol-d-01.pdf (วัตถุประเภท application/pdf).

หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชาพัฒนศึกษา

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551)

ชื่อหลักสูตร

หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษา

Doctor of Philosophy Program in Development Education

ชื่อปริญญา

ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต  ค.ด.

Doctor of Philosophy  Ph.D.

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ภาควิชานโยบายการจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

แบบ 1.1

1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต หรือเทียบเท่า ในหลักสูตรที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ รับรองวิทยฐานะ โดย

ก) ได้แต้มคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 3.50 จากระบบ 4 แต้ม (หรือเทียบเท่า) หรือ

ข) มีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาหรือการพัฒนาสังคมไม่น้อยกว่า3 ปี

2. วิทยานิพนธ์ระดับมหาบัณฑิตอยู่ในระดับไม่ต่ำกว่าระดับดี และมีผลงานวิจัยที่ไม่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรมหาบัณฑิตที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษายอมรับ และ

3. คุณสมบัติอื่น ๆ ตามประกาศ ซึ่งบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะประกาศให้ทราบเป็นปี ๆ ไป หรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษาได้

แบบ 2.1

1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต หรือเทียบเท่า ในหลักสูตรที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ รับรองวิทยฐานะ โดย

ก) ได้แต้มคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 3.00 จากระบบ 4 แต้ม (หรือเทียบเท่า) หรือ

ข) มีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาหรือการพัฒนาสังคมไม่น้อยกว่า3 ปี และ

2. คุณสมบัติอื่น ๆ ตามประกาศ ซึ่งบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะประกาศให้ทราบเป็นปี ๆ ไป หรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษาได้

การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา

เป็นไปตามคู่มือการรับสมัครเข้าศึกษาในบัณฑิตวิทยาลัยซึ่งจะประกาศให้ทราบเป็นปีๆ ไป

ระบบการศึกษา

เป็นระบบทวิภาค ซึ่งแบ่งการศึกษาออกเป็น 2 ภาคการศึกษา คือ ภาคการศึกษาต้น และภาคการศึกษาปลาย และอาจมีภาคฤดูร้อน ต่อจากภาคการศึกษาปลายอีกหนึ่งภาคก็ได้ ภาคการศึกษาหนึ่งๆมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ ส่วนภาคฤดูร้อนมีระยะเวลาประมาณ 6-8 สัปดาห์

ระยะเวลาการศึกษา

ให้ศึกษาได้ไม่เกิน 6 ปีการศึกษา ทั้งนี้ให้นับจากภาคการศึกษาแรกที่รับเข้าศึกษาในหลักสูตร

การลงทะเบียนเรียน

ให้ลงทะเบียนได้ไม่เกิน 15 หน่วยกิต ในแต่ละภาคการศึกษา ส่วนภาคฤดูร้อนลงทะเบียนได้ไม่เกิน 6 หน่วยกิต

การวัดผลและการสำเร็จการศึกษา

การประเมินผลรายวิชา ใช้สัญลักษณ์A B+ B C+ C D+ D และ F ส่วนวิทยานิพนธ์ใช้ ดีมาก ดี ผ่านและตก ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ์ ต้องตีพิมพ์หรือยอมรับเพื่อการตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มีกรรมการภายนอกร่วมกลั่นกรอง(Peer Review) ก่อนการตีพิมพ์ และเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น หรือเป็นวารสารทางวิชาการที่มีการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ

หลักสูตรแบบ 1 ต้องเผยแพร่ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ อย่างน้อย 2 ฉบับ

หลักสูตรแบบ 2 ต้องเผยแพร่ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ อย่างน้อย 1 ฉบับ

คณาจารย์ในหลักสูตร

อาจารย์ประจำหลักสูตร

ที่  ตำแหน่งทางวิชาการ   ชื่อ-สกุล  คุณวุฒิ สาขาวิชา  จากสถาบัน  ปี

1 รศ. นางกรรณิการ์สัจกุล * ค.บ. M.Ed. ค.ม. Ph.D. ประถมศึกษา พัฒนาหลักสูตร การประถมศึกษา History of Education จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย University of Illinois จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย University of Michigan 2509 2518 2519 2524

2 รศ. นางชนิตา รักษ์พลเมือง * น.บ. (เกียรตินิยม) M.A. Ph.D. นิติศาสตร์ Socio -Philosophical Foundations of Education Socio -Philosophical Foundations of Education มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Michigan State University Michigan State University 2518 2519 2523

3 รศ. นางจรูญศรี มาดิลกโกวิท * อ.บ. M.S. ค.ด. ภาษาอังกฤษ Business Education พัฒนศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Oklahoma State University จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2524 2528 2544

4 ผศ. นายชื่นชนก โควินท์ ค.บ. (เกียรตินิยม) M.A. Ph.D. ภาษาอังกฤษ Applied Linguistics Educational Policy Studies จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Southern Illinois University at Carbondale University of Illinois at Urbana –Champaign 2527 2534 2542

5 อ. นายอมรวิชช์ นาครทรรพ ค.บ. (เกียรตินิยม) M.S. M.A., Ph.D. การศึกษานอก ระบบโรงเรียน Higher Education Educational Research and Evaluation จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Florida State University Ohio State University 2524 2526 2529-2530

หมายเหตุ * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

จำนวนนิสิต

จำนวนนิสิตระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต

ปีการศึกษา                                         2550  2551  2552  2553  2554

นิสิตใหม่                                                 18        14        15         15       15

นิสิตเก่า                                                    31       39       43         48       48

รวมจำนวนทั้งหมด                                   49        53        58        63     63

จำนวนนิสิตที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา 10         10        10      15       15

หลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร

แบบ 1.1 จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 60 หน่วยกิต

แบบ 2.1 จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 60 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตร แบบ 1.1 (เน้นการทำวิทยานิพนธ์)

