ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

Posts Tagged ‘Electromagnetics

เทคนิคการประมาณในทางแม่เหล็กไฟฟ้า

leave a comment »

2102878    เทคนิคการประมาณในทางแม่เหล็กไฟฟ้า    Approximation Techniques In Electromagnetics

การประมาณฟังก์ชันด้วยอนุกรมกำลัง การประมาณฟังก์ชันในช่วงกว้าง การประมาณค่าอินทิกรัล ผลเฉลี่ยโดยประมาณของสมการอนุพันธ์ การประยุกต์กรรมวิธีการประมาณในปัญหาทางแม่เหล็กไฟฟ้า

(Power-series approximation of functions; wide-range approximation of functions; approximation of integrals; approximate solution of differential equations; application of approximation techniques to electromagnetics.)

(2102878 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

โฆษณา

ระเบียบวิธีไฟไนต์อิลิเมนต์สำหรับแม่เหล็กไฟฟ้า

leave a comment »

2102877    ระเบียบวิธีไฟไนต์อิลิเมนต์สำหรับแม่เหล็กไฟฟ้า    Finite Element Method In Electromagnetics

มโนทัศน์เกี่ยวกับระเบียบไฟไนต์อิลิเมนต์ หลักการผันแปร ระเบียบวิธีวิเศษค้างถ่วงน้ำหนัก ระเบียบวิธีกาเลอร์คิน การวิเคราะห์ท่อนำคลื่น ตัวกำธร ฯลฯ ด้วยไฟไนต์อิลิเมนต์ กรรมวิธีพิเศษสำหรับปริเวณไร้ขอบเขต

(Concept of finite element method; variational principle, method of weighted residual, Galerkin method; finite element analysis of waveguides; resonators, etc; special techniques for unbounded regions.)

(2102877 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

สนามแม่เหล็กไฟฟ้าเชิงคำนวณสำหรับงานวิศวกรรมไมโครเวฟและโฟโตนิกส์

leave a comment »

2102625    สนามแม่เหล็กไฟฟ้าเชิงคำนวณสำหรับงานวิศวกรรมไมโครเวฟและโฟโตนิกส์

Computational Electromagnetics for Microwave and Photonics

()

(2102625 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้าเบื้องต้น

leave a comment »

420341     ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้าเบื้องต้น     Introduction to Electromagnetics Theory

สมการของแมกซ์เวลล์ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ระบบการแผ่รังสี สายส่ง ท่อนำคลื่น

(Maxwell’s equations, electromagnetic wave, radiating systems, transmission lines, waveguides.)

(420341 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

Written by SoClaimon

พฤศจิกายน 11, 2009 at 3:31 am

แม่เหล้กไฟฟ้าทางวิศวกรรม

leave a comment »

2102222    แม่เหล้กไฟฟ้าทางวิศวกรรม    Engineering Electromagnetics

การวิเคราะห์เวกเตอร์ สนามไฟฟ้าสถิตในอวกาศว่าง สนามไฟฟ้าสถิตในวัสดุไดอิเล็กทรอนิกและตัวนำ สมการลาปลาซและวิธีหาผลเฉลยอย่างง่าย พลังงานในสนามไฟฟ้าสถิต กระแสการพาและกระแสการนำ สนามแม่เหล็กสถิต แรงแม่เหล็ก พลังงานในสนามแม่เหล็กสถิต การเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้าและสมการแมกซ์เวลล์ สนามแม่เหล็กไฟฟ้าฮาร์มมอนิกทางเวลาและเฟสเซอร์คลื่นระนาบในตัวกลางไร้ขอบ ได้แก่ อวกาศว่าง ไดอิเล็กทริก และตัวนำ การส่งผ่านกำลังคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า และทฤษฎีบทพอยน์ทิง

(Vector analysis, electrostatic fields in free space; electrostatic fields in dielectrics and conductors; Laplace equation and simple solution method; energy in electrostatic fields; convection current and conduction currents; magnetostatic fields; magnetic forces; energy in magnetostatic fields; electromagnetic induction and Maxwell’s equations; time-harmonic electromagnetic fields and their phasor; plane waves in an unbounded medium: free-space, dielectric and conductor; electromagenetic power transmission, Poynting’s theorem.)

(2102222 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ตุลาคม 27, 2009 at 7:50 am