ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

Posts Tagged ‘Energy

เศรษฐศาสตร์พลังงาน

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

EC461
อ่านกันเถอะ...
เศรษฐศาสตร์พลังงาน 3 หน่วย
(Energy Economics)
ศึกษาภูมิหลังของทฤษฎีการใช้ พลังงาน ข้อถกเถียงในการใช้พลังงานและทรัพยากