ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

Posts Tagged ‘Doctoral

สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต

leave a comment »

2301894    สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต    Doctoral Dissertation

()

(2301894 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต

leave a comment »

2102894    สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต    Doctoral Dissertation Seminar

()

(2102894 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต

leave a comment »

2302894    สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต    Doctoral Dissertation Seminar

การเสนอผลงานและการอภิปรายหัวข้อที่เกี่ยวข้องทางเคมีซึ่งกำลังได้รับความสนใจการเสนอความก้าวหน้าของงานวิจัย

(Presentation and discussion on topics related to chemistry of current interest. presentation of research progress)

(2302894 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต

leave a comment »

2304894    สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต    Doctoral Dissertation Seminar

เข้าร่วมกิจกรรมการเสนอผลงาน และร่วมอภิปรายในหัวข้อเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับฟิสิกส์ที่น่าสนใจในปัจจุบัน เสนอความก้าวหน้าของงานวิจัยของนิสิตเอง สรุปและอภิปรายรายงานผลงานวิจัยก่อนเขียนเป็นวิทยานิพนธ์

(Participate in presentation and discussion activities on topics related to physica of current interests, presentation of student’s research progress, conclusion and discussion prior to writing the dissertation.)

(2304894 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต

leave a comment »

2305894    สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต    Doctoral Dissertation Seminar

()

(2305894 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 23, 2009 at 4:47 am

สัมมนาวิทยานิพธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต

leave a comment »

2306894    สัมมนาวิทยานิพธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต    Doctoral Dissertation Seminar

การเสนอผลงานและการอภิปรายหัวข้อที่เกี่ยวข้องทางเคมีเทคนิคซึ่งกำลังได้รับความสนใจการเสนอความก้าวหน้าของงานวิจัย

()

(2306894 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 23, 2009 at 3:12 am

สัมมนาปริญญเอก 1

leave a comment »

2307801    สัมมนาปริญญเอก 1    Doctoral Seminar I

การเสนอบทความสรุปงานวิจัยที่ผ่านมาซึ่งเกี่ยวข้องกับหัวข้อวิทยานิพนธ์ที่นิสิตสนใจและอาจใช้เป็นฐานข้อมสำหรับวิทยานิพน์ในหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต

(An oral presentation of summarized post work related to the thesis theme interested and servabled as references for doctoral thesis.)

(2307801 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 22, 2009 at 1:45 pm