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 60 หน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตรายวิชาเรียน – หน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์ 60 หน่วยกิต

เงื่อนไข นิสิตในแผนการเรียน แบบ 1.1 จะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชา*2746894 สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฏีบัณฑิต ทุกภาคการศึกษา จนกว่าจะสำเร็จการศึกษาโดยไม่นับหน่วยกิตและ ประเมินผล S/U และคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษา อาจพิจารณาให้เรียนรายวิชาเพิ่มเติมได้ ตามที่เห็นสมควรเป็นรายกรณี โดยไม่นับหน่วยกิต แต่ต้องผ่านการประเมิน S ในระบบ S/U

โครงสร้างหลักสูตร แบบ 2.1

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 60 หน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตรายวิชาเรียน 24 หน่วยกิต

รายวิชาบังคับร่วม 4 หน่วยกิต

รายวิชาบังคับเฉพาะสาขา 9 หน่วยกิต

รายวิชาเลือกเฉพาะสาขา 11 หน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต

เงื่อนไข

1.คณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษา อาจพิจารณาให้เรียนรายวิชาเพิ่มเติมได้ตามที่เห็นสมควรเป็นรายกรณี โดยไม่นับหน่วยกิต แต่ต้องผ่านการประเมิน S ในระบบ S/U

2.นิสิตต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชา 2746894* สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิตทุกภาคการศึกษาจนกว่าจะสำเร็จการศึกษา โดยไม่นับหน่วยกิต และประเมินผล S/U

รายวิชา

รายวิชาบังคับร่วม

แบบ 2.1 จำนวน 4 หน่วยกิต

2746803* การวิเคราะห์การศึกษาเชิงวิพากษ์กับการพัฒนาที่ยั่งยืน 2(2-0-6)

Critical Analysis in Education and Sustainable Development

2756636* วิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา 2 2(2-0-6)

Educational Research Methodology II

รายวิชาบังคับเฉพาะสาขา

แบบ 2.1 จำนวน 9 หน่วยกิต

2746720 ทฤษฎีพัฒนศึกษา 3(3-0-9)

Theory of Development Education

2746721 ภูมิปัญญาไทยกับพัฒนศึกษา 3(3-0-9)

Thai Wisdom and Development Education

2746890 สัมมนาทางพัฒนศึกษา 3(3-0-9)

Seminar in Development Education

รายวิชาเลือกเฉพาะสาขา

แบบ 2.1 จำนวน 11 หน่วยกิต

เงื่อนไข

ก.รายวิชาเลือกทางพัฒนศึกษาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต ข้อกำหนด นิสิตทุกคนเลือกเรียนรายวิชาดังต่อไปนี้ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต โดยการเลือกรายวิชาเลือกทางพัฒนศึกษา นิสิตจะต้องจัดทำโครงการศึกษาเสนอต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษา เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ

2746781* นโยบายและยุทธศาสตร์การศึกษาเพื่อการพัฒนา 2(2-0-6)

Educational Policies and Strategies for Development

2746782* สหวิทยาการในงานพัฒนศึกษา 2(2-0-6)

Multidisciplinary Study for Development Education Work

2746783* การวิจัยและพัฒนาโครงการพัฒนศึกษา 2(2-0-6)

Research and Development in Development Education Projects

* รายวิชาเปิดใหม่

2746624 การศึกษากับการพัฒนาชุมชน 2(2-0-6)

Education and Community Development

2746625 การประยุกต์เทคนิคการประเมินผลในงานพัฒนศึกษา 2(2-0-6)

Application of Evaluation Techniques in Development Education

2746626 มิติทางกฏหมายและจริยธรรมในงานพัฒนศึกษา 2(2-0-6)

Legal and Ethical Dimension in Development Education

2746627 ประเด็นวิพากษ์และแนวโน้มทางการศึกษากับการพัฒนา 2(2-0-6)

Critical Issues and Trends of Education and Development

2746701 การศึกษาค้นคว้าอิสระ ก 1(0-0-4)

Independent Study A

2746702 การศึกษาค้นคว้าอิสระ ข 2(0-0-8)

Independent Study B

2746703 การศึกษาค้นคว้าอิสระ ค 3(3-0-9)

Independent Study C

2746722 นโยบายการศึกษากับการพัฒนา 3(3-0-9)

Education Policy and Development

2746723 การออกแบบโครงการพัฒนศึกษา 3(3-0-9)

Design of Development Education Project

2746724 การฝึกอบรมเพื่อการพัฒนา 3(3-0-9)

Development Training

2746725 การฝึกงานในโครงการพัฒนศึกษา 2(2-0-6)

Practicum in Development Education Project

2746727 เรื่องพิเศษทางพัฒนศึกษา 1 1(1-0-3)

Special Topic in Development Education I

2746728 เรื่องพิเศษทางพัฒนศึกษา 2 2(2-0-6)

Special Topic in Development Education II

2746730 วิธีวิทยาและการออกแบบการวิจัยคัดสรรทางพัฒนศึกษา 3(3-0-9)

Selected Research Methods and Designs in Development Education

* รายวิชาเปิดใหม่

2746880 สัมมนาการออกแบบการวิจัยทางพัฒนศึกษา 3(3-0-9)

Seminar in Development Education Research Design

หรือรายวิชาอื่นๆที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษาเห็นสมควร

