ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

Posts Tagged ‘e-Books (Electronic Books)

EN ศูนย์รวมตำราเรียนรามคำแหงบนโลกอินเทอร์เน็ต

with 2 comments

e-Books (Electronic Books) ศูนย์รวมตำราเรียนรามคำแหงบนโลกอินเทอร์เน็ต.

รหัสวิชา รายละเอียด
EN101
อ่านกันเถอะ...
ประโยคพื้นฐานและศัพท์จำเป็นในชีวิตประจำวัน 3 หน่วย
(Basic Sentences and Essential Vocabulary in Daily Life)
ศึกษาลักษณะของประโยคพื้นฐาน ศัพท์ และสำนวนที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน โดยเน้นการสื่อความหมายด้านไวยการณ์ด้วยรูปประโยค ลักษณะองค์ประกอบของประโยคและการรักษาความสืบเนื่องของข้อความโดยการใช้ เครื่องหมายวรรคตอนและคำเชื่อมต่าง ๆ ทั้งนี้โดยศึกษาจากอนุเฉทประเภทต่า งๆ
EN101(51)
อ่านกันเถอะ...
ประโยคพื้นฐานและศัพท์จำเป็นในชีวิตประจำวัน 3 หน่วย
(Basic sentences and Essential Vocabulary in Daily Life)
ศึกษา ประโยคพื้นฐานและศัพท์จำเป็นในชีวิตประจำวัน
EN101(51)
อ่านกันเถอะ...
ประโยคพื้นฐานและศัพท์จำเป็นในชีวิตประจำวัน 3 หน่วย
(Basic Sentenxes and Essential Vocabulary in Daily Life)
ศึกษา ประโยคพื้นฐานและคำศัพท์จำเป็นในชีวิตประจำวัน
EN102
อ่านกันเถอะ...
ประโยคและศัพท์ทั่วไป 3 หน่วย
(Sentences and Vocabulary in General Use)
ศึกษาลักษณะของประโยคและศัพท์ ที่ใช้อยู่ทั่วไป โดยเน้นการสื่อความหมายด้านไวยากรณ์ด้วยรูปประโยค ลักษณะองค์ประกอบของประโยคและการรักษาความสืบเนื่องของข้อความโดยใช้เครื่อง หมายวรรคตอนและคำเชื่อมต่าง ๆ
EN102(50)
อ่านกันเถอะ...
ประโยคและศัพท์ 3 หน่วย
(Sentences and vocabulary in general use)
ศึกษา ไวยากรณ์ ประโยคและคำศัพท์ ไปด้วยกัน
EN201
อ่านกันเถอะ...
การอ่านเอาความ 3 หน่วย
(Reading for Comprehension)
ศึกษาวิธีและฝึกอ่านข้อความ สั้นๆ ให้เข้าใจถูกต้อง โดนเน้นเรื่องความสามารถในการกำหนดได้ด้วยหลักเกณฑ์ว่า คำวลี ประโยค และข้อความต่าง ๆ สื่อความหมายในส่วนใดบ้าง สื่อความหมายอย่างไร และสื่อความหมายว่าอย่างใด ซึ่งจะครอบคลุมไปถึงเรื่องการใช้อุปสรรคและปัจจัย การใช้เครื่องสังเกตในปริบท(contextual clues) ตลอดจนวิธีใช้พจนานุกรมและวิธีเลือกความหมายของศัพท์ตามพจนานุกรมมาใช้โดย ถูกต้องกับความหมายของประโยคและข้อความ
EN202
อ่านกันเถอะ...
การอ่านตีความ 3 หน่วย
(Interpretative Reading)
ศึกษาวิธีและฝึกจับประเด็นสำคัญ เก็บรายละเอียดที่สำคัญและจับเจตนาของข้อความต่าง ๆที่อ่าน และศึกษาวิธีแลฝึกอ่านอย่างเร็วด้วยความเข้าใจ เพื่อค้นหาสำรวจหรือทบทวนข้อมูลต่าง ๆ
EN203
อ่านกันเถอะ...
การออกเสียงภาษาอังกฤษ 3 หน่วย
(English Pronunciation )
EN204
อ่านกันเถอะ...
การสนทนาในลักษณะที่กำหนดให้ หน่วย
(Controlled Conversation)
EN204(50)
อ่านกันเถอะ...
การสนทนาในลักษณะที่กำหนดให้ 3 หน่วย
(controlled Conversation)
since the manuscript of the first edition of this book was completed in1997,it
EN205
อ่านกันเถอะ...
การเขียนประโยคต่าง ๆ และอนุเฉทสั้น ๆ 3 หน่วย
(Sentences and Short Paragraphs)
ศึกษาความมุ่งหมายและความหมายขอ งองคืประกอบในกระบวนการสนทนาปและฝึกสนทนาในเรื่องต่างๆที่ผู้ใช้ภาษาอังกฤษ มักจะสนทนากัน โดยเรียนรู้วัฒนธรรมที่เป้นพื้นฐานและธรรมเนียมปฎิบัติที่ควบคู่กับเรื่อง สนทนาตลอดจนท่าทางท่ใช้ประกอบกับถ้อยคำและประโยคตามแบบเจ้สของภาาา วข้อสนทนาและประโยคต่างๆที่ใช้สนทนาเป้นไปตามที่กำหนดไว้ในบทเรียน
EN205 (S)
อ่านกันเถอะ...
การเขียนประโยคต่างๆ และอนุเฉท หน่วย
(Sentences and Short Paragraphs)
EN205(51)
อ่านกันเถอะ...
การเขียนประโยคต่าง ๆและอนุเฉทสั้น ๆ 3 หน่วย
(Sentences and Short Paragraphs)
ศึกษา ลีลาการเขียนประโยคที่ซับซ้อนและหลากหลาย รวมวิธีการเขียนอนุเฉทโดยสังเขป
EN206(48)
อ่านกันเถอะ...
การเขียนอนุเฉกชนิดต่างๆ 3 หน่วย
(PARAGRAPH WRITING OF DIFFERENT FORMS )
EN251(H)
อ่านกันเถอะ...
คู่มือวรรณคดีอเมริกัน 1 หน่วย
(Survey of American Literature 1)
EN253
อ่านกันเถอะ...
เรื่องสั้นประเภทเน้นการดำเนินเรื่อง 3 หน่วย
(The Short Story of Plot)
ศึกษาเรื่องสั้นประเภทดำเนิน เรื่องโดยนักเขีนอังกฤษและนักเขียนอเมริกันโดยเน้นเรื่องจุดยืนในการเสนอ เรื่องราว วิธีเปิดฉาก วิธีดึงผู้อ่านเข้าสู่ปัญหาของเรื่องการใช้ฉากและสัญลักษณ์ประกอบ การลำดับภาพเพื่อนำไปสู่เหตุการณ์อันเป็นจุดสนใจสุดยอดของเรื่อง และวิธีจบในลักษณะหักมุมในทิศทางที่คาดไม่ถึง
EN256
อ่านกันเถอะ...
ความรู้พื้นฐานในเรื่องการละครอังกฤษและละครอเมริกัน 3 หน่วย
(Introduction to English and Amercan Drama)
ศึกษาลักษณะและวิวัฒนาการของการ ละครอังกฤษและละครอเมริกัน โดยเน้นเรื่องปฏิกิริยาระหว่างสังคมและการละครในแต่ละสมัย และความเปลี่ยนแปลง ในแต่ละสมัยตลอดจนอิทธิพลที่ตกทอดสืบต่อมาในการละครอังกฤษและละครอเมริกันจน ถึงสมัยปัจจุบัน
EN291
อ่านกันเถอะ...
ตำนานอันเป็นพื้นฐานของวรรณคดี 3 หน่วย
(Mythological Background in Literature)
ศึกษาเนื้อเรื่องและแนวคิดใน เรื่องบางเรื่องจากตำนานกรีก โรมัน และชาติตะวันตกอืน ๆ รวมทั้งพระคัมภีร์ไบเบิ้ล โดยเชื่อมโยงถึงชื่อแก่นเรื่องและเนื้อหาของวรรณกรรมตะวันตกที่ได้ถ่ายทอด เนื้อเรื่องและแนวคิดจากตำนานนั้น ๆ รวมทั้งศึกษาตำนานอินเดียซึ่งเป็นบ่อเกิดของวรรณกรรมตะวันออกด้วย
EN291(51)
อ่านกันเถอะ...
เทพนิยายที่เป็นพื้นฐานของวรรณคดี 3 หน่วย
(Mythological Background in Literature)
ศุกษา วรรณคดีอังกฤษและอเมริกันรวมทั้งที่มาของเทพนิยายเห่านั้นด้วย
EN305
อ่านกันเถอะ...
การเขียนเชิงสาธก 3 หน่วย
(Argumentative Writing)
ศึกษาวิธีและฝึกเขียนอนุเฉทและ บทความเชิงสาธกขนาดสั้นที่แสดงเหตผล(cause and effect) การเปรียบเทียบ (comparison and contrast)การวิเคราะห์ (analysis) โดยเน้นเรื่องเอกภาพ(unity) ความสมดุลย์(balance)ความต่อเนื่อง(coherence)ของข้อเขียน
EN305(41)
อ่านกันเถอะ...
การเขียนเชิงสาธก หน่วย
(Argumentative Writing)
EN305(50)
อ่านกันเถอะ...
การเขียนเชิงสาธก 3 หน่วย
(Argumentative Writing)
การเขียนเชิงสาธก
EN306
อ่านกันเถอะ...
การอ่านเพื่อศึกษาข้อเท็จจริง 1976 หน่วย
(CRITICAL READING)
การอ่านเพื่อการศึกษาข้อเท็จจริง ได้แก่ การอ่านเพื่อความเข้าใจ และการอ่านเพื่อตีความ
EN306(S)
อ่านกันเถอะ...
การอ่านเพื่อศึกษาข้อเท็จจริง หน่วย
(Critical Reading)
EN307
อ่านกันเถอะ...
การอ่านเพื่อความซาบซึ้ง 3 หน่วย
(Appreciative Reading)
ศึกษาวิธีและฝึกอ่านข้อเขียน ประเภทต่าง ๆ เพื่อให้สามารถเข้าใจรูปแบบและเนื้อหาอย่างลึกซึ้ง เช่นอ่านกลเม็ดต่าง ๆ ที่ผู้เขียนสอดแทรกไว้ในการเขียนได้ถูกต้องและจับความหมายในระดับต่าง ๆ ของข้อเขียนได้หมดจดตามเจตนาของผู้เขียน
EN309
อ่านกันเถอะ...
การฟังเพื่อความเข้าใจ 1 3 หน่วย
(Listening for Comorehension 1)
ศึกษาวิธีและฝึกฟังในระดับ ประโยค โดยเน้นที่การจำแนกเสียงของคำที่มีการออกเสียงคล้ายกัน คำที่มีเสียงหนัก เสียงเบา พร้อมทั้งจับทำนองเสียง (intonation) ตลอดจนฝึกฟังข้อความสั้น ๆ เช่นบทสนทนา การสัมภาษณ์ ข่าว การโฆษณา โดยสามารถบอกได้ว่าข้อความที่ฟังเป็นข้อความชนิดใดพร้อมทั้งจับใจความสำคัญ ฝึกเขียนตามคำบอก (dictation) และเขียนบทสรุปจากข้อความที่ได้ยิน
EN309(51)
อ่านกันเถอะ...
การฟังเพื่อความเข้าใจ 3 หน่วย
(LISTENING FOR COMPREHENSION)
ศึกษา ความรู้ภาษาอังกฤษทั่วไป ทั้งไวยากรณ์ โครงสร้าง การออกเสียง
EN320
อ่านกันเถอะ...
ภาษาอังกฤษในเรื่องการสมัครงาน 3 หน่วย
(ENGLISH FOR JOB APPLICATIONS)
ศึกษาเกี่ยวกับการอ่าน การเขียน และการสนทนาภาษาอังกฤษที่ใช้ในการสมัครงาน
EN320(51)
อ่านกันเถอะ...
ภาษาอังกฤษในเรื่องการสมัครงาน 3 หน่วย
(English for job Applications)
ศึกษารูปแบบ ฝึกอ่าน และเขียน ประกาศรับสมัครเข้าทำงานของอาชีพสาขาต่าง ๆ แบบกรอกข้อความสมัครเข้าทำงาน จดหมายสมัครงาน ประวัติย่อและจดหมายรับรองความสามารถ และความประพฤติของผู้สมัคร
EN321(51)
อ่านกันเถอะ...
ภาษาอังกฤษในสำนักงาน 3 หน่วย
(ENGLISH IN OFFICE WORK)
ภาษาอังกฤษในสำนักงาน
EN322
อ่านกันเถอะ...
จุดมุ่งหมายหลักการและวิธีแปล 3 หน่วย
(Nature and Methods of Translation)
ศึกษาเรื่องจุดมุ่งหมาย หลักการ และวิธ๊แปลแบบต่าง ๆ และฝึกแปลข้อความตามทฤษฎีต่าง ๆ ที่ได้ศึกษา
EN322(50)
อ่านกันเถอะ...
จุดมุงหมาย หลักการ และวีธีการแปล 3 หน่วย
(nature and methods of translation)
ศึกษา คำจำกัดการแปล ประวัคิการแปลทางตะวันตก ประวัติการแปลในประเทศไทย
EN322(50)
อ่านกันเถอะ...
จุดมุ่งหมาย หลัการและวิแปล 3 หน่วย
(nature and methods of translation)
ศึกษา ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการแปล
EN322(50)
อ่านกันเถอะ...
จุดมุงหมาย หลักการ และวีธีปแล 3 หน่วย
(nature and methods of translation)
ศึกษา ความรุ้งเกี่ยวกับการแปล คำจำกัดความของการแปล
EN323
อ่านกันเถอะ...
ภาษาอังกฤษสำหรับมัคคุเทศก์ 3 หน่วย
(English for Guides)
ศึกษาและฝึกใช้ประโยคและข้อความ ภาษาอังกฤษต่าง ๆ ที่จำเป็นสำหรับงานมัคคุเทศก์ เช่น การทักทายและการกล่าวโอภาปราศรัย การบอกกล่าวเรื่องราวต่าง ๆ การฟังและตอบคำถาม การพรรณนาลักษณะและความสำคัญและการบรรยาย ประวัติของบุคคลสิ่งของและสถานที่ซึ่งเป็นจุดความสนใจของนักท่องเที่ยวตลอด จนการพรรณนาได้โดยย่อแต่ครอบคลุมสาระสำคัญในเรื่องภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม การปกครองและการเศรษฐกิจของประเทศไทย
EN325
อ่านกันเถอะ...
ภาษาอังกฤษในสาขาเศรษฐศาสตร์ 3 หน่วย
(ENGLISH IN THE FIELD OF ECONOMICS)
EN327
อ่านกันเถอะ...
ภาษาอังกฤษในสาขารัฐศาสตร์ 3 หน่วย
(English in the Field of Political Science)
ศึกษาลักษณะการเขียนในตำรา วารสารและรายงานในสาขารัฐศาสตร์และฝึกอ่านบทตัดตอนจากข้อเขียนประเภทนี้ เพื่อให้คุ้นเคยกับแนวการเขียนรูปแบบของประโยคศัพท์เฉพาะและศัพท์ทั่วไป ที่ใช้กันอยู่เป็นปกติในข้อเขียนเหล่านี้ จนสามารถทำความเข้าใจเนื้อหาได้โดยถูกต้องและรวดเร็ว
EN329
อ่านกันเถอะ...
ภาษาอังกฤษในสาขาศึกษาศาสตร์ 3 หน่วย
(English in the Field of Education)
ศึกษาลักษณะการเขียนในตำรา วารสารและรายงานในสาขาศึกษาศาสตร์และฝึกอ่านบทตัดตอนจากข้อเขียนประเภทนี้ เพื่อให้คุ้นเคยกับแนวการเขียนรูปแบบของประโยคศัพท์เฉพาะและศัพท์ทั่วไป ที่ใช้กันอยู่เป็นปกติในข้อเขียนเหล่านี้ จนสามารถทำความเข้าใจเนื้อหาได้โดยถูกต้องและรวดเร็ว
EN329(51
อ่านกันเถอะ...
ภาษาอังกฤษในสาขาศึกษาศาสตร์ 3 หน่วย
(English in the Field of Education)
ศึกษา Ore-Peading นักศึกษาจะมีส่วนร่วมในส่วนแรกด้วยการอภิปรายหรือตอบคำถาม 2-3 คำถาม เพื่อนำไปสู่การอ่านเรื่องเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคำถามดังกล่าว
EN338
อ่านกันเถอะ...
วรรณคดีสมัยคริสตศตวรรษที่ 17 3 หน่วย
(Seventeenth Century Literatures)
ศึกษาวรรณกรรมที่ผลิตขึ้นในระ หว่างค.ศ. 1626 ถึง ค.ศ. 1700 ซึ่งสะท้อนให้เห็นความเปลี่ยนแปลงอีกครั้งหนึ่งในรูปของการลดความเชื่อมั่น ในความเป็นไปได้ลง โดยที่ยังสืบทอดประเพณีนิยมทางวรรณคดีบางประการไว้ ทั้งนี้โดยเน้นเรื่องโลกทัศน์ความรู้สึกนึกคิดและศิลปะการเขียนของนักเขียน ที่สำคัญ เช่น John Donne, John Milton และ John Dryden
EN338(51)
อ่านกันเถอะ...
วรรณคดีสมัยศตวรรษที่ 17 3 หน่วย
(severiteenith ceritury literature)
ศึกษา นักประพันธ์ในศตวรรษที่ 17 มีมากมายหลายกลุ่ม
EN352
อ่านกันเถอะ...
กวีนิพนธ์ประเภทแสดงอารมณ์และความคิดความรู้สึกส่วนตัว 3 หน่วย
(Lyrical Poetry)
ศึกษากวีนิพนธ์อังกฤษและ กวีนิพนธ์อเมริกันประเภทแสดงอารมณ์และความคิดความรู้สึกส่วนตัว โดยศึกษาจุลคีตนิพนธ์ (Sonnet) บทสรรเสริญ (Ode) และกลอนสั้นแสดงอารมณ์ (Lyric) และเน้นวิธีการถ่ายทอดอารมณ์และความรู้สึกนึกคิดของกวีตลอดจนการใช้อุปกรณ์ ทางวรรณศิลป์ (Literary devices) ต่าง ๆ
EN355
อ่านกันเถอะ...
เรื่องสั้นประเภทเน้นพัฒนาการของบุคลิกภาพของตัวละคร 3 หน่วย
(The Short Story of Character)
ศึกษาเรื่องสั้นประเภทเน้น พัฒนาการบุคลิกภาพของตัวละคร โดยนักเขียนอังกฤษและอเมริกัน โดยเน้นเรื่องจุดยืนในการเสนอเรื่องการกำหนดลักษณะและบุคลิกภาพของตัวละคร การดึงเข้าสู่ปัญหาของเรื่องการใช้ฉากและเหตุการณ์พลิกบุคลิกภาพของตัวละคร จนทำให้ตัวละครมีพฤติกรรมที่คาดไม่ถึงในเหตุการณ์อันเป็นจุดสนใจสุดยอด หรือใช้ฉากและเหตุการณ์อันเป็นจุดสนใจสุดยอดพลิกบุคลิกภาพของตัวละครสำคัญ ทำให้เรื่องจบลงด้วยการเปลี่ยนแปลงอย่างใหญ่หลวงในความรู้สึกของผู้อ่านที่ มีตัวละคร
EN355(S)
อ่านกันเถอะ...
องค์ประกอบของเรื่องสั้น หน่วย
(The Elements of Short Stories)
EN357
อ่านกันเถอะ...
นวนิยายประเภทเน้นปฏิกิริยาระหว่างบุคลิกภาพและเหตุการณ์ 3 หน่วย
(The Dramatic Novel)
ศึกษานวนิยายประเภทเน้นอิทธิพล ซึ่งบุคลิกภาพและเหตุการณ์มีต่อกันโดยนักเขียนอังกฤษและนักเขียนอเมริกัน โดยเน้นเรื่องจุดยืนในการเสนอเรื่องวิธีเริ่มเรื่องวิธีแสดงบุคลิกภาพของตัว ละคร การเลือกเหตุการณ์วิธีแสดงความเชื่อมโยงเกี่ยวเนื่องระหว่างบุคลิกภาพของตัว ละครกับเหตุการณ์ต่าง ๆ ในเรื่องวิธีเสนอจุดสนใจสุดยอดและวิธีจบเรื่องตลอดจนการใช้บทสนทนาและสิ่ง ประกอบอื่น ๆ เช่น ฉากสัญลักษณ์ เพื่อประกอบการแสดงแนวความคิดอันเป็นแก่นของเรื่องให้ชัดเจนและมีน้ำหนัก ยิ่งขึ้น
EN362
อ่านกันเถอะ...
กวีนิพนธ์ของวิลเลียม เวิร์ดสเวิร์ธ 3 หน่วย
(William Wordsworth’s Poems)
ศึกษากวีนิพนธ์ของ Wordsworth โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มโคลงที่รวมเรียกว่า The Lucy Poem และ The Daffodils และโศลกที่รู้จักกันทั่วไปในนามของ The Immortality Ode โดยเน้นแนวความคิดของ Wordsworth ในเรื่อง มนุษย์ ธรรมชาติ และแก่นแท้ของกวีนิพนธ์ควบคู่กันไปกับการศึกษาศิลปะการเขียนที่มีลักษณะ เรียบง่าย แต่แจ่มชัดของกวีเอกผู้นี้
EN370
อ่านกันเถอะ...
วรรณคดีอเมริกันสมัยอาณานิคมและสมัยก่อสร้างประเทศ 3 หน่วย
(American Literature in the Colonial and Nation-Founding Period)
ศึกษาวรรณกรรมที่ผลิตขึ้นในสมัย ที่ประเทศอเมริกายังเป็นอาณานิคมของประเทศอังกฤษ (1620-1783) โดยเน้นเรื่องรูปแบบและแนวคิดของงานในประเภทข้อคิดคำนึงทางศาสนาและประเภท บันทึกเหตุการณ์ต่าง ๆ ซึ่งวิวัฒนาการมาสู่รูปแบบและแนวความคิดต่าง ๆ ของวรรณกรรมในสมัยต่อมา และศึกษาวรรณกรรมซึ่งผลิตขึ้นในสมัยก่อสร้างประเทศสหรัฐอเมริกา (1784-1820) โดยเน้นความงอกงามในด้านชนิดและรูปแบบของการประพันธ์ และการหันเหของแนวความคิดทางด้านศาสนาไปในแนวทางที่เป็นวิทยาศาสตร์มากขึ้น ตลอดจนความรู้สึกชาตินิยมที่ก่อตัวขึ้นอย่างรุนแรง เช่น ในงานเขียนของ John Smith, Michael Wigglesworth, William Bradford, Jonathan Edwards, Benjamin Franklin และ Philip Freneau
EN372(H)
อ่านกันเถอะ...
วรรณคดีอเมริกัน 3 แบบฝึกหัดหนังสืออ่านนอกเวลา หน่วย
(A Workbook for Survey of American Literature 3)
EN381
อ่านกันเถอะ...
นวนิยายและเรื่องสั้นสมัยสัจนิยมและธรรมชาตินิยม 3 หน่วย
(Novels and Short Stories of the Age of Realism and Naturalism)
ศึกษารูปแบบการประพันธ์และความ รู้สึกนึกคิดในนวนิยายและเรื่องสั้นของนักเขียนสำคัญสมัยสัจนิยม และธรรมชาตินิยม (1900-1945) เช่นHenry James, Mark Twain, Theodore Dreiser, Sinclair Lewis, Scott Fitzgerald, Ernest Hemingway, William Faulkner และ Thomas Wolfe
EN395
อ่านกันเถอะ...
วรรณกรรมของนักเขียนรางวัลโนเบล 3 หน่วย
(Selected Works of Nobel Prize Authors)
ศึกษารูปแบบการประพันธ์และแนว ความคิดของผู้เขียนรางวัลโนเบลในงานเขียนของ Becket, Golding, Kipling, Kawabata และ Solhenitsyn เป็นต้น
EN405(34)
อ่านกันเถอะ...
ภาษาอังกฤษระดับสูง 2 หน่วย
(Advanced English 2)
EN420
อ่านกันเถอะ...
ภาษาอังกฤษสำหรับเลขานุการ 3 หน่วย
(Secretarial English)
ศึกษารูปแบบและฝึกอ่านและเขียน จดหมายชนิดต่าง ๆ บันทึกข้อความติดต่อการงานรายงานสรุปและรายงานการประชุม ในขอบเขตและจำนวนที่สูงขึ้นไปกว่าที่ศึกษาใน en321 โดยเน้นเรื่องการเขียน
EN421
อ่านกันเถอะ...
ภาษาอังกฤษในหนังสือพิมพ์ 3 หน่วย
(Journalistic English)
ศึกษารูปแบบและฝึกเขียนภาษา อังกฤษที่ใช้ภาคต่าง ๆ ของหนังสือพิมพ์ เช่น ในหัวข่าว ในข่าว ในบทบรรณาธิการ ในบทความ ในประกาศแจ้วความและในโฆษณาต่าง ๆ
EN421(51)
อ่านกันเถอะ...
ภาษาอังกฤษในหนังสือพิมพ์ 3 หน่วย
(JOURNALISTIC ENGLISH)
ศึกษา ทฤษฎีว่าด้วยภาษาอังกฤษในหนังสือพิมพ์ และตัวอย่างงานเขียนประเภทต่าง ๆ
EN422(50)
อ่านกันเถอะ...
การเขียนแบบสร้างสรรค์เบื้องต้น 3 หน่วย
(Introduction to Creative Writing)
การเขียนแบบสร้างสรรค์เบื้องต้น สำหรับนักศึกษาที่สนใจเพิ่มทักษะการเขียนวิชาภาษาอังกฤษ สนใจงานเขียนให้มีรายละเอียดที่โดดเด่นสมจริงมากขึ้น
EN426
อ่านกันเถอะ...
การแปลบทภาพยนตร์และบทโทรทัศน์ 3 หน่วย
(Movies and Television Scripts Translation)
ศึกษาหลักเกณฑ์ในการแปลบท ภาพยนตร์และบทโทรทัศน์ ศึกษาตัวอย่างการแปลบทภาพยนตร์และบทโทรทัศน์ที่น่าสนใจ ฝึกแปลบทภาพยนตร์และบทโทรทัศน์โดยเน้นการแปลจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย
EN456
อ่านกันเถอะ...
วรรณคดีอเมริกันปัจจุบัน หน่วย
(Modern American Literature)
EN463(49)
อ่านกันเถอะ...
ละครประวัติศาสตร์ของวิลเลี่ยม เชคสเปียร์ 3 หน่วย
(William Shakespeare’s History Plays)
EN471
อ่านกันเถอะ...
เฮนรี่ เจมส์ 3 หน่วย
(Henry James)
ศึกษารูปแบบการประพันธ์และความ รู้สึกนึกคิดในบทประพันธ์ของ Henry James โดยเน้นลักษณะสำคัญต่าง ๆ ซึ่งมีอิทธิพลต่อการเขียนของนักเขียนอเมริกันในศตวรรษที่ 20 โดยเฉพาะเรื่อง The Portraifof a Lady ,The Ambassadors , The Golden Bowl และ The Wing of Dove
EN478
อ่านกันเถอะ...
นักประพันธ์สตรี 3 หน่วย
(Women Authors)
ศึกษารูปแบบบทประพันธ์และความ รู้สึกนึกคิดของนักประพันธ์สตรีอเมริกัน โดยเน้นความเห็นของนักประพันธ์ที่เกี่ยวกับสตรีทั้งในด้านส่วนตัวและในด้าน สังคมโดยเฉพาะบทประพันธ์ของ Emily Dickinson , Kate Chopin , Edith Wharton , Eudora Welty และ Flannery O ‘ Conner
EN481
อ่านกันเถอะ...
วรรณกรรมของนักประพันธ์อเมริกันผิวดำ 3 หน่วย
(Black Literature)
ศึกษารูปแบบการประพันธ์และความ รู้สึกนึกคิดในวรรณกรรมร้อยแก้ว และวรรณกรรมร้อยกรองดีเด่นที่ผลิตขึ้นโดยคนอเมริกันผิวดำ ตัวแต่ลมัยทาส จนถึงปัจุบัน เช่นบทประพันธ์ของ Richard Writght , RalphEllison , Alice Walker, Augustus Baldwin, Arna Bontemps, Charles W.Chestnut , Langston Hughes, Jean Toomer เป็นต้น

