ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

Posts Tagged ‘Economics

ภาษาอังกฤษในสาขาเศรษฐศาสตร์

leave a comment »

รายวิชา EN325ภาษาอังกฤษในสาขาเศรษฐศาสตร์ (ENGLISH IN THE FIELD OF ECONOMICS).

รายวิชา EN325 ภาษาอังกฤษในสาขาเศรษฐศาสตร์ (ENGLISH IN THE FIELD OF ECONOMICS)

* ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As …
ปก
คำนำ : Introduction
สารบัญ : Content
บทที่1 : กระบวนการอ่านและทักษะที่จำเป็นในการอ่าน
บทที่2 : ลักษณะเฉพาะในการนำเสนอข้อเขียนทางเศรษฐศาสตร์
บทที่3 : โครงสร้างทางภาษาที่ปรากฏในข้อเขียนลักษณะต่างๆ
บทที่4 : อิทธิพลของความรู้เดิมและการคาดเดา
บทที่5 : โครงสร้างของคำ
บทที่6 : เอกภาพของเรื่องที่อ่าน
บทที่7 : ตัวบ่งชี้เอกภาพทางไวยากรณ์
บทที่8 : ใจความสำคัญ
บทที่9 : โวหารเปรียบเทียบ
บทที่10 : การวิเคราะห์สรุปความ
บรรณานุกรม : Reference

เศรษฐศาสตร์การย้ายถิ่น

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

EC406
อ่านกันเถอะ...
เศรษฐศาสตร์การย้ายถิ่น 3 หน่วย
(Economics of Migration)
ศึกษาทั้งทางด้านทฤษฎีและงาน วิจัยเชิงประจักษ์ เกี่ยวกับอิทธิพลของปัจจัยต่าง ๆ ต่อการย้ายถิ่น การย้ายถิ่นกับผลกระทบทางเศรษฐกิจโดยพิจารณาทั้งการย้ายถิ่นภายในประเทศและ ระหว่างประเทศ ศึกษากรณีเฉพาะกรณีเกี่ยวกับแนวโน้ม ลักษณะผลกระทบของการย้ายถิ่นของแรงงานทั้งภายในประเทศไทย และการเคลื่อนย้ายของแรงงานไทยไปต่างประเทศ

ปก : Cover
คำนำ : Intro
สารบัญ : Content
บทที่ 1 : ตลาดแรงงานระหว่างประเทศ
บทที่ 2 : แนวความคิดที่ขัดแย้งเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายแรงงานระหว่างประเทศ
ตอนที่3 : การเคลื่อนย้ายแรงงานระหว่างประเทศ
ตอนที่4 : ผลทางเศรษฐกิจและสังคมของการเคลื่อนย้ายแรงงานระหว่างประเทศ
บทที่ 5 : มาตราการในการลดผลเสียของการอพยพแรงงานระหว่างประเทศ
บทที่ 6 : การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจและผลที่มีต่อตลาดแรงงานระหว่างประเทศ
บทที่ 7 : กฏหมายและนโยบายเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายแรงงานระหว่างประเทศ
บทที่ 8 : การเคลื่อนย้ายแรงงานของทวีปเอเชีย
บทที่ 9 : การเคลื่อนย้ายแรงงานของทวีปอัฟริกา
บทที่ 10 : การเคลื่อนย้ายแรงงานของทวีปออสเตรเลีย
บทที่ 11 :การเคลื่อนย้ายแรงงานของทวีปอเมริกา
บทที่ 12 : การเคลื่อนย้ายแรงงานของทวีปยุโรป
บทที่ 13 : การเคลื่อนย้ายแรงงานระหว่างประเทศของไทย
บทที่ 14 :องค์การกรรมกรระหว่างประเทศ
บรรณานุกรม : reference

เศรษฐศาสตร์การเงิน 2

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

EC432
อ่านกันเถอะ...
เศรษฐศาสตร์การเงิน 2 3 หน่วย
(Monetary Economics 2)
ศึกษากลไกการส่งทอดทางการเงิน ทฤษฎีทางการเงินต่าง ๆ บทบาทของเงินและตัวแปรทางการเงินอื่น ๆ ต่อระบบเศรษฐกิจ โดยส่วนรวมในแนวคิดของสำนักต่าง ๆ ของเขตและความมีประสิทธิภาพของการดำเนินนงโยบายการเงิน ประสิทธิภาพของนโยบายเศรษฐกิจ ในทัศนะของนักเศรษฐศาสตร์สำนักเคนส์และนักการเงินนิยมเป้าหมาย มาตรการและยุทธวิธีทางการเงิน รูปแบบของการดำเนินโยบายการเงินนโยบานการเงินต่อการพัฒนาและความมีเสถียรภาพ ของระบบเศรษฐกิจ

ปก
คำนำ : Introduction
สารบัญ : Content
บทที่ 1 : ประวัติการพัฒนาขึ้นของทฤษฎีการเงิน
บทที่ 1 : ประวัติการพัฒนาขึ้นของทฤษฎีการเงิน(ต่อ)
บทที่ 2 :บทบาทของเงินที่มีต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวม
บทที่3 : กลไลการส่งทอดและช่องทางของผลกระทบทางด้านการเงิน
บทที่ 3 :กลไลการส่งทอดและช่องทางของผลกระทบทางด้านการเงิน(ต่อ)
บทที่ 4 : บทบาทของเงินที่มีต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวมของสำนักเคนส์
บทที่ 4 : บทบาทของเงินที่มีต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวมของสำนักเคนส์(ต่อ)
บทที่ 5 : ทฤษฏีปริมาณเงินสมัยใหม่
บทที่ 5 : ทฤษฏีปริมาณเงินสมัยใหม่(ต่อ)
บทที่ 6 : เป้าหมายของการดำเนินนโยบายการเงิน
บทที่ 7 : เครื่องมือต่างๆ ของการดำเนินนโยบายการเงิน
บทที่ 7 : เครื่องมือต่างๆ ของการดำเนินนโยบายการเงิน(ต่อ)
บทที่ 8 : เป้าหมายขั้นต้น,เป้าหมายขั้นกลาง และเครื่องชี้บอกของการดำเนินนโยบายการเงิน
บทที่ 8 : เป้าหมายขั้นต้น,เป้าหมายขั้นกลาง และเครื่องชี้บอกของการดำเนินนโยบายการเงิน(ต่อ)
บทที่ 9 :ความล่าช้าของการดำเนินนโยบายการเงิน
บทที่ 10 : การดำเนินนโยบายการเงินแบบใช้พิจารณญานและแบบเป็นกฏเกณฑ์
บทที่ 11 : นโยบายการเงินและสถาบันทางการเงินต่างๆที่ไม่ใช่ธนาคารพาณิชย์
บทที่ 12 : นโยบายการคลัง :ประสิทธิภาพและข้อจำกัด
บทที่ 13 : การวิเคราะห์ดุลยภาพทั่วไปของระบบเศรษฐกิจเปิด
บทที่ 13 : การวิเคราะห์ดุลยภาพทั่วไปของระบบเศรษฐกิจเปิด(ต่อ)
บทที่ 14 : เป้าหมายของการดำเนินนโยบายเศรษฐกิจภายในประเทศ
บทที่ 14 : เป้าหมายของการดำเนินนโยบายเศรษฐกิจภายในประเทศ(ต่อ)

เศรษฐศาสตร์การวางแผนของรัฐ

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

EC446
อ่านกันเถอะ...
เศรษฐศาสตร์การวางแผนของรัฐ 3 หน่วย
(The Economics of Public Planning)
ศึกษาแนวความคิดและทฤษฎีกับการ วางแผนของรัฐของระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมและสังคมนิยม วิธีการและขันตอนการวางแผนของแต่ละระบบเศรษฐกิจ วัตถุประสงค์และการบรรลุเป้าหมายของแผนแต่ละระบบเศรษฐกิจ การใช้เครื่องมือทางการคลังเพื่อบรรลุเป้าหมายตามแผน

เศรษฐศาสตร์การวางแผนของรัฐ

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

EC446 (S)
อ่านกันเถอะ...
เศรษฐศาสตร์การวางแผนของรัฐ หน่วย
(The Economics of Public Planning)

เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยการคุ้มกัน

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

EC452
อ่านกันเถอะ...
เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยการคุ้มกัน 3 หน่วย
(Economics of Protection)
ศึกษานโยบายคุ้นกันทั้งในทาง ทฤษฎีและทางปฏิบัติ โครงสร้างของนโยบายการคุ้มกันลักษณะของนโยบายที่เหมาะสม ผลของนโยบายที่มีต่อรายได้ของรัฐ การกระจายรายได้ การจ้างงาน การคุ้มครองอุตสาหกรรม อัตรการการค้าระหว่างประเทศ การผูกขาดของธุรกิจ การสะสมทุน และการลงทุนระหว่างประเทศ รวมทั้งวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ของนโยบาย

เศรษฐศาสตร์พลังงาน

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

EC461
อ่านกันเถอะ...
เศรษฐศาสตร์พลังงาน 3 หน่วย
(Energy Economics)
ศึกษาภูมิหลังของทฤษฎีการใช้ พลังงาน ข้อถกเถียงในการใช้พลังงานและทรัพยากรการใช้ทรัพยากรพลังงานทุกประเภท ปัญหาและแนวทางแก้ไขการขาดแคลนพลังงาน การพัฒนาพลังงานกับความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ รวมทั้งนโยบายพลังงานแห่งชาติและข้อเสนอแนะ

เศรษฐศาสตร์สำหรับประเทศกำลังพัฒนา

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

EC465
อ่านกันเถอะ...
เศรษฐศาสตร์สำหรับประเทศกำลังพัฒนา 3 หน่วย
(Economics of Developing Countries)
ศึกษาลักษณะและปัญหาของประเทศ กำลังพัฒนา การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจ โดยอาศัยทฤษฎีและข้อมูลทางเศรษฐกิจสังคมและการเมือง การวิเคราะห์ถึงสาเหตุและผลที่เกิดจากความล้าหลัง เป้าหมายและนโยบายเศรษฐกิจต่าง ๆ ที่มีผลต่อการจำเริญทางเศรษฐกิจ บทบาทของประเทศที่พัฒนาแล้วในการแก้ไขปัญหาของประเทศกำลังพัฒนา การบริหารและการใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศไทยและประเทศกำลังพัฒนาอื่น ๆ

เศรษฐศาสตร์การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีการเกษตร

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

EC482
อ่านกันเถอะ...
เศรษฐศาสตร์การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีการเกษตร 3 หน่วย
(Economics of Technological Change in Agriculture)
เป็นการศึกษาถึงลักษณะของการ เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีในแง่เศรษฐศาสตร์ การยอมรับเทคโนโลยีการเกษตร การแพร่กระจายเทคโน,ยีการเกษตร ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง เทคโนโลยีที่มีต่อเกษตรกร ผลผลิต การจ้างงานและเศรษฐกิจของประเทศรวมทั้งศึกษา เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีการเกษตรของประเทศต่าง ๆ

เศรษฐศาสตร์การประมง

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

EC581
อ่านกันเถอะ...
เศรษฐศาสตร์การประมง 3 หน่วย
(Fisheries Economics)
ความเข้าใจเกี่ยวกับทรัพยากร ประมง ตลอดจนการใช้อย่างมีประสิทธิภาพ นโยบายการประมงของประเทศไทย ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ที่นำมาประยุกต์ใช้ในการประมง เช่น การดำเนินงานของหน่วยธุรกิจในตลาดแข่งขัน ฟังก์ชั่นการผลิตทางการประมงผลผลิตทางการประมงทั้งแบบเสรีและแบบทางเศรษฐกิจ สวัสดิการทางการประมงการร่วมมือ ทำการประมงระหว่างประเทศ กฎระเบียบข้อบังคับทางการประมง บทบาทของสถาบัน เกษตรประมงในประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับอาชีพประมงทะเลการจัดการ ทรัพยากรประมง

เศรษฐกิจการเงินสหกรณ์การเกษตร

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

EC583
อ่านกันเถอะ...
เศรษฐกิจการเงินสหกรณ์การเกษตร 3 หน่วย
(Financial Economics of Agrcultural Cooperatives)
ศึกษาถึงเศรษฐกิจการเงินสหกรณ์ เน้นหลักและวิธีการเงินของสหกรณืการเกษตร แหล่งวิธีจัดหาแงะวิธีสงวนเงินทุน ตลอดจนนโยบาย แผน การควบคุมเงิน และการวิเคราะห์ การเงินของสหกรณ์การเกษตรโดยทั่วไป วิธีการจัดหาเงิน ปัญหาและวิธีแก้ปัญหาการเงินของสหกรณ์การเกษตรที่อยู่ในภาวะเศรษฐกิจกำลัง พัฒนา แหล่งเงินกู้และวิธีการให้สหกรณ์ ประเภทนี้ที่อยุ่ในภาวะเศรษฐกิจดังกล่าวกู้เงิน

เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมกระบวนการ

leave a comment »

2306411    เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมกระบวนการ    Economics of Process Industry

ค่าของเงินที่เปลี่ยนตามเวลา ดอกเบี้ย การพิจาณราต้นทุนและรายจ่าย การเลือกเครื่องมือและกระบวนการผลิตทางเศรษฐศาสตร์ วิธีการระดมเงิน วิธีคิดค่าเสื่อมราคา การประมาณต้นทุนการผลิต และการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ

(Time-value of money, interest, consideration of costs and expenses, economic selection of equipment and process, methods of financing, depreciation methods, the economics of production estimating and project feasibility studies.)

(2306411 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 23, 2009 at 4:22 am

เศรษฐศาสตร์การก่อสร้างเบื้องต้น

leave a comment »

2501301    เศรษฐศาสตร์การก่อสร้างเบื้องต้น    Introduction to Building Economics

ศึกษาแนวคิดเบื้องต้นในการวิเคราะห์ระดับเศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหาภาค เพื่อนำทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ไปใช้ในงานอุตสาหกรรมก่อสร้าง และงานสถาปัตยกรรม การนำเสนอเศรษฐศาสตร์จุลภาคมาใช้ในองค์กรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนในเรื่องการพัฒนาที่ดิน การออกแบบและก่อสร้าง

(The study of analytical concepts of micro and microeconomics, with application to the building and construction industry; microeconomic analysis for frims engaged in real estate development and management planning, design and construction.)

(2501301 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 17, 2009 at 3:12 pm

เศรษฐศาสตร์และการเงินทางสถาปัตยกรรม

leave a comment »

2501641    เศรษฐศาสตร์และการเงินทางสถาปัตยกรรม    Economics And Finance In Architecture

ทฤษฎีพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์ โครงสร้างทางเศรษฐกิจ อุปสงค์และอุปทาน กลไกต่างๆ ของตลาด ศึกษาปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจและการเงินเกี่ยวข้องกับงานสถาปัตยกรรมการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ วิเคราะห์หลักการและการตัดสินใจในการลงทุน การจัดการด้านการเงินในด้านการบริหารธุรกิจและการก่อสร้าง ทั้งนี้ให้มีการศึกษากรณีตัวอย่าง

(The course presents fundamental economic theories and behavior; specific attention is given to the economic and financial aspects related to architecture: analysis of investment criteria and decision making; analysis of financing in business and building construction administration.)

(2501641 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 17, 2009 at 1:51 pm

เศรษฐศาสตร์เมือง

leave a comment »

2503442    เศรษฐศาสตร์เมือง    Urban Economics

โครงสร้างทางเศรษฐกิจของเมือง ความสัมพันธ์ระหว่างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจกับการพัฒนาเมือง แนวความคิดเกี่ยวกับการกำหนดที่ตั้งของประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินและโครงสร้างพื้นฐานของเมือง

(Urban Economic structure; relationships between economic growth and urban development; concepts relating locations of land use and urban infrastructure.)

(2503442 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 17, 2009 at 10:31 am