ข.รายวิชาเลือกพิเศษไม่น้อยกว่า 5 หน่วยกิต

ได้แก่1) รายวิชาเลือกกลุ่มสังคมศาสตร์ และ 2) รายวิชาเลือกกลุ่มมนุษยศาสตร์

ข้อกำหนด นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาดังต่อไปนี้ หรือรายวิชาอื่นๆตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษาเห็นสมควรได้ตามความสนใจ โดยปกติแล้วนิสิตจะเลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับวิทยานิพนธ์ที่จะทำเป็นหลัก ซึ่งวิทยานิพนธ์ของสาขาวิชาพัฒนศึกษา แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ 1)กลุ่มสังคมศาสตร์ และ 2)กลุ่มมนุษยศาสตร์ อย่างไรก็ตาม นิสิตสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่มิได้อยู่ในกลุ่มที่จะทำวิทยานิพนธ์เพิ่มเติมได้ เพื่อเสริมความรู้ ตามความสนใจ ตามความสามารถในการจัดสรรเวลา ตามที่คณาจารย์แนะนำ เป็นต้นนอกจากนี้นิสิตทุกคนต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชา 2746602* ทักษะการเขียนวิทยานิพนธ์และบทความ จำนวน 2 หน่วยกิต เพื่อเสริมทักษะการทำวิทยานิพนธ์และรับการประเมินผลเป็น S / U

1)รายวิชาเลือกในกลุ่มสังคมศาสตร์

2403603 การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม 3(3-0-9)

Social and Cultural Change

2403606 สังคมวิทยาการพัฒนา 3(3-0-9)

Sociology of Development

2403694 มานุษยวิทยาประยุกต์ 3(3-0-9)

Applied Anthropology

2746651 สังคมวิทยาการศึกษา 2(2-0-6)

Sociology of Education

2746740* รัฐศาสตร์การศึกษา 2(2-0-6)

Politics of Education

2746742 การอ่านและการวิจัยทางรัฐศาสตร์การศึกษา 2(2-0-6)

Readings and Research in Politics of Education

2746753 การอ่านและการวิจัยทางสังคมวิทยาการศึกษา 2(2-0-6)

Readings and Research in Sociology of Education

2746762 การอ่านและการวิจัยทางเศรษฐศาสตร์การศึกษา 2(2-0-6)

Readings and Research in Economics of Education

2746763* ทุนทางสังคมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 2(2-0-6)

Social Capital for Sustainable Development

2746764* เศรษฐศาสตร์การศึกษาเพื่อการพัฒนา 2(2-0-6)

Economics of Education for Development

2746772 การอ่านและการวิจัยทางมานุษยวิทยาการศึกษา 2(2-0-6)

Readings and Research in Anthropology of Education

2747727 เศรษฐศาสตร์การศึกษา 2(2-0-6)

Economics of Education

2941601 ทฤษฎีและนโยบายพัฒนาการเศรษฐกิจ 3(3-0-9)

Economic Development Theories and Policies

2945606 การวิเคราะห์ข้อมูลทางเศรษฐศาสตร์ 3(3-0-9)

Economic Data Analysis

หรือรายวิชาอื่นๆที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษาเห็นสมควร

2)รายวิชาเลือกในกลุ่มมนุษยศาสตร์ ได้แก่

2204704 การวิจัยทางประวัติศาสตร์ 3(3-0-9)

Historical Research

2204801 สัมมนาการวิจัยทางประวัติศาสตร์ 3(3-0-9)

Seminar in Historical Methodology

2403689 ศาสนากับสังคม 3(3-0-9)

Religion and Society

2746711* ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นกับการพัฒนา 2(2-0-6)

Local History and Development

2746737* มนุษยศาสตร์กับการศึกษา 2(2-0-6)

Humanities and Education

2746738* คติชนในงานพัฒนศึกษา 2(2-0-6)

Folk Wisdoms in Development Education Work

2746739* วัฒนธรรมชุมชนกับการพัฒนา 2(2-0-6)

Community Culture and Development

หรือรายวิชาอื่นๆที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษาเห็นสมควร

หมายเหตุ ผู้ที่ไม่ได้สำเร็จการศึกษาสาขาครุศาสตร์หรือศึกษาศาสตร์ต้องเลือกรายวิชาในกลุ่มครุศาสตร์เพิ่มอีกไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

รายวิชาเลือกในกลุ่มครุศาสตร์ได้แก่

2746699 หลักและพื้นฐานการศึกษาไทย 2(2-0-6)

Principles and Foundations of Thai Education

2747602 หลักบริหารการศึกษา 3(3-0-9)

Principles of Educational Administration

2747801 การพัฒนานโยบายทางการศึกษา 3(3-0-9)

Educational Policy Development

2748609 หลักการพัฒนาหลักสูตร 2(2-0-6)

Principles of Curriculum Development

หรือรายวิชาอื่นๆที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษาเห็นสมควร

