ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

Posts Tagged ‘EA

EA ศูนย์รวมตำราเรียนรามคำแหงบนโลกอินเทอร์เน็ต

leave a comment »

e-Books (Electronic Books) ศูนย์รวมตำราเรียนรามคำแหงบนโลกอินเทอร์เน็ต.

รหัสวิชา รายละเอียด
EA313(S)
อ่านกันเถอะ...
หลักการบริหารการศึกษา หน่วย
(Principle of Educational Administration)
EA333
อ่านกันเถอะ...
ความรู้เกี่ยวกับการศึกษาและระบบโรงเรียน 3 หน่วย
(Eduacation and School System)
ศึกษาเกี่ยวกับความหมายและความ สำคัญของการศึกษา ความสัมพันธ์ของการศึกษากับศาสตร์อื่น ๆ อิทธิพลต่าง ๆ ที่มีต่อการจัดการศึกษาในระบบโรงเรียน และการศึกษานอกระบบโรงเรียน
EA335
อ่านกันเถอะ...
การบริหารโรงเรียนประถมศึกษา 3 หน่วย
(Elementary School Admisnistration)
ศึกษาถึงของเขตของการบริหาร โรงเรียนประถมศึกษา ในส่วนที่เกียวข้องกับการบริหารงานวิชาการ การบริหารงานบุคคล การบริหารกิจการนักเรียน การบริหารงานธุรการ การเงิน และงานพัสดุ การบริหารอาคารสถานที่ และการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน
EA414
อ่านกันเถอะ...
การวางแผนการศึกษา 3 หน่วย
(Edcational Planning)
ศึกษาความรู้เบื้องต้นของการวาง แผนการศึกษา ลักษณะทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนการศึกษา กระบวนการและเทศนิคต่าง ๆ ในการวางแผนการศึกษา และแสดงให้เห็นถึงการวางแผนการศึกษาของประเทศไทยและประเทศต่า งๆ ในเอเชีย
EA414(S)(48)
อ่านกันเถอะ...
การวางแผนการศึกษา 3 หน่วย
(EDUCATIONAL PLANNI NG )
EA415(47291)
อ่านกันเถอะ...
กฏและระเบียบปฏิบัติในโรงเรียน 3 หน่วย
(LEGAL ASPECTS OF SCHOOL ADMINISTRATIONS)
EA423(H)
อ่านกันเถอะ...
การบริหารงานบุคลากรในโรงเรียน หน่วย
(School and Personnel Administration)
EA433
อ่านกันเถอะ...
หลัการบริหารโรงเรียนมัธยม 3 หน่วย
(Principles of Secondary School Administration)
เป็นวิชาที่กล่าวถึงความรู้ที่ เกี่ยวกับทฤษฎีและหลักการ ระบบและองค์การการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา รวมไปถึงการดำเนินการการจัดการบริหารด้านต่างๆ ของโรงเรียน เช่นด้านวิชาการ ด้านธุรการ ด้านการปกครอง ด้านแนะแนว และอื่น ๆ รวมไปถึงทัศนะที่เกี่ยวข้องกับการบริหารโรงเรียนมัธยมในประเทศไทย เปรียบเทียการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาบางประเทศเช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศอังกฤษเป็นต้น
EA433(50
อ่านกันเถอะ...
หลักการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา 3 หน่วย
(Principles of Secondary School Administration)
ศึกษา ถึงความเป็นมาของการบริหารโรงเรียนในประเทศไทย และในต่างประเทศ
EA436
อ่านกันเถอะ...
การบริหารกิจการนักเรียน 3 หน่วย
(Student Personnel Administration)
ศึกษาหลักและวิธีการบริหาร กิจการนักเรียน เน้นในด้านการจัดบริการสวัสดิการ ให้แก่นักเรียน การปกครอง การใช้อำนาจหน้าที่ของผู้บริหาร การจัดกจกรรมนักเรียน การจัดด้านการสอนและศึกษาวิเคราะห์ปัญหาต่า งๆ ที่เกี่ยวกับนักเรียน
EA436(S)
อ่านกันเถอะ...
การบริหารกิจการนักเรียน หน่วย
(STUDENT PERSONNEL ADMINISTRATION)
EA437
อ่านกันเถอะ...
โรงเรียนและชุมชนสัมพันธ์ 3 หน่วย
(School and Community Relations)
ศึกษาหลักการสร้างความสัมพันธ์ ระหว่างโรงเรียนและชุมชน ได้แก่ ศึกษาแบบต่าง ๆ ของชุมชนในด้านโครงสร้าง กระบวนการ และความสัมพันธ์ทางสังคม ซึ่งเป็นพื้นฐานในการที่จะนำโรงเรียนเข้าไปปฏิบัติการร่วมและสร้างความ เปลี่ยนแปลงให้เกิดขี้นรวมทังการรับความคิดใหม่ การถ่ายทอดความคิดระหว่างกลุ่มโรงเรียนและชุมชนเพื่อนำไปใช้ในการเรียนรู้ และปรับตัวเข้าหากัน ศึกษาการดำเนินการของการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนและชุมชนในต่าง ประเทศเปรียบเทียบกับประเทศไทย