EF ศูนย์รวมตำราเรียนรามคำแหงบนโลกอินเทอร์เน็ต

leave a comment »

e-Books (Electronic Books) ศูนย์รวมตำราเรียนรามคำแหงบนโลกอินเทอร์เน็ต.

รหัสวิชา รายละเอียด
EF103
อ่านกันเถอะ...
ปฐมนิเทศการศึกษาสมัยใหม่ 3 หน่วย
(Introduction to Modern Education)
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการ ศึกษา องค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อการศึกษา การศึกษาของประเทศที่เป็นแบบฉบับการศึกษาของประเทศไทย ภาพพจน์ทางการศึกษาของโลกปัจจุบันและอนาคต
EF104(S)[EF103(S)]
อ่านกันเถอะ...
ความรู้เบื้องต้นด้านการศึกษา 3 หน่วย
(INTRODUCTION TO EDUCATION)
EF105
อ่านกันเถอะ...
การศึกษาเพื่อพัฒนาชีวิตและสังคม 3 หน่วย
(Education for the Development of Life and Society)
ศึกษาองค์ประกอบต่าง ๆ ที่จำเป็นสำหรับนักศึกษา โดยเน้นสภาพความต้องการพื้นฐานอันได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับประชากรสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสังคมและวัฒฯธรรม เศรษฐกิจและรวมไปถึงอุดมการณ์ของชาติและการปกครอง
EF203
อ่านกันเถอะ...
ความรู้เบื้องต้นสำหรับครู 3 หน่วย
(General Knowledge for Teachers)
ศึกษาความหมายและสถานภาพของครู บทบาทและหน้าที่ของครูทั้งในโรงเรียน และในชุมชน ตลอดจนการสร้างทักษะที่สำคัญสำหรับครู ลักษณะครูที่พึงประสงค์จรรยาบรรณของครู กฎหมาย และองค์การที่เกี่ยวข้องกับครู ระเบียบการเงินและการพัสดุโรงเรียน
EF205(48)
อ่านกันเถอะ...
จริยธรรมและจรรยาบรรณสำหรับครู 3 หน่วย
(Ethic and Codes of Conduct for Theachers)
EF206(49)
อ่านกันเถอะ...
ประวัติศาสตร์การศึกษา 3 หน่วย
(History of Education)
EF233
อ่านกันเถอะ...
ประวัติศาสตร์การศึกษา 3 หน่วย
(History of Education)
ศึกษาเกี่ยวกับแนวความคิดทางการศึกษาในอดีตทีมีผลสะท้อนต่อการจัดการศึกษาในปัจจุบัน
EF234
อ่านกันเถอะ...
ปรัชญากรศึกษาเบื้องต้น 3 หน่วย
(Introduction to Philosophy of Educantion)
เป็นวิชาที่กล่าวถึงความมุ่ง หมาย ความสำคัญของปรัชซาทางการศึกษา และกล่าวถึงหน้าที่ความสัมพันธ์ระหว่างปรัชญากับการศึกษา ปรัชญาการศึกษาสาขาต่าง ๆ ที่นักปรัชญาและนักการศึกษาควรรู้
EF236
อ่านกันเถอะ...
ศึกษาศาสตร์ตามแนวพุทธศาสตร์ 3 หน่วย
(Buddhistic Thought in Education)
ศึกษา วิเคราะห์หลักการทางแนวพุทธศาสตร์ที่นำมาประยุกต์ใช้ในเรื่องปรัชญาการ ศึกษาหลักการของระบบการเรียนและการสอน จิตวิทยาการศึกษา การแนะแนวการศึกษา สื่อการศึกษา การพัฒนาหลักสูตร การบริหารการศึกษา การติดตามและประเมินผลการศึกษาตลอดชีวิต เพื่อให้เป็นพื้นฐานของชีวิต และการจัดกรศึกษาของไทย
EF303(48)
อ่านกันเถอะ...
การศึกษาในประเทศไทย 3 หน่วย
(Education in Thailand)
EF303(51)
อ่านกันเถอะ...
การศึกษาในประเทศไทย 3 หน่วย
(Education in thailand)
ศึกษา ประวัติและพัฒนาการด้านการศึกษาของไทย พราะราชบัญญัติการศึกษา แผนการศึกษาแห่งชาติ และแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ การจัดการศึกษาในประเทศไทย
EF304(S)
อ่านกันเถอะ...
การศึกษาของประเทศในเอเซีย 3 หน่วย
(Education in Asia Countries)
EF305(48)
อ่านกันเถอะ...
การศึกษาของประเทศในยุโรป 3 หน่วย
(Education in European Countries )
EF308(47)
อ่านกันเถอะ...
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 3 หน่วย
(BASIS EDUCATION )
EF313
อ่านกันเถอะ...
หลักการศึกษา 3 หน่วย
(Principles of Education)
ศึกษาถึงพัฒนาการของการศึกษา ปรัชญา และปรัชญาการศึกษา นโยบายและแผนการศึกษา การจัดระบบการศึกษาของไทยและต่างประเทศ ความเป็นมาของหลักสูตร ความสำคัญของจรรยาบรรณในวิชาชพีครู กฎระเบียบปฏิบัติสำหรับข้าราชการครูและการจัดกิจกรรมพิเศษ
EF320(48)
อ่านกันเถอะ...
ภูมิปัญญาไทยกับการศึกษา 3 หน่วย
(Thai Wisdom and Education )
EF323
อ่านกันเถอะ...
การศึกษากับสิ่งแวดล้อม 3 หน่วย
(education and environment)
ศึกษา ความสำคัญและความสัมพันธ์ระหว่างวิ่งแวดล้อมกับการศึกษาผลกระทบของวิ่งแวดล้อมที่มีต่อการศึกษา
EF324
อ่านกันเถอะ...
การศึกษาเพื่อการพัฒนา 3 หน่วย
(Development Education)
ศึกษาเพื่อการพัฒนา สารัตถะความรู้ ทางด้านแนวคิด ทฤษฎี วิธีวิทยาทางการศึกษา ตลอดจนนานมิติของการพัฒนา ของสังคมปัจจุบัน
EF333
อ่านกันเถอะ...
การศึกษาในกลุ่มประเทศอาเซี่ยน 3 หน่วย
(Education in ASEAN Countries)
ศึกษาถึงวิวัฒนาการและแนวความ คิดในการจัดการศึกษาประเทศในกลุ่มประเทศอาเซี่ยน ได้แก่ ประเทศไทย มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนิเซีย ฟิลิปปินส์ และบรูไน โดยแสดงสภาพการศึกษาอันเป็นระบบที่สัมพันธ์กับระบบเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง
EF333(S)
อ่านกันเถอะ...
การศึกษาในกลุ่มประเทศอาเซียน หน่วย
(Education in Asean Countries)
EF335
อ่านกันเถอะ...
การศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา 3 หน่วย
(Education in the United States)
ศึกษาประวัติ แนวคิด และการจัดการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยแสดงสภาพการศึกษาอันเป็นระบบที่สัมพันธ์กับระบบเศรษฐกิจสังคมและการเมือง
EF343
อ่านกันเถอะ...
การประถมศึกษา 3 หน่วย
(Elementary Education)
ศึกษาวิวัฒนาการการประถมศึกษา การบริหารโรงเรียน หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน สภาพปัจจุบัน ปัญหา และแนวทางแก้ปัญหาของการประถมศึกษา นวัตกรรมและเทศโนโลยีทางการศึกษากับการประถมศึกษา ตลอดจนศึกษาแนวโน้มการประถมศึกษาของไทย
EF344
อ่านกันเถอะ...
การมัธยมศึกษา 3 หน่วย
(Secondary Education)
ศึกษาหลักการ วิวัฒนาการการมัธยมศึกษา การบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา หลักสูตร และการจัดการเรียนการสอน สภาพปัจจุบันของการมัธยมศึกษา ปัญหาและแนวโน้มของการมัธยมศึกษาของประเทศไทย
EF347
อ่านกันเถอะ...
การอาชีวศึกษา หน่วย
(Vocational Education)
EF353
อ่านกันเถอะ...
สตรีกับการศึกษา 3 หน่วย
(Women and Education)
ศึกษาถึงสถานภาพทางการศึกาของ สตรีบทบาทและฐานะของสตรีในอดีต ปัจจุบันและอนาคต ศึกษาในเชิงเปรียบเทียบระหว่างการศึกษาของสตรีในต่างประเทศกับสตรีในประเทศ ไทย
EF353(S)
อ่านกันเถอะ...
สตรีกับการศึกษา หน่วย
(Woman and Education)
EF363
อ่านกันเถอะ...
การศึกษากับการพัฒนาชุมชน 3 หน่วย
(Education and Community Development)
ศึกษาความหมายของชุชนไทยโดยเน้น หนักในด้านการศึกษา หลักการพัฒนาชุมชน วัตถุประสงค์และวิธีการของการพัฒนาชุมชน การจัดสถาบันการศึกษาเพื่อเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัย วิทยาลัยครู วิทยาลัยชุมชน และโรงเรียนชุมชน การจัดการศึกษานอกโรงเรียน เพื่อการฝึกอบรมสมาชิกของชุมชน
EF373
อ่านกันเถอะ...
การศึกษาพิเศษ หน่วย
(Special Education)
EF393
อ่านกันเถอะ...
พื้นฐานการศึกษาผู้ใหญ่และการศึกษาต่อเนื่อง 3 หน่วย
(Principles of Adult and Continuing Education)
ศึกษาเบื้องต้นของการศึกษา ผู้ใหญ่ลากรศึกษาต่อเนื่อง ได้แก่ประวัติความเป็นมา ความหมาย ความสำคัญ ปัญหาของบุคคลในวัยผู้ใหญ่ ศึกษาหลักการสอนผู้ใหญ่ การจัดสิ่งแวดล้อมแลบรรยากาศเพ่อการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ บทบาทของการศึกษาผู้ใหญ่ การพัฒนาประเทศ การจัดการศึกษาผู้ใหญ่ในประเทศและต่างประเทศ เพื่อเป็นแนวทางเปรียบเทียบ
EF606
อ่านกันเถอะ...
พื้นฐานการศึกษาทางศาสนาและจริยธรรม หน่วย
(Religious and Ethical Foundations of Education)
EF703
อ่านกันเถอะ...
ปรัชญาการศึกษา หน่วย
(Philosophy of Education)
EF703(S)
อ่านกันเถอะ...
ปรัชญาการศึกษา หน่วย
(Philosophy of Education)

EE ศูนย์รวมตำราเรียนรามคำแหงบนโลกอินเทอร์เน็ต

leave a comment »

e-Books (Electronic Books) ศูนย์รวมตำราเรียนรามคำแหงบนโลกอินเทอร์เน็ต.