วิทยานิพนธ์

แบบ 1.1

2746829* วิทยานิพนธ์ 60 หน่วยกิต

Dissertation

แบบ 2.1

2746826* วิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต

Dissertation

แผนการศึกษา

แบบ 1.1

ปีที่1 ภาคต้น

2746829* วิทยานิพนธ์ 9

2746894* สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต S/U

รวม 9 หน่วยกิต

ปีที่1 ภาคปลาย

2746829* วิทยานิพนธ์ 9

2746894* สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต S/U

รวม 9 หน่วยกิต

ปีที่2 ภาคต้น

2746829* วิทยานิพนธ์ 9

2746894* สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต S/U

รวม 9 หน่วยกิต

ปีที่2 ภาคปลาย

2746829* วิทยานิพนธ์ 9

2746894* สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต S/U

รวม 9  หน่วยกิต

ปีที่3 ภาคต้น

2746829* วิทยานิพนธ์ 9

2746894* สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต S/U

รวม 9  หน่วยกิต

ปีที่3 ภาคปลาย

2746829* วิทยานิพนธ์ 15

2746894* สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต S/U

รวม 15  หน่วยกิต

แบบ 2.1

ปีที่1 ภาคต้น

2746803* การวิเคราะห์การศึกษาเชิงวิพากษ์กับการพัฒนาที่ยั่งยืน 2

2746720 ทฤษฎีพัฒนศึกษา 3

2746721 ภูมิปัญญาไทยกับพัฒนศึกษา 3

2756636* วิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา 2 2

2746894* สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต S/U

รวม 10  หน่วยกิต

ปีที่1 ภาคปลาย

หน่วยกิต

2746894* สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต S/U

……….. รายวิชาเลือกเฉพาะสาขา 9

รวม 9

ปีที่2 ภาคต้น

2746890 สัมมนาทางพัฒนศึกษา 3

……….. รายวิชาเลือกเฉพาะสาขา 2

2746897 การสอบวัดคุณสมบัติ S/U

2746826* วิทยานิพนธ์ 6

2746894* สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต S/U

รวม 11  หน่วยกิต

ปีที่2 ภาคปลาย

2746826* วิทยานิพนธ์ 12

2746894* สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต S/U

รวม 12 หน่วยกิต

* รายวิชาเปิดใหม่

ปีที่3 ภาคต้น

2746826* วิทยานิพนธ์ 9

2746894* สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต S/U

รวม 9 หน่วยกิต

ปีที่3 ภาคปลาย

2746826* วิทยานิพนธ์ 9

2746894* สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต S/U

รวม 9  หน่วยกิต

คำอธิบายรายวิชา

2204704 การวิจัยทางประวัติศาสตร์ 3(3-0-9)

Historical Research

HIST RES

ศึกษาแนวพินิจระเบียบวิธีการวิจัยทางด้านประวัติศาสตร์และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง อภิปรายและวิพากษ์เพื่อทำความเข้าใจเชิงสหวิทยาการ เรียนรู้ทฤษฎีและการประยุกต์ใช้

A study of research methods in history and related fields. The course includes discussions and criticism that leads to understanding different interdisciplinary approaches and basic knowledge in theory, and how to bring them into practical use

2204801 สัมมนาการวิจัยทางประวัติศาสตร์ 3(3-0-9)

Seminar in Historical Methodology

SEM HIST RES

การศึกษาและอภิปรายเชิงวิพากษ์อย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับวิธีวิจัยทางประวัติศาสตร์ ตลอดจนแนวคิดและระเบียบวิธีของสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อการประยุกต์ใช้ในเชิงสหวิทยาการ อันเป็นพื้นฐานการวิจัยทางประวัติศาสตร์อย่างลึกซึ้งและรอบด้าน

Analytical study and discussion of historical research methods, as well as theories and methodologies from related disciplines for application in interdisciplinary research, as the basis for conducting in-depth and comprehensive historical research

2403603 การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม 3(3-0-9)

Social and Cultural Change

SOC CULT CHANGE

วิชานี้นำความรู้เกี่ยวกับพลังทางสังคมไปใช้วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม ศึกษาถึงองค์ประกอบและกระบวนการที่เกี่ยวข้อง ปัญหาการไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงในสังคมตามโครงสร้างและการประยุกต์ความรู้ในสังคมไทย

An analysis on various conflicts, pressure and other forces in societal And cultural structure that lead to many problems and social changes. This will focus on the problem concerning modernization in traditional society

2403606 สังคมวิทยาการพัฒนา 3(3-0-9)

Sociology of Education

SOC DEVLOP

ศึกษาการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมในแง่ของสังคมวิทยา รวมทั้งการอภิปรายเกี่ยวกับกระบวนการนวัตกรรมและการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงในการสื่อสารการพัฒนา

The sociological aspects of socio-economic development, particularly, the innovation process, conflicts between tradition and innovation including the accerleration for societal changes according to the planned societal adjustment

2403689 ศาสนากับสังคม 3(3-0-9)

Religion and Society

RELIGION SOC

ศึกษาศาสนาในฐานะระบบวัฒนธรรมและความสัมพันธ์ที่มีต่อโครงสร้างทางสังคม

Study of religion as a cultural system and its relation to social structure

2403694 มานุษยวิทยาประยุกต์ 3(3-0-9)

Applied Anthropology

APPLIED ANTHRO

การประยุกต์ทฤษฎีและวิธีการของมานุษยวิทยาในการหาข้อยุติของปัญหาโลกสมัยใหม่

Application of theories and methods of anthropology to the solution of practical problems in the modern world

2746602 * ทักษะการเขียนวิทยานิพนธ์และบทความ 2(2-0-6)

Practice of Academic and Research Writing Skills

PRAC A / R WRIT SK

การฝึกทักษะการสืบค้นข้อมูล ทักษะการเขียน บทความทางวิชาการ โครงร่างวิจัย และวิทยานิพนธ์

Practice of data accessing skills and academic article; research proposal and thesis writing skills

2746624* การศึกษากับการพัฒนาชุมชน 2(2-0-6)

Education and Community Development

ED COM DEV

กระบวนทัศน์และหลักการในการพัฒนาชุมชน บทบาทของการศึกษาและนักการศึกษาในกระบวนการพัฒนาชุมชน ประสบการณ์ภาคสนามจากการศึกษากรณี ตัวอย่าง โครงการหรืองานปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชน

Perspectives and principles of community development; roles of education and educators in community development process; field experiences of case studies on education reform projects or activities promoting community development

2746625 การประยุกต์เทคนิคการประเมินผลในงานพัฒนศึกษา 2(2-0-6)

Application of Evaluation Techniques in Development Education

APP EVAL DEV ED

การประยุกต์แนวคิดเกี่ยวกับการประเมินผลและรูปแบบการประเมินผลในโครงการทางการศึกษาเพื่อการพัฒนา กรณีศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการและเทคนิคการประเมินผลที่ใช้ในงานพัฒนาโดยเน้นการวางแผนการกำหนดเครื่องมือและวิธีการประเมินผลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การคำนวณประมาณการค่าใช้จ่าย การเขียนรายงานประเมินผล การนำผลการประเมินมาใช้ในงานพัฒนศึกษา

Application of evaluation concepts and models in development education projects; case studies of evaluation procedures and techniques utilized in development work, with special emphasis on evaluation planning, selection of evaluation instruments and techniques, quantitative and qualitative approaches to evaluation, cost estimation of evaluation, report writing, and utilization of evaluation results

2746626 มิติทางกฎหมายและจริยธรรมในงานพัฒนศึกษา 2(2-0-6)

Legal and Ethical Dimensions in Development Education

LEG ETH DEV ED

การศึกษาเชิงวิพากษ์เกี่ยวกับประเด็นทางกฎหมายและจริยธรรมในการศึกษาและการพัฒนานัยของกฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมายแรงงาน และกฎหมายทางการศึกษาที่มีต่อการพิจารณาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในโครงการการศึกษาเพื่อการพัฒนา หัวข้อพิจารณาพิเศษเกี่ยวกับปัญหาเชิงกฎหมายและจริยธรรม กรณีศึกษาเกี่ยวกับข้อพิพาททางกฎหมายหรือปัญหาเชิงจริยธรรมในงานพัฒนศึกษา

Critical analysis of legal and ethical issues in education and development; implications of the Constitution Law, labour, and education laws on development education projects; special topics on such legal and ethical issues as equity and equality of education, individual privacy and human rights; case studies of legal conflicts and ethical issues in development education work

2746627 ประเด็นวิพากษ์และแนวโน้มทางการศึกษากับการพัฒนา 2(2-0-6)

Critical Issues and Trends of Education and Development

CRIT ISS/TR ED DEV

การวิเคราะห์เชิงวิพากษ์และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นปัญหาหรือข้อพิจารณาที่สำคัญเกี่ยวกับการศึกษาและการพัฒนาในปัจจุบัน บริบทโลก ภูมิภาค และประเทศที่มีผลต่อการศึกษาและการพัฒนา แนวโน้มการปฏิรูปการศึกษาเพื่อการพัฒนาสังคม ประสบการณ์ภาคสนามจากการศึกษากรณีตัวอย่างเกี่ยวกับโครงการพัฒนาหรือนวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อการพัฒนาในพื้นที่ต่างๆ

Critical analysis and discussion of contemporary problems or issues relating to education and  development; global, regional and national contexts influencing education and development; trends of education reform for social development; field experiences for the case studies of development projects or educational innovations for development in various provinces

2746699 หลักและพื้นฐานการศึกษาไทย 2(2-0-6)

Principles and Foundations of Thai Education

PRIN FOUND THAI ED

การศึกษาเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับหลักการศึกษา หลักการวิชาชีพครู ภาพรวมและวิวัฒนาการของระบบการศึกษา พื้นฐานทางประวัติศาสตร์ ปรัชญา สังคม เศรษฐกิจและการเมืองที่มีผลต่อการศึกษา ปัญหา ความพยายามในการแก้ไขและบทเรียนที่ได้รับจากการแก้ไขปัญหาทางการศึกษารวมทั้งแนวโน้มและทางเลือกสำหรับการพัฒนาในอนาคต โดยเน้นการศึกษาไทย

Analyical study of the principles of education; principles of teaching profession; holistic view and evolution of educational system; effects of historical, philosophical, socioeconomic political foundations on education; problems, efforts to solve, and lessons learned from solving educational problems; trend and alternatives for future development of Thai education

2746711* ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นกับการพัฒนา 2(2-0-6)

Local History and Development

LOCAL HIS DEV

การวิเคราะห์แนวคิด เป้าหมาย การศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น บทบาทหน้าที่ของประวัติศาสตร์ท้องถิ่นที่ส่งผลต่อการพัฒนา กรณีศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นกับการพัฒนา

Study and analysis of local history and culture; roles and duties of local culture affecting development; discussion of local culture case studies and development

2746720 ทฤษฎีพัฒนศึกษา 3(3-0-9)

Theory of Development Education

THEORY DEV ED

การตรวจสอบแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการศึกษาและการพัฒนาประเทศในด้านสังคมเศรษฐกิจ และการเมืองทั่วโลก การวิเคราะห์ในลักษณะสหวิทยาการเกี่ยวกับทางเลือก และแนวคิดต่าง ๆของการศึกษากับการพัฒนา โดยเน้นคุณภาพและคุณธรรมในการพัฒนา รวมทั้งการวิเคราะห์นวัตกรรมทางการศึกษาในบริบทของวัตถุประสงค์ แนวคิดเกี่ยวกับบทบาทของการศึกษาที่มีผลต่อการพัฒนาและผลที่เกิดขึ้น และบทบาทขององค์การระหว่างประเทศในการพัฒนาการศึกษา

Concepts and theories relating education to national development in social, economic, and political sectors worldwide; interdisciplinary analysis of alternatives and conceptualizations of education and development emphasizing quality and ethic of development; analysis of educational innovations designed to promote national development in various countries; educational case studies in the context of such objectives; conceptualizations of the role of education in development and outcomes; role of international organizations in educational development

2746721 ภูมิปัญญาไทยกับพัฒนศึกษา 3(3-0-9)

Thai Wisdom and Development Education

THAI WISDOM DEV ED

การตรวจสอบแนวความคิด องค์ความรู้และการปฏิบัติของไทยเกี่ยวกับการศึกษาเพื่อพัฒนาคนและสังคม การวิเคราะห์ลักษณะองค์ความรู้ไทยเกี่ยวกับการศึกษาและการพัฒนา รวมทั้งผลที่เกิดขึ้นในเชิงสหวิทยาการ กรณีศึกษาเกี่ยวกับแนวคิด และการปฏิบัติแบบไทยที่เหมาะสมกับกาลสมัยและระดับการพัฒนา

Thai concepts, body of knowledge, and practices relation education for human and social development; analysis of Thai body of knowledge concerning education, development, and the interdisciplinary aspects of it effect; case study on appropriate for the time and level of development

2746722 นโยบายการศึกษากับการพัฒนา 3(3-0-9)

