ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

Posts Tagged ‘EN201

การอ่านเอาความ

leave a comment »

รายวิชา EN201การอ่านเอาความ (Reading for Comprehension).

รายวิชา EN201 การอ่านเอาความ (Reading for Comprehension)

ศึกษาวิธีและฝึกอ่านข้อความสั้นๆ ให้เข้าใจถูกต้อง โดนเน้นเรื่องความสามารถในการกำหนดได้ด้วยหลักเกณฑ์ว่า คำวลี ประโยค และข้อความต่าง ๆ สื่อความหมายในส่วนใดบ้าง สื่อความหมายอย่างไร และสื่อความหมายว่าอย่างใด ซึ่งจะครอบคลุมไปถึงเรื่องการใช้อุปสรรคและปัจจัย การใช้เครื่องสังเกตในปริบท(contextual clues) ตลอดจนวิธีใช้พจนานุกรมและวิธีเลือกความหมายของศัพท์ตามพจนานุกรมมาใช้โดย ถูกต้องกับความหมายของประโยคและข้อความ

* ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As …
ปก
คำนำ : Introduction
สารบัญ : Content
บทที่1 :ทักษะในการอ่าน
บทที่1 : ทักษะในการอ่าน(ต่อ)
บทที่2 : โครงสร้างของคำ
บทที่2 : โครงสร้างของคำ(ต่อ)
บทที่3 :การใช้พจนานุกรม
บทที่3 : การใช้พจนานุกรม(ต่อ)
บทที่4 :โครงสร้างประโยค
บทที่4 : โครงสร้างประโยค(ต่อ)
บทที่4 : โครงสร้างประโยค(ต่อ)
บทที่5 : โครงสร้างอนุเฉท
บทที่5 :โครงสร้างอนุเฉท(ต่อ)
บทที่6 :เรื่องที่ให้อ่าน
บทที่6 :เรื่องที่ให้อ่าน(ต่อ)
บทที่7 :เรื่องที่ให้อ่าน
บทที่7 : เรื่องที่ให้อ่าน(ต่อ)
บทที่8 : เรื่องที่ให้อ่าน
ทที่8 : เรื่องที่ให้อ่าน(ต่อ)
บทที่9 : เรื่องที่ให้อ่าน
บทที่9 : เรื่องที่ให้อ่าน(ต่อ)
เฉลยแบบฝึกหัด
เฉลยแบบฝึกหัด(ต่อ)
บรรณานุกรม : Reference
บทที่9 :เรื่องที่ให้อ่าน(ต่อ)

Written by SoClaimon

พฤศจิกายน 12, 2010 at 1:57 pm