EA437(47051)
อ่านกันเถอะ...
ความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน 3 หน่วย
(SCHOOL AND COMMUNITY RELATIONS)
EA438
อ่านกันเถอะ...
การประชาสัมพันธ์โรงเรียน 3 หน่วย
(School Public Relations)
ศึกษาความหมายและวัตถุประสงค์ ของการประชาสัมพันธ์โรงเรียน องค์ประกอบของการจัดการประชาสัมพันธ์โรงเรียน หลักากรและวิธีการดำเนินงานการประชาสัมพันธ์บุคลากรและองค์กรที่เกี่ยวข้อง การพัฒนากรประชาสัมพันธ์โรงเรียน ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคของการประชาสัมพันธ์โรงเรียน
EA439
อ่านกันเถอะ...
การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 3 หน่วย
(Academic Administration in Basic Education)
ศึกษา งานด้านวิชาการด้านโรงเรียน การที่ผู้บริหารจะสามารถบริหารการจัดการงานวิชาการให้ประสิทธิภาพและบบรลุวัถตุประสงค์
EA439
อ่านกันเถอะ...
การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 3 หน่วย
(Academic Administration in Basic Education)
ศึกษา การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
EA443
อ่านกันเถอะ...
การบริหารงานธุรการโรงเรียน 3 หน่วย
(School Business Administration)
ศึกษาขอบข่ายของงานธุรการของ โรงเรียน ซึ่งประกอบด้วยการเงิน สารบรรณ ทะเบียน วัสดุครุภัณฑ์ อาคารสถานที่ ประชาสัมพันธ์ และบริการอื่น ๆ ตลอดจนบทบาทของผู้บริหารและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
EA444
อ่านกันเถอะ...
การเงินโรงเรียน 3 หน่วย
(School Finance)
ศึกษาเกี่ยวกับนโยบายและหลักการ บริหารการเงินของโรงเรียนทั่วไป เปรียบเทียบกับการบริหารการเงินโรงเรียนของบางประเทศ สำหรับโรงรียนมัธยมศึกษาของประเทศไทย ศึกษาระเบียบเกี่ยวกับการเงิน พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ การของบประมาณและการควบคุม และการบริหารการเงินของโรงเรียนโดยทั่วไป
EA445
อ่านกันเถอะ...
การบริหารงานพัสดุในโรงเรียน 3 หน่วย
(School Supplies Administration)
ศึกษาเกี่ยวกับความหมายและความ สำคัญของการบริหารงานพัสดุ การจัดหาพัสดุ การจัดงานพัสดุ การเก็บรักษาพัสดุ การบำรุงรักษาพัสดุ และการจำหน่ายพัสดุออกจากบัญชี
EA615
อ่านกันเถอะ...
การนิเทศการศึกษา หน่วย
(EDUCATIONAL SUPERVISION )
EA624(51
อ่านกันเถอะ...
การบริหารการประชาสัมพันธ์และความสัมพันธ์ชุมชน 3 หน่วย
(Administration Relations and Community Relations)
ศึกษา ผู้บริหารที่ประสบความสำเร็จ และการพัฒนาตนเองเป็นปัจจัยสำคัญเพราะผู้บริหารต้องเป็นแบบอย่างที่ดี
EA625(EA765)
อ่านกันเถอะ...
การศึกษากับการพัฒนาทางการเมือง หน่วย
(EDUCATION AD POLITICAL DEVELOPMENT)
EA634
อ่านกันเถอะ...
การจัดการและการบริหารงานวิชาการ 3 หน่วย
(Academic Management and Administration)
EA635
อ่านกันเถอะ...
การจัดการและการบริหารงานกิจการนักเรียน 3 หน่วย
(Student Personnel Management and Administration)
EA643
อ่านกันเถอะ...
การวินิจฉัยสั่งการสำหรับผู้บริหารการศึกษา หน่วย
(Decision Making for Education Administrators)
EA654
อ่านกันเถอะ...
นวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาชีวิต หน่วย
(Educational Innovation for Life and Social Development)
EA713(EA613)
อ่านกันเถอะ...
หลักและทฤษฎีการบริหารการศึกษา หน่วย
(Principles and Theory of Educational Administration)
EA716
อ่านกันเถอะ...
การจัดและการพัฒนาองค์การทางการศึกษา หน่วย
(Management and Organization Development in Education)
EA733
อ่านกันเถอะ...
การบริหารบุคลากรและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หน่วย
(PERSONNEL ADMINISTRATION AND HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT )
EA797(H)
อ่านกันเถอะ...
การศึกษาอิสระ หน่วย
(Independent Studies)

หลักการบริหารการศึกษา

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

EA313(S)
อ่านกันเถอะ...
หลักการบริหารการศึกษา หน่วย
(Principle of Educational Administration)

คำนำ : Introduction
สารบัญ : Content
บทที่ 1 : การบริหารการศึกษา
บทที่ 2 : หลักและกระบวนการบริหาร
บทที่ 3 : การอำนายการ
บทที่ 4 : การประสานงาน
บทที่ 5 : การควบคุมงาน
บทที่ 6 : การบริหารโรงเรียน
บทที่ 7 : ระบบบริหารการศึกษาของไทย
บทที่ 7 : ระบบบริหารการศึกษาของไทย(ต่อ)
ภาคผนวก :Supplement

ความรู้เกี่ยวกับการศึกษาและระบบโรงเรียน

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

EA333
อ่านกันเถอะ...
ความรู้เกี่ยวกับการศึกษาและระบบโรงเรียน 3 หน่วย
(Eduacation and School System)
ศึกษา เกี่ยวกับความหมายและความสำคัญของการศึกษา ความสัมพันธ์ของการศึกษากับศาสตร์อื่น ๆ อิทธิพลต่าง ๆ ที่มีต่อการจัดการศึกษาในระบบโรงเรียน และการศึกษานอกระบบโรงเรียน

คำนำ : Introduction
สารบัญ : Content
บทที่1 : ทำไมจึงต้องสนใจการศึกษา
บทที่2 : ระบบและสถานภาพของการศึกษาไทย
บทที่2 : ระบบและสถานภาพของการศึกษาไทย(ต่อ)
บทที่3 : ระบบการศึกษาใจต่างประเทศ
บทที่4 : แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการศึกษาในระบบและ…..
บทที่4 : แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการศึกษาในระบบและ…..(ต่อ)
บทที่5 : ความสัมพันธ์ทางการศึกษากับศาสตร์อื่นๆ
บทที่5 : ความสัมพันธ์ทางการศึกษากับศาสตร์อื่นๆ(ต่อ)
บรรณานุกรม : Reference

การบริหารโรงเรียนประถมศึกษา

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

EA335
อ่านกันเถอะ...
การบริหารโรงเรียนประถมศึกษา 3 หน่วย
(Elementary School Admisnistration)
ศึกษา ถึงของเขตของการบริหารโรงเรียนประถมศึกษา ในส่วนที่เกียวข้องกับการบริหารงานวิชาการ การบริหารงานบุคคล การบริหารกิจการนักเรียน การบริหารงานธุรการ การเงิน และงานพัสดุ การบริหารอาคารสถานที่ และการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน

คำนำ : Introduction
สารบัญ : Content
บทที่ 1 : แนวคิดในการบริหารการประถมศึกษา
บทที่ 1 : แนวคิดในการบริหารการประถมศึกษา(ต่อ)
บทที่ 2 : การบริหารงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษา
บทที่ 2 : การบริหารงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษา(ต่อ)
บทที่ 3 : การบริหารงานบุคคลากรในโรงเรียน…
บทที่ 3 : การบริหารงานบุคคลากรในโรงเรียน…(ต่อ)

การวางแผนการศึกษา

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

EA414
อ่านกันเถอะ...
การวางแผนการศึกษา 3 หน่วย
(Edcational Planning)
ศึกษา ความรู้เบื้องต้นของการวางแผนการศึกษา ลักษณะทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนการศึกษา กระบวนการและเทศนิคต่าง ๆ ในการวางแผนการศึกษา และแสดงให้เห็นถึงการวางแผนการศึกษาของประเทศไทยและประเทศต่า งๆ ในเอเชีย

คำนำ : Introduction
สารบัญ : Content
บทที่ 1 : การบริหารงานและการวางแผน
บทที่ 2 : การจัดทำแผน
บทที่ 3 : กระบวนการวางแผน
บทที่ 4 : ประเภท ระดับ และองค์ประกอบของแผน
บทที่ 5 : การวางแผนที่มีประสิทธิภาพ
บทที่ 6 : การบริหารโดยวัตถุประสงค์
บทที่ 7 : ความสำคัญและความเป็นมาของการวางแผนการศึกษา
บทที่ 8 : เทคนิคและวิธีการวางแผนการศึกษา
บทที่ 9 : ความสัมพันธ์กับการวางแผนการศึกษากับองค์ประกอบอื่นๆ
บทที่ 10 : การจัดทำโครงการ
บทที่ 11 : การนำโครงการไปปฏิบัติ
บรรณานุกรม : Reference

การวางแผนการศึกษา

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

EA414(S)(48)
อ่านกันเถอะ...
การวางแผนการศึกษา 3 หน่วย
(EDUCATIONAL PLANNI NG )

คำนำ
สารบัญ
บทที่ 1 การบริหารงานและการวางแผน
บทที่ 2 การจัดทำแผน
บทที่ 3 กระบวนการวางแผน
บทที่ 4 ประเภท ระดับ และองค์ประกอบของแผน
บทที่ 5 การวางแผนที่มีประสิทธิภาพ
บทที่ 6 การบริหารโดยวัตถุประสงค์
บทที่ 7 ความสำคัญและความเป็นมาของการวางแผน
บทที่ 8 เทคนิคและวิธีการวางแผนการศึกษา
บทที่ 9 ความสัมพันธ์กับการวางแผนการศึกษากับองค์ประกอบอื่นๆ
บทที่ 10 การจัดทำโครงการ
บทที่ 11 การนำโครงการไปปฏิบัติ
บรรณานุกรม

กฏและระเบียบปฏิบัติในโรงเรียน

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

EA415(47291)
อ่านกันเถอะ...
กฏและระเบียบปฏิบัติในโรงเรียน 3 หน่วย
(LEGAL ASPECTS OF SCHOOL ADMINISTRATIONS)

คำนำ : Introduction
สารบัญ : Content
บทที่1 : พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2535 และฉบับที่ 3 พ.ศ.2536
บทที่2 : พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2535
บทที่3 : แผนการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2535 และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542
บทที่4 : (ร่าง) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
บทที่5 : พระราชบัญญัติสภาครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546
บทที่6 : ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวกับการสอบบรรจุรับราชการ
บทที่7 : ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ
บรรณานุกรม
ภาคผนวก