ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

Posts Tagged ‘Economics

ภาษาอังกฤษในสาขาเศรษฐศาสตร์

leave a comment »

รายวิชา EN325ภาษาอังกฤษในสาขาเศรษฐศาสตร์ (ENGLISH IN THE FIELD OF ECONOMICS).

รายวิชา EN325 ภาษาอังกฤษในสาขาเศรษฐศาสตร์ (ENGLISH IN THE FIELD OF ECONOMICS)

* ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As …
ปก
คำนำ : Introduction
สารบัญ : Content
บทที่1 : กระบวนการอ่านและทักษะที่จำเป็นในการอ่าน
บทที่2 : ลักษณะเฉพาะในการนำเสนอข้อเขียนทางเศรษฐศาสตร์
บทที่3 : โครงสร้างทางภาษาที่ปรากฏในข้อเขียนลักษณะต่างๆ
บทที่4 : อิทธิพลของความรู้เดิมและการคาดเดา
บทที่5 : โครงสร้างของคำ
บทที่6 : เอกภาพของเรื่องที่อ่าน
บทที่7 : ตัวบ่งชี้เอกภาพทางไวยากรณ์
บทที่8 : ใจความสำคัญ
บทที่9 : โวหารเปรียบเทียบ
บทที่10 : การวิเคราะห์สรุปความ
บรรณานุกรม : Reference

เศรษฐศาสตร์การย้ายถิ่น

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

EC406
อ่านกันเถอะ...
เศรษฐศาสตร์การย้ายถิ่น 3 หน่วย
(Economics of Migration)
ศึกษาทั้งทางด้านทฤษฎีและงาน วิจัยเชิงประจักษ์ เกี่ยวกับอิทธิพลของปัจจัยต่าง ๆ ต่อการย้ายถิ่น การย้ายถิ่นกับผลกระทบทางเศรษฐกิจโดยพิจารณาทั้งการย้ายถิ่นภายในประเทศและ ระหว่างประเทศ ศึกษากรณีเฉพาะกรณีเกี่ยวกับแนวโน้ม ลักษณะผลกระทบของการย้ายถิ่นของแรงงานทั้งภายในประเทศไทย และการเคลื่อนย้ายของแรงงานไทยไปต่างประเทศ

ปก : Cover
คำนำ : Intro
สารบัญ : Content
บทที่ 1 : ตลาดแรงงานระหว่างประเทศ
บทที่ 2 : แนวความคิดที่ขัดแย้งเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายแรงงานระหว่างประเทศ
ตอนที่3 : การเคลื่อนย้ายแรงงานระหว่างประเทศ
ตอนที่4 : ผลทางเศรษฐกิจและสังคมของการเคลื่อนย้ายแรงงานระหว่างประเทศ
บทที่ 5 : มาตราการในการลดผลเสียของการอพยพแรงงานระหว่างประเทศ
บทที่ 6 : การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจและผลที่มีต่อตลาดแรงงานระหว่างประเทศ
บทที่ 7 : กฏหมายและนโยบายเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายแรงงานระหว่างประเทศ
บทที่ 8 : การเคลื่อนย้ายแรงงานของทวีปเอเชีย
บทที่ 9 : การเคลื่อนย้ายแรงงานของทวีปอัฟริกา
บทที่ 10 : การเคลื่อนย้ายแรงงานของทวีปออสเตรเลีย
บทที่ 11 :การเคลื่อนย้ายแรงงานของทวีปอเมริกา
บทที่ 12 : การเคลื่อนย้ายแรงงานของทวีปยุโรป
บทที่ 13 : การเคลื่อนย้ายแรงงานระหว่างประเทศของไทย
บทที่ 14 :องค์การกรรมกรระหว่างประเทศ
บรรณานุกรม : reference

เศรษฐศาสตร์การเงิน 2

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

EC432
อ่านกันเถอะ...
เศรษฐศาสตร์การเงิน 2 3 หน่วย
(Monetary Economics 2)
ศึกษากลไกการส่งทอดทางการเงิน ทฤษฎีทางการเงินต่าง ๆ บทบาทของเงินและตัวแปรทางการเงินอื่น ๆ ต่อระบบเศรษฐกิจ โดยส่วนรวมในแนวคิดของสำนักต่าง ๆ ของเขตและความมีประสิทธิภาพของการดำเนินนงโยบายการเงิน ประสิทธิภาพของนโยบายเศรษฐกิจ ในทัศนะของนักเศรษฐศาสตร์สำนักเคนส์และนักการเงินนิยมเป้าหมาย มาตรการและยุทธวิธีทางการเงิน รูปแบบของการดำเนินโยบายการเงินนโยบานการเงินต่อการพัฒนาและความมีเสถียรภาพ ของระบบเศรษฐกิจ

ปก
คำนำ : Introduction
สารบัญ : Content
บทที่ 1 : ประวัติการพัฒนาขึ้นของทฤษฎีการเงิน
บทที่ 1 : ประวัติการพัฒนาขึ้นของทฤษฎีการเงิน(ต่อ)
บทที่ 2 :บทบาทของเงินที่มีต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวม
บทที่3 : กลไลการส่งทอดและช่องทางของผลกระทบทางด้านการเงิน
บทที่ 3 :กลไลการส่งทอดและช่องทางของผลกระทบทางด้านการเงิน(ต่อ)
บทที่ 4 : บทบาทของเงินที่มีต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวมของสำนักเคนส์
บทที่ 4 : บทบาทของเงินที่มีต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวมของสำนักเคนส์(ต่อ)
บทที่ 5 : ทฤษฏีปริมาณเงินสมัยใหม่
บทที่ 5 : ทฤษฏีปริมาณเงินสมัยใหม่(ต่อ)
บทที่ 6 : เป้าหมายของการดำเนินนโยบายการเงิน
บทที่ 7 : เครื่องมือต่างๆ ของการดำเนินนโยบายการเงิน
บทที่ 7 : เครื่องมือต่างๆ ของการดำเนินนโยบายการเงิน(ต่อ)
บทที่ 8 : เป้าหมายขั้นต้น,เป้าหมายขั้นกลาง และเครื่องชี้บอกของการดำเนินนโยบายการเงิน
บทที่ 8 : เป้าหมายขั้นต้น,เป้าหมายขั้นกลาง และเครื่องชี้บอกของการดำเนินนโยบายการเงิน(ต่อ)
บทที่ 9 :ความล่าช้าของการดำเนินนโยบายการเงิน
บทที่ 10 : การดำเนินนโยบายการเงินแบบใช้พิจารณญานและแบบเป็นกฏเกณฑ์
บทที่ 11 : นโยบายการเงินและสถาบันทางการเงินต่างๆที่ไม่ใช่ธนาคารพาณิชย์
บทที่ 12 : นโยบายการคลัง :ประสิทธิภาพและข้อจำกัด
บทที่ 13 : การวิเคราะห์ดุลยภาพทั่วไปของระบบเศรษฐกิจเปิด
บทที่ 13 : การวิเคราะห์ดุลยภาพทั่วไปของระบบเศรษฐกิจเปิด(ต่อ)
บทที่ 14 : เป้าหมายของการดำเนินนโยบายเศรษฐกิจภายในประเทศ
บทที่ 14 : เป้าหมายของการดำเนินนโยบายเศรษฐกิจภายในประเทศ(ต่อ)

เศรษฐศาสตร์การวางแผนของรัฐ

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

EC446
อ่านกันเถอะ...
เศรษฐศาสตร์การวางแผนของรัฐ 3 หน่วย
(The Economics of Public Planning)
ศึกษาแนวความคิดและทฤษฎีกับการ วางแผนของรัฐของระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมและสังคมนิยม วิธีการและขันตอนการวางแผนของแต่ละระบบเศรษฐกิจ วัตถุประสงค์และการบรรลุเป้าหมายของแผนแต่ละระบบเศรษฐกิจ การใช้เครื่องมือทางการคลังเพื่อบรรลุเป้าหมายตามแผน

เศรษฐศาสตร์การวางแผนของรัฐ

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

EC446 (S)
อ่านกันเถอะ...
เศรษฐศาสตร์การวางแผนของรัฐ หน่วย
(The Economics of Public Planning)

เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยการคุ้มกัน

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

EC452
อ่านกันเถอะ...
เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยการคุ้มกัน 3 หน่วย
(Economics of Protection)
ศึกษานโยบายคุ้นกันทั้งในทาง ทฤษฎีและทางปฏิบัติ โครงสร้างของนโยบายการคุ้มกันลักษณะของนโยบายที่เหมาะสม ผลของนโยบายที่มีต่อรายได้ของรัฐ การกระจายรายได้ การจ้างงาน การคุ้มครองอุตสาหกรรม อัตรการการค้าระหว่างประเทศ การผูกขาดของธุรกิจ การสะสมทุน และการลงทุนระหว่างประเทศ รวมทั้งวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ของนโยบาย

เศรษฐศาสตร์พลังงาน

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

EC461
อ่านกันเถอะ...
เศรษฐศาสตร์พลังงาน 3 หน่วย
(Energy Economics)
ศึกษาภูมิหลังของทฤษฎีการใช้ พลังงาน ข้อถกเถียงในการใช้พลังงานและทรัพยากรการใช้ทรัพยากรพลังงานทุกประเภท ปัญหาและแนวทางแก้ไขการขาดแคลนพลังงาน การพัฒนาพลังงานกับความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ รวมทั้งนโยบายพลังงานแห่งชาติและข้อเสนอแนะ