ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

Posts Tagged ‘Doctor of Philosophy Program in Non-Formal Education

หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษานอกระบบโรงเรียน

leave a comment »

pol-d-04.pdf (วัตถุประเภท application/pdf).

หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชาการศึกษานอกระบบโรงเรียน

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551)

ชื่อหลักสูตร

หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษานอกระบบโรงเรียน

Doctor of Philosophy Program in Non-Formal Education

ชื่อปริญญา

ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต  ค.ด.

Doctor of Philosophy  Ph.D.

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ภาควิชานโยบายการจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา    คณะครุศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษา

สำหรับผู้สมัครเข้าศึกษาแบบ 1.1

1. สำเร็จปริญญามหาบัณฑิต จากสถาบันอุดมศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และ

2. คุณสมบัติอื่น ๆ เป็นไปตามประกาศซึ่งบัณฑิตวิทยาลัยจะประกาศให้ทราบเป็นปี ๆ ไป หรือคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์พิจารณาแล้วเห็นควรมีสิทธิเข้าศึกษาได้

สำหรับผู้สมัครเข้าศึกษาแบบ 2.1

1. สำเร็จปริญญามหาบัณฑิต จากสถาบันอุดมศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และ

2. คุณสมบัติอื่น ๆ เป็นไปตามประกาศซึ่งบัณฑิตวิทยาลัยจะประกาศให้ทราบเป็นปี ๆ ไป หรือคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์พิจารณาแล้วเห็นควรมีสิทธิเข้าศึกษาได้

สำหรับผู้สมัครเข้าศึกษาแบบ 2.2

1. สำเร็จปริญญาบัณฑิตทางการศึกษา เกียรตินิยม จากสถาบันอุดมศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และ

2. คุณสมบัติอื่น ๆ เป็นไปตามประกาศซึ่งบัณฑิตวิทยาลัยจะประกาศให้ทราบเป็นปี ๆ ไป หรือคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์พิจารณาแล้วเห็นควรมีสิทธิเข้าศึกษาได้

การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา

เป็นไปตามคู่มือการรับสมัครเข้าศึกษาในบัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งประกาศให้ทราบเป็นปีๆ ไป

ระบบการศึกษา

ใช้ระบบการศึกษาแบบหน่วยกิตทวิภาค ปีการศึกษาหนึ่งๆ แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาคือ ภาคการศึกษาต้นและภาคการศึกษาปลาย และอาจมีภาคฤดูร้อนต่อจากภาคการศึกษาปลายอีกหนึ่งภาคก็ได้ ภาคการศึกษาหนึ่งๆ มีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ ส่วนภาคฤดูร้อนมีระยะเวลาประมาณ 6-8 สัปดาห์

ระยะเวลาการศึกษา

ผู้เข้าศึกษาด้วยวุฒิปริญญาบัณฑิต ให้ศึกษาได้ไม่เกิน 8 ปีการศึกษา ผู้เข้าศึกษาด้วยวุฒิปริญญามหาบัณฑิต ให้ศึกษาได้ไม่เกิน 6 ปี(ตามข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2551) ทั้งนี้ให้นับจากภาคการศึกษาแรกที่รับเข้าศึกษาในหลักสูตร

การลงทะเบียนเรียน

ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 15 หน่วยกิต ในแต่ละภาคการศึกษา ส่วนภาคฤดูร้อนลงทะเบียนได้ไม่เกิน 6 หน่วยกิต

การวัดผลและการสำเร็จการศึกษา

การประเมินผลรายวิชาใช้สัญลักษณ์A B+ B C+ C D+ D และ F ส่วนวิทยานิพนธ์ใช้ดีมาก ดี ผ่าน และตก ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรือยอมรับเพื่อการตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มีกรรมการภายนอกร่วมกลั่นกรอง(Peer Review) ก่อนการตีพิมพ์ และเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น หรือเป็นวารสารทางวิชาการที่มีการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ

หลักสูตรแบบ 1 ต้องเผยแพร่ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการอย่างน้อย 2 ฉบับ

หลักสูตรแบบ 2 ต้องเผยแพร่ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการอย่างน้อย 1 ฉบับ

อาจารย์ในหลักสูตร

อาจารย์ประจำหลักสูตร

ที่  ตำแหน่ง  ชื่อ-นามสกุล  คุณวุฒิ  สาขาวิชา  จากสถาบัน  ปีที่จบ

1. รศ. นายเกียรติวรรณ อมาตยกุล*Mr.Kiatiwan Amatyakul วท.บ. ฟิสิกส์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2517

M.A.  Adult Education  Morehead State University  2519

Ph.D.  Adult Education Florida State  University  2523

2. รศ. นางอาชัญญา รัตนอุบล*Mrs.Archanya Ratana-Ubol

ค.บ.

ค.ม.

M.A.

Ed. D.

การศึกษานอกระบบ

โรงเรียน

การศึกษานอกระบบ

โรงเรียน

Secondary

Education- Adult

Education

Adult Education-

Research Design

จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย

จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย

University of

Missouri-

St.Louis

University of

Missouri-

St.Louis

2524

2527

2528

2532

3. ผศ. นายวีระเทพ ปทุมเจริญวัฒนา*

Mr.Wirathep Pathumcharoenwattana

ค.บ.

ค.ม.

ค.ด.

การศึกษานอกระบบ

โรงเรียน

การศึกษานอกระบบ

โรงเรียน

การศึกษานอกระบบ

โรงเรียน

จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย

จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย

จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย

2534

2538

2545

4. อ. นางสาวอุบลวรรณ หงษ์วิทยากร

Miss Ubonwan Hongwittakorn

พ.บ.

MBA.

Ph.D

การตลาด

Finance

พัฒนศึกษา

ม. ธรรมศาสตร์

Oklahoma City

University

จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย

2530

2534

2547

5. อ. นางสาววรรัตน์ อภินันท์กูล

Miss Worarat Apinankul

ค.บ.

ค.ม.

ค.ด.

การศึกษานอกระบบ

โรงเรียน

การศึกษานอกระบบ

โรงเรียน

การศึกษานอกระบบ

โรงเรียน

จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย

จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย

จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย

2541

2544

2548

*อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

จำนวนนิสิต

ตั้งแต่ปีการศึกษา 2550-2554

จำนวนนิสิต

ระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต

ปีการศึกษา

2550 2551 2552 2553 2554 รวม

นิสิตใหม่ 27 21 25 25 25 123

นิสิตเก่า 26 48 59 74 72 279

รวม 53 69 84 99 97 402

จำนวนนิสิต

ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา 5 10 10 27 21 73

หลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร

1. แบบ 1.1 ไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิต

2. แบบ 2.1 ไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิต

3. แบบ 2.2 ไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร

แบบ 1.1 แบบ 2.1 แบบ 2.2

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 60 60 84 หน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตรายวิชาเรียน – 24 36 หน่วยกิต

– รายวิชาพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)* – (2) (2) หน่วยกิต

– รายวิชาบังคับร่วม – 4 8 หน่วยกิต

– รายวิชาบังคับเฉพาะสาขา – 14 20 หน่วยกิต

– รายวิชาเลือก – 6 8 หน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์ 60 36 48 หน่วยกิต

*หมายเหตุ1. นิสิตที่เรียนหลักสูตรแบบ 2.1 และ 2.2 จะต้องเรียนรายวิชา 2746501 การศึกษากับการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน เป็นรายวิชาพื้นฐานโดยไม่นับหน่วยกิตในหลักสูตร และประเมินผลเป็น

S/U สำหรับนิสิตที่เรียนรายวิชานี้มาแล้วในหลักสูตรระดับปริญญาบัณฑิตสามารถขอยกเว้นรายวิชานี้ได้

2. นิสิตที่เรียนหลักสูตรแบบ 1.1, 2.1 และ 2.2 จะต้องลงทะเบียนรายวิชา 2750894

สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต ทุกภาคการศึกษาจนกว่าจะสำเร็จการศึกษา โดยไม่นับ

หน่วยกิต และประเมินผลเป็น S/U

รายวิชาเรียน

รายวิชาพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต ประเมินผลเป็น S/U)

2746501 การศึกษากับการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน 2 (2-0-6)

Education and Sustainable Social Development

รายวิชาบังคับร่วม

1) แบบ 2.1    4 หน่วยกิต

2746803* การวิเคราะห์การศึกษาเชิงวิพากษ์กับการพัฒนาที่ยั่งยืน 2 (2-0-6)

Critical Analysis in Education and Sustainable Development

2756636* วิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา 2 2 (2-0-6)

Educational Research Methodology II

*รายวิชาเปิดใหม่

2) แบบ 2.2 8 หน่วยกิต

2746803* การวิเคราะห์การศึกษาเชิงวิพากษ์กับการพัฒนาที่ยั่งยืน 2 (2-0-6)

Critical Analysis in Education and Sustainable Development

2756627 วิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา 1 2 (2-0-6)

Educational Research Methodology I

2756636* วิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา 2 2 (2-0-6)

Educational Research Methodology II

2758602 สถิติประยุกต์ทางการศึกษา 1 2 (2-0-6)

Applied Statistic in Education I

รายวิชาบังคับเฉพาะสาขา

1) แบบ 2.1 ไม่น้อยกว่า 14 หน่วยกิต

2750833 สัมมนาการวิจัยทางการศึกษานอกระบบโรงเรียนระดับดุษฎีบัณฑิต 2 (2-0-6)

Doctoral Seminar in Non-Formal Education Research

2750834* การพัฒนากระบวนการเรียนรู้สำหรับผู้ใหญ่ 3 (3-0-9)

Adult Learning Process Development

2750835* การพัฒนาและบริหารโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน 2 (2-0-6)

Non-Formal Education Program Development and Administration

2750836* ปรัชญาการศึกษานอกระบบโรงเรียน 2 (2-0-6)

Non-Formal Education Philosophy

2750837* การศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อพัฒนาชุมชน 2 (2-0-6)

Non-Formal Education for Community Development

2750838* การจัดการความรู้ในองค์กรและชุมชน 2 (2-0-6)

Knowledge Management in Organization and Community

2750839* การฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรและชุมชน 2 (2-0-6)

Training and Human Resource Development in Organization and Community

2750894* สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต S/U

Doctoral Dissertation Seminar

*รายวิชาเปิดใหม่

2) แบบ 2.2 ไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิต

2750833 สัมมนาการวิจัยทางการศึกษานอกระบบโรงเรียนระดับดุษฎีบัณฑิต 2 (2-0-6)

Doctoral Seminar in Non-Formal Education Research

2750834* การพัฒนากระบวนการเรียนรู้สำหรับผู้ใหญ่ 3 (3-0-9)

Adult Learning Process Development

2750835* การพัฒนาและบริหารโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน 2 (2-0-6)

Non-Formal Education Program Development and Administration

2750836* ปรัชญาการศึกษานอกระบบโรงเรียน 2 (2-0-6)

Non-Formal Education Philosophy

2750837* การศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อพัฒนาชุมชน 2 (2-0-6)

Non-Formal Education for Community Development

2750838* การจัดการความรู้ในองค์กรและชุมชน 2 (2-0-6)

Knowledge Management in Organization and Community

2750839* การฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรและชุมชน 2 (2-0-6)

Training and Human Resource Development in Organization and Community

2750840* การเสริมสร้างพลังบุคคลเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 2 (2-0-6)

Empowerment for Human Resource Development

2750841* การเปรียบเทียบการศึกษานอกระบบโรงเรียนระหว่างประเทศ 2 (2-0-6)

Comparison of International Non-Formal Education

2750842* การวิเคราะห์นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษานอกระบบโรงเรียน 2 (2-0-6)

Analysis of Innovation and Technology in Non-Formal Education

2750894* สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต S/U

Doctoral Dissertation Seminar

*รายวิชาเปิดใหม่

รายวิชาเลือก

แบบ 2.1 6 หน่วยกิต และ แบบ 2.2 ไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิต

2750796 การศึกษานอกระบบโรงเรียนสำหรับผู้ที่อยู่ในสภาวะยากลำบาก 2 (2-0-6)

Non-Formal Education for Disadvantages

2750804 เอกัตศึกษา 1 1 (1-0-3)

Individual Study I

2750805 เอกัตศึกษา 2 2 (2-0-6)

Individual Study II

2750806 เอกัตศึกษา 3 3 (3-0-9)

Individual Study III

2750840* การเสริมสร้างพลังบุคคลเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์** 2 (2-0-6)

Empowerment for Human Resource Development

2750841* การเปรียบเทียบการศึกษานอกระบบโรงเรียนระหว่างประเทศ** 2 (2-0-6)

Comparison of International Non-Formal Education

2750842* การวิเคราะห์นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษานอกระบบโรงเรียน** 2 (2-0-6)

Analysis of Innovation and Technology in Non-Formal Education

2750843* การวิเคราะห์ประเด็นทางการศึกษานอกระบบโรงเรียนร่วมสมัย 2 (2-0-6)

Analysis of Issues in Contemporary Non-Formal Education

2750844* การปฏิบัติการทางวัฒนธรรมเพื่อการศึกษานอกระบบโรงเรียนภาคประชาชน

Cultural Action for Popular Non-Formal Education 2 (2-0-6)

2750845* การวางแผนกลยุทธ์การศึกษานอกระบบโรงเรียนสำหรับการจัดการทรัพยากรมนุษย์

Non-Formal Education Strategic Planning for Human Resource Management 2 (2-0-6)

2750846* การเรียนรู้นอกระบบโรงเรียนบนฐานของจิตตปัญญาศึกษา 2 2 (2-0-6)

Non-Formal Learning Based on the Contemplative Education II

2750847* การวิเคราะห์ภูมิปัญญาไทยเพื่อพัฒนาการศึกษานอกระบบโรงเรียน 2 (2-0-6)

Analysis of Thai Wisdom for Non-Formal Education Development

*รายวิชาเปิดใหม่

2750848* การสร้างความสำเร็จตามแนวคิดมนุษยนิยม 2 (2-0-6)

Achievement through Humanist Concepts

นอกจากนี้นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาอื่น ๆ เพิ่มเติมนอกสาขาวิชา หรือนอกคณะ โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตของสาขาวิชา

**หมายเหตุสำหรับนิสิตที่เรียนหลักสูตรแบบ 2.1 ที่ไม่ได้จบปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษานอกระบบโรงเรียนหรือสาขาวิชาที่สอดคล้อง จะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาเหล่านี้เป็นรายวิชาบังคับเลือก

วิทยานิพนธ์

1) แบบ 1.1

2750829* วิทยานิพนธ์ 60 หน่วยกิต

Dissertation

2) แบบ 2.1

2750826* วิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต

Dissertation

3) แบบ 2.2

2750828 วิทยานิพนธ์ 48 หน่วยกิต

Dissertation

แผนการศึกษา

แบบ 1.1

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาต้น

2750829* วิทยานิพนธ์ 10 หน่วยกิต

2750894* สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต –

รวม 10 หน่วยกิต

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาปลาย

2750829* วิทยานิพนธ์ 10 หน่วยกิต

2750894* สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต –

รวม 10 หน่วยกิต

* รายวิชาเปิดใหม่

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาต้น

2750829* วิทยานิพนธ์ 10 หน่วยกิต

2750894* สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต –

2750897 การสอบวัดคุณสมบัติ S/U

รวม 10 หน่วยกิต

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาปลาย

2750829* วิทยานิพนธ์ 10 หน่วยกิต

2750894* สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต –

รวม 10 หน่วยกิต

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาต้น

2750829* วิทยานิพนธ์ 10 หน่วยกิต

2750894* สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต –

รวม 10 หน่วยกิต

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาปลาย

2750829* วิทยานิพนธ์ 10 หน่วยกิต

2750894* สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต –

รวม 10 หน่วยกิต

แบบ 2.1

1) สำหรับผู้ที่จบปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษานอกระบบโรงเรียน หรือสาขาที่สอดคล้อง

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาต้น

2746803* การวิเคราะห์การศึกษาเชิงวิพากษ์กับการพัฒนาที่ยั่งยืน 2 หน่วยกิต

2750834* การพัฒนากระบวนการเรียนรู้สำหรับผู้ใหญ่ 3 หน่วยกิต

2750836* ปรัชญาการศึกษานอกระบบโรงเรียน 2 หน่วยกิต

2750837* การศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อพัฒนาชุมชน 2 หน่วยกิต

2750894* สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต –

* รายวิชาเปิดใหม่

2756636* วิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา 2 2 หน่วยกิต

วิชาเลือก 2 หน่วยกิต

รวม 13 หน่วยกิต

หมายเหตุนิสิตจะต้องเรียนรายวิชา 2746501 การศึกษากับการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืนเป็นรายวิชาพื้นฐานโดยไม่นับหน่วยกิตในหลักสูตร และประเมินผลเป็น S/U สำหรับผู้ที่เรียนรายวิชานี้แล้วในหลักสูตรระดับปริญญาบัณฑิต สามารถขอยกเว้นรายวิชาได้ ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษานอกระบบโรงเรียน

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาปลาย

2750835* การพัฒนาและบริหารโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน 2 หน่วยกิต

2750838* การจัดการความรู้ในองค์กรและชุมชน 2 หน่วยกิต

2750839* การฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรและชุมชน 2 หน่วยกิต

2750894* สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต –

วิชาเลือก 4 หน่วยกิต

รวม 10 หน่วยกิต

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาต้น

2750833 สัมมนาการวิจัยทางการศึกษานอกระบบโรงเรียนระดับดุษฎีบัณฑิต 2 หน่วยกิต

2750826* วิทยานิพนธ์ 8 หน่วยกิต

2750894* สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต –

2750897 การสอบวัดคุณสมบัติ S/U

รวม 10 หน่วยกิต

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาปลาย

2750826* วิทยานิพนธ์ 10 หน่วยกิต

2750894* สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต –

รวม 10 หน่วยกิต

* รายวิชาเปิดใหม่

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาต้น

2750826* วิทยานิพนธ์ 9 หน่วยกิต

2750894* สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต –

รวม 9 หน่วยกิต

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาปลาย

2750826* วิทยานิพนธ์ 9 หน่วยกิต

2750894* สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต –

รวม 9 หน่วยกิต

2) สำหรับผู้ที่ไม่ได้จบปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษานอกระบบโรงเรียน หรือสาขาที่สอดคล้อง

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาต้น

2746803* การวิเคราะห์การศึกษาเชิงวิพากษ์กับการพัฒนาที่ยั่งยืน 2 หน่วยกิต

2750834* การพัฒนากระบวนการเรียนรู้สำหรับผู้ใหญ่ 3 หน่วยกิต

2750836* ปรัชญาการศึกษานอกระบบโรงเรียน 2 หน่วยกิต

2750837* การศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อพัฒนาชุมชน 2 หน่วยกิต

2750840* การเสริมสร้างพลังบุคคลเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 2 หน่วยกิต

2750894* สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต –

2756636* วิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา 2 2 หน่วยกิต

วิชาเลือก 2 หน่วยกิต

รวม 15 หน่วยกิต

หมายเหตุนิสิตจะต้องเรียนรายวิชา 2746501 การศึกษากับการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืนเป็นรายวิชาพื้นฐานโดยไม่นับหน่วยกิตในหลักสูตร และประเมินผลเป็น S/U สำหรับผู้ที่เรียนรายวิชานี้แล้วในหลักสูตรระดับปริญญาบัณฑิต สามารถขอยกเว้นรายวิชาได้ ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษานอกระบบโรงเรียน

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาปลาย

2750835* การพัฒนาและบริหารโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน 2 หน่วยกิต

2750838* การจัดการความรู้ในองค์กรและชุมชน 2 หน่วยกิต

2750839* การฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรและชุมชน 2 หน่วยกิต

2750841* การเปรียบเทียบการศึกษานอกระบบโรงเรียนระหว่างประเทศ 2 หน่วยกิต

2750894* สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต –

วิชาเลือก 4 หน่วยกิต

รวม 12 หน่วยกิต

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาต้น

2750833 สัมมนาการวิจัยทางการศึกษานอกระบบโรงเรียนระดับดุษฎีบัณฑิต 2 หน่วยกิต

2750842* การวิเคราะห์นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษานอกโรงเรียน 2 หน่วยกิต

2750826* วิทยานิพนธ์ 8 หน่วยกิต

2750894* สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต –

2750897 การสอบวัดคุณสมบัติ S/U

รวม 12 หน่วยกิต

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาปลาย

2750826* วิทยานิพนธ์ 10 หน่วยกิต

2750894* สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต –

รวม 10 หน่วยกิต

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาต้น

2750826* วิทยานิพนธ์ 9 หน่วยกิต

2750894* สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต –

รวม 9 หน่วยกิต

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาปลาย

2750826* วิทยานิพนธ์ 9 หน่วยกิต

2750894* สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต –

รวม 9 หน่วยกิต

*รายวิชาเปิดใหม่

แบบ 2.2

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาต้น

2750834* การพัฒนากระบวนการเรียนรู้สำหรับผู้ใหญ่ 3 หน่วยกิต

2750836* ปรัชญาการศึกษานอกระบบโรงเรียน 2 หน่วยกิต

2750837* การศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อพัฒนาชุมชน 2 หน่วยกิต

2750840* การเสริมสร้างพลังบุคคลเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 2 หน่วยกิต

2750894* สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต –

2756627 วิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา 1 2 หน่วยกิต

วิชาเลือก 4 หน่วยกิต

รวม 15 หน่วยกิต

หมายเหตุนิสิตจะต้องเรียนรายวิชา 2746501 การศึกษากับการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืนเป็นรายวิชาพื้นฐานโดยไม่นับหน่วยกิตในหลักสูตร และประเมินผลเป็น S/U สำหรับผู้ที่เรียนรายวิชานี้แล้วในหลักสูตรระดับปริญญาบัณฑิต สามารถขอยกเว้นรายวิชาได้ ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษานอกระบบโรงเรียน

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาปลาย

2746803* การวิเคราะห์การศึกษาเชิงวิพากษ์กับการพัฒนาที่ยั่งยืน 2 หน่วยกิต

2750835* การพัฒนาและบริหารโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน 2 หน่วยกิต

2750838* การจัดการความรู้ในองค์กรและชุมชน 2 หน่วยกิต

2750839* การฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรและชุมชน 2 หน่วยกิต

2750841* การเปรียบเทียบการศึกษานอกระบบโรงเรียนระหว่างประเทศ 2 หน่วยกิต

2750894* สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต –

2756636* วิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา 2 2 หน่วยกิต

2758602* สถิติประยุกต์ทางการศึกษา 1 2 หน่วยกิต

รวม 14 หน่วยกิต

*รายวิชาเปิดใหม่

ปีที่2 ภาคการศึกษาต้น

2750833 สัมมนาการวิจัยทางการศึกษานอกระบบโรงเรียนระดับดุษฎีบัณฑิต 2 หน่วยกิต

2750842* การวิเคราะห์นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษานอกระบบโรงเรียน 2 หน่วยกิต

2750894* สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต –

2750897 การสอบวัดคุณสมบัติ S/U

วิชาเลือก 4 หน่วยกิต

รวม 8 หน่วยกิต

ปีที่2 ภาคการศึกษาปลาย

2750828 วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต

2750894* สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต –

รวม 12 หน่วยกิต

ปีที่3 ภาคการศึกษาต้น

2750828 วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต

2750894* สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต –

รวม 12 หน่วยกิต

ปีที่3 ภาคการศึกษาปลาย

2750828 วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต

2750894* สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต –

รวม 12 หน่วยกิต

ปีที่4 ภาคการศึกษาต้น

2750828 วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต

2750894* สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต –

รวม 12 หน่วยกิต

*รายวิชาเปิดใหม่

คำอธิบายรายวิชา

2746501 การศึกษากับการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน 2 (2-0-6)

Education and Sustainable Social Development

ED SUS SOC DEV

การเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกในอนาคต และวิกฤตของการพัฒนาที่เกิดขึ้นทั่วโลกความจำเป็นของการเปลี่ยนกระบวนทัศน์การพัฒนา กรอบแนวคิดของการพัฒนาที่ยั่งยืนและสังคมฐานความรู้ พลังขับเคลื่อนสังคมฐานความรู้ และยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างสังคมฐานความรู้ และการพัฒนาที่ยั่งยืน การศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชน และการจัดโครงการและกิจกรรมเพื่อการพัฒนา

Worldwide social changes in the future and development crises; necessities in the changing of development paradigms; framework of sustainable development and knowledge-based societies; drives for knowledge-based societies and education strategies for promotion of knowledge-based societies and sustainable social development; education for community development and management of development projects and activities.

2746803* การวิเคราะห์การศึกษาเชิงวิพากษ์กับการพัฒนาที่ยั่งยืน 2 (2-0-6)

Critical Analysis in Education and Sustainable Development

CRI ANA ED SUS DEV

รูปแบบการคิด เทคนิคการคิดวิเคราะห์เชิงวิพากษ์เกี่ยวกับประเด็นวิกฤตด้านการศึกษา การวิเคราะห์การศึกษาเชิงวิพากษ์เกี่ยวกับประเด็นวิกฤตด้านการพัฒนา กรอบแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน กลยุทธ์การจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน การวิจัยการศึกษาเพื่อเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน การวิเคราะห์เชิงวิพากษ์เกี่ยวกับการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

Thought patterns; critical analysis techniques for critical issues in education; critical analysis of critical issues in development; frameworks of sustainable development; education strategies for sustainable development; education research for sustainable development; critical analysis in education for sustainable development.

*รายวิชาเปิดใหม่

2750796 การศึกษานอกระบบโรงเรียนสำหรับผู้ที่อยู่ในสภาวะยากลำบาก 2 (2-0-6)

Non-Formal Education for Disadvantages

NFE FOR DISADV

สภาพเศรษฐกิจ การศึกษาและปัญหาส่วนบุคคล ของผู้ที่อยู่ในสภาวะยากลำบาก การพัฒนาโครงการสำหรับผู้ที่อยู่ในสภาวะยากลำบาก โดยองค์กรและสถาบัน

Economic, educational, and personal problems of disadvantages; programs developed for disadvantages by agencies and institutions.

2750804 เอกัตศึกษา 1 1 (0-0-4)

Individual Study I

IND ST I

การศึกษาเกี่ยวกับการศึกษานอกระบบโรงเรียนในหัวข้อใดหัวข้อหนึ่ง ตามที่ผู้เรียนสนใจศึกษาภายใต้การเห็นชอบและอนุมัติจากอาจารย์

A study of any specific topic of non-formal education according to the interest of individual student with approval of the instructor.

2750805 เอกัตศึกษา 2 2 (0-0-8)

Individual Study II

IND ST II

การศึกษาเกี่ยวกับการศึกษานอกระบบโรงเรียนในหัวข้อใดหัวข้อหนึ่ง ตามที่ผู้เรียนสนใจศึกษาภายใต้การเห็นชอบและอนุมัติจากอาจารย์

A study of any specific topic of non-formal education according to the interest of individual student under the instructor’s approval.

*รายวิชาเปิดใหม่

2750806 เอกัตศึกษา 3 3 (0-0-12)

Individual Study III

IND ST III

การศึกษาเกี่ยวกับการศึกษานอกระบบโรงเรียนในหัวข้อใดหัวข้อหนึ่ง ตามที่ผู้เรียนสนใจศึกษาภายใต้การเห็นชอบและอนุมัติจากอาจารย์

An indept study of any specific topic of non-formal education according to the interest of individual student; gathering and analyzing data in order to discuss and present the report under the approval of the instructor.

2750826* วิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต

Dissertation

DISSERTATION

2750828 วิทยานิพนธ์ 48 หน่วยกิต

Dissertation

DISSERTATION

2750829* วิทยานิพนธ์ 60 หน่วยกิต

Dissertation

DISSERTATION

*รายวิชาเปิดใหม่

2750833 สัมมนาการวิจัยทางการศึกษานอกระบบโรงเรียนระดับดุษฎีบัณฑิต 2 (2-0-6)

Doctoral Seminar in Non-Formal Education Research

DOC SEM NFE RES

การวางแผน และการทำวิจัยเกี่ยวกับการศึกษานอกระบบโรงเรียน การสำรวจหรือการศึกษานำร่องเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต

Planning and conducting research studies in non-formal education; exploratory or pilot study related to the doctoral dissertation.

2750834* การพัฒนากระบวนการเรียนรู้สำหรับผู้ใหญ่ 3 (3-0-9)

Adult Learning Process Development

ADULT LRN PROC DEV

หลักการและทฤษฎีเกี่ยวกับพัฒนาการของผู้ใหญ่กับการเรียนรู้กระบวนการเปลี่ยนแปลงด้านร่างกาย อารมณ์และสังคมของผู้ใหญ่ บรรยากาศการเรียนรู้สำหรับผู้ใหญ่และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เหมาะสมสำหรับพัฒนาการของผู้ใหญ่

Principles and theories of adult development and learning; physical, mental, and social change processes of adults; learning atmosphere for adults; organizing appropriate learning activities for adults.

2750835* การพัฒนาและบริหารโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน 2 (2-0-6)

Non-Formal Education Program Development and Administration

NFE PROG DEV ADM

ทฤษฎีการบริหารการศึกษานอกระบบโรงเรียน บทบาทของผู้บริหารการศึกษานอกระบบโรงเรียน การออกแบบโครงการการศึกษานอกระบบโรงเรียนที่สัมพันธ์กับลักษณะการดำเนินงานการศึกษานอกระบบโรงเรียนขององค์กรต่าง ๆ

Theories of non-formal education administration; roles of non-formal education administrators; designing non-formal education programs related to the operation of non-formal education in various organizations.

*รายวิชาเปิดใหม่

2750836* ปรัชญาการศึกษานอกระบบโรงเรียน 2 (2-0-6)

Non-Formal Education Philosophy

NFE PHIL

ปรัชญาการศึกษานอกระบบโรงเรียน เป้าหมายในการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียน การพัฒนาความสามารถในการเรียนรู้ ความคิดสร้างสรรค์และศักยภาพของมนุษย์ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนทางการศึกษานอกระบบโรงเรียน

Non-formal education philosophies; goals of organizing non-formal education; development of learning abilities, creative thinking, and human potential for applying in organizing instruction in non-formal education.

2750837* การศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อพัฒนาชุมชน 2 (2-0-6)

Non-Formal Education for Community Development

NFE COMM DEV

แนวคิดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง การพัฒนาชุมชนและสังคม ความสัมพันธ์ระหว่างการศึกษานอกระบบโรงเรียนกับชุมชนและสังคมลักษณะต่าง ๆ การกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนของการปฏิบัติงานการศึกษานอกระบบโรงเรียนในปัจจุบันและอนาคต

Concepts of changing, community and society development; relationship between non-formal education and community and society in various conditions; specifying clear goals to operate non-formal education at present and in the future.

*รายวิชาเปิดใหม่

2750838* การจัดการความรู้ในองค์กรและชุมชน 2 (2-0-6)

Knowledge Management in Organization and Community

KM ORG COMM

แนวคิดการจัดการความรู้และแนวโน้ม การวิเคราะห์การวางแผนและการดำเนินงานด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียนในช่วงเปลี่ยนผ่านให้เกิดองค์กรและชุมชนแห่งการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการการจัดการความรู้ การวิเคราะห์แนวคิดและรูปแบบการจัดการความรู้ขององค์กรและชุมชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ

Knowledge management concepts and trends; analyzing the planning and operating non-formal education transformation to create learning organizations and communities using knowledge management; analysis of knowledge management concepts and models in different organizations and communities in Thailand and foreign countries.

2750839* การฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรและชุมชน 2 (2-0-6)

Training and Human Resource Development in Organization and Community

TRAIN HRD ORG COMM

การประเมินความจำเป็นและความสำคัญของการฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรและชุมชน ทฤษฎีและหลักการที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรมและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การวางแผน การบริหาร การออกแบบหลักสูตรและกิจกรรมการฝึกอบรม การดำเนินงานการฝึกอบรม และการประเมินโครงการฝึกอบรม

Need assessment and the importance of training and human resource development in various organizations and communities; theories and principles related to training and human resource development; planning, administration, designing curriculum and training activities, operating and training project evaluation.

*รายวิชาเปิดใหม่

2750840* การเสริมสร้างพลังบุคคลเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 2 (2-0-6)

Empowerment for Human Resource Development

EMPOWER HRD

แนวคิดการเสริมสร้างพลังบุคคล การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ การนำปรัชญาการศึกษานอกระบบโรงเรียนมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน การวางแผน และการดำเนินงานทางการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

Concepts of empowerment, human resource development; learning motivation; application of non-formal education philosophies in teaching and learning, planning, and operating of non-formal education for human resource development.

2750841* การเปรียบเทียบการศึกษานอกระบบโรงเรียนระหว่างประเทศ 2 (2-0-6)

Comparison of International Non-Formal Education

COMP INTL NFE

ธรรมชาติของโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนในประเทศต่างๆ แนวโน้มการศึกษานอกระบบโรงเรียนในระดับนานาชาติ การวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบบทบาท โครงสร้างของการศึกษานอกระบบโรงเรียน และความสัมพันธ์ของโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนกับบริบททางสังคม วัฒนธรรม และการเมืองของประเทศต่างๆ

Nature of non-formal education programs in various countries; international trends in non-formal education; comparative analysis of the roles, structures of non-formal education, and the relationship between non-formal education programs and social, cultural, and political contexts in different countries.

*รายวิชาเปิดใหม่

2750842* การวิเคราะห์นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษานอกระบบโรงเรียน 2 (2-0-6)

Analysis of Innovation and Technology in Non-Formal Education

ANAL INNO TECH NFE

หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในงานการศึกษานอกระบบโรงเรียน การวิเคราะห์สถานการณ์และปัญหาการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในงานการศึกษานอกระบบโรงเรียนที่จัดโดยองค์กรต่างๆ

Principles and concepts of innovation and technology using in non-formal education; analyzing circumstances and problems in using innovation and technology for non-formal education in various organizations.

