ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

Posts Tagged ‘Electronic

การออกแบบและเทคโนโลยีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

leave a comment »

2102761    การออกแบบและเทคโนโลยีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์    Electronic Equipment Design And Technology

โครงสร้างและหน้าที่ของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ การออกแบบการระบายความร้อนเทคนิคการลดนอยส์ การต่อสายดินและตัวกำบัง การออกแบบหม้อแปลง มาตรฐานสำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ การออกแบบและสร้างผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์

(Structure and function of electronic equipment; thermal design; noise reduction techniques, grounding and shielding; transformer design; electronic equipment standards; design and fabrication of electronic product.)

(2102761 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

เรื่องคัดเฉพาะทางวัสดุศาสตร์อิเล็กทรอนิกส์

leave a comment »

2102689    เรื่องคัดเฉพาะทางวัสดุศาสตร์อิเล็กทรอนิกส์    Selected Topics In Electronic Material Sciences

หัวข้อที่กำลังอยู่ในความสนใจเกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์ระหว่างสสารกับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า เช่น ความนำไฟฟ้ายิ่งยวด เฟอโรแมกเนติสม์ เฟอร์โรอิเล็กตริซีดี การหมุนของฟาราเดย์ และผลทางแสงแบบเชิงเส้นและไม่เชิงเส้นอื่นๆ การแพร่กระจายคลื่นแบบเฮลิคอน ปรากฏการณ์อิเล็กตรอนร้อน การแกว่งไมโครเวฟในเนื้อสารกึ่งตัวนำ สิ่งประดิษฐ์กันน์ ไดโอดอะวาลานซ์

(Topics of current interests dealing with the interaction between matters and electromagnetic fields. Topics covered may include super-conductivity, ferro-magnetism, ferroelectricity, Faraday rotation and other linear and nonlinear optical effects, helicon wave propagation, hot electron phenomena, microwave oscillations in bulk semiconductors, Gunn-effect devices, and evalanche diodes.)

(2102689 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

การออกแบบและเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์

leave a comment »

2102669    การออกแบบและเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์    Electronic Product Design And Technology

ความสัมพันธ์ระหว่างการออกแบบอิเล็กทรอนิกส์ และการออกแบบทางกล ระเบียบวิธีการออกแบบผลิตภัณฑ์ โครงสร้างและหน้าที่ของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ แง่มุมการออกแบบ แง่มุมทางกายภาพ ทางเออร์โกนอมิกส์ ทางสุนทรียภาพ ทบทวนการเขียนแบบการทำงานที่ใช้แผ่นโลหะ และพลาสติก การจัดการโครงการ คุณภาพและความเชื่อถือได้ของการออกแบบทางอิเล็กทรอนิกส์

(Interrelationship between electronic and mechanical design, product design methodology; structure and function of electronic equipment; design aspects, physical ergonomic and aesthetic asspects; review of technical drawing; working with sheet metal and plastic; project management; quality and reliability in electronics design.)

(2102669 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

การวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์โดยอาศัยคอมพิวเตอร์

leave a comment »

2102641    การวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์โดยอาศัยคอมพิวเตอร์    Computer-Aided Analysis of Electronic Circults

กรรมวิธีสร้างสมการวงจรแบบต่าง ได้แก่ แบบโนดัล แบบมอดิฟายด์โนดัล และแบบสปาร์ซทาโบล อัลกอริทึมและขั้นตอนต่างๆ ในการวิเคราะห์เชิงกระแสตรง และวิเคราะห์เชิงเวลาของวงจรชนิดไม่เส้น การคำนวณหาความไวของตัวแปรในวงจรที่มีต่อพารามิเตอร์ต่าง ทั้งในเชิงกระแสตรงและในเชิงเวลา ตัวอย่างการใช้งานของโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับวิเคราะห์วงจรแบบต่าง

(Methods for formulating circuit equations: nodal analysis, modified nodal analysis and sparse tableau analysis; DC and transient analysis of nonlinear circuits: algorithms and implementation aspects; computation of DC and time-domain sensitivities of circuit variable with respect to parameters; applications of circuit analysis programs.)

(2102641 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

leave a comment »

2304452    อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์    Electronic Instrumentation

ชนิดของสัญญาณ การจำแนกประเภทรูปคลื่น เทคนิค การรับรู้ด้วยทรานสดิวเซอร์ เทคนิคมาตรวัด การประยุกต์ในระบบควบคุม การประยุกต์ในระบบวัด และการประยุกต์ทางอุปกรณ์วิทยาศาสตร์

(Types of signals; classifications of waveforms; transducer sensing techniques; metering techniques; applicaitons in control; applications in measurement systems and in scientific equipment.)

(2304452 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

พาณิชย์อิเล็กทรอนิคส์และกิจการดิจิตอล

leave a comment »

2602601    พาณิชย์อิเล็กทรอนิคส์และกิจการดิจิตอล    Electronic Commerce and Digital Enterprises

เทคโนโลยีสารสนเทศและบทบาทในการเปลี่ยนแปลงองค์กร ตลาด อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจโลก พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ เศรษฐกิจดิจิตอล การจัดการสารสนเทศและองค์ความรู้ และการจัดการกิจการดิจิตอล เทคโนโลยีสนับสนุนพื้นฐาน รวมทั้งเวอร์ลไวด์เว็บ เบราส์เซอร์ เครื่องมือค้นหา พาร์ทอล และผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต เอชทีเอ็มแอล และเครื่องมือพัฒนาเว็บ เว็บไซด์มีเตอร์ริ่งทูล หลักการออกแบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ รูปแบบธุรกิจ ไฮเปอร์มาร์เก็ต การประมูล เอเย็นต์อัจฉริยะ ความเชื่อถือ ความเป็นส่วนตัว และความปลอดภัย

(Information technology and its roles in transforming oranizations, markets, industries and the global economy; electronic commerce, electronic business, digital economy, information and knowlege management and digital enterprise management; fundamental enabling technologies, inclulding World Wide Web, browsers, search engines portals and internet service providers, HTML and web development tools, website metering tools; design principles for electronic commerce; business models, hypermarkets, auctions, intelligent agents, trust, privacy and security.)

(2602601 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 16, 2009 at 3:45 pm

การพัฒนาธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

leave a comment »

2603485    การพัฒนาธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์    Electronic Business Development

นิยาม โครงสร้าง องค์ประกอบ และรูปแบบของธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กระบวนการพัฒนาธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีที่เกี่ยวกับเว็บ การออกแบบเว็บไซต์ การสร้างออนไลน์แคตาล็อก การสร้างตะกร้าและรถเข็น ระบบการจ่ายเงินการจดทะเบียนโดเมนเนม การติดตั้งเว็บไซต์ การส่งเสริมการใช้เว็บไซต์ การประเมินผลและการบำรุงรักษาเว็บไซต์

(Definition, structure, components, and format of e-business; e-busitness development process; web-related technology; web site design; on-line catalog development; basket and cart implementation; payment system; domain name registration; web site implementation; web site promotion; web site evaluation and maintenance.)

(2603485 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 16, 2009 at 12:22 pm