ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

Posts Tagged ‘Economic

ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจของสหภาพโซเวียต

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

EC394
อ่านกันเถอะ...
ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจของสหภาพโซเวียต 3 หน่วย
(Russian Economic History)
PR : EC 213 ศึกษาพื้นฐานทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับการเกษตรและอุตสาหกรรมในช่วงก่อนการ ปฏิวัติเป็นระบอบคอมมิวนิสต์ อุดมการณ์ทางเศรษฐกิจและคอมมิวนิสต์ การก้าวเข้าสู่การเป็นประเทศอุตสาหกรรม การจัดสรรทรัพยากร การบริหารและปัญหาแรงงานพิจารณาถึงการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันทางด้านการพัฒนา เพื่อเป็นบทเรียนสำหรับประเทศด้อยพัฒนา

คำนำ : Introduction
บทนำ
สารบัญ : Content
บทที่ 1 : สภาพภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์
บทที่ 2 :เศรษฐกิจรัสเซียสมัยคิวานถึงกลางศตวรรษที่17
บทที่ 3 : เศรษฐกิจรัสเซียสมัยกลางศตวรรษที่ 17-การเลิกทาสปี 1861
บทที่ 3 : เศรษฐกิจรัสเซียสมัยกลางศตวรรษที่ 17-การเลิกทาสปี 1861(ต่อ)
บทที่ 4 : เศรษฐกิจรัสเซียในช่วงปี 1861-1894
บทที่ 5 : เศรษฐกิจสมัยพระเจ้าซาร์นิโคลัสที่2
บทที่ 6 : อิทธิพลของแนวความคิดสังคมนิยมต่อการปฏิวัติปี 1917
บทที่ 7 : ระบบเศรษฐกิจในช่วง 10 ปีแรกของสหภาพโซเวียต
บทที่ 7 : ระบบเศรษฐกิจในช่วง 10 ปีแรกของสหภาพโซเวียต(ต่อ)
บทที่ 8 : การก่อตั้งระบบเศรษฐกิจวางแผนส่วนกลางของสหภาพโซเวียต
บทที่ 9 :ระบบเศรษฐกิจช่วงก้าวกระโดดไปข้างหน้า
บทที่ 9 : ระบบเศรษฐกิจช่วงก้าวกระโดดไปข้างหน้า(ต่อ)
บทที่ 10 : เศรษฐกิจของสหภาพโซเวียตก่อนและระว่างสงครามโลกครั้งที่ 2
บทที่ 11 : เศรษฐกิจของสหภาพโซเวียตหลังสงครามโลกครั้งที่ 2
บทที่ 11 :เศรษฐกิจของสหภาพโซเวียตหลังสงครามโลกครั้งที่ 2(ต่อ)
บทที่ 12 :เศรษฐกิจของสหภาพโซเวียตในสมัยครุสเซฟ1956-1964
บทที่ 12 : เศรษฐกิจของสหภาพโซเวียตในสมัยครุสเซฟ1956-1964(ต่อ)
บทที่ 13 : การปฏิรูปและการดำเนินการทางเศรษฐกิจสมัยเบรสเนและโคซีกิน
บทที่ 13 : การปฏิรูปและการดำเนินการทางเศรษฐกิจสมัยเบรสเนและโคซีกิน(ต่อ)
glossary
เชิงอรรถ
บรรณานุกรม : reference

ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจญี่ปุ่น

with 4 comments

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

EC395 (H)
อ่านกันเถอะ...
ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจญี่ปุ่น หน่วย
(Japanese Economic History)

ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจของสาธารณรัฐประชาชนจีน

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

EC396
อ่านกันเถอะ...
ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจของสาธารณรัฐประชาชนจีน 3 หน่วย
(Economic History of the People’s Republic of Chaina)
PR : EC 213 ศึกษาถึงพื้นฐานทรัพยากรทางเกษตร การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจ ตลอดจนปัญหาที่เกี่ยวเนื่องกับการเปลี่ยนแปลงหลังการปฏิวัติปี 1949 แนวโน้มของการพัฒนาเศรษฐกิจทั้งในด้านการเกษตรอุตสาหกรรม การค้าเป็นต้น ตลอดจนนโยบายการพัฒนาประเทศให้ทันสมัยและแนวโมของการพัฒนาในอนาคต

คำนำ : Introduction
สารบัญ : Content
บทที่ 1 : สาธารณรัฐประชาชนจีน
บทที่ 2 : พื้นฐานทางประวัติศาสตร์
บทที่ 3 : การฟื้นฟูและบูรณะเศรษฐกิจของประเทศ (1949-1952)
บทที่ 4 : การแปลงรูปสังคมนิยม :อุตสาหกรรมและการค้า
บทที่ 5 : การเปลี่ยนแปลงรูปโครงสร้างเศรษฐกิจ : ภาคการเกษตร
บทที่ 5 : การเปลี่ยนแปลงรูปโครงสร้างเศรษฐกิจ : ภาคการเกษตร(ต่อ)
บทที่ 6 :การควบคุมการบริโภค
บทที่ 5 : การเปลี่ยนแปลงรูปโครงสร้างเศรษฐกิจ : ภาคการเกษตร(ต่อ)
บทที่ 7 : นโยบายและการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจยุคประธานเหมา:ฉบับแรก
บทที่ 8 : นโยบายและการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจยุคประธานเหมา:ฉบับที่2-4
บทที่ 9: การเกษตรและอุตสาหกรรม
บทที่ 9 : การเกษตรและอุตสาหกรรม(ต่อ)
บทที่10 : นโยบายและการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจยุคหลังประธานเหมา
บทที่ 10 : นโยบายและการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจยุคหลังประธานเหมา(ต่อ)
บทที่ 11 : การคลังสาธารณะ
บทที่ 12 : การเงินและการธนาคาร
บทที่ 13 : การค้าภายในประเทศ

ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจสาธารณรัฐประชาชนจีน

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

EC396(S)
อ่านกันเถอะ...
ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจสาธารณรัฐประชาชนจีน หน่วย
(Economic History of the People’s Republic of China)

คำนำ : Intro
บทนำ : intro
บทที่ 1 : เศรษฐกิจในยุคศักดินา…
บทที่2 : เศรษฐกิจจีนในยุค สมัยอาณาจักรที่ 1
บทที่3 : เศรษฐกิจจีนในยุค สมัยอาณาจักรที่ 2
บทที่ 4 : เศรษฐกิจจีนในยุค สมัยอาณาจักรที่ 3
บทที่ 4 : เศรษฐกิจจีนในยุคสมัยอาณาจักรที่ 3(ต่อ)
บทที่ 5 : เศรษฐกิจจีนสมัยสาธารณรัฐจีน…
ภาคผนวก : supplement
บรรณานุกรม : Reference

ประวัติศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศกลุ่มอุตสาหกรรมใหม่

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

EC397
อ่านกันเถอะ...
ประวัติศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศกลุ่มอุตสาหกรรมใหม่ 3 หน่วย
(History of Economic Development of the Newly Industrialized Countries)
ศึกษาถึงพื้นฐานทรัพยากรทาง เศรษฐกิจ โครงสร้างเศรษฐกิจ กระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจ และวิเคราะห์เงื่อนไขที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วของประเทศกลุ่ม อุตสาหกรรมใหม่ต้องเผชิญอยู่ในปัจจุบันโดยเฉพาะการกีดกันสินค้าของประเทศใน ยุโรปและอเมริกา และแนวโน้มการพัฒนาของกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมใหม่ในอนาคต

คำนำ : Intro
สารบัญ : Content
บทที่ 1 : บทนำ :
บทที่ 2 : แนวความคิดเกี่ยวกับนโยบายอุตสาหกรรมการค้า
บทที่3 : สาธารณรัฐเกาหลี
บทที่4 : ประเทศไต้หวัน
บทที่ 5 : สถานการณ์เกาหลี-ไต้หวัน : บทเรียนของประเทศไทย
บทที่ 5 : สถานการณ์เกาหลี-ไต้หวัน : บทเรียนของประเทศไทย(ต่อ)
บทที่ 6 : ฮ่องกง
บทที่ 6 : ฮ่องกง(ต่อ)
บทที่ 7 : สิงคโปร์
บทที่ 7 : สิงคโปร์(ต่อ)
บทสรุป : summarize
บรรณานุกรม : reference

ประวัติการพัฒนาเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศละตินอเมริกา

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

EC398
อ่านกันเถอะ...
ประวัติการพัฒนาเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศละตินอเมริกา 3 หน่วย
(History of Economic Development of the Latin American Countries)
ศึกษาถึงพื้นฐานทรัพยากรทาง เศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงด้านโครงสร้างเศรษฐกิจตลอดจนปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยน แปลงนั้นหลังจากที่ชาติยุโรปแผ่ขยายอิทธิพลเข้ามาในเขต อุปสรรคและปัญหาในการดำเนินการพัฒนาเศรษฐกิจ ลำดับขั้นในการพัฒนาเศรษฐกิจของแต่ละประเทศในกลุ่มโดยเปรียบเทียบ และแนวโน้มของการพัฒนาในอนาคต

คำนำ : Intro
สารบัญ : Content
บทที่ 1 : บทนำ :
บทที่ 2 : ละตินอเมริกายุคก่อนโคลัมบัสค้นพบทวีปอเมริกา
บทที่3 : การตั้งอาณานิคมของสเปนและโปรตุเกสในละตินอเมริกา
บทที่4 : ประเทศละตินในทวีปอเมริกาเหนือ
บทที่ 5 : ประเทศละตินในเขตอเมริกากลาง
บทที่6 : ประเทศละตินในเขตทวีปอเมริกาใต้
บทที่ 6 : ประเทศละตินในเขตทวีปอเมริกาใต้(ต่อ)
บทที่ 7 : ละตินอเมริกาภายหลังได้รับเอกราช
แบบฝึกหัด: test
บรรณานุกรม : reference

ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจละตินอเมริกา

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

EC398(48)
อ่านกันเถอะ...
ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจละตินอเมริกา 3 หน่วย
(History of Economic Development of the Latin America Countries)

คำนำ
สารบัญ
บทที่1บทนำ
บทที่2ละตินอเมริกายุคก่อนโคลัม มัสอันพบทวีปอเมริกา
บทที่3การตั้งอาณานิคมของสเปร และโปตุเกสในละตินอเมริกา
บทที่4ประเทศละตินอเมริกาใน ทวีปอเมริกาเหนือ
บทที่5ประเทศละตินอเมริกาใน เขตอเมริกากลาง
บทที่6ประเทศละตินอเมริกาในเขต ทวีปอเมริกาใต้
บทที่7ละตินอเมริกาภายหลังได้ รับเอกสาร
บรรณานุกรม