2750843* การวิเคราะห์ประเด็นทางการศึกษานอกระบบโรงเรียนร่วมสมัย 2 (2-0-6)

Analysis of Issues in Contemporary Non-Formal Education

ANAL ISS CONT NFE

การบูรณาการและการสังเคราะห์แนวคิด หลักการ แนวโน้ม และประเด็นทางการศึกษานอกระบบโรงเรียนร่วมสมัยเพื่อใช้ในการวางแผนการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียน

Integration and synthesis of concepts, principles, trends, and issues in contemporary non-formal education for planning non-formal education.

2750844* การปฏิบัติการทางวัฒนธรรมเพื่อการศึกษานอกระบบโรงเรียนภาคประชาชน

Cultural Action for Popular Non-Formal Education 2 (2-0-6)

CULT ACT POP NFE

แนวคิดเกี่ยวกับการศึกษานอกระบบโรงเรียนภาคประชาชน และการปฏิบัติการทางวัฒนธรรม รูปแบบของการปฏิบัติการทางวัฒนธรรมที่ส่งเสริมการศึกษานอกระบบโรงเรียนภาคประชาชนเพื่อให้ประชาชนตระหนักและรู้จักควบคุมตนเอง

Concepts of popular non-formal education and cultural action; models of cultural action promoting popular non-formal education to make people realize and know how to control themselves.

*รายวิชาเปิดใหม่

2750845* การวางแผนกลยุทธ์การศึกษานอกระบบโรงเรียนสำหรับการจัดการทรัพยากรมนุษย์

Non-Formal Education Strategic Planning for Human Resource Management 2 (2-0-6)

NFE STRA HRM

ทฤษฎีและหลักการการจัดการทรัพยากรมนุษย์นโยบายและกลยุทธ์การศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรและชุมชน การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กรและชุมชนเพื่อการวางแผนกลยุทธ์การศึกษานอกระบบโรงเรียนในระดับต่างๆ ขั้นตอนการจัดทำแผนกลยุทธ์การศึกษานอกระบบโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ

Theories and principles of human resource management; policies and strategies of non-formal education for human resource management in organizations and communities; analysis of internal and external environment of organizations and communities for non-formal education strategic planning at different levels; effective procedures of non-formal education strategic planning.

2750846* การเรียนรู้นอกระบบโรงเรียนบนฐานของจิตตปัญญาศึกษา 2 2 (2-0-6)

Non-Formal Learning Based on the Contemplative Education II

NFL CONT ED II

แนวคิด หลักการ และการฝึกปฏิบัติของจิตตปัญญาศึกษาเพื่อการเปลี่ยนแปลงภายในตนเองและสังคม การมีประสบการณ์ตรงในการบ่มเพาะการตระหนักรู้ ความเมตตากรุณาการคิดอย่างใคร่ครวญ การมีส่วนร่วมในกระบวนการกลุ่ม การบูรณาการแนวคิด หลักการ และวิธีปฏิบัติของจิตตปัญญาศึกษาแล้วนำไปใช้ในชีวิตเพื่อพัฒนาตนเอง บุคคลอื่น ชุมชน สังคม และสภาพแวดล้อม

Concepts, principles, and practices of contemplative education for intrapersonal and social change, direct experience in accumulating consciousness, generosity, reflective thinking, group participation; integration of concepts, principles, and methods of contemplative education in real life implementation for self- development, other people, community, society, and environmental development.

*รายวิชาเปิดใหม่

2750847* การวิเคราะห์ภูมิปัญญาไทยเพื่อพัฒนาการศึกษานอกระบบโรงเรียน 2 (2-0-6)

Analysis of Thai Wisdom for Non-Formal Education Development

TH WISD NFE DEV

การวิเคราะห์แนวคิดภูมิปัญญาไทยด้านต่างๆ การประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาไทยในงานการศึกษานอกระบบโรงเรียนบนฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การวางแผนพัฒนาการศึกษานอกระบบโรงเรียนด้วยองค์ความรู้ภูมิปัญญาไทย

Analysis of Thai wisdom concepts; applying Thai wisdom knowledge in nonformal education based on the sufficiency economy; planning to develop non-formal education using the knowledge of Thai wisdom.

2750848* การสร้างความสำเร็จตามแนวคิดมนุษยนิยม 2 (2-0-6)

Achievement through Humanist Concepts

ACHIEVE HUM CON

แนวคิดมนุษยนิยม หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความสำเร็จการวางแผนและพัฒนาการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อสร้างความสำเร็จตามแนวคิดมนุษยนิยม การวิเคราะห์รูปแบบการจัดกิจกรรมการสร้างความสำเร็จตามแนวคิดมนุษยนิยม การประยุกต์ใช้กิจกรรมการสร้างความสำเร็จตามแนวคิดมนุษยนิยมในการจัดการเรียนรู้ทางการศึกษานอกระบบโรงเรียน

Humanist concepts; principles and theories of achievement; planning and development of non-formal education activities for achievement according to humanist concepts; analyzing models of achievement activities organized according to humanist concepts; applying achievement activities based on humanist concepts in learning management of non-formal education.

2750894* สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต ไม่นับหน่วยกิต

Doctoral Dissertation Seminar

DOC DISSERT SEM

*รายวิชาเปิดใหม่

2756627 วิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา 1 2 (2-0-6)

Educational Research Methodology I

ED RES METHOD I

ปรัชญาของการวิจัยการศึกษา การทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกรอบแนวคิดในการวิจัย หลักการออกแบบการวิจัย ยุทธวิธีวิจัย การพัฒนาโครงการวิจัย การเขียนรายงานวิจัย การประเมินและวิพากษ์งานวิจัย การเผยแพร่และการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและจรรยาบรรณการวิจัย

Philosophy of educational research; review of related literature; research conceptual framework; research design principles; research strategies; research proposal development; report writing; evaluation and critiques of research; dissemination and utilization of research; research ethics.

2756636* วิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา 2 2 (2-0-6)

Educational Research Methodology II

ED RES METHOD II

ปรัชญา หลักการ และการออกแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ การวิจัยเชิงปริมาณ และการวิจัยแบบผสมเพื่อพัฒนาการศึกษา การวิจัยเอกสาร การจัดการ การประเมิน และการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย การเผยแพร่งานวิจัยสู่ระดับชาติและนานาชาติ

Philosophy, principles, and design of qualitative research, quantitative research, and mixed method research for educational development; documentary research; research management, evaluation, and utilization; dissemination of research at national and international levels.