รหัสวิชา รายละเอียด
EE353
อ่านกันเถอะ...
หลักสูตรและการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษา 3 หน่วย
(Curiiculum and Instruction in Elementary Level)
ศึกษาความหมาย หลักการ วิวัฒนาการของการประถมศึกษา หลักศูตรประถมศึกษาพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กในระดับประถมศึกษา การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในโรงเรียนประถมศึกษา การวัดและการประเมินผลการเรียนการสอน ตลอดจนปัญหาและแนวโน้มของการประถมศึกษา
EE353(48)
อ่านกันเถอะ...
หลักสูตรและการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษา 3 หน่วย
(CURRICULUM AND INSTURCTION IN ELEMENTARY LEVEL)
EE353(51)
อ่านกันเถอะ...
หลักสูตรและการเรีนนการสอนในระดับประถมศึกษา 3 หน่วย
(curriculum and instruction in elementary levl)
ศึกษา ขั้นพื้นฐานที่จำเป็นที่สุดของสังคมไทย ตลอดจนการนำเสนอเกี่ยวกับธรรมชาติและการเรียนรู้ของเด็ก
EE362
อ่านกันเถอะ...
การสอนระดับประถมศึกษา 2 3 หน่วย
(Teaching in Elementary Level 2)
ศึกษาหลักสูตรกลุ่มสร้างเสริม ประสบการณ์ชีวิต กลุ่มสร้างเสริมลักษณะนิสัย กลุ่มการงานและพื้นฐานอาชีพ รวมทั้งกลุ่มประสบการณ์พิเศษ วิชาอาชีพเกี่ยวกับการดำรงชีวิตการวิเคราะห์เอกสารหลักสูตร หลักจิตวิทยาและเทคนิคการสอน การใช้สื่อการสอน การจัดทำแผนการสอน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นการบูรณาการ ทักษะกระบวนการ และกระบวนการเรียนรู้ต่าง ๆ การสร้างแบบฝึกหัด การวัดและประเมินผลและการฝึกทักษะการสอน
EE362(50)
อ่านกันเถอะ...
การสอนระดับประถมศึกษา 2 2 หน่วย
(Teaching in Elementary Level 2)
การสอนระดับประถมศึกษา 2
EE363
อ่านกันเถอะ...
การสอนวิชาภาษาไทยระดับประถมศึกษา 3 หน่วย
(Teaching Thai in Elementary Level)
ศึกษาความสำคัญและจุดมุ่งหมาย ของการสอนวิชาภาษาไทยในระดับประถมศึกษาเอกสารประกอบหลักสูตรนวัตกรรมและ เทคโนโลยีทางการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยหลักและเทคนิคการสอน พัฒนาการทางภาษา การสอนทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นทักษะกระบวนการ การเลือกใช้หนังสือเรียนและหนังสืออ่านประกอบการใช้สื่อการเรียนการสอน การเลือกแบบฝึกหัด การวัดและประเมินผล และการฝึกทักษะการสอน
EE454(50)
อ่านกันเถอะ...
การพัฒนาหลักสูตรสถานการศึกษา 3 หน่วย
(DEVELOPMENT SCHOOL CURRICULUM)
ศึกษา การพัฒนาหลักสูตรสถานการศึกษา

ED ศูนย์รวมตำราเรียนรามคำแหงบนโลกอินเทอร์เน็ต

leave a comment »

e-Books (Electronic Books) ศูนย์รวมตำราเรียนรามคำแหงบนโลกอินเทอร์เน็ต.

รหัสวิชา รายละเอียด
ED
อ่านกันเถอะ...
หลักการอ้างอิงเชิงวิชาการ หน่วย
(Academic References Principles)
ED103
อ่านกันเถอะ...
ปฐมนิเทศการศึกษาปัจจุบัน หน่วย
(Introduction to Modern Education)
ED103(S)
อ่านกันเถอะ...
ปฐมนิเทศการศึกษาปัจจุบัน หน่วย
(INTRODUCTION TO MODERN EDUCATION)
ED201
อ่านกันเถอะ...
ภาษาอังกฤษสำหรับครู 3 หน่วย
(ENGLISH FOR TEACHERS 1)
ED202(S)(48)
อ่านกันเถอะ...
ภาษาอังกฤษสำหรับครู 2 หน่วย
(English of Teachers 2)
ED205
อ่านกันเถอะ...
การศึกษาประเทศยุโรปตะวันตก หน่วย
(Education in Western Europe)
ED315
อ่านกันเถอะ...
การสอนคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา หน่วย
(Teaching Mathematics in Secondary School)
ED318(S)
อ่านกันเถอะ...
หลักการและวิธีสอนประวัติศาสตร์ในโรงเรียน หน่วย
(TEACHING OF HISTORY IN SECONDARY SCHOOL)
ED319
อ่านกันเถอะ...
การสอนวิชาภูมิศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา หน่วย
(Teaching of Geography in Secondary School)
ED319(H)
อ่านกันเถอะ...
การสอนภูมิสาสตร์ในระดับมัธยมฯ หน่วย
(HANDBOOK FOR TEACHING OF GEOGRAPHY IN SECONDARY SCHOOL)
ED319(S)
อ่านกันเถอะ...
หนังสืออ่านประกอบ การสอนวิชา ภูมิศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษา หน่วย
(-)
ED320
อ่านกันเถอะ...
การสอนภาษาฝรั่งเศสในระดับมัธยมศึกษา หน่วย
(Teaching French in Secondary Schools)
ED323
อ่านกันเถอะ...
การสอนทักษะวิธีการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง หน่วย
(Teaching of Self-strudy Skills)
ED332
อ่านกันเถอะ...
พฤติกรรมการสอนวิชาภาษาอังกฤษ 2 หน่วย
(Teaching Behavior in English 2)
ED332(30)
อ่านกันเถอะ...
พฤติกรรมการสอนภาษาอังกฤษ 2 หน่วย
(TEACHING BEHAVER IN ENGLISH)
ED341
อ่านกันเถอะ...
พฤติกรรมการสอนประวัติศาสตร์ 1 หน่วย
(Teaching Behavior in History 1)
ED341(S)
อ่านกันเถอะ...
พฤติกรรมการสอนวิชาประวัติศาสตร์ หน่วย
(TEACHING BEHAVIOR IN HISTORY)
ED342
อ่านกันเถอะ...
พฤติกรรมการสอนประวัติศาสตร์ 2 หน่วย
(Teaching Behavior in History 2)
ED342 (25)
อ่านกันเถอะ...
ทักษะการสอนแบบจุลภาค หน่วย
(MICRO-TEACHING SKILL)
ED342(S)
อ่านกันเถอะ...
การวางแผนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ไทย หน่วย
(PLANNING IN TEACHING OF THAI HISTORY)
ED351
อ่านกันเถอะ...
พฤติกรรมการสอนวิชาสังคมศึกษา 1 หน่วย
(Teaching Behavior in Social Studies 1)
ED361
อ่านกันเถอะ...
พฤติกรรมการสอนคณิตศาสตร์ 1 หน่วย
(Teaching Behavior in Mathematics)
ED363
อ่านกันเถอะ...
การสอนสถิติในระดับมัธยมศึกษา หน่วย
(Teaching Statistics in Secondary Schools)
ED371
อ่านกันเถอะ...
พฤติกรรมการสอนวิทยาศาสตร์ในขั้นมัธยมศึกษา 1เรื่อง การจัดการและเทคนิคการใช้ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ หน่วย
(-)
ED371 (22)
อ่านกันเถอะ...
พฤติกรรมการสอนวิทยาศาสตร์ในชั้นมัธยมศึกษา หน่วย
(-)
ED372
อ่านกันเถอะ...
พฤติกรรมการสอนวิทยาศาสตร์ 2 3 หน่วย
(Teaching Behavior in Science 2)
วิเคราะห์เนื้อหาเพื่อการจัด กิจกรรมการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ ฝึกทักษะการสอนที่สำคัญในเรื่องากรนำเข้าสู่บทเรียน การใช้คำถาม การสรุปบทเรียน และกรสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ การใช้สื่อการเรียน การสอน การวัดและประเมินผล การวางแผนการสอนและฝึกหัดสอน ตลอดจนการจัดสอนซ่อมเสริม การจัดกิจกรรมเสริมการเรียนการสอนและการแก้ปัญหาในการเรียนการสอนวิทยา ศาสตร์
ED381(H)
อ่านกันเถอะ...
พฤติกรรมการสอนวิชาภูมิศาสตร์ 1 หน่วย
(HANDBOOK FOR TEACHING BEHAVIOR IN GEOGRAPHY I)
ED381(S)
อ่านกันเถอะ...
พฤติกรรมการสอนวิชาภูมิศาสตร์ (1)(หลักวิชาภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ) หน่วย
(-)
ED382
อ่านกันเถอะ...
พฤติกรรมการสอน วิชาภูมิศาสตร์2 หน่วย
(Teaching Behavior in Geography)
ED382(H)
อ่านกันเถอะ...
คู่มือพฤติกรรมการสอนวิชาภูมิศาสตร์ 2 หน่วย
(-)
ED382(S)
อ่านกันเถอะ...
พฤติกรรมการสอนวิชาภูมิศาสตร์ 2 หน่วย
(TEACHING bEHAVIOR IN GEOGRAPHY II)
ED403(H)
อ่านกันเถอะ...
หลัการบริหารโรงเรียนมัธยม หน่วย
(PRINCIPES OF SCHOOL ADMINISTRATION)
ED405(S)
อ่านกันเถอะ...
เทคโนโลยีทางการศึกษา หน่วย
(Educational Technology)
ED406 (S)
อ่านกันเถอะ...
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการศึกษาพิเศษ หน่วย
(Introduction to Special Education)
ED408
อ่านกันเถอะ...
การบริหารกิจการนักเรียน หน่วย
(Student Personnel Administration)
ED408(H)
อ่านกันเถอะ...
การบริหารกิจการนักเรียน หน่วย
(Student Personnel Administration)
ED409
อ่านกันเถอะ...
ปัญหาและแนวโน้มทางการศึกษาในปัจจุบัน หน่วย
(Problem and Trends in Education)
ED413
อ่านกันเถอะ...
การฝึกสอน หน่วย
(Student Teaching)
ED453
อ่านกันเถอะ...
การสอนค่านิยมในโรงเรียนมัธยม หน่วย
(Teaching Value Concept in Secondary School)
ED501
อ่านกันเถอะ...
ความรู้เกี่ยวกับการศึกษา จิตวิทยาและเทคโนโลยีการศึกษา หน่วย
(Knowledge of Education Education Psychology and Education Technology)
ED503(S)
อ่านกันเถอะ...
การศึกษาผู้ใหญ่และการศึกษาต่อเนื่อง หน่วย
(Introduction to Adult and Continuing Education)
ED505
อ่านกันเถอะ...
การเงินโรงเรียน หน่วย
(School Finance)
ED506
อ่านกันเถอะ...
การบริหารงานบุคลากรในโรงเรียน หน่วย
(School and Personnel Administration)
ED506(H)
อ่านกันเถอะ...
การบริหารงานบุคคลากรในโรงเรียน หน่วย
(School and Personnel Administration)
ED506(S)
อ่านกันเถอะ...
การบริหารงานบุคลกรในโรงเรียน หน่วย
(School and Personnel Administration)
ED801
อ่านกันเถอะ...
อภิธานศัพท์เทคโนโลยีการศึกษา หน่วย
(Grossary of Educational Teachnology English/Thai)

EC ศูนย์รวมตำราเรียนรามคำแหงบนโลกอินเทอร์เน็ต

leave a comment »

e-Books (Electronic Books) ศูนย์รวมตำราเรียนรามคำแหงบนโลกอินเทอร์เน็ต.

รหัสวิชา รายละเอียด
EC111
อ่านกันเถอะ...
เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1 3 หน่วย
(Microeconomics 1)
ศึกษาเกี่ยวกับความหมายของ เศรษฐศาสตร์ ปัจจัยการผลิดในรูปต่าง ๆ ของการผลิต พฤติกรรมของผู้บริโภค ระบบตลาด อุปสงค์ อุปทาน มูลค่าและราคา การตั้งราคา ในตลาดประเภทต่าง ๆ การจัดสรรค่าตอบแทนให้แก่ปัจจัยการผลิตในรูปดอกเบี้ย กำไร ค่าเช่า และค่าจ้างกำลังแรงงาน และประชากร แรงงาน และอุตสาหกรรมสัมพันธ์ บทบาทของรัฐเกี่ยวกับเศรษฐกิจโดยทั่ว ๆ ไป
EC111(H)
อ่านกันเถอะ...
เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1 3 หน่วย
(MICROECONOMICS1)
EC111(S)
อ่านกันเถอะ...
เศรษฐศาสตร์จุลภาค1 3 หน่วย
(Microeconomics1)
EC112
อ่านกันเถอะ...
เศรษฐศาสตร์มหภาค 1 3 หน่วย
(Macroeconomics 1)
ศึกษาถึงรายได้ส่วนบุคคลกับราย ได้ประชาชาติ การบริโภค การออก การลงทุน การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ความเจริญทางเศรษฐกิจ การค้าระหว่างประเทศ ระบบการเงินและธนาคาร การให้สินเชื่อ เงินเฟ้อและเงินฝืด การคลัง นโยบายการเงิน ระบบเศรษฐกิจ หนี้สาธารณะ การมีงานทำและการว่าง การทำงานเต็มอัตรา
EC112(48101)
อ่านกันเถอะ...
เศรษฐศาสตร์มหภาค1 3 หน่วย
(MACROECONOMICS 1)
EC112(H)
อ่านกันเถอะ...
เศรษฐศาสตร์มหภาค1 หน่วย
(Macroeconomics1)
EC211
อ่านกันเถอะ...
เศรษฐศาสตร์จุลภาค 2 3 หน่วย
(Microeconomics 2)
ศึกษาโดยละเอียดในทฤษฎีพฤติกรรม ผู้บริโภค วิเคราะห์แบบนับหน่วย (Cardinal Approach) และวิเคราะห์แบบเรียงลำดับ (Ordinal Approach) หลักดีมานด์และซัพพลาย ทฤษฎีการผลิต หลักการผสมปัจจัยการผลิดที่เสียต้นทุนต่ำที่สุด หลักการเลือกผลผลิตร่วม (Joint Product) ทฤษฎีต้นทุน ลักษณะโรงสร้างของตลาดประเภทต่าง ๆ การตั้งราคาและเงื่อนไขในตลาดต่าง ๆ หลักการซื้อปัจจัยในตลาดปัจจัย รวมทั้งด้านวิภาคกรรม (Distribution)
EC213
อ่านกันเถอะ...
ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจ 3 หน่วย
(Economic History)
ศึกษาในแง่ประวัติศาสตร์ความ เป็นมาของสถาบันทางเศรษฐกิจตั้งแต่ยุโรปสมัยกลาง การเปลี่ยนแปลงจากระบบฟิวดัลมาเป็นระบบนายทุนในยุโรป เหตุที่เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจและการปฏิวัติอุตสาหกรรมในอังกฤษและยุโรปใน ศตวรรษที่ 18 และ 19 การพัฒนาทางการเกษตรอุตสาหกรรม การค้า และการขนส่งในสหรัฐอเมริกา ยุโรป รัศเซีย และญี่ปุ่น
EC213(48066)
อ่านกันเถอะ...
ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจ 3 หน่วย
(Economic History)
EC214
อ่านกันเถอะ...
ประวัติลัทธิเศรษฐกิจ 3 หน่วย
(History of Economic Thought)
ศึกษาแนวความคิดของนักปราชญ์ทาง เศรษฐศาสตร์สมัยโบราณ สมัยพาณิชย์นิยม ฟิชิโอแครตส์ แนวคิดของสมิธ มัลธัส ริคาร์โด มาร์ค มาร์แชล เคนส์ ฯลฯ และพัฒนาการมาเป็นเศรษฐศาสตร์ในปัจจุบัน
EC214(51)
อ่านกันเถอะ...
ประวัติลัทธิเศรษฐกิจก่อนบุคคลาสสิกส์ 3 หน่วย
(Pre-Classical History of Economics Thoughts)
EC214(H)
อ่านกันเถอะ...
ประวัติลัทธิเศรษฐกิจ หน่วย
(Hand Book History of Economics Thought)
EC215
อ่านกันเถอะ...
คณิตศาสตร์สำหรับนักเศรษฐศาสตร์ 3 หน่วย
(Mathematics for Economists)
ศึกษาถึงความสามารถในการใช้ เครื่องมือทางคณิตศาสตร์ อันได้แก่ Matrix and Linear Algebra, Differential and Integral Calculus, Xaxima and Minima และ Introduction to Linear Programming ที่ใช้วิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ ทั้งด้านเศรษฐศาสตร์จุลภาค และเศรษฐศาสตร์มหภาคพื้นฐาน
EC216
อ่านกันเถอะ...
สถิติสำหรับนักเศรษฐศาสตร์ 3 หน่วย
(Statistics for Economicsts)
ศึกษาถึงการประยุกต์เครื่องมือ ทางสถิติกับทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ โดยศึกษาถึงการวิเคราะห์สมการถดถอยเส้นตรงแบบธรรมดาและเชิงซ้อน การวิเคราะห์สมการถดถอยที่ไม่ใช่เส้นตรง การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ อนุกรมเวลา ความรู้เบื้องต้นทางเศรษฐมิติและเลขดัชนี
EC217(50)
อ่านกันเถอะ...
เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและภูมิศาสตร์ 3 หน่วย
(Natural Resource Economics and Geography)
เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและภูมิศาสตร์
EC299 (S)
อ่านกันเถอะ...
โครงสร้างระบบเศรษฐกิจไทยในอนาคต หน่วย
(-)
EC300(48)
อ่านกันเถอะ...
เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์ 1 3 หน่วย
(Human Resuuroe Eoonomics 1)
EC300(51)
อ่านกันเถอะ...
เศรษญศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์ 1 3 หน่วย
(human resource economics 1)
ศึกษา เศรษญศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์
EC302
อ่านกันเถอะ...
ค่าจ้างและทฤษฎีค่าจ้าง 3 หน่วย
(Wage and Wage Theories)
ศึกษาทั้งเชิงทฤษฎีและเชิง สถาบันเกี่ยวกับทฤษีค่าจ้างและโครงสร้างค่าจ้าง หลักเบื้องต้นในการวิเคราะห์ภาคสนามเรื่องโครงสร้างค่าจ้างในตลาดแรงงานต่าง ๆ ศึกษาเฉพาะกรณีของประเทศไทย
EC303
อ่านกันเถอะ...
เศรษฐศาสตร์การคุ้มครองแรงงานและแรงงานสัมพันธ์ 3 หน่วย
(Economics of Labor Protectionand Labor Relations)
ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับแรงงาน สัมพันธ์ การเจรจาต่อรอง และการคุ้มครองแรงงานตลอดจนวิเคราะห์กฎหมายแรงงานในเชิงเศรษฐศาสตร์ ศึกษากรณีเฉพาะของปัญหาการคุ้มครองแรงงานสตรีและแรงงานเด็ก รวมทั้งปัญหาของการแรงงานสัมพันธ์และการเจรจาต่อรองร่วมในประเทศไทย
EC303(51)
อ่านกันเถอะ...
เศรษฐศาสตร์การคุ้มครองแรงงานและแรงงานสัมพันธ์ 3 หน่วย
(economics of labor protection and labor relations)
ศึกษา ศึกษาวิวัฒนาการของระบบปรงงานสัมพันธ์และทั่วๆไป
EC305(H)
อ่านกันเถอะ...
คู่มือการวิเคราะห์ตลาดแรงงาน หน่วย
(Labor Market Analysis)
EC305(S)
อ่านกันเถอะ...
การวิเคราะห์ตลาดแรงงาน หน่วย
(Labor Market Analysis)
EC312
อ่านกันเถอะ...
เศรษฐศาสตร์มหภาค 3 3 หน่วย
(Macroeconomics 3)
ศึกษาวิเคราะห์ดุลยภาพของระบบ เศรษฐกิจอย่างสมบูรณ์ (A Complete Macroeconomics Equilibrium) เน้นส่วนประกอบของส่นผลผลิต (Product Sector) เงินตรา (Money Sector) และส่วนแรงงาน (Labor Sector) เน้นเศรษฐศาสตร์สำนักคลาสสิค สำนักเคนส์ เปรียบเทียบเคนส์และคลาสสิค ปรับปรุงตลอดทั้งแนวคิดแขนงสำนักต่าง ๆ เช่น ชิคาโก วิเคราะห์ความผันผวนของรายได้ประชาชาติ ภาวะเงินเฟ้อ สาเหตุด้านต่าง ๆ ที่มีผลต่อระบบเศรษฐกิจทั้งระบบ เน้นนโยบายเครื่องมือแก้ไข เน้นโดยละเอียดถึงความจำเริญทางเศรษฐกิจและการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ (Economic Stabilization)
EC314
อ่านกันเถอะ...
ทฤษฎีเงินเฟ้อ 3 หน่วย
(Theory of Inflation)
PR : EC 211 , EC 212 ศึกษาทฤษฎีต่าง ๆ เกี่ยวกับเงินเฟ้อ โดยนำเอาเครื่องมือทางด้านเศรษฐศาสตร์จุลภาคและเศรษฐศาสตร์มหภาคมาใช้อธิบาย เนื้อหาที่สำคัญของวิชาน้ะเน้นศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างเงินเฟ้อและอัตราดอก บี้ย สมการปริมาณเงิน การวิเคราะห์เส้นฟิลิปส์การวิเคราะห์เงินเฟ้อด้านอุปสงค์ แบบจำลองเงินเฟ้อ ว่าด้วยการบวกกำไรในราคาสินค้า (Mark-up inflation Model) แบบจำลองเงินเฟ้อว่าด้วยการคาดคะเน (Expectational Model)แบบจำลองเงินเฟ้อว่าด้วยผู้นำด้านค่าจ้าง (Wage Leadership Model) แบบจำลองเงินเฟ้อของนักเศรษฐศาสตร์การเงิน (Monetarist Model) แบบจำลองเงินเฟ้อด้านโครงสร้าง (Structural Model) และนโยบายลดภาวะเงินเฟ้อ
EC320
อ่านกันเถอะ...
เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม 3 หน่วย
(Industrial Economics)
EC321
อ่านกันเถอะ...
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 3 หน่วย
(Business Economics)
ศึกษาทฤษฎีเศรษฐศาสตร์การจัดการ ความหมายและหลักการตัดสินใจในการลงทุนการเสี่ยวภัย และความไม่แน่นอน ใช้ทฤษฎีวิเคราะห์ การคาดคะเนต้อนทุน ปริมาณการผลิต อุปสงค์ต่อผลผลิต การกำหนดราคาการโฆษณา กำไร
EC323
อ่านกันเถอะ...
เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยเทคโนโลยี 3 หน่วย
(Economics of Technology)
เปรียบเทียบแนวความคิดทาง เทคโนโลยีที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจวิศวกรรมศาสตร์และธุรกิจ ทบทวนทฤษฎีเกี่ยวกับการประดิษฐ์คิดทำ และผลของการ ประดิษฐ์คิดทำที่มีต่อองค์การธุรกิจแต่ละแห่ง และต่อเศรษฐกิจทั้งหมด วิเคราะห์ปัญหาพิเศษเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยี ในประเทศกำลังพัฒนา
EC323(48)
อ่านกันเถอะ...
เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยเทคโนโลยี 3 หน่วย
(ECONOMICS OF TECHNOLOGY )
EC324
อ่านกันเถอะ...
อุตสาหกรรมสัมพันธ์ 3 หน่วย
(Industrial Relations)
ศึกษาถึงพฤติกรรมและความ สัมพันธ์ทางสังคมในลักษณะต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในกิจการอุตสาหกรรมโดยเสนอแนวทฤษฎีเศรษฐศาสตร์การบริหารและ พัฒนาการทางสังคมที่เกี่ยวข้อง และการประยุกต์มาใช้การผลิต การบริหารการใช้แรงงานในอุตสาหกรรมอธิบายถึงวัตถุประสงค์ บทบาท และกลไกการทำงานของนายจ้าง แรงงานและรัฐบาลรวมทั้งปัจจัยต่าง ๆ ที่กำหนดรูปแบบขอบเขตของกฎเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติด้านแรงงานสัมพันธ์ใน อุตสาหกรรม
EC325
อ่านกันเถอะ...
เศรษฐศาสตร์โครงสร้างและพฤติกรรมของอุตสาหกรรม 1 3 หน่วย
(Economics of Industrial Structure & Performance 1)
ศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาของ อุตสาหกรรมในด้านโครงสร้างและพฤติกรรม โดยเน้นในเรื่องการรวมธุรกิจ การรวบรวมธุรกิจ การกระจายการลงทุน การวิเคราะห์ข้อมูล การวัดและการประเมินผล บทบาทของรัฐบาลที่มีต่ออุตสาหกรรม
EC326(48)
อ่านกันเถอะ...
นโยบายอุตสาหกรรม 3 หน่วย
(INDUSTRIAL POLTCY)
EC331
อ่านกันเถอะ...
เศรษฐศาสตร์การเงินและการธนาคาร 3 หน่วย
(Economics of Money and Banking)
ศึกษาตัวแปรทางการเงิน ระบบการเงิน ตลาดและสถาบันทางการเงิน เครื่องมือทางการเงิน การดำเนินการและบทบาทของธนาคารพาณิชย์ ธนาคารและสถาบันการเงินอื่น ๆ ที่มีต่อปริมาณเงินและการพัฒนาเศรษฐกิจ รวมทั้งความรู้พทื้นฐานของทฤษฎีและนโยบายทางการเงิน
EC332
อ่านกันเถอะ...
เศรษฐศาสตร์การเงิน 1 3 หน่วย
(Monetary Economics 1)
ศึกษาแนวคิดเชิงทฤษฎีที่เกี่ยว กับความหมาย และการกำหนดขึ้นของปริมาณเงินอัตราดอกเบี้ย โครงสร้างของอัตราดอกเบี้ยและราคาซื้อขายของหลักทรัพย์ทางการเงินทฤษฎีอุป สงค์ทางการเงินในแนวคิดต่าง ๆ ทฤษฎีอุปทานของเงินโดยฐานของเงินสำรองและฐานของเงิน แนวคิดของปริมาณเงินที่เป็นตัวแปรที่ถูกกำหนดจากปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน เงื่อนไปและขบวนการปรับตัวของระบบเศรษฐกิจต่อการดำเนินนโยบายทางเศรษฐกิจ
EC341(48)
อ่านกันเถอะ...
การคลังรัฐบาล 3 หน่วย
(Public Finance)
EC342
อ่านกันเถอะ...
หลักการภาษีอากร 3 หน่วย
(Principles of Taxation)
ศึกษาโครงสร้างทั่วไปทางภาษี อากร ฐานภาษี อัตรภาษี ระบบภาษีอากร หลักการจัดเก็บภาระและผลกระทบของภาษีอากรระบบและวิธีการจัดเก็บภาษีอากร ประเทศต่าง ๆ ได้แก่ ภาษีเงินได้ ภาษีทรัพย์สิน ภาษีมรดก ภาษีการค้า ภาษีสรรพสามิตร ภาษีศุลการกร และภาษีอื่น ๆ และการศึกษาจะเน้นการบรรยายเชิงเส้น(Graph)
EC343
อ่านกันเถอะ...
เศรษฐศาสตร์การภาษีอากรไทย 3 หน่วย
(The Economics of Thai Taxation)
PR : EC 111 , EC 112 ศึกษาโครงสร้างภาษีอากรของไทย ระบบและวิธีการจัดเก็บภาษีเงินได้ ภาษีการค้า ภาษีมูลค่าเพิ่ม อากรแสตมป์ ภาษีสรรพสามิต ภาษีศุลการกร ภาษียานยนต์ ภาษีการพนัน และภาษีอากรของราชการบริหารส่วนท้องถิ่น ตลอดจนแนวทางแก้ไขปรับปรุงระบบและวิธีการจัดเก็บภาษีอากรของไทย
EC343(43)
อ่านกันเถอะ...
เศรษฐศาสตร์ภาษีอาการไทย หน่วย
(THE ECONOMICS OF THAI TAXATION)
EC343(H)
อ่านกันเถอะ...
เศรษฐศาสตร์ภาษีอากรไทย หน่วย
(The Economics of Thai Taxation)
EC344
อ่านกันเถอะ...
ทฤษฎีการผลิตและการตั้งราคาสินค้าสาธารณะ 3 หน่วย
(Pricing and Producing Theory of Public Goods)
ศึกษาลักษณะของสินค้าสาธารณะ สินค้ากึ่งสาธารณะ และสินค้าเอกชน ทฤษฎีการผลิตและการตั้งราคาสินค้าสาธารณะ ผลกระทบของสินค้าสาธารณะที่ก่อให้เกิดการประหยัดทางสังคม (external economy)และที่ก่อให้เกิดต้นทุนทางสังคม (external diseconomy) การใช้เครื่องมือทางการคลัง เพื่อควบคุมผลกระทบภายนอกที่เกิดขึ้น
EC344(51)
อ่านกันเถอะ...
ทฤษฎีการผลิตและการตั้งราคาสินค้าสาธารณะ 3 หน่วย
(Pricing & Producing Theory of Public Goods)
EC353
อ่านกันเถอะ...
ทฤษฎีการเงินระหว่างประเทศ 3 หน่วย
(International Monetary Theories)
EC358
อ่านกันเถอะ...
เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยดุลการชำระเงิน 3 หน่วย
(The Economics of Balance of Payments)
PR : EC 212 and EC 351 ศึกษาองค์ประกอบของดุลการชำระเงิน การเกินดุลหรือการขาดดุล การวิเคราะห์ดุลการชำระเงินตามทฤษฎีคลาสสิคและทฤษฎีสมัยใหม่ การใช้นโยบายการเงินและการคลัง นโยบายอัตราแลกเปลี่ยนและนโยบายการค้าในการปรับดุลการชำระเงิน ลักษณะของทุนสำรองระหว่างประเทศ สาเหตุและปัญหาดุลการชำระเงินของประเทศไทย
EC358(48)
อ่านกันเถอะ...
เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยดุลการชำระเงิน 3 หน่วย
(The Economics of Balance of Payments)
EC359
อ่านกันเถอะ...
การค้าระหว่างประเทศของระบบเศรษฐกิจสังคมนิยม หน่วย
(International Trade of Socialist Economy )
EC362
อ่านกันเถอะ...
การพัฒนาเศรษฐกิจเบื้องต้น 3 หน่วย
(Principles of Economic Development)
ศึกษาความหมายของการพัฒฯและการ เจริญเติบโต สาเหตุของความด้อยพัฒนาและผลกระทบที่มีต่อระบบเศรษฐกิจ ตัวแบบในการพัฒนาและการเจริญเติบโตของนักเศรษฐศาสตร์สำนักต่าง ๆ นโยบายและกลยุทธการพัฒนาเศรษฐกิจ การวางแผนเศรษฐกิจไทย
EC363
อ่านกันเถอะ...
เศรษฐศาสตร์เมือง 3 หน่วย
(Urban Economics)
ศึกษาถึงสาเหตุที่มีการรวมตัว กันของกิจกรรมทางเศรษฐกิจขึ้นมาเป็นเมือง วิเคราะห์ถึงผลประโยชน์และต้นทุนของการรวมตัวกันนี้ โดยพิจารณาถึงปัจจัยการเลือกตั้ง การใช้ที่ดิน ราคาที่ดิน ทฤษฎีที่ตั้งของเมือง การกำหนดเขต (Zoning) สิ่งแวดล้อม ในเมืองการขนส่งในเมือง และนโยบายที่ควรเป็นต่อไปในอนคต ซึ่งรวมไปถึงการกำหนดขนาดที่เหมาะสมของเมืองด้วย
EC363 (S)
อ่านกันเถอะ...
เศรษฐศาสตร์เมือง หน่วย
(Urban Economics)
EC364
อ่านกันเถอะ...
เศรษฐศาสตร์ภูมิภาค 3 หน่วย
(Regional Economics)
ศึกษาถึงความหมาย ทฤษฎี นโยบาย และการวางแผน เพื่อพัฒนาภูมิภาค รวมทั้งทฤษฎีเกี่ยวกับการตั้งถิ่นฐาน ทฤษฎีการใช้ที่ดิน และการวิเคราะห์ปัญหาอันเกิดจากการขยายตัวของชุมชน อาทิเช่น การขาดแคลนที่อยู่อาศัย ความยากจน สิ่งแวดล้อมและการคมนาคมเป็นต้น
EC364(51)
อ่านกันเถอะ...
เศรษฐศาสตร์ภูมิภาค 3 หน่วย
(REGIONAL ECONOMICS)
EC365
อ่านกันเถอะ...
รายได้ประชาชาติและบัญชีสังคม 3 หน่วย
(National Income and Social Accounts)
ความหมายและการสำรวจรายได้ประชาชาติ รายการต่าง ๆ ในบัญีประชาชาติ การคำนวณรายได้ประชาชาติ สูตรต่าง ๆ ที่ใช้ในการคำนวณ
EC366
อ่านกันเถอะ...
เศรษฐศาสตร์การขนส่ง 3 หน่วย
(Economics of Transportation)
ศึกษาการพัฒนาการขนส่งเพื่อช่วย ในการลดต้นทุนการผลิตและการตลาด ทฤษฎีการกำหนดราคาและการขนส่ง ผลเชื่อมโยงของการขนส่งต่อระบบเศรษฐกิจ ทฤษฎีเกี่ยวกับสถานที่ตั้งของอุตสาหกรรม ศึกษาวิเคราะห์สภาพทางเศรษฐกิจของการขนส่งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศในประเทศไทย
EC367
อ่านกันเถอะ...
การวิเคราะห์โครงการพัฒนา 3 หน่วย
(Devlopment Projects Analysis)
ศึกษาถึงความหมายและความสำคัญ ของการใช้ทรัพยากรอันจำกัดให้มีประสิทธิภาพดีที่สุดในการวางแผนโครงการพัฒนา การหลักในการวางแผนโครงการและวงจรโครงการหลักหรือเทคนิคในการวิเคราะห์ โครงการโดยทั่วไป วิเคราะห์และประเมินค่าโครงการโดยหลักต้นทุน – ผลประโยชน์ (Cost – Benefit Analysis)การวิเคราะห์ต้นทุน – ประสิทธิผล (Cost – Effictiveness Analysis) การวิเคราะห์โครงการในกรณีที่มีความไม่แน่นอน และกรณีตัวอย่างของการวิเคราะห์โครงการ
EC367(H)
อ่านกันเถอะ...
การวิเคราะห์โครงการพัฒนา หน่วย
(Development Project Analysis)
EC368 (S)
อ่านกันเถอะ...
การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม หน่วย
(Agricultural and industrial development)
EC371
อ่านกันเถอะ...
คณิตเศรษฐศาสตร์ 3 หน่วย
(Mathematical Economics)
ศึกษาเรื่องกำหนดการเชิงเส้น การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของการผลิต ทฤษฎีการแข่งขันสมการเชิงอนุพันธ์ สมการผลต่างสืบเนื่อง และการประยุกต์ใช้เครื่องมือเหล่านี้ในการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์
EC376(48)
อ่านกันเถอะ...
หลัการวิจัยดำเนินงานทางเศรษฐศาสตร์ 1 3 หน่วย
(OPERATIONS RESEARCE METHODS IN ECONoMIC ANALSIS 1)
EC376(EC475)
อ่านกันเถอะ...
หลักการวิจัยดำเนินงานทางเศรษฐศาสตร์ 1 3 หน่วย
(Oparations Research Methods in Economic Analysis I)
ศึกษาเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ วิธีการทางเชิงปริมาณเฉพาะแบบในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เป็นเรื่องราวทางเศรษฐศาสตร์ โดยมีสาระสำคัญในเรื่อง ปัญหาการจัดสรรและการขนส่ง กำหนดการจำนวนเต็ม การจำลอง การประเมินวิเคราะห์โครงการและการควบคุมสินค้า คงคลัง
EC382
อ่านกันเถอะ...
เศรษฐศาสตร์การผลิตทางเกษตร 3 หน่วย
(Economics of Agricultural Production)
เป็นการศึกษาขอบเขตปัญหา ลักษณะและความสำคัญของเศรษฐศาสตร์การผลิตทางเกษตร ลัษณะของการทำฟาร์มในปัจจุบัน การจัดองค์การและวิธีปฏิบัติงานฟาร์ม การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการผลิตและผลผลิต ตลอดจนการตัดสินใจและการวางแผนการผลิตอย่างเหมาะสม
EC382(50)
อ่านกันเถอะ...
เศรษฐศาสตร์การผลิตทางเกษตร 3 หน่วย
(Economies of Agricultural Production)
EC383
อ่านกันเถอะ...
เศรษฐศาสตร์เกี่ยวกับฟาร์ม 3 หน่วย
(Farm Economics)
ศึกษาความหมายของฟาร์ม เศรษฐศาสตร์ฟาร์ม ความสำคัญและจุดมุ่งหมายในการจัดฟาร์ม การตัดสินใจในการจัดการฟาร์ม หลักและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ที่นำมาประยุกต์ใช้ในการจัดการฟาร์ม หลักการจัดองค์การและวิจัยวิธีปฏิบัติงาน การเริ่มธุรกิจฟาร์มหลักการวางแผนฟาร์ม และการวางแผนฟาร์มประเภทต่าง ๆ การบัญชีและบันทึกกิจการฟาร์ม การวิเคราะห์ธุรกิจฟาร์ม รวมทั้งการศึกษาภาคปฏิบัติด้วยการนำนักศึกษาไปศึกษาดูงานฟาร์มต่าง ๆ ในประเทศ
EC384
อ่านกันเถอะ...
ราคาผลิตผลเกษตรและรายได้ 3 หน่วย
(Agricultural Price and Income)
ศึกษาถึงขอบเขต ลักษณะและความสำคัญของราคาผลิตผลเกษตร กลไกของราคา ราคาตลาด ความยืดหยุ่นทางด้านอุปสงค์และอุปทาน วัฏจักรของราคาผลผลิตเกษตร ราคาภายในและต่างประเทศของพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ การควบคุมราคาผลิตผลเกษตร การพยุงราคา การวัดรายได้ การรักษาระดับรายได้และแนวโน้มแห่งรายได้ของเกษตรกร รวมทั้งศึกษานโยบายขนส่งที่เกี่ยวกับราคาพืชเศรษฐกิจบางชนิดและรายได้ของ เกษตรกร
EC384(S)
อ่านกันเถอะ...
ราคาผลิตผลเกษตรและรายได้ หน่วย
(Agricultural Price and Income)
EC385
อ่านกันเถอะ...
การตลาดเกษตร 3 หน่วย
(Agricultural Marketing)
ศึกษาความหมายของการตลาดเกษตร ขอบเขต ลักษณะและความสำคัญของการตลาดเกษตร ความเข้าใจหลักการตลาดและการบริโภคสินค้าเกษตร หน้าที่และบริการตลาด การวิเคราะห์ประสิทธิภาพการตลาดเกี่ยวกับต้นทุนการตลาด ส่วนเหลื่อมการตลาด อำนาจตลาด อำนาจต่อรอง การวิเคราะห์ราคาและตลาดสินค้าเกษตร บทบาทของรัฐบาลในตลาดสินค้าเกษตร ตลาดซื้อขายล่วงหน้าสินค้าเกษตร รวมทั้งการศึกษาภาคปฏิบัติ การศึกษาดูงานองค์กรหรือหน่วยธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการตลาดผลิต ผลิตผลการเกษตรที่สำคัญ ๆ ในประเทศ
EC387
อ่านกันเถอะ...
ธนกิจการเกษตร 3 หน่วย
(Agricultural Finance)
ความหมายของธนกิจการเกษตร ลักษณะ ขอบเขต และความสำคัญของธนกิจการเกษตร เกษตรการทำบัญชีฟาร์ม การวิเคราะห์การเงินและการลงทุน การจัดการเสี่ยงภัย การจัดเงินทุน และสินเชื่อการเกษตร การคิดดอกเบี้ย การชำระคืนเงินกู้ และการวิเคราะห์แหล่งหรือสถาบันให้กู้ยืมทางการเกษตร
EC388
อ่านกันเถอะ...
เศรษฐศาสตร์ที่ดิน 3 หน่วย
(Land Economics)
เพื่อให้นักศึกษาทราบถึง ความสำคัญของที่ดินโดยเฉพาะในทางด้านเศรษฐกิจ อุปสงค์ อุปทานของที่ดิน ประชากรกับความต้องการที่ดิน หลักทางเศรษฐศาสตร์ที่นำมาประยุกต์ใช้กับที่ดิน กฎผลตอบแทนลดน้อยถอยลง ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของทรัพยากรที่ดิน ค่าเช่าที่ดินตามแนวความคิดของสำนักคลาสสิค การพัฒนาทรัพยากรที่ดิน การจำแนกและการใช้ที่ดิน การอนุรักษ์ทรัพยากรที่ดิน การปรับปรุงระบบการถือครองที่ดินและปัจจัย ทางด้านสถาบันที่มีผลกระทบต่อการใช้ที่ดิน
EC391
อ่านกันเถอะ...
ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจของไทย 3 หน่วย
(Thai Economic History)
ประวัติศษสตร์เศรษฐกิจของไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงปัจจุบัน การติดต่อค้าขายกับยุโรปและต่างประเทศ
EC391(48)
อ่านกันเถอะ...
ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจไทย 3 หน่วย
(Thai Economic History)
EC392
อ่านกันเถอะ...
ประวัติการพัฒนาเศรษฐกิจของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 3 หน่วย
(History of Economic Development of Sounth Asia)
ศึกษาถึงพื้นฐานทรัพยากรทาง เศรษฐกิจของประเทศในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้การเปลี่ยนแปลงทางด้านโครงสร้าง เศรษฐกิจตลอดจนปัญหาที่เกี่ยวเนื่องกับการเปลี่ยนแปลงนั้นหลักงจากที่ชาติ ตะวันตกแผ่ขยายอิทธิพลเข้ามาในเขต การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ลำดับขั้นของการพัฒนาในอนาคต
EC392(S)
อ่านกันเถอะ...
ประวัติการพัฒนาเศรษฐกิจของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หน่วย
(Economic Development of South East Asia)
EC393(S)
อ่านกันเถอะ...
ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจสหรัฐอเมริกา หน่วย
(American Economic History)
EC394
อ่านกันเถอะ...
ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจของสหภาพโซเวียต 3 หน่วย
(Russian Economic History)
PR : EC 213 ศึกษาพื้นฐานทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับการเกษตรและอุตสาหกรรมในช่วงก่อนการ ปฏิวัติเป็นระบอบคอมมิวนิสต์ อุดมการณ์ทางเศรษฐกิจและคอมมิวนิสต์ การก้าวเข้าสู่การเป็นประเทศอุตสาหกรรม การจัดสรรทรัพยากร การบริหารและปัญหาแรงงานพิจารณาถึงการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันทางด้านการพัฒนา เพื่อเป็นบทเรียนสำหรับประเทศด้อยพัฒนา
EC395 (H)
อ่านกันเถอะ...
ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจญี่ปุ่น หน่วย
(Japanese Economic History)
EC396
อ่านกันเถอะ...
ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจของสาธารณรัฐประชาชนจีน 3 หน่วย
(Economic History of the People’s Republic of Chaina)
PR : EC 213 ศึกษาถึงพื้นฐานทรัพยากรทางเกษตร การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจ ตลอดจนปัญหาที่เกี่ยวเนื่องกับการเปลี่ยนแปลงหลังการปฏิวัติปี 1949 แนวโน้มของการพัฒนาเศรษฐกิจทั้งในด้านการเกษตรอุตสาหกรรม การค้าเป็นต้น ตลอดจนนโยบายการพัฒนาประเทศให้ทันสมัยและแนวโมของการพัฒนาในอนาคต
EC396(47034)
อ่านกันเถอะ...
ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจสาธารณรัฐประชาชนจีน 3 หน่วย
(Econmic History of the peple’s Republic of China)
EC396(S)
อ่านกันเถอะ...
ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจสาธารณรัฐประชาชนจีน หน่วย
(Economic History of the People’s Republic of China)
EC397
อ่านกันเถอะ...
ประวัติศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศกลุ่มอุตสาหกรรมใหม่ 3 หน่วย
(History of Economic Development of the Newly Industrialized Countries)
ศึกษาถึงพื้นฐานทรัพยากรทาง เศรษฐกิจ โครงสร้างเศรษฐกิจ กระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจ และวิเคราะห์เงื่อนไขที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วของประเทศกลุ่ม อุตสาหกรรมใหม่ต้องเผชิญอยู่ในปัจจุบันโดยเฉพาะการกีดกันสินค้าของประเทศใน ยุโรปและอเมริกา และแนวโน้มการพัฒนาของกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมใหม่ในอนาคต
EC398
อ่านกันเถอะ...
ประวัติการพัฒนาเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศละตินอเมริกา 3 หน่วย
(Historyof Economic Development of the Latin American Countries)
ศึกษาถึงพื้นฐานทรัพยากรทาง เศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงด้านโครงสร้างเศรษฐกิจตลอดจนปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยน แปลงนั้นหลังจากที่ชาติยุโรปแผ่ขยายอิทธิพลเข้ามาในเขต อุปสรรคและปัญหาในการดำเนินการพัฒนาเศรษฐกิจ ลำดับขั้นในการพัฒนาเศรษฐกิจของแต่ละประเทศในกลุ่มโดยเปรียบเทียบ และแนวโน้มของการพัฒนาในอนาคต
EC398(48)
อ่านกันเถอะ...
ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจละตินอเมริกา 3 หน่วย
(History of Economic Development of the Iatin America Countries)
EC398(51)
อ่านกันเถอะ...
ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจละตินอเมริกา 3 หน่วย
(History of Economic Development of the Latin America Countries)
ศึกษา ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจของกลุ่มประเทศละตินอเมริกา
EC403
อ่านกันเถอะ...
สหภาพแรงงาน 3 หน่วย
(Labor Unions)
ศึกษาปรัชญา วัตถุประสงค์ โครงสร้างและบทบาทของสหภาพแรงงาน เนื้อหาที่สำคัญประกอบด้วย ประเภทของสหภาพของแรงงานกับผลกระทบต่อระบบแรงงานสัมพันธ์ของแต่ละประเทศ การจัดสหภาพแรงงานในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ การจัดองค์ประกอบภายในของสหภาพแรงงาน การจัดตั้งและบริหารสมาพันธ์แรงงาน เปรียบเทียบประเด็นสำคัญต่าง ๆ ระหว่างสหภาพแรงงานของไทยกับของประเทศพัฒนาแล้ว
EC403(51)
อ่านกันเถอะ...
สหภาพแรงงาน 3 หน่วย
(LABOR UNIONS)
ศึกษา การใช้แรงงาน ทฤษฎีสฟภาพแรงงาน
EC403(H)
อ่านกันเถอะ...
สหภาพแรงงานและแรงงานสัมพันธ์ หน่วย
(Labor Unions and Relations)
EC405
อ่านกันเถอะ...
ทฤษฎีการเจรจาร่วมต่ออรอง หน่วย
(Theory of Collective Bargaining)
EC406
อ่านกันเถอะ...
เศรษฐศาสตร์การย้ายถิ่น 3 หน่วย
(Economics of Migration)
ศึกษาทั้งทางด้านทฤษฎีและงาน วิจัยเชิงประจักษ์ เกี่ยวกับอิทธิพลของปัจจัยต่าง ๆ ต่อการย้ายถิ่น การย้ายถิ่นกับผลกระทบทางเศรษฐกิจโดยพิจารณาทั้งการย้ายถิ่นภายในประเทศและ ระหว่างประเทศ ศึกษากรณีเฉพาะกรณีเกี่ยวกับแนวโน้ม ลักษณะผลกระทบของการย้ายถิ่นของแรงงานทั้งภายในประเทศไทย และการเคลื่อนย้ายของแรงงานไทยไปต่างประเทศ
EC413
อ่านกันเถอะ...
วัฏจักรธุรกิจและการพยากรณ์ทางเศรษฐกิจ 3 หน่วย
(Business Cycles and Economic Forecastings)
ศึกษาถึงความหมาย ความสำคัญ แลละการวิเคราะห์วัฏจักรธุรกิจ การบรรเทาความรุนแรงของวัฏจักรธุรกิจ ลักษณะกระบวนการพยากรณ์ภาวะการณ์ทางเศรษฐกิจ เพื่อประโยชน์ในการแก้ไขและวางแผน
EC416(S)
อ่านกันเถอะ...
วิธีวิเคราะห์เศรษฐกิจ หน่วย
(Economic Analysis)
EC427
อ่านกันเถอะ...
ทฤษฎีต้นทุนอุตสาหกรรม2 3 หน่วย
(Industrial Cost Theory 2)
ศึกษาต้นทุนการผลิตของ อุตสาหกรรม เพื่อใช้เป็นหลักเบื้องต้นในการคำนวณการวิเคราะห์ การพยากรณ์ การทำงบประมาณ การตัดสินใจลงทุนและขยายการผลิตด้านอุตสาหกรรม โดยเฉพาะการลงทุนด้านอุตสาหกรรมในประเทศไทย
EC432
อ่านกันเถอะ...
เศรษศาสตร์การเงิน 2 3 หน่วย
(Monetary Economics 2)
ศึกษากลไกการส่งทอดทางการเงิน ทฤษฎีทางการเงินต่าง ๆ บทบาทของเงินและตัวแปรทางการเงินอื่น ๆ ต่อระบบเศรษกิจ โดยส่วนรวมในแนวคิดของสำนักต่าง ๆ ของเขตและความมีประสิทธิภาพของการดำเนินนงโยบายการเงิน ประสิทธิภาพของนโยบายเศรษฐกิจ ในทัศนะของนักเศรษฐศาสตร์สำนักเคนส์และนักการเงินนิยมเป้าหมาย มาตรการและยุทธวิธีทางการเงิน รูปแบบของการดำเนินโยบายการเงินนโยบานการเงินต่อการพัฒนาและความมีเสถียรภาพ ของระบบเศรษฐกิจ
EC441(47)
อ่านกันเถอะ...
การคลังท้องถิ่น 3 หน่วย
(LOCAL FINANCE)
EC442
อ่านกันเถอะ...
การคลังว่าด้วยการกระจายความเป็นธรรม 3 หน่วย
(Public Finance of Distribution)
วิเคราะห์เงินได้ที่เป็นตัว เงิน(earned income) และเงินได้ที่ไม่เป็นตัวเงิน (unearned income) เพื่อนำไปสูทฤษฎีการกระจายความเป็นธรรม การใช้เครื่องมือทางการคลังเพื่อก่อให้เกิดการกระจายความเป็นธรรม การศึกษาเน้นตัวแบบและทฤษฎีการกระจายความเป็นธรรม
EC442(48)
อ่านกันเถอะ...
การคลังว่าด้วยการกระจายความเป็นธรรม 3 หน่วย
(Public Finance of Distrbution)
EC443
อ่านกันเถอะ...
ทฤษฎีและนโยบายการคลัง 3 หน่วย
(Fiscal Theory and Policy)
ศึกษาโครงสร้างด้านรายได้ การใช้จ่าย และการก่อหนี้สาธารณะ เพื่อบรรลุเป้าหมายด้านเศรษฐกิจมหภาคที่เกี่ยวกับระดับรายได้และการมีงานทำ เสถียรภาพของระดับราคา ค่าจ้าง อัตราดอกเบี้น การเจริญเติบโตด้านเศรษฐกิจ และเสถียรภาพดุลการชำระเงิน และอื่น ๆ
EC443(H)
อ่านกันเถอะ...
ทฤษฎีและนโยบายการคลัง หน่วย
(Fiscal Theory and Policy)
EC445 (S)
อ่านกันเถอะ...
ข้าว : มาตรการยกระดับราคาข้าว หน่วย
(Rice : Measurement of Raising Price of Rice)
EC446
อ่านกันเถอะ...
เศรษฐศาสตร์การวางแผนของรัฐ 3 หน่วย
(The Economics of Public Planning)
ศึกษาแนวความคิดและทฤษฎีกับการ วางแผนของรัฐของระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมและสังคมนิยม วิธีการและขันตอนการวางแผนของแต่ละระบบเศรษฐกิจ วัตถุประสงค์และการบรรลุเป้าหมายของแผนแต่ละระบบเศรษฐกิจ การใช้เครื่องมือทางการคลังเพื่อบรรลุเป้าหมายตามแผน
EC446 (S)
อ่านกันเถอะ...
เศรษฐศาสตร์การวางแผนของรัฐ หน่วย
(The Economics of Public Planning)
EC452
อ่านกันเถอะ...
เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยการคุ้มกัน 3 หน่วย
(Economics of Protection)
ศึกษานโยบายคุ้นกันทั้งในทาง ทฤษฎีและทางปฏิบัติ โครงสร้างของนโยบายการคุ้มกันลักษณะของนโยบายที่เหมาะสม ผลของนโยบายที่มีต่อรายได้ของรัฐ การกระจายรายได้ การจ้างงาน การคุ้มครองอุตสาหกรรม อัตรการการค้าระหว่างประเทศ การผูกขาดของธุรกิจ การสะสมทุน และการลงทุนระหว่างประเทศ รวมทั้งวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ของนโยบาย
EC453
อ่านกันเถอะ...
การค้าระหว่างประเทศของไทย 3 หน่วย
(International Trade of Thailand)
ศึกษาบทบาทของสถาบันการค้า ระหว่างประเทศในการควบคุมหรือขยายหรือจัดระเบียบทางการค้าระหว่างประเทศ บทบาทของภาครัฐบาลและเอกชนในประเทศไทยในการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศของ ประเทศไทย วิเคราะห์ภาวะการค้าระหว่างประเทศ จำแนกตามประเทศคู่ค้าและประเภทของสินค้า คาดประมาณผลการค้าระหว่างประเทศของประเทศไทยในอนาคต โดยใช้หลักการวิเคราะห์ทางสถิติ ศึกษาปัญหาทางการค้าระหว่างประเทศของประเทศไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน นำเสนอมาตรการที่เหมาะสมสำหรับเป็นเครื่องมือในการแก้ไขและปรับปรุงการค้า ระหว่างประเทศของประเทศไทย
EC454(S)
อ่านกันเถอะ...
การค้าต่างประเทศของประเทศไทย หน่วย
(Foreign Trade of Thailand)
EC461
อ่านกันเถอะ...
เศรษฐศาสตร์พลังงาน 3 หน่วย
(Energy Economics)
ศึกษาภูมิหลังของทฤษฎีการใช้ พลังงาน ข้อถกเถียงในการใช้พลังงานและทรัพยากรการใช้ทรัพยากรพลังงานทุกประเภท ปัญหาและแนวทางแก้ไขการขาดแคลนพลังงาน การพัฒนาพลังงานกับความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ รวมทั้งนโยบายพลังงานแห่งชาติและข้อเสนอแนะ
EC465
อ่านกันเถอะ...
เศรษฐศาสตร์สำหรับประเทศกำลังพัฒนา 3 หน่วย
(Economics of Developing Countries)
ศึกษาลักษณะและปัญหาของประเทศ กำลังพัฒนา การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจ โดยอาศัยทฤษฎีและข้อมูลทางเศรษฐกิจสังคมและการเมือง การวิเคราะห์ถึงสาเหตุและผลที่เกิดจากความล้าหลัง เป้าหมายและนโยบายเศรษฐกิจต่าง ๆ ที่มีผลต่อการจำเริญทางเศรษฐกิจ บทบาทของประเทศที่พัฒนาแล้วในการแก้ไขปัญหาของประเทศกำลังพัฒนา การบริหารและการใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศไทยและประเทศกำลังพัฒนาอื่น ๆ
EC472(48)
อ่านกันเถอะ...
การคลังว่าด้วยการกระจายความเป็นธรรม 3 หน่วย
(Public Finance of Distrbution)
EC473
อ่านกันเถอะ...
การสร้างแบบจำลองทางเศรษฐศาสตร์ 3 หน่วย
(Operations Research Methods in Economic Analysis II)
ศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัว แปรทางเศรษฐกิจ หลักในการสร้างแบบจำลอง แบบจำลองเศรษฐกิจเชิงสถิตย์ แบบจำลองเศรษฐกิจเชิงพลวัต แบบจำลองนโยบายเศรษฐกิจและแบบจำลองเชิงเศรษฐมิติ
EC473(H)
อ่านกันเถอะ...
คู่มือการสร้างแบบจำลองทางเศรษฐศาสตร์ 3 หน่วย
(Economic Model Building)
EC482
อ่านกันเถอะ...
เศรษฐศาสตร์การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีการเกษตร 3 หน่วย
(Economics of Technological Change in Agriculture)
เป็นการศึกษาถึงลักษณะของการ เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีในแง่เศรษฐศาสตร์ การยอมรับเทคโนโลยีการเกษตร การแพร่กระจายเทคโน,ยีการเกษตร ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง เทคโนโลยีที่มีต่อเกษตรกร ผลผลิต การจ้างงานและเศรษฐกิจของประเทศรวมทั้งศึกษา เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีการเกษตรของประเทศต่าง ๆ
EC486
อ่านกันเถอะ...
นโยบายการเกษตร 3 หน่วย
(Agricultural Policies)
ศึกษาขอบเขตลักษณะและความสำคัญ ของนโยบายการเกษตรการกำหนดนโยบายการเกษตรและการปฏิวัติ สภาพการเกษตรของไทย สภาพปัญหาของภาคการเกษตรนโยบายการเกษตรในเรื่องแผนพัฒนาฯ และนโยบายการเกษตรของบางประเทศเพื่อศึกษาเปรียบเทียบ
EC486(S)
อ่านกันเถอะ...
เศรษฐศาสตร์เศรษฐกิจไทย หน่วย
(Agricultural Policies)
EC489(S)
อ่านกันเถอะ...
หน่วย
(The Thai Dairy Industry : Its Problems and Solutions in the Light of the Danish Co-operative Dairy System)
EC497
อ่านกันเถอะ...
ระบบเศรษฐกิจเปรียบเทียบ 3 หน่วย
(Comparative Economic System)
เปรียบเทียบให้เห็นถึงลักษณะของ ระบบเศรษฐกิจต่าง ๆ ของโลก ทั้งในด้านรูปแบบทางทฤษฎี (Thoeretical Model) เช่น ระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนิยม สังคมนิยม ฯลฯ และเปรียบเทียบทั้งในด้านปฏิบัติ กล่าวคือ เปียบเทียบลักษณะของกลุ่มประเทศกสิกรรม (Agricultural Economic Group) กับกลุ่มประเทศอุตสาหกรรม (Industrial Economic Group) ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาเปรียบเทียบได้อย่างเสรี
EC497(H)
อ่านกันเถอะ...
ระบบเศรษฐกิจเปรียบเทียบ หน่วย
(Comparative Economic System)
EC581
อ่านกันเถอะ...
เศรษฐศาสตร์การประมง 3 หน่วย
(Fisheries Economics)
ความเข้าใจเกี่ยวกับทรัพยากร ประมง ตลอดจนการใช้อย่างมีประสิทธิภาพ นโยบายการประมงของประเทศไทย ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ที่นำมาประยุกต์ใช้ในการประมง เช่น การดำเนินงานของหน่วยธุรกิจในตลาดแข่งขัน ฟังก์ชั่นการผลิตทางการประมงผลผลิตทางการประมงทั้งแบบเสรีและแบบทางเศรษฐกิจ สวัสดิการทางการประมงการร่วมมือ ทำการประมงระหว่างประเทศ กฎระเบียบข้อบังคับทางการประมง บทบาทของสถาบัน เกษตรประมงในประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับอาชีพประมงทะเลการจัดการ ทรัพยากรประมง
EC583
อ่านกันเถอะ...
เศรษฐกิจการเงินสหกรณ์การเกษตร 3 หน่วย
(Financial Economics of Agrcultural Cooperatives)
ศึกษาถึงเศรษฐกิจการเงินสหกรณ์ เน้นหลักและวิธีการเงินของสหกรณืการเกษตร แหล่งวิธีจัดหาแงะวิธีสงวนเงินทุน ตลอดจนนโยบาย แผน การควบคุมเงิน และการวิเคราะห์ การเงินของสหกรณ์การเกษตรโดยทั่วไป วิธีการจัดหาเงิน ปัญหาและวิธีแก้ปัญหาการเงินของสหกรณ์การเกษตรที่อยู่ในภาวะเศรษฐกิจกำลัง พัฒนา แหล่งเงินกู้และวิธีการให้สหกรณ์ ประเภทนี้ที่อยุ่ในภาวะเศรษฐกิจดังกล่าวกู้เงิน