Education Policy and Development

ED POLICY DEV

การวิเคราะห์การกำหนดนโยบายการศึกษาในระดับชาติ จังหวัด และสถาบันการประยุกต์โมเดลทางสังคมศาสตร์ และนโยบายศาสตร์ในการตรวจสอบและพัฒนานโยบายการศึกษา โดยเน้นหน้าที่กลุ่มเกี่ยวข้องและผลที่มีต่อการพัฒนา

Analytical study of policy making in education at national, provincial and institutional levels; application of social and policy science model in the examination and development of educational policy emphasizing the functions, groups involved, and development results

2746723 การออกแบบโครงการพัฒนศึกษา 3(3-0-9)

Design of Development Education Project

DESIGN DEV ED PROJ

หลักการของโครงการพัฒนศึกษา วงจรของการวางแผนและบริหารโครงการ การวางแผนออกแบบโครงการ การเลือกและพิจารณาโครงการ การควบคุมกำกับและดำเนินงานตามโครงการและการประเมินผลโครงการ

Principles of development education project, project planning and management cycle, project planning and design, project selection and approval, project control and implementation; and project evaluation

2746724 การฝึกอบรมเพื่อการพัฒนา 3(3-0-9)

Development Training

DEV TRAINING

การตรวจสอบความจำเป็นและความสำคัญของการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนา ทฤษฎีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนา การวางแผนและการบริหารการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนา รวมทั้งการออกแบบหลักสูตรและเทคนิคการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนา

Need and importance of development training; theories of human resources development and development training; planning and management of development training; design and training methodologies

2746725 การฝึกงานในโครงการพัฒนศึกษา 2(1-2-5)

Practicum in Development Education Project

PRAC DEV ED PROJ

การปฏิบัติงานเป็นรายบุคคลในโครงการพัฒนศึกษาของหน่วยงานราชการ องค์การเอกชนหรือองค์การระหว่างประเทศ ในเรื่องการวางแผนโครงการ การดำเนินงานโครงการ หรือการประเมินผลโครงการ ภายใต้การดูแลของที่ปรึกษา

Individual practice in development education project of public, private, international organizations; planning, implementing or evaluation of project under supervision of officially assigned advisor

2746727 เรื่องพิเศษทางพัฒนศึกษา 1 1(1-0-3)

Special Topic in Development Education l

SPEC TOP DEV ED I

การวิเคราะห์ขั้นสูงในเรื่องและประเด็นพิเศษที่เกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาเพื่อพัฒนาประเทศ

Advanced analytical study of critical topics and issues relating to educational development for national development

2746728 เรื่องพิเศษทางพัฒนศึกษา 2 2(2-0-6)

Special Topic in Development Education II

SPEC TOP DEV ED II

การวิเคราะห์ขั้นสูงในกลุ่มเรื่องและประเด็นพิเศษที่เกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาเพื่อพัฒนาประเทศ

Advanced analytical study of critical topics and issues relating to educational development for national development

2746730 วิธีวิทยาและการออกแบบการวิจัยคัดสรรทางพัฒนศึกษา 3(3-0-9)

Selected Research Methods and Designs in Development Education

SEL RES METH/DES

การศึกษาเจาะลึกในวิธีวิทยาและการออกแบบการวิจัยทางพัฒนศึกษาที่คัดสรร

In-depth study of selected research methods and designs in development education

2746737* มนุษยศาสตร์กับการศึกษา 2(2-0-6)

Humanities and Education

HUMAN ED

การศึกษาแนวคิด ทฤษฎีองค์ความรู้ และวิธีการทางมนุษยศาสตร์ การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการศึกษากับมนุษยศาสตร์

Study of body of knowledge, theories, and methods in humanities; analysis of the relationship between education and body of knowledge in humanities

2746738* คติชนในงานพัฒนศึกษา 2(2-0-6)

Folk Wisdoms in Development Education Work

FOLK WIS DEV ED WK

การวิเคราะห์ความสำคัญ องค์ความรู้ทางคติชน บทบาทของคติชนที่สัมพันธ์กับงานพัฒนศึกษาการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม

Study and analysis of body of knowledge in folk wisdoms; roles of folk wisdoms relating to development education research; field research on folk wisdoms and development education

2746739* วัฒนธรรมชุมชนกับการพัฒนา 2(2-0-6)

Community Culture and Development

COM CUL DEV

การวิเคราะห์วัฒนธรรมชุมชน บทบาท หน้าที่ของวัฒนธรรมชุมชนที่ส่งผลต่อการพัฒนาการศึกษากรณีศึกษาการพัฒนาบนฐานวัฒนธรรมชุมชน

Study and analysis of community culture; roles and duties of community culture affecting development; research focusing on community culture case studies and development

* รายวิชาเปิดใหม่

2746740* รัฐศาสตร์การศึกษา 2(2-0-6)

Politics of Education

POL ED

การศึกษาวิเคราะห์อิทธิพลและบทบาทของการเมืองการปกครอง กระบวนการทางการเมืองสถาบันทางการเมือง และปรากฏการณ์ต่างๆ ทางการเมือง ที่มีต่อการศึกษาในด้านการกำหนดนโยบายการศึกษา

Study and analysis of influences over as well as roles of politics, including processes, institutions, and phenomena, in education in terms of educational policy making

2746742 การอ่านและการวิจัยทางรัฐศาสตร์การศึกษา 2(2-0-6)

Readings and Research in Politics of Education

READ/RES POL ED

ตรวจสอบ และวิเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่สำคัญทางรัฐศาสตร์การศึกษา

Examination and analysis of significant documents and research in politics of education

2746753 การอ่านและการวิจัยทางสังคมวิทยาการศึกษา 2(2-0-6)

Readings and Research in Sociology of Education

READ/RES SOC ED

ตรวจสอบ และวิเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่สำคัญทางสังคมวิทยาการศึกษา

Examination and analysis of significant documents and research in sociology of education

2746762 การอ่านและการวิจัยทางเศรษฐศาสตร์การศึกษา 2(2-0-6)