*รายวิชาเปิดใหม่

2758602 สถิติประยุกต์ทางการศึกษา 1 2 (2-0-6)

Applied Statistics in Education I

APP STAT ED I

ความหมายและประเภทของสถิติและสารสนเทศ เทคนิคการสุ่มตัวอย่างการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติบรรยายและสถิติอนุมาน การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ การวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย การวิเคราะห์ไคสแควร์ และการวิเคราะห์การถดถอย การวิเคราะห์ความแปรปรวนและความแปรปรวนร่วม การวิเคราะห์พัฒนาการ การวิเคราะห์จำแนก การวิเคราะห์ตัวแปรพหุ การนำเสนอสารสนเทศเพื่อการวางแผน การกำกับติดตามและการประเมินผลการดำเนินงาน การจัดการข้อมูลเพื่อการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาและเพื่อการวิจัย เน้นการเตรียมข้อมูล การลงรหัสข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การแปลผล การลงสรุปข้อค้นพบจากการวิจัย

Definitions and types of statistics and information; sampling techniques; data analysis by using descriptive statistics and inferential statistics; analyses of correlation, means comparison, Chi-squared, and regression; information presentation for planning, monitoring and evaluating; data management for developing learning process, quality assurance and research; emphasis is placed on data preparation, data coding, data analysis, data interpretation, and research findings

*รายวิชาเปิดใหม่

เปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง

หลักสูตรเดิม                                หลักสูตรปรับปรุง

1. โครงสร้างหลักสูตร

– แบบ 1.1 ไม่มี

– แบบ 2.1 มี โดยมีจำนวนหน่วยกิตรวม

ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 76 หน่วยกิต

รายวิชาเรียน 28 หน่วยกิต

รายวิชาบังคับร่วม 6 หน่วยกิต

รายวิชาบังคับเฉพาะสาขา 14 หน่วยกิต

รายวิชาเลือก 8 หน่วยกิต

วิทยานิพนธ์ 48 หน่วยกิต

1. โครงสร้างหลักสูตร มี3 แบบ คือ

1.1 แบบ 1.1

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 60 หน่วยกิต

รายวิชาเรียน – หน่วยกิต

วิทยานิพนธ์ 60 หน่วยกิต

1.2 แบบ 2.1

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 60 หน่วยกิต

รายวิชาเรียน 24 หน่วยกิต

รายวิชาพื้นฐาน* (2) หน่วยกิต

รายวิชาบังคับร่วม 4 หน่วยกิต

รายวิชาเฉพาะสาขาไม่น้อยกว่า 14 หน่วยกิต

รายวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

วิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต

1.3 แบบ 2.2

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 84 หน่วยกิต

รายวิชาเรียน 36 หน่วยกิต

รายวิชาพื้นฐาน* (2) หน่วยกิต

รายวิชาบังคับร่วม 8 หน่วยกิต

รายวิชาเฉพาะสาขาไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิต

รายวิชาเลือกไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิต

วิทยานิพนธ์ 48 หน่วยกิต

หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง

2. รายวิชา

2.1 รายวิชาพื้นฐาน

ไม่มีรายวิชาพื้นฐาน

2.2 รายวิชาบังคับร่วม เรียน 6 หน่วยกิต

2746801 การวิเคราะห์การศึกษาเชิงวิพากษ์

(2)

2756628 วิธีวิทยาการวิจัยทางพฤติกรรม

ศาสตร์2 (2)

2726792 การศึกษากับการพัฒนาทรัพยากร

มนุษย์ในสังคมสารสนเทศ (2)

– แบบ 2.2 ไม่มี

2.3 รายวิชาบังคับเฉพาะสาขา

เรียน 14 หน่วยกิต

2750799 การศึกษานอกระบบโรงเรียนกับการ

พัฒนาสังคม (2)

2750807 การบริหารและการพัฒนาโครงการ

การศึกษานอกระบบโรงเรียน (3)

2750808 การวิเคราะห์งานทางการศึกษานอก

ระบบโรงเรียนระหว่างประเทศ (2)

2750831 การเรียนรู้และพัฒนาการของผู้ใหญ่

ในสังคมสารสนเทศ (3)

2750832 การวิเคราะห์นวัตกรรมทางการศึกษา

นอกระบบโรงเรียน (2)

2750833 สัมมนาการวิจัยทางการศึกษานอก

ระบบโรงเรียน (2)

2. รายวิชา

2.1 รายวิชาพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)

2746501 การศึกษากับการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน

(2)

2.2 รายวิชาบังคับร่วม

– แบบ 1.1

ไม่มีรายวิชาบังคับร่วม

– แบบ 2.1 เรียน 4 หน่วยกิต คือ

2746803* การวิเคราะห์การศึกษาเชิงวิพากษ์เพื่อ

การพัฒนาที่ยั่งยืน (2)

2756636* วิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา 2 (2)

– แบบ 2.2 เรียน 8 หน่วยกิต

2746803* การวิเคราะห์การศึกษาเชิงวิพากษ์

เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (2)

2756627 วิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา 1 (2)

2756636* วิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา 2 (2)

2758602 สถิติประยุกต์ทางการศึกษา 1 (2)

2.3 รายวิชาบังคับเฉพาะสาขา

– แบบ 1.1

ไม่มีรายวิชาบังคับเฉพาะสาขา

– แบบ 2.1 เรียนไม่น้อยกว่า 14 หน่วยกิต คือ

2750833 สัมมนาการวิจัยทางการศึกษานอก

ระบบโรงเรียนระดับดุษฎีบัณฑิต (2)

2750834* การพัฒนากระบวนการเรียนรู้สำหรับผู้ใหญ่

(3)

2750835* การพัฒนาและบริหารโปรแกรม

การศึกษานอกระบบโรงเรียน (2)

2750836* ปรัชญาการศึกษานอกระบบโรงเรียน

(2)

2750837* การศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อ

พัฒนาชุมชน (2)

หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง

2750838* การจัดการความรู้ในองค์กรและชุมชน

(2)

2750839 การฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากร

มนุษย์ในองค์กรและชุมชน (2)

– แบบ 2.2 เรียนไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิต คือ

2750833 สัมมนาการวิจัยทางการศึกษานอก

ระบบโรงเรียนระดับดุษฎีบัณฑิต (2)

2750834* การพัฒนากระบวนการเรียนรู้สำหรับ

ผู้ใหญ่ (3)

2750835* การพัฒนาและบริหารโปรแกรม

การศึกษานอกระบบโรงเรียน (2)

2750836* ปรัชญาการศึกษานอกระบบโรงเรียน

(2)

2750837* การศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อพัฒนา

ชุมชน (2)

2750838* การจัดการความรู้ในองค์กรและชุมชน

(2)

2750839* การฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากร

มนุษย์ในองค์กรและชุมชน (2)

2750840* การเสริมสร้างพลังบุคคลเพื่อพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์ (2)

2750841* การเปรียบเทียบการศึกษานอกระบบ

โรงเรียนระหว่างประเทศ (2)

2750842* การวิเคราะห์นวัตกรรมและเทคโนโลยี

ทางการศึกษานอกระบบโรงเรียน (2)

หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง

2.4 รายวิชาเลือก

เรียนไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิต โดยให้เลือกจาก

รายวิชาต่าง ๆ ดังนี้

2716795 คุณธรรมสำหรับบุคลากรในสถาบัน

การศึกษา (2)

2747272 เศรษฐศาสตร์การศึกษา (2)

2750795 นโยบายทางการศึกษานอกระบบ

โรงเรียน (2)

2750796 การศึกษานอกระบบโรงเรียนสำหรับ

ผู้ที่อยู่ในสภาวะยากลำบาก (2)

2750797 การวิเคราะห์ประเด็นทางการศึกษา

นอกระบบโรงเรียน (2)

2750798 การฝึกอบรมทางการศึกษานอก

ระบบโรงเรียน (3)

2750800 การปฏิสัมพันธ์กับชุมชนไทย (2)

2750802 เทคโนโลยีการศึกษาสำหรับการ

ศึกษานอกระบบโรงเรียน (2)

2750803 ปรัชญามนุษยนิยมเพื่อพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์ (3)

2750804 เอกัตศึกษา 1 (1)

2750805 เอกัตศึกษา 2 (2)

2750806 เอกัตศึกษา 3 (3)

2750809 การประเมินผลการศึกษานอกระบบ

โรงเรียน (2)

2.4 รายวิชาเลือก

– แบบ 1.1 ไม่มีรายวิชาเลือก

– แบบ 2.1 เรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิตและ

แบบ 2.2 8 หน่วยกิต

ได้แก่รายวิชา

2711796 การศึกษานอกระบบโรงเรียนสำหรับผู้ที่อยู่

ในสภาวะยากลำบาก (2)

2711804 เอกัตศึกษา 1 (1)

2711805 เอกัตศึกษา 2 (2)

2711806 เอกัตศึกษา 3 (3)

2750840* การเสริมสร้างพลังบุคคลเพื่อพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์** (2)

2750841* การเปรียบเทียบการศึกษานอกระบบโรง

เรียนระหว่างประเทศ** (2)

2750842* การวิเคราะห์นวัตกรรมและเทคโนโลยีทาง

การศึกษานอกระบบโรงเรียน** (2)

2750843* การวิเคราะห์ประเด็นทางการศึกษานอก

ระบบโรงเรียนร่วมสมัย (2)

2750844* การปฏิบัติการทางวัฒนธรรมเพื่อ

การศึกษานอกระบบโรงเรียนภาค

ประชาชน (2)

2750845* การวางแผนกลยุทธ์การศึกษานอกระบบ

โรงเรียนสำหรับการจัดการทรัพยากร

มนุษย์ (2)

2750846* การเรียนรู้นอกระบบโรงเรียนบนฐานของ

จิตตปัญญาศึกษา 2 (2)

หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง

3. วิทยานิพนธ์48 หน่วยกิต

2750828 วิทยานิพนธ์ 48 หน่วยกิต

2750847* การวิเคราะห์ภูมิปัญญาไทยเพื่อพัฒนา

การศึกษานอกระบบโรงเรียน (2)

2750848* การสร้างความสำเร็จตามแนวคิด

มนุษยนิยม (2)

**หมายเหตุสำหรับนิสิตที่ไม่ได้จบปริญญา

มหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษานกระบบโรงเรียน

หรือสาขาที่สอดคล้อง จะต้องลงทะเบียนเรียน

รายวิชาเหล่านี้เป็นรายวิชาบังคับเลือก

3. วิทยานิพนธ์

2750826* วิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต

2750828 วิทยานิพนธ์ 48 หน่วยกิต

2750829* วิทยานิพนธ์ 60 หน่วยกิต

แนวทางและเป้าหมายการนำ e-learning มาเสริมการเรียนการสอน

ยังไม่มีเป้าหมายในการนำe-learning มาเสริมการเรียนการสอน

การประกันคุณภาพของหลักสูตร

1. การบริหารหลักสูตร

มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรของสาขาวิชาการศึกษานอกระบบโรงเรียนทำหน้าที่รับผิดชอบ บริหารจัดการหลักสูตร โดยเป็นผู้กำหนดทิศทางและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ดูแลการบริหารจัดการวางแผน และติดตามผลการดำเนินงานเพื่อประเมินตนเอง และนำผลที่ได้มาใช้ในการพัฒนาอย่างต่อเนื่องให้สอดคล้องกับปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และนโยบายของคณะครุศาสตร์และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2. ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน

หลักสูตรจะจัดหาอุปกรณ์การเรียนการสอน หนังสือ ตำรา และวารสารทางวิชาการให้เพียงพอกับความต้องการของนิสิตแต่ละปี โดยการสนับสนุนจากคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

3. การสนับสนุนและการให้คำแนะนำนิสิต

1. จัดปฐมนิเทศนิสิตใหม่ทุกปีการศึกษาเพื่อให้คำแนะนำและให้ข้อมูลหลักสูตรเบื้องต้น

2. จัดอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการเพื่อให้คำแนะนำและเป็นที่ปรึกษาด้านวิชาการและการปรับตัวในการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาแก่นิสิต

3. จัดหาคณาจารย์ควบคุมวิทยานิพนธ์อย่างเหมาะสม

4.จัดโครงการสานสัมพันธ์ระหว่างนิสิตและคณาจารย์ในหลักสูตรเป็นประจำทุกภาคการศึกษา

5. สนับสนุนให้นิสิตเข้าร่วมประชุมและเสนอผลงานวิชาการในที่ประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ

4. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต

1. ศึกษานโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ องค์กรรัฐที่เกี่ยวข้อง วิสาหกิจ องค์กรเอกชนทั้งในเชิงธุรกิจ และองค์กรพัฒนาเอกชนในความต้องการกำลังคนที่จัดกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

2. ศึกษานโยบายของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับความต้องการทางด้านการวิจัยทางการศึกษานอกระบบโรงเรียน การเรียนรู้ตามอัธยาศัย เพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ องค์กร และชุมชน

3. ศึกษาคุณภาพบัณฑิตโดยจัดส่งแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต

การพัฒนาหลักสูตร

1. จัดประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร สาขาวิชาฯ เป็นประจำเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารหลักสูตร ติดตามผลการดำเนินงานหลักสูตร และพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์

2. ประเมินผลการดำเนินงานของหลักสูตรทุกปีเพื่อนำผลมาปรับปรุงหรือพัฒนาหลักสูตรโดยพิจารณาจากดัชนีบ่งชี้มาตรฐานและคุณภาพการศึกษา ดังนี้

2.1 การสำเร็จการศึกษาของบัณฑิตในระยะเวลาที่กำหนด

2.2 ร้อยละของนิสิตในหลักสูตรที่ได้รับทุนวิจัย

2.3 จำนวนวิทยานิพนธ์ที่ได้รับรางวัล

2.4 จำนวนบทความจากวิทยานิพนธ์ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ และนำเสนอในการประชุมสัมมนาทางวิชาการระดับชาติและนานาชาติ

2.5 จำนวนผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา

2.6 ร้อยละของบัณฑิตที่ทำงานทางด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียนและสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

3 มีการส่งเสริมคณาจารย์ประจำหลักสูตรให้เข้าร่วมอบรม ประชุม สัมมนาทางวิชาการและผลิตงานวิจัยอย่างสม่ำเสมอ

4 แสวงหาความร่วมมือและสร้างเครือข่ายวิจัยกับคณาจารย์จากสถาบันการศึกษาอื่นๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

5 ประเมินหลักและปรับปรุงหลักสูตรเป็นประจำอย่างน้อยทุก 5 ปีโดยประเมินครั้งแรกในปีการศึกษา 2556