EA ศูนย์รวมตำราเรียนรามคำแหงบนโลกอินเทอร์เน็ต

leave a comment »

e-Books (Electronic Books) ศูนย์รวมตำราเรียนรามคำแหงบนโลกอินเทอร์เน็ต.

รหัสวิชา รายละเอียด
EA313(S)
อ่านกันเถอะ...
หลักการบริหารการศึกษา หน่วย
(Principle of Educational Administration)
EA333
อ่านกันเถอะ...
ความรู้เกี่ยวกับการศึกษาและระบบโรงเรียน 3 หน่วย
(Eduacation and School System)
ศึกษาเกี่ยวกับความหมายและความ สำคัญของการศึกษา ความสัมพันธ์ของการศึกษากับศาสตร์อื่น ๆ อิทธิพลต่าง ๆ ที่มีต่อการจัดการศึกษาในระบบโรงเรียน และการศึกษานอกระบบโรงเรียน
EA335
อ่านกันเถอะ...
การบริหารโรงเรียนประถมศึกษา 3 หน่วย
(Elementary School Admisnistration)
ศึกษาถึงของเขตของการบริหาร โรงเรียนประถมศึกษา ในส่วนที่เกียวข้องกับการบริหารงานวิชาการ การบริหารงานบุคคล การบริหารกิจการนักเรียน การบริหารงานธุรการ การเงิน และงานพัสดุ การบริหารอาคารสถานที่ และการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน
EA414
อ่านกันเถอะ...
การวางแผนการศึกษา 3 หน่วย
(Edcational Planning)
ศึกษาความรู้เบื้องต้นของการวาง แผนการศึกษา ลักษณะทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนการศึกษา กระบวนการและเทศนิคต่าง ๆ ในการวางแผนการศึกษา และแสดงให้เห็นถึงการวางแผนการศึกษาของประเทศไทยและประเทศต่า งๆ ในเอเชีย
EA414(S)(48)
อ่านกันเถอะ...
การวางแผนการศึกษา 3 หน่วย
(EDUCATIONAL PLANNI NG )
EA415(47291)
อ่านกันเถอะ...
กฏและระเบียบปฏิบัติในโรงเรียน 3 หน่วย
(LEGAL ASPECTS OF SCHOOL ADMINISTRATIONS)
EA423(H)
อ่านกันเถอะ...
การบริหารงานบุคลากรในโรงเรียน หน่วย
(School and Personnel Administration)
EA433
อ่านกันเถอะ...
หลัการบริหารโรงเรียนมัธยม 3 หน่วย
(Principles of Secondary School Administration)
เป็นวิชาที่กล่าวถึงความรู้ที่ เกี่ยวกับทฤษฎีและหลักการ ระบบและองค์การการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา รวมไปถึงการดำเนินการการจัดการบริหารด้านต่างๆ ของโรงเรียน เช่นด้านวิชาการ ด้านธุรการ ด้านการปกครอง ด้านแนะแนว และอื่น ๆ รวมไปถึงทัศนะที่เกี่ยวข้องกับการบริหารโรงเรียนมัธยมในประเทศไทย เปรียบเทียการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาบางประเทศเช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศอังกฤษเป็นต้น
EA433(50
อ่านกันเถอะ...
หลักการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา 3 หน่วย
(Principles of Secondary School Administration)
ศึกษา ถึงความเป็นมาของการบริหารโรงเรียนในประเทศไทย และในต่างประเทศ
EA436
อ่านกันเถอะ...
การบริหารกิจการนักเรียน 3 หน่วย
(Student Personnel Administration)
ศึกษาหลักและวิธีการบริหาร กิจการนักเรียน เน้นในด้านการจัดบริการสวัสดิการ ให้แก่นักเรียน การปกครอง การใช้อำนาจหน้าที่ของผู้บริหาร การจัดกจกรรมนักเรียน การจัดด้านการสอนและศึกษาวิเคราะห์ปัญหาต่า งๆ ที่เกี่ยวกับนักเรียน
EA436(S)
อ่านกันเถอะ...
การบริหารกิจการนักเรียน หน่วย
(STUDENT PERSONNEL ADMINISTRATION)
EA437
อ่านกันเถอะ...
โรงเรียนและชุมชนสัมพันธ์ 3 หน่วย
(School and Community Relations)
ศึกษาหลักการสร้างความสัมพันธ์ ระหว่างโรงเรียนและชุมชน ได้แก่ ศึกษาแบบต่าง ๆ ของชุมชนในด้านโครงสร้าง กระบวนการ และความสัมพันธ์ทางสังคม ซึ่งเป็นพื้นฐานในการที่จะนำโรงเรียนเข้าไปปฏิบัติการร่วมและสร้างความ เปลี่ยนแปลงให้เกิดขี้นรวมทังการรับความคิดใหม่ การถ่ายทอดความคิดระหว่างกลุ่มโรงเรียนและชุมชนเพื่อนำไปใช้ในการเรียนรู้ และปรับตัวเข้าหากัน ศึกษาการดำเนินการของการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนและชุมชนในต่าง ประเทศเปรียบเทียบกับประเทศไทย
EA437(47051)
อ่านกันเถอะ...
ความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน 3 หน่วย
(SCHOOL AND COMMUNITY RELATIONS)
EA438
อ่านกันเถอะ...
การประชาสัมพันธ์โรงเรียน 3 หน่วย
(School Public Relations)
ศึกษาความหมายและวัตถุประสงค์ ของการประชาสัมพันธ์โรงเรียน องค์ประกอบของการจัดการประชาสัมพันธ์โรงเรียน หลักากรและวิธีการดำเนินงานการประชาสัมพันธ์บุคลากรและองค์กรที่เกี่ยวข้อง การพัฒนากรประชาสัมพันธ์โรงเรียน ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคของการประชาสัมพันธ์โรงเรียน
EA439
อ่านกันเถอะ...
การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 3 หน่วย
(Academic Administration in Basic Education)
ศึกษา งานด้านวิชาการด้านโรงเรียน การที่ผู้บริหารจะสามารถบริหารการจัดการงานวิชาการให้ประสิทธิภาพและบบรลุวัถตุประสงค์
EA439
อ่านกันเถอะ...
การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 3 หน่วย
(Academic Administration in Basic Education)
ศึกษา การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
EA443
อ่านกันเถอะ...
การบริหารงานธุรการโรงเรียน 3 หน่วย
(School Business Administration)
ศึกษาขอบข่ายของงานธุรการของ โรงเรียน ซึ่งประกอบด้วยการเงิน สารบรรณ ทะเบียน วัสดุครุภัณฑ์ อาคารสถานที่ ประชาสัมพันธ์ และบริการอื่น ๆ ตลอดจนบทบาทของผู้บริหารและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
EA444
อ่านกันเถอะ...
การเงินโรงเรียน 3 หน่วย
(School Finance)
ศึกษาเกี่ยวกับนโยบายและหลักการ บริหารการเงินของโรงเรียนทั่วไป เปรียบเทียบกับการบริหารการเงินโรงเรียนของบางประเทศ สำหรับโรงรียนมัธยมศึกษาของประเทศไทย ศึกษาระเบียบเกี่ยวกับการเงิน พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ การของบประมาณและการควบคุม และการบริหารการเงินของโรงเรียนโดยทั่วไป
EA445
อ่านกันเถอะ...
การบริหารงานพัสดุในโรงเรียน 3 หน่วย
(School Supplies Administration)
ศึกษาเกี่ยวกับความหมายและความ สำคัญของการบริหารงานพัสดุ การจัดหาพัสดุ การจัดงานพัสดุ การเก็บรักษาพัสดุ การบำรุงรักษาพัสดุ และการจำหน่ายพัสดุออกจากบัญชี
EA615
อ่านกันเถอะ...
การนิเทศการศึกษา หน่วย
(EDUCATIONAL SUPERVISION )
EA624(51
อ่านกันเถอะ...
การบริหารการประชาสัมพันธ์และความสัมพันธ์ชุมชน 3 หน่วย
(Administration Relations and Community Relations)
ศึกษา ผู้บริหารที่ประสบความสำเร็จ และการพัฒนาตนเองเป็นปัจจัยสำคัญเพราะผู้บริหารต้องเป็นแบบอย่างที่ดี
EA625(EA765)
อ่านกันเถอะ...
การศึกษากับการพัฒนาทางการเมือง หน่วย
(EDUCATION AD POLITICAL DEVELOPMENT)
EA634
อ่านกันเถอะ...
การจัดการและการบริหารงานวิชาการ 3 หน่วย
(Academic Management and Administration)
EA635
อ่านกันเถอะ...
การจัดการและการบริหารงานกิจการนักเรียน 3 หน่วย
(Student Personnel Management and Administration)
EA643
อ่านกันเถอะ...
การวินิจฉัยสั่งการสำหรับผู้บริหารการศึกษา หน่วย
(Decision Making for Education Administrators)
EA654
อ่านกันเถอะ...
นวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาชีวิต หน่วย
(Educational Innovation for Life and Social Development)
EA713(EA613)
อ่านกันเถอะ...
หลักและทฤษฎีการบริหารการศึกษา หน่วย
(Principles and Theory of Educational Administration)
EA716
อ่านกันเถอะ...
การจัดและการพัฒนาองค์การทางการศึกษา หน่วย
(Management and Organization Development in Education)
EA733
อ่านกันเถอะ...
การบริหารบุคลากรและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หน่วย
(PERSONNEL ADMINISTRATION AND HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT )
EA797(H)
อ่านกันเถอะ...
การศึกษาอิสระ หน่วย
(Independent Studies)

CU ศูนย์รวมตำราเรียนรามคำแหงบนโลกอินเทอร์เน็ต

leave a comment »

e-Books (Electronic Books) ศูนย์รวมตำราเรียนรามคำแหงบนโลกอินเทอร์เน็ต.