Readings and Research in Economics of Education

READ/RES ECON ED

ตรวจสอบ และวิเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่สำคัญทางเศรษฐศาสตร์การศึกษา

Examination and analysis of significant documents and research in economics of education

2746763* ทุนทางสังคมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 2(2-0-6)

Social Capital for Sustainable Development

SOC CAP SUS DEV

การศึกษาวิเคราะห์ทุนทางสังคมที่เป็นปัจจัยบวกและปัจจัยลบที่ส่งผลต่อการพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

Study of social capital in terms of its positive and negative factors affecting the development of education for sustainable development

2746764* เศรษฐศาสตร์การศึกษาเพื่อการพัฒนา 2(2-0-6)

Economics of Education for Development

ECON ED DEV

การวิเคราะห์แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์การศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา การนำเสนอแนวทางการจัดสรรทรัพยากรและการลงทุนทางการศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทของการพัฒนาประเทศ

Analysis of thinking in Economics of Education relevant to educational provision; proposals of guidelines for resource distribution and education investment in accordance with national development

2746772 การอ่านและการวิจัยทางมานุษยวิทยาการศึกษา 2(2-0-6)

Readings and Research in Anthropology of Education

READ / RES ANTHR ED

ตรวจสอบ และวิเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่สำคัญทางมานุษยวิทยาการศึกษา

Examination and analysis of significant documents and research in anthropology of education.

2746781* นโยบายและยุทธศาสตร์การศึกษาเพื่อการพัฒนา 2(2-0-6)

Educational Policies and Strategies for Development

EDU PO/STRA DEV

การวิเคราะห์แนวทางการกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์การศึกษาเพื่อการพัฒนาในประเทศคัดสรร การนำหลักการทางนโยบายมาใช้ในการตรวจสอบและพัฒนานโยบายการศึกษา โดยเน้นปัจจัยที่มีผลต่อนโยบายและยุทธศาสตร์การศึกษาเพื่อการพัฒนา รวมถึงการประเมินผลของการจัดการศึกษาตามนโยบาย

Analysis of policies and strategies for development in selected countries; application of policy science in examining and developing policies with an emphasis on factors affecting policies and strategies for development as well as evaluation of education provision according to the policies

2746782* สหวิทยาการในงานพัฒนศึกษา 2(2-0-6)

Multidisciplinary Study for Development Education Work

MULTI STUD DEV ED

การบูรณาการศาสตร์ทางการศึกษาในมิติต่างๆ มาใช้ในงานพัฒนศึกษา การอภิปรายและถอดบทเรียนกรณีศึกษาทางพัฒนศึกษาในเชิงสหวิทยาการ

Integration of education sciences of various aspects for development education work; discussion and integrative application of development education case studies

2746783* การวิจัยและพัฒนาโครงการพัฒนศึกษา 2(2-0-6)

Research and Development in Development Education Projects

R / D DEV ED

การออกแบบการวิจัยและพัฒนาโครงการพัฒนศึกษา ปฏิบัติการ โครงการพัฒนศึกษาในพื้นที่ชุมชนหรือหน่วยงานต่างๆ การติดตามและประเมินผลโครงการ

Research design and development of development education projects; implementation and evaluation of development education projects in communities and other sectors

2746803 * การวิเคราะห์การศึกษาเชิงวิพากษ์กับการพัฒนาที่ยั่งยืน 2(2-0-6)

Critical Analysis in Education and Sustainable Development

CRI ANA ED SUS DEV

รูปแบบการคิด เทคนิคการคิดวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ หรือวิภาษวิธีประเด็นวิกฤตด้านการศึกษาการวิเคราะห์การศึกษาเชิงวิพากษ์ ประเด็นวิกฤตด้านการพัฒนา กรอบแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน กลยุทธ์การจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน การวิจัยการศึกษาเพื่อเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน และการวิเคราะห์เชิงวิพากษ์เกี่ยวกับการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

Thought patterns and critical analysis techniques for critical issues in education; critical issues in development; frameworks of sustainable development; education strategies for sustainable development; education research for sustainable development; critical analysis in education for sustainable development

2746826* วิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต

DISSERTATION

2746829* วิทยานิพนธ์ 60 หน่วยกิต

DISSERTATION

2746880 สัมมนาการออกแบบการวิจัยทางพัฒนศึกษา 3(3-0-9)

Seminar in Development Education Research Design

SEM DEV ED RES DES

การตรวจสอบและอภิปรายกลยุทธ์การวิจัยทางพัฒนศึกษา โดยเน้นการแสวงหาวิธีวิทยาการวิจัยที่เหมาะสม และการประยุกต์เทคนิคการวิจัยและการพัฒนา

Research strategy aims at the search for an appropriate research methodology and the application of Research and Development (R & D) technique

2746890 สัมมนาทางพัฒนศึกษา 3(3-0-9)

Seminar in Development Education

SEMINAR DEV ED

การตรวจสอบและอภิปรายนโยบายและกลยุทธ์ในการใช้การศึกษาเป็นกลไหเพื่อพัฒนาสังคมในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ โดยเน้นการแสวงหากลยุทธ์ที่เหมาะสมกับประเทศที่พัฒนา และการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ความเป็นผู้นำและมนุษยสัมพันธ์

Strategy using education as mechanism to social development at local, national, and international levels focusing on the search for an appropriate strategy for developing countries; development of creative thinking, professional ethics, achievement motivation, leadership and human reation

2746894* สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต s/u

Doctoral Dissertation Seminar

Doc Dissert Sem

2746897 การสอบวัดคุณสมบัติ s/u

Qualifying Examination

2747602 หลักบริหารการศึกษา 3(3-0-9)

Principles of Educational Administration

PRINC EDU ADM

ความหมายและพัฒนาการของการบริหารการศึกษา กระบวนการและงานบริการ การประยุกต์ ทฤษฎีองค์กร การสื่อสาร และภาวะผู้นำในการดำเนินการจัดองค์การโรงเรียน

Meaning and development of educational administration, administrative tasks, processes, and skills; application of theories of organization, communication, and leadership as they related to the operation of educational organization

2747727 เศรษฐศาสตร์การศึกษา 2(2-0-6)

Economics of Education

ECON ED

องค์ประกอบทางเศรษฐกิจของการศึกษา ค่าใช้จ่ายทางการศึกษา คุณค่าทางเศรษฐกิจของการศึกษา การวางแผนกำลังคน และความเจริญทางเศรษฐกิจ โรงเรียนกับระบบเศรษฐกิจ

Eonomic component of education; cost of education; economic value of education; education of manpower planning, and economicgrowth; school and the economic system

2748609 หลักการพัฒนาหลักสูตร 2(2-0-6)

Principles of Curriculum Development

PRIN CURR DEV

ธรรมชาติและจุดมุ่งหมายของการพัฒนาหลักสูตร ข้อกำหนดและกลวิธีในการปรับปรุงหลักสูตร โครงสร้างและรูปแบบขององค์ประกอบหลักสูตร ข้อควรพิจารณาหลักในการวางแผนและจัดหลักสูตร

Nature and purposes of curriculum development, determinants and foundations, strategies for curriculum improvement; structure and design of curriculum component; major considerations in planning and organizing the curriculum

2747801 การพัฒนานโยบายทางการศึกษา 3(3-0-9)

Educational Policy Development

EDUCL POL DEV

ศึกษาแนวคิดและหลักการในการพัฒนานโยบาย กระบวนการพัฒนานโยบาย การใช้นโยบายเพื่อควบคุมโครงการบริหารการศึกษา ปรัชญาและหลักการทางการศึกษากับการกำหนดนโยบาย แบบจำลองในการสร้างและพัฒนานโยบายทางการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคมในปัจจุบันและอนาคต

Development of public policy in education and its implications in educational administrative structure. An examination of existing educational policy process, models and strategies will be a primary concern of the course in order the course in order to obtain appropriate education policy formation

2756636* วิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา 2 2(2-0-6)

Educational Research Methodology II

ED RES MET II

ปรัชญา หลักการ และการออกแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ การวิจัยเชิงปริมาณ และการวิจัยแบบผสมเพื่อพัฒนาการศึกษา การวิจัยเอกสาร การจัดการ การประเมิน และการใช้ประโยชน์งานวิจัย การเผยแพร่งานวิจัยสู่ระดับชาติ และนานาชาติ

Philosophy, principle, and design of qualitative research, quantitative research, and mixed method research for educational development; documentary research; research management, evaluation, and utilization; dissemination of research at national and international levels

2941601 ทฤษฎีและนโยบายพัฒนาการเศรษฐกิจ 3(3-0-9)

Economic Development Theories and Policies

ECON DEV/POLITICS

การวิเคราะห์และวิจารณ์ทฤษฎีพัฒนาการเศรษฐกิจที่สำคัญๆ ของทั้งกลุ่มนีโอคลาสสิก และทฤษฎีใหม่ๆ รวมทั้งทฤษฎีเศรษฐกิจทวิระดับ ทฤษฎีของกลุ่มมาร์กซิสต์ การพึ่งพา กลุ่มระบบโลก ทฤษฎีรัฐและพัฒนาการเศรษฐกิจ และแนวความคิดใหม่ๆ เกี่ยวกับทางเลือกของการพัฒนา การวิเคราะห์ประเด็นนโยบายเศรษฐกิจที่สำคัญๅ ที่สอดคล้องกับปัญหาของประเทศกำลังพัฒนา การวิเคราะห์ยุทธวิธีและประสบการณ์การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศต่างๆ โดยเน้นกลุ่มประเทศเอเซีย โดยเฉพาะในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สองถึงปัจจุบันกับเน้นช่วงการพัฒนาเป็นประเทศอุตสาหกรรมของประเทศพัฒนา

Critical appraisal of major theories of economic development both orthodox and more recent theories including the dualistic theories, the Marxist, the dependency, the world system, theories of the state and economic development, and recent thinking on the alternative development strategies; selected policy issues in economic development relevant to developing countries; actual development strategies adopted by different countries in particular Asian during the period after world war and the period of successful industrialization of the now developed countries

2945606 การวิเคราะห์ข้อมูลทางเศรษฐศาสตร์ 3(3-0-9)

Economic Data Analysis

ECON DATA ANAL

วิเคราะห์ลักษณะ คุณสมบัติ และเงื่อนไขของข้อมูลแบบต่างๆ ทั้งปฐมภูมิ/ทุติยภูมิภาคตัดขวาง/อนุกรมเวลา จุลภาค/มหภาค และเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ การวิเคราะห์ข้อมูลแบบต่างๆเพื่อพัฒนาทักษะในการเลือกใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลที่เหมาะสมกับการวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ โดยคำนึงเงื่อนไขและข้อตกลงเบื้องต้นต่างๆของวิธีวิเคราะห์และลักษณะของข้อมูล วิธีวิเคราะห์ต่างๆ ทั้งที่ใช้และไม่ใช้พารามิเตอร์ รูปแบบและวิธีการตีความหมาย และนำเสนอข้อมูลอย่างเหมาะสมทั้งข้อมูลดิบและข้อมูลที่ผ่านการวิเคราะห์แล้ว รวมทั้งกรณีศึกษาและฝึกปฏิบัติกับข้อมูลจริงในทางเศรษฐศาสตร์

Study and analysis of nature, characteristics and conditions of various types of data; primary/ secondary, cross-section/time-series, micro/macro, and quantitative/qualitative; analysis of alternate set of data to develop skill in selecting proper analytical technique under the condition and agreement of such a technique and characteristics of data; non-parametric techniques of analysis; methods and patterns of interpretation and presentation of raw and analysed data; case study and practice with real economic data