ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

Posts Tagged ‘EA438

การประชาสัมพันธ์โรงเรียน

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

EA438
อ่านกันเถอะ...
การประชาสัมพันธ์โรงเรียน 3 หน่วย
(School Public Relations)
ศึกษา ความหมายและวัตถุประสงค์ของการประชาสัมพันธ์โรงเรียน องค์ประกอบของการจัดการประชาสัมพันธ์โรงเรียน หลักากรและวิธีการดำเนินงานการประชาสัมพันธ์บุคลากรและองค์กรที่เกี่ยวข้อง การพัฒนากรประชาสัมพันธ์โรงเรียน ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคของการประชาสัมพันธ์โรงเรียน

คำนำ : Introduction
สารบัญ : Content
คำชี้แจงเกี่ยวกับกระบวนวิชา
การประเมินผลก่อนเรียน
บทที่ 1 :ความหมายและวัตถุประสงค์…
บทที่ 1 :ความหมายและวัตถุประสงค์…(ต่อ)
บทที่ 1 : ความหมายและวัตถุประสงค์…(ต่อ)
บทที่ 2 : ลักษณะโดยทั่วไปของโรงเรียนในปัจจุบัน
บทที่ 3 :การทำความเข้าใจชุมชน
บทที่ 3 : การทำความเข้าใจชุมชน(ต่อ)
บทที่ 4 :นโยบาย วัตถุประสงค์…
บทที่ 5 :การบริหารการประชาสัมพันธ์ในโรงเรียน
บทที่ 5 :การบริหารการประชาสัมพันธ์ในโรงเรียน(ต่อ)
บทที่ 9 :การติดต่อสื่อสารเกี่ยวกับการบริการของโรงเรียน
บทที่10 : การนำเสนอด้วยวาจา
บทที่11 : การทำงานร่วมกับหนังสือพิมพ
บทที่12 : วิทยุ โทรทัศน์ และโสตทัศนูปกรณ
บทที่13 : การเตรียมการสิ่งพิมพ์ต่างๆ
บทที่14 : กิจกรรมและกิจกรรมพิเศษของโรงเรียน
บทที่15 : การประเมินผลการประชาสัมพันธ์โรงเรียน
บทที่16 : ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ…
บทที่16 :ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ…(ต่อ)
บทที่17 :การพัฒนาโครงการ
บทที่18 : การฝึกอบรม
บทที่19 :การวิจัยเพื่อการประชาสัมพันธ์โรงเรียน
บทที่19 :การวิจัยเพื่อการประชาสัมพันธ์โรงเรียน(ต่อ)
บทที่20 :การจัดสรรงบประมาณโรงเรียน
การประเมินผลหลังเรียน
ภาคผนวก:Supplement
ภาคผนวก :Supplement