รหัสวิชา รายละเอียด
CU203
อ่านกันเถอะ...
หลักสูตรและวิธีสอนทั่วไป 3 หน่วย
(Curriculum and Methods of Teaching)
ศึกษาความหมายและองค์ประกอบของ หลักสูตร พื้นฐานที่ใช้กำหนดหลักสูตร ชนิดของหลักสูตร ลักษณะของหลักสูตรในระดับต่าง ๆ การพัฒนาหลักสูตร ความสัมพันธ์ระหว่างหลักสูตร การเรียนการสอน หลักและวิธีสอนทั่วไป เทคนิคการสอน ทักษะการสอน กระบวนการสอน หลักการวางแผนการสอน การจัดสิ่งแวดล้อม การสร้างบรรยากาศ ในการเรียนการสอน ปัญหา อุปสรรค แนวโน้มและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรและการเรียนการสอน
CU216
อ่านกันเถอะ...
การวิเคราะห์หนังสือเรียนภาษาไทย 3 หน่วย
(Analysis of Thai Textbooks)
ศึกษาพัฒนาการของแบบเรียนภาษา ไทยที่สำคัญตั้งแต่แรกเริ่มจนปัจจุบัน โดยพิจารณาความมุ่งหมายลักษณะความคิดเห็นและเนื้อหา ตลอดจนการกำหนดแบบเรียนในหลักสูตร ฝึกวิเคราะห์แบบรียนภาษาไทยในปัจจุบันตามแนววิเคราะห์ วรรณกรรม
CU236
อ่านกันเถอะ...
การวิเคราะห์หนังสือเรียนและหนังสืออ่านประกอบวิชาสังคมศึกษา 3 หน่วย
(Analysis of Social Studies Textbooka and Supplemantary Reading Books)
ศึกษาลักษณะของแบบเรียนสังคม ศึกษาและหนังสืออ่านประกอบระดับมัธยม การวิเคราะห์และประเมินจุดประสงค์ เนื้อหาภาพประกอบ และกิจกรรมเสนอแนะในแบบเรียน หลักการเลือกและใช้แบบเรียนหนังสืออ่านประกอบสังคมศึกษาให้เกิดประโยชน์ต่อ การเรียนการสอน
CU331
อ่านกันเถอะ...
สังคมศึกษาในหลักสูตรมัธยมศึกษา 1 3 หน่วย
(Social Studies in Secondary School Curriculum1)
CU332
อ่านกันเถอะ...
สังคมศึกษาในหลักสูตรมัธยมศึกษา 2 3 หน่วย
(Social Studies in Secondary School Curriculum 2)
ศึกษาหลักสูตรสังคมศึกษาระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย และวิเคราะห์เป็นรายวิชาเพื่อศึกษาจุดประสงค์ ขอบเขตของวิชา ลักษณะเนื้อหาวิชา การจัดลำดับเนื้อหาวิชาระดับความยากง่าย ของเนื้อหาวิชาและความสอดคล้องของเนื้อหาวิชากับจุดประสงค์เพื่อนำข้อมูลจาก การวิเคราะห์มาเป็นพื้นฐานในการเตรียมบทเรียน การเลือกใช้เทคนิคการสอน แบบเรียน และสื่อการสอน
CU473
อ่านกันเถอะ...
หลักสูตรและสาระการเรียนรู้เคมี หน่วย
(Curriculum and Chemistry Strand)
CU503
อ่านกันเถอะ...
จริยธรรมและจรจจยาบรรณในวิชาชีพครู 3 หน่วย
(Moral and Ethics in Teaching Profession)
CU710(51)
อ่านกันเถอะ...
การพัฒนาหลักสูตร 3 หน่วย
(CURRICULUM DEVELOPMENT)
การพัฒนาหลักสูตร
CU713(CU613)
อ่านกันเถอะ...
การบริหารหลักสูตร หน่วย
(CURRICLUM MANAGEMENT)
CU714(CU614)
อ่านกันเถอะ...
การประเมินหลักสูตร หน่วย
(Curriculum Evaluation )
CU730(48)
อ่านกันเถอะ...
หลักสูตรเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน หน่วย
(Curriculum for Human Resource and Community Development )
CU730(CU630)
อ่านกันเถอะ...
หลักสูตรเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน หน่วย
(Curriculum for Human Resource and Community Development )
CU734(CU634)
อ่านกันเถอะ...
จริยธรรมภาวะผู้นำในการพัฒนาหลักสูตร หน่วย
(Ethics and Leadership in Currculum Devlopment Community Development )

CT ศูนย์รวมตำราเรียนรามคำแหงบนโลกอินเทอร์เน็ต

leave a comment »

e-Books (Electronic Books) ศูนย์รวมตำราเรียนรามคำแหงบนโลกอินเทอร์เน็ต.

รหัสวิชา รายละเอียด
CT105
อ่านกันเถอะ...
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 3 หน่วย
(Introduction to Data Processing and Algorithms)
ประวัติและวิวัฒนาการของเครื่อง คอมพิวเตอร์ ระบบคอมพิวเตอร์ ขั้นตอนการประมวลผลด้วยเครื่องจักร โครงสร้างข้อมูลการประมวลผลแฟ้มข้อมูล ระบบการบริหารข้อมูล ปัญหาและอุปสรรคของการประมวลผลด้วยเครื่องจักร การนำคอมพิวเตอร์ไปใช้ในงานต่าง ๆ โปรแกรมสำเร็จรูปและการใช้โปรแกรมสำเร็จรูในงานด้านต่าง ๆ
CT105(H)
อ่านกันเถอะ...
การประมวลผลข้อมูลเบื้องต้น หน่วย
(Introduction to Data Processing)
CT203
อ่านกันเถอะ...
การประมวลผลข้อมูลเบื้องต้นและอัลกอริธึม 3 หน่วย
(Discrete Structures)
ศึกษาความเป็นมาของคอมพิวเตอร์ ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ ระบบรหัส ระบบเลขฐานต่าง ๆ ปัญหาและขอบเขตของวิชาที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เช่น ปัญหาที่แก้ได้กับปัญหาที่แก้ไม่ได้ ความขัดแย้งทางตรรกะ ความเป็นไปได้ของการใช้คอมพิวเตอร์ การใช้ปัญญาประดิษฐ์ ปัญหาทางสังคมและจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้คอมพิวเตอร์ การใช้งานคอมพิวเตอร์ในปัจจุบัน มีการฝึกใช้ไม่โครคอมพิวเตอร์และซอฟแวร์สำเร็จรูปที่มีประโยชน์ในงานทั่ว ๆ ไป เป็นวิชานำเข้าสู่เนื้อหาของสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์โดยอาศัยตัวอย่าง เป็นหลัก
CT203(51)
อ่านกันเถอะ...
โครงสร้างไม่ต่อเนือง 3 หน่วย
(DISCRETE STRUCTRES)
ศึกษา ความรู้เบื้องต้น ความสัมพันธ์ อัลกอริทึม วิธีนับจำนวน
CT211
อ่านกันเถอะ...
โครงสร้างไม่ต่อเนื่อง 3 หน่วย
(Discrete Structures)
ทฤษฎีกราฟ ทรี กราฟแบบมีทิศทาง การค้นหาภายในกราฟ ตรรกะและการพิสูจน์ทางตรรกะแบบต่าง ๆ ฟังก์ชันตรรกะ พีชคณิตแบบบูลและวงจรตรรกะ พีชคณิตของเซตความสัมพันธ์ความสัมพันธ์สมมูล ฟังก์ชันในรูปความสัมพันธ์ ฟังก์ชันเวียนบังเกิด (recursive function) กลุ่มและกลุ่มย่อย ชนิดข้อมูล (data type) ที่เป็นโครงสร้างพีชคณิตวิชานี้เน้นการพิสูจน์ทางตรรกะ
CT212(S)50
อ่านกันเถอะ...
โครงสร้างโปรแกรม 3 หน่วย
(Program Stucture)
โครงสร้างโปรแกรม
CT215
อ่านกันเถอะ...
โครงสร้างคอมพิวเตอร์และภาษาแอสแซมบลี 3 หน่วย
(Computer Organization and Assembly Language)
ระบบตัวเลขที่ใช้แทนข้อมูลและคำ สั่งในเครื่องคอมพิวเตอร์ โครงสร้างระบบและภาษาเครื่อง หน่วยประมวลผลและหน่วยความจำ แบบจำลองของเครื่อง การโปรแกรมภาษาแอสเซมบลี การทำงานกับโปรแกรมควบคุมระบบ (อุปกรณ์ตรรกะโปรซีเดอร์สำหรับอ่าน/เขียนข้อมูล ระบบแฟ้มข้อมูลเบื้องต้น การใช้บัฟเฟอร์หลายอัน)รูปแบบและชนิดของคำสั่ง ภาษาแมคโครแอสแซมบลี การเชื่อมโยงส่วนจำเพาะ(module linking) พื้นฐานของโปรแกรมควบคุมระบบ(เช่น การจัดจังหวะประสานมัลติโปรแกรมมิง เทคนิคหน่วยความจำเสมือน เป็นต้น)
CT313(48)
อ่านกันเถอะ...
ทฤษฎีการคำนวณ 3 หน่วย
(THEORY COMPUTATION)
CT314
อ่านกันเถอะ...
ภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3 หน่วย
(Progarmming Languages)
วากยสัมพันธ์ (syntax) และความหมาย (semantic) ของภาษาโปรแกรม วากยสัมพันธ์แบบแบคคัลนาวร์ (BNF)และแผนภาพวากยสัมพันธ์ การสร้างและกำหนดวากยสัมพันธ์ของภาษา การเขียนโปรแกรมแปลภาษาแบบต่าง ๆ ลักษณะเฉพาะของภาษาแบบต่าง ๆ เช่น แบบโครงสร้างบล็อก แบบมอดูลาร์ แบบเชิงวัตถุ (object oriented ) เป็นต้น ประเภทของภาษคอมพิวเตอร์ เช่นแบบกำหนดกระบวนการ (procedural) กับแบบไม่กำหนดกระบวนการ (non – procedural) ซึ่งอาจเป็นแบบเชิงฟังก์ชันหรือแบบเชิงตรรกะ วิชานี้เน้นการฝึกหัวดเขียนและทดสอบแก้ไขชุดคำสั่งในภาษาชั้นสูงเช่นภาษา ปาสคาลหรือภาษาซี เพื่อสร้างทักษะขั้นสูงในการเขียนโปรแกรม โดยอาจมีโครงงานเขียนตัวแปลย่อย (interpreter) เพื่อสร้างเสริมความเข้าใจในหลักการทำงานของภาษโปรแกรม
CT316(S)(47163)
อ่านกันเถอะ...
ระบบฐานข้อมูล 3 หน่วย
(Database Systems)
CT316(s)(48)
อ่านกันเถอะ...
ระบบฐานข้อมูล 3 หน่วย
(Database Systems)
CT455
อ่านกันเถอะ...
การออกแบบวงจรดิจิตอล 3 หน่วย
(Digital Computer System )
ศึกษาการออกแบบวงจรดิจิตอล เพื่อใช้ในงานด้านต่า งๆ รวมทั้งวงจรที่ใช้ในเครื่องคอมพิวเตอร์
CT477
อ่านกันเถอะ...
ระบบค้นคืนสารสนเทศ 3 หน่วย
(Information Retrieval)
ระบบค้นคืนสารสนเทศ
CT478(48)
อ่านกันเถอะ...
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 3 หน่วย
(Management Information Systems)
CT479
อ่านกันเถอะ...
การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 3 หน่วย
(Ssytem Analysis and Design)
ศึกษาการกำหนดระบบ การวิเคราะห์ระบบ วิธีการกำหนดความต้องการของระบบงานการออกแบบและการใช้ระบบสนเทศสำหรับหน่วย งาน วงจรการพัฒนาระบบเครื่องมือเบื้องต้นสำหรับการวิเคราะห์ระบบ การออแบบระบบทั่วไป และระบบงานที่ใช้คอมพิวเตอร์ การวางแผนและการควบคุมโครงการวิเคราะห์ระบบและศึกษาความเป็นไปได้ของระบบงาน การพิจารณาอุปกรณ์และซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมและคุ้มค่า การเขียนข้อกำหนดรายละเอียดสำหรับโปรแกรม
CT479(H)
อ่านกันเถอะ...
การวิเคราะห์และออกแบบระบบ (คู่มือ) หน่วย
(Systems Analysis And Design)
CT484(48)
อ่านกันเถอะ...
วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 3 หน่วย
(Software engineering The Production quality software)
ct487
อ่านกันเถอะ...
การจำลองระบบด้วยคอมพิวเตอร์ 3 หน่วย
(computer simulation)
ระบบสารสนเทศ สารสนเทศสนับสนุนการตัดสินใจสำหรับระบบธุรกิจ การจำลองระบบ
CT488(47162)
อ่านกันเถอะ...
ปัญญาประดิษฐ์ 3 หน่วย
(Artificial Intelligence)
CT489
อ่านกันเถอะ...
การบริหารศูนย์คอมพิวเตอร์ 3 หน่วย
(Computer Center Management)

CS ศูนย์รวมตำราเรียนรามคำแหงบนโลกอินเทอร์เน็ต

leave a comment »

e-Books (Electronic Books) ศูนย์รวมตำราเรียนรามคำแหงบนโลกอินเทอร์เน็ต.

รหัสวิชา รายละเอียด
CS215
อ่านกันเถอะ...
การเขียนโปรแกรมภาษาฟอร์แทรน หน่วย
(Fortran Programming Language)
CS215(H)
อ่านกันเถอะ...
การเขียนโปรแกรมภาษาฟอร์แทรน หน่วย
(Fortran Programming)
CS216(H)
อ่านกันเถอะ...
ภาษาเบสิค(คู่มือ) หน่วย
(Basic Programing)
CS220(H)
อ่านกันเถอะ...
ปฏิบัติการเขียนโปรแกรมภาษาโคบอล หน่วย
(Cobol Programming Laboratory)
CS226(H)
อ่านกันเถอะ...
ตำราปฏิบัติการภาษาเบสิค หน่วย
(Basic Programming Lababoratory)
CS243(H)
อ่านกันเถอะ...
โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม หน่วย
(Data Structures and Algorithms)
CS313(H)
อ่านกันเถอะ...
คู่มือภาษา R P G หน่วย
(RPG (Hand Book))
CS316
อ่านกันเถอะ...
การเขียนโปรแกรมภาษา พี แอล วัน หน่วย
(PL/1 Programming)
CS323(H)
อ่านกันเถอะ...
ปฏิบัติการภาษา RPG หน่วย
(RPG Programming Laboratory)
CS326(H)
อ่านกันเถอะ...
ปฏิบัติการเขียนโปรแกรมภาษา พีแอลวัน หน่วย
(PL/1 Programming Laboratory )
CS337
อ่านกันเถอะ...
การจัดการข้อมูลและการเรียกใช้ข้อมูล หน่วย
(Information Organization And Retrieval )

CO ศูนย์รวมตำราเรียนรามคำแหงบนโลกอินเทอร์เน็ต

leave a comment »

e-Books (Electronic Books) ศูนย์รวมตำราเรียนรามคำแหงบนโลกอินเทอร์เน็ต.

รหัสวิชา รายละเอียด
CO223
อ่านกันเถอะ...
คณิตศาสตร์ทางด้านวิธีจัดหมู่เบื้องต้น 3 หน่วย
(Introduction to Combinatorics)
ศึกษาเกี่ยวกับ การแจงนับ การนำเข้า-การตัดออก ฟังก์ชันก่อกำเนิดแบบธรรมดาและแบบเอกซ์โพเนนเชียล ความสัมพันธ์เวียนบังเกิด ทฤษฎีกราฟและขั้นตอนวิธีเชิงกราฟ ทฤษฎีการออกแบบเบื้องต้น
CO334(51)
อ่านกันเถอะ...
ทฤษฎีรหัส 3 หน่วย
(CODING THEORY)
ศึกษา ระบบการสื่อสารการเข้ารหัสและการถอดรหัส

CN ศูนย์รวมตำราเรียนรามคำแหงบนโลกอินเทอร์เน็ต

leave a comment »

e-Books (Electronic Books) ศูนย์รวมตำราเรียนรามคำแหงบนโลกอินเทอร์เน็ต.

รหัสวิชา รายละเอียด
CN101(51)
อ่านกันเถอะ...
คู่มืออักษรจีน 3 หน่วย
(Chinese Characters Hand Book)
ศึกษาลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส และทุกตัวอักษรมีสัดส่วนที่กำหนดแน่นอน
CN102
อ่านกันเถอะ...
ภาษาจีนพื้นฐาน 2 3 หน่วย
(Fundamental Chainese 2)
ศึกษาต่อจาก CN 101 โดยเพิ่มคำศัพท์ในการสนทนา และฝึกเขียนมากขึ้น ฝึกอ่านโดยเน้นการออกเสียงให้ถูกต้องตามหลักภาษาศาสตร์
CN102(50)
อ่านกันเถอะ...
ภาษาจีนพื้นฐาน 2 3 หน่วย
(Fundamental chinese 2)
ศึกษา ไวยากรณ์พื้นฐานภาษาจีน
CN102(H)
อ่านกันเถอะ...
ภาษาจีนพื้นฐาน 2 หน่วย
(Ramkhamhaeng University Chinese Exercise Book II)
CN201
อ่านกันเถอะ...
ภาษาจีนพื้นฐาน 3 3 หน่วย
(Fundamental Chainese 3)
ศึกษาต่อจาก CN 102 โดยเน้นการเรียนรู้คำศัพท์สำหรับใช้ในชีวิตประจำวัน ศึกษาโครงสร้างของประโยคและหลักไวยากรณ์ของภาษาจีน ฝึกเขียนข้อความง่าย ๆ
CN201(49)
อ่านกันเถอะ...
ภาษจีนพื้นฐาน 3 3 หน่วย
(FUNDAMENTAL CHINESE 3 )
CN201(50
อ่านกันเถอะ...
ภาษาจีนพื้นฐาน 3 3 หน่วย
(Fundamental Ghinese 3)
ศึกษา ประโยค วลี คำต่างของภาษาจีน
CN201(50)
อ่านกันเถอะ...
ภาษาจีนพื้นฐาน 3 3 หน่วย
(A course in chinese conversation)
ศึกษา ภาษาจีนที่ใช้กันมากในวงการธุรกิจในประเทศไทย
CN201(S)
อ่านกันเถอะ...
เรื่องบทสนทนาภาษาจีน หน่วย
(A Couse in Chinese Conversation)
CN201(S)(48)
อ่านกันเถอะ...
ภาษาจีนพื้นฐาน 3 เรื่อง การสนทนาภาษาจีน 3 หน่วย
(A Course in Chinese Convasation)
CN202
อ่านกันเถอะ...
ภาษาจีนพื้นฐาน 4 3 หน่วย
(Fundamental Chainese 4)
ศึกษาต่อจาก CN 201 โดยเพิ่มการศึกษาถ้อยคำ สำนวน สุภาษิต และบทอ่านเพื่อความเข้าใจ เพื่อพื้นฐานให้เข้าใจวัฒนธรรมจีน
CN202(S)
อ่านกันเถอะ...
บทสนทนาภาษาจีนกลาง หน่วย
(A Course in Chinese Conversation)
CN223
อ่านกันเถอะ...
การฟังและการสนทนาภาษาจีน 1 3 หน่วย
(chinese Listening and Speaking 1)
การฟังและการสนทนาภาษาจีน 1
CN233
อ่านกันเถอะ...
การอ่านภาษาจีนกวางตุ้ง 1 3 หน่วย
(Reading Cantonese 1)
การอ่านภาษาจีนกวางตุ้ง 1
CN301
อ่านกันเถอะ...
ภาษาจีนระดับกลาง 1 3 หน่วย
(Intermediate Chainese 1)
ศึกษาและฝึกหัดอ่านออกเสียงจากบทอ่านที่มีเนื้อหาง่าย ๆ โดยเน้นการออกเสียง และการอ่านเพื่อความเข้าใจ
CN301(48)
อ่านกันเถอะ...
ภาษาจีนระดับกลาง 1 3 หน่วย
(Intermediate Chinese I)
CN301(50)
อ่านกันเถอะ...
ภาษาจีนระดับกลาง 1 3 หน่วย
(Intermediate Chinese 1)
ศึกษา ประวัติศาสตร์อันยาวนานของภาษาจีน
CN302(50)
อ่านกันเถอะ...
ภาษาจีนระดับกลาง 2 3 หน่วย
(INTERMEDIATE CHINESE 2)
ศึกษา ภาษาจีนเป็นภาษาสากลภาษาหนึ่งที่หลายๆประเทศให้ความสำคัญ
CN313(48)
อ่านกันเถอะ...
หลักภาษาจีนสมัยปัจจุบัน 3 หน่วย
(MONDERN CHINESE STRUCTURE)
CN334
อ่านกันเถอะ...
การอ่านหนังสือพิมพ์จีน 3 หน่วย
(Reading Chainese Newspaper)
ฝึกการอ่านเพื่อความเข้าใจจากบทความและเรื่องราวจากหนังสือพิมพ์
CN334(S)
อ่านกันเถอะ...
การอ่านหนังสือพิมพ์จีน(คู่มือเทียบอักษรจีนตัวเก่ากับตัวใหม่) หน่วย
(Chinese Newspaper Readind A Hand Book for CLassical and)
CN351
อ่านกันเถอะ...
การแปล 1 3 หน่วย
(Translation 1 (Chainese/Thai))
ฝึกการแปลภาษาไทยเป็นจีน และภาษาจีนเป็นภาษาไทยให้ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์
CN373
อ่านกันเถอะ...
สุภาษิตจีน 3 หน่วย
(Chainese Proverb)
ศึกษาความหมายและที่มาของสุภาษิตจีน เปรียบเทียบสุภาษิตจีนบางบทกับสุภาษิตไทย
CN381
อ่านกันเถอะ...
ภาษาจีนธุรกิจ 1 3 หน่วย
(Business Chainese 1)
ศึกษาและฝึกการเขียนจดหมาย บทสนทนา การอ่านและการฟังเกี่ยวกับธุรกิจ
CN435
อ่านกันเถอะ...
การอ่านภาษาจีนในวรรณคดี 3 หน่วย
(Reading in Chainese Literature)
ศึกษาบทอ่านเพื่อให้เข้าใจเนื้อหาและอรรถรสทั้งร้อยแก้วและร้อยกรอง เพื่อให้เข้าใจสภาพสังคม ชีวิตความเป็นอยู่และประเพณี
CN437
อ่านกันเถอะ...
บทอ่านศิลปกรรมจีน 3 หน่วย
(Reading in Chainese Art)
ศึกษาบทอ่านเกี่ยวกับศิลปกรรมของจีนในยุคต่าง ๆ เพื่อให้เข้าใจภาษาและศิลปกรรมของจีน
CN437(50)
อ่านกันเถอะ...
บทอ่านศิลปกรรมจีน 3 หน่วย
(READING IN CHINESE)
ศึกษา บทอ่านศิลปกรรมจีน

CM ศูนย์รวมตำราเรียนรามคำแหงบนโลกอินเทอร์เน็ต

leave a comment »

e-Books (Electronic Books) ศูนย์รวมตำราเรียนรามคำแหงบนโลกอินเทอร์เน็ต.

รหัสวิชา รายละเอียด
CM103(50)
อ่านกันเถอะ...
เคมีเบื้องต้น 3 หน่วย
(Introduction to Chemistry)
CM104(47092)
อ่านกันเถอะ...
เคมีในชีวิตประจำวัน 3 หน่วย
(Chemistry in Daily life)
CM111
อ่านกันเถอะ...
เคมีทั่วไป 1 3 หน่วย
(General Chemistry 1)
CM112
อ่านกันเถอะ...
เคมีทั่วไป 2 หน่วย
(General Chemistry 2)
CM117(L)
อ่านกันเถอะ...
ปฏิบัติการเคมี 1 หน่วย
(Chemistry Laboratory 1)
CM117(L)
อ่านกันเถอะ...
ปโบติการเคมี 1 3 หน่วย
(CHEMISTRY LABORATORY 1)
ศึกษา เนิ้อหาเกี่ยวกับความปอลดภัยของการใช้ห้องปฏิบัติการ
CM118(48)
อ่านกันเถอะ...
ปฏิบัติการเคมี 2 3 หน่วย
(CHEMISTRY LABOQATORY II)
CM222(CH222)
อ่านกันเถอะ...
เคมีอินทรีย์ 2 3 หน่วย
(Organic Chemistry 2)
CM227(47038)
อ่านกันเถอะ...
ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1 3 หน่วย
(Organic Chemistry Laboratory I)
CM227(H)50
อ่านกันเถอะ...
ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์1 3 หน่วย
(Organic chemistry Laboratory1)
ศึกษาเกี่ยวกับความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ การใช้เครื่องมือ และการทำให้สารบริศุทธิ์โดยวิธีการต่าง ๆ
CM227(H)50
อ่านกันเถอะ...
ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์1 3 หน่วย
(Organic chemistry Laboratory1)
ศึกษาเกี่ยวกับความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ การใช้เครื่องมือ และการทำให้สารบริสุทธิ์โดยวิธีต่าง ๆ
CM233(47)
อ่านกันเถอะ...
เคมีวิเคราะห์พื้นฐาน 3 หน่วย
(Basilc Analytical Chemilstry)
CM327(47)
อ่านกันเถอะ...
ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1 หน่วย
(Organic Chemistry Laboratory 1) )
CM328
อ่านกันเถอะ...
ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 3 3 หน่วย
(Organic chemistry Laboratory)
CM333
อ่านกันเถอะ...
เคมีวิเคราะห์ 2 3 หน่วย
(Analytical Chemistry 2)
CM334
อ่านกันเถอะ...
เทคนิคการแยก 3 หน่วย
(Separation Techniques)
CM337
อ่านกันเถอะ...
ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 2 1 หน่วย
(Analytical Chemistry Laboratory 2)
CM351(46)
อ่านกันเถอะ...
ชีวเคมีเบื้องต้น 3 หน่วย
(Basic Chemistry)
CM352(47)
อ่านกันเถอะ...
ชีวเคมี 2 3 หน่วย
(Biochemistry 2)
CM433(H)
อ่านกันเถอะ...
คู่มือวิธีการวิเคราะห์โดยอุปกรณ์ 3 หน่วย
(Hand book of Instrumental Methods of Analysis)
ศึกษา เดต้าโดเมน โดเมนไม่ใช้ไฟฟ้า โดเมนไฟฟ้า ความถี่ ความกว้างพัลส์ เฟส
CM437
อ่านกันเถอะ...
การวิเคราะห์โดยเครื่องมือโครมาโทกราฟี 2 หน่วย
(Analysis by Chromatographic Instruments)
CM457(L)(47)
อ่านกันเถอะ...
ปฏิบัติการชีวเคมี 2 1 หน่วย
(Biochemistry Laboratory 2)
CM464(CH469)(48)
อ่านกันเถอะ...
ชีวเคมีขั้นสูง 3 หน่วย
(ADVANCED BIOCHEMISTRY )
CM473(48)
อ่านกันเถอะ...
เคมีเภสัช 3 หน่วย
(Pharmaceutical Chemistry)
CM480(48)
อ่านกันเถอะ...
เคมีอาหาร 3 หน่วย
(Food Chemistry)
CM482(47)
อ่านกันเถอะ...
เคมีสิ่งแวดล้อม 3 หน่วย
(Environmentel Chemistry)

CH ศูนย์รวมตำราเรียนรามคำแหงบนโลกอินเทอร์เน็ต

leave a comment »

e-Books (Electronic Books) ศูนย์รวมตำราเรียนรามคำแหงบนโลกอินเทอร์เน็ต.

รหัสวิชา รายละเอียด
CH103
อ่านกันเถอะ...
เคมีเบื้องต้น 3 หน่วย
(Introduction to Chemistry)
ไม่เปิดสำหรับนักศึกษาคณะวิทยา ศาตร์ แนะนำและชี้ให้เห็นทฤษฎีและประโยชน์ของวิชาเคมี โดยมุ่งให้เข้าใจหลักเกณฑ์ทางทฤษฎีในลักษณะทั่วไปและการประยุกต์หลักวิชาทาง เคมีไปใช้ในทางด้านอุตสาหกรรมแขนงต่าง ๆ
CH113(H)
อ่านกันเถอะ...
ปฏิบัติการเคมี 1 หน่วย
(Chemistry Laboratory I)
CH114(H)
อ่านกันเถอะ...
ปฎิบัติการเคมี 2 หน่วย
(Chemistry Laboratory II)
CH221
อ่านกันเถอะ...
เคมีอินทรีย์เบื้องต้น 4 หน่วย
(Elementary Organic Chemistry)
เคมีของสารประกอบของธาตุคาร์บอน ปฏิกิริยาการเตรียมและสมบัติของสารประกอบของธาตุคาร์บอน
CH221(H)
อ่านกันเถอะ...
ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์เบื้องต้น หน่วย
(Elementary Experimental Organic Chemistry)
CH222
อ่านกันเถอะ...
เคมีอินทรีย์ 1 4 หน่วย
(Organic Chemistry 1)
ศึกษาเกียวกับสารประกอบอะลิฟาติก และ Aromatic ความรู้เบี้องต้นเกี่ยวกับกลไกปฏิกิริยา
CH222(H)
อ่านกันเถอะ...
ปฏิบัติการอินทรีย์เคมี 1 หน่วย
(Organic Chemistry Laboratory 1)
CH233
อ่านกันเถอะ...
เคมีวิเคราะห์ 1 3 หน่วย
(Analytical Chemistry I)
ศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีและหลักการวิเคราะห์โดยน้ำหนักและปริมาตรวิเคราะห์บื้องต้น
CH233 (H)
อ่านกันเถอะ...
คู่มือเคมีวิเคราะห์ 1 หน่วย
(Handbook of Analytical Chemistry 1)
CH234
อ่านกันเถอะ...
ปฏิบัติการทางเคมีวิเคราะห์ 2 หน่วย
(Analytical Chemistry Laboratory)
ปฏิบัติการทดลองวิเคราะห์หาปริมาตรด้วยวิธิวิเคราะห์หาปริมาณด้วยวิธีวิเคราะห์โดยน้ำหนัก และปริมาตรวิเคราะห์
CH243
อ่านกันเถอะ...
เคมีฟิสิกัล1 4 หน่วย
(Physical Chemistry I)
ศึกษาสมบัติของก๊าซ ของเหลว ของแข็ง และกฎต่าง ๆ ทางอุณหพลศาสตร์
CH243(51)
อ่านกันเถอะ...
เคมีฟิสิกัล 1 3 หน่วย
(PHYSYCAL CHEMISTRY 1)
ศึกษา สสาร โดยทั่วไปและสิ่งอื่นๆๆโดยทั่วไป
CH243(H)
อ่านกันเถอะ...
ตำราปฏิบัติการเคมีฟิสิกัล 1 หน่วย
(Physical Chemistry1 (Lab))
CH313
อ่านกันเถอะ...
เคมีอนินทรีย์ 3 หน่วย
(Inorganic Chemistry)
ศึกษาเกี่ยวกับกฎเกณฑ์และระบบของตารางธาตุ
CH313(H)
อ่านกันเถอะ...
คู่มือภาษา R P G หน่วย
(RPG (Hand Book))
CH323
อ่านกันเถอะ...
เคมีอินทรีย์ 2 4 หน่วย
(Organic Chemistry II)
ศึกษาต่อจาก CH 222 โดยเน้นในเรื่องสเตอริโอเคมี หลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับสเปกโตรสโคปิทางเคมีอินทรีย์
CH324
อ่านกันเถอะ...
อินทรีย์เคมี 3 3 หน่วย
(Organic Chemistry III)
ศึกษาเกี่ยวกับปฏิกิริยาเฉพาะ ประเภทและโครงสร้าง1องสารประกอบอินทรีย์รวมทั้งสารจากธรรมชาติบางตัว สารประกอบชนิดเฮคเทอร์โรโซคลิก และสารประกอบอื่นที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
CH324(47)
อ่านกันเถอะ...
เคมีอินทรีย์ 3 3 หน่วย
(Organic Chemistry 3)
CH334
อ่านกันเถอะ...
เคมีวิเคราะห์ 2 3 หน่วย
(Analytical Chemistry II)
ศึกษาหลักการของเคมีวิเคราะห์โดยเน้นการวิเคราะห์ทางเคมีไฟฟ้า
CH334(H)
อ่านกันเถอะ...
ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 2 หน่วย
(Analytical Chemistry Laboratory II)
CH335
อ่านกันเถอะ...
เครื่องมือวิเคราะห์ 3 หน่วย
(Instrucment Methods of Analysis)
ศึกษาเกียวกับทฤษฎีและวิธีใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์
CH335 (H)
อ่านกันเถอะ...
ปฏิบัติการวิเคราะห์โดยเครื่องมือ หน่วย
(Laboratory Manual for Instrumental Methods of Analysis)
CH343
อ่านกันเถอะ...
เคมีฟิสิกัล 2 4 หน่วย
(Physical Chemistry II)
ศึกษาต่อเนื่องจาก CH 243 โดยเน้นเรื่องสมดุลเคมี เคมีไฟฟ้า จลศาสตร์เคมี และเคมีควอนตัมเบื้องต้น
CH343(47057)
อ่านกันเถอะ...
เคมีฟิสิกัล 2 4 หน่วย
(Physical Chemistry 2)
CH343(H)
อ่านกันเถอะ...
ปฏิบัติการเคมีฟิสิกัล 2 หน่วย
(Elementary Organic Chemistry 2)
CH351(42)
อ่านกันเถอะ...
ชีวเคมี 1 หน่วย
(Biochemistry 1)
CH351(43)
อ่านกันเถอะ...
ชีวเคมีเบื้องต้น หน่วย
(Basic Biochemistry)
CH352
อ่านกันเถอะ...
ชีวเคมี 2 4 หน่วย
(Biochemistry II)
ศึกษาเกี่ยวกับเมตาบอลิซึม เอ็นไซม์ การแสดงออกของยีน และโภชนาการเบื้องต้น
CH352(47062)
อ่านกันเถอะ...
ชีวเคมี 2 4 หน่วย
(Biochemistry 2)
CH414
อ่านกันเถอะ...
เคมีอนินทรีย์ชั้นสูง 3 หน่วย
(Avanced Inorganic Chemistry)
ศึกษาเกี่ยวกับสูตรโครงสร้างและ ปฏิกิริยาของสารประกอบอนินทรีย์ และทฤษฎีของสารประกอบอนินทรีย์ รวมทั้งวิทยาการของวิชาเคมีอนินทรีย์ในปัจจุบัน
CH421(47)
อ่านกันเถอะ...
เคมีอินทรีย์วิเคราะห์ 2 หน่วย
(Organic Analysis)
CH422
อ่านกันเถอะ...
อินทรีย์เคมีสังเคราะห์ 2 หน่วย
(Organic Sysnthesis)
ศึกษาการสังเคราะห์สารประกอบอินทรีย์บางชนิด
CH422(47)
อ่านกันเถอะ...
เคมีอินทรีย์สงเคราะห์ 3 หน่วย
(Organic Sysnthesis)
CH423
อ่านกันเถอะ...
เคมีอินทรีย์ขั้นสูง 1 3 หน่วย
(Advanced Organic Chemistry I)
ศึกษาเกียวกับโฟโตเคมี ปฏิกิริยาเพอริไซคลิก การหากลไกของปฏิกิริยา และหัวข้ออื่น ที่เกี่ยวข้อง
CH424
อ่านกันเถอะ...
เคมีอินทรีย์ขั้นสูง 2 3 หน่วย
(Advanced Organic Chemistry II)
ศึกษากลไกและปฏิกิริยาเคมีอินทรีย์ที่สำคัญ แนวทางในการสังเคราะห์สารอินทรีย์โดยวิธีหาสารตั้งต้นที่เหมาะสม (Disconnection Approach)
CH443
อ่านกันเถอะ...
เคมีฟิสิกกัล 3 3 หน่วย
(Physical Chemistry III)
ศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับโครงสร้างอิเล็กตรอนของอะตอมและโมเลกุล และสเปคโตรสสโคปีของโมเลกุลเชิงเส้น
CH462
อ่านกันเถอะ...
ไฮโพลีเมอร์ 3 หน่วย
(High Polymers)
ขบวนการทำให้เกิดโพลิเมอร์ Free Radical และ Lonic Polmerization ความสำคัญของ Polymer ที่สำคัญบางชนิดในอุตสาหกรรม
CH466
อ่านกันเถอะ...
เคมีทางอาหาร 3 หน่วย
(Food Chemistry)
ศึกษาส่วนประกอบทางเคมีของอาหารและวิธีการต่าง ๆ ในการวิเคราะห์อาหาร
CH762
อ่านกันเถอะ...
การควบคุมมลพิษในสิ่งแวดล้อม 3 หน่วย
(Environmental Pollution Control)

BM ศูนย์รวมตำราเรียนรามคำแหงบนโลกอินเทอร์เน็ต

leave a comment »

e-Books (Electronic Books) ศูนย์รวมตำราเรียนรามคำแหงบนโลกอินเทอร์เน็ต.

รหัสวิชา รายละเอียด
BM705(51)
อ่านกันเถอะ...
การจัดการการดำเนินงาน 3 หน่วย
(Operations Management)
การจัดการการดำเนินงาน

BT ศูนย์รวมตำราเรียนรามคำแหงบนโลกอินเทอร์เน็ต

leave a comment »

e-Books (Electronic Books) ศูนย์รวมตำราเรียนรามคำแหงบนโลกอินเทอร์เน็ต.

รหัสวิชา รายละเอียด
BT333(L)(49)
อ่านกันเถอะ...
ปฏิบัติการพื้นฐานทางพันธุวิศวกรรม หน่วย
(Basic Practical In Genetic Engineering)
BT421
อ่านกันเถอะ...
วิศวกรรมชีวเคมี หน่วย
(Biochemical Engineering)
BT433(H)(48)
อ่านกันเถอะ...
เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ : ปฏิบติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช หน่วย
(Tissue Culture Technique : Plant Tisue Culture)
BT443(47)
อ่านกันเถอะ...
ระบบกำจัดของเสีย 3 หน่วย
(Waste treatment System)
BT465
อ่านกันเถอะ...
พันธุศาสตร์ของพืช 3 หน่วย
(PLANT GENETICS)
พันธุศาสตร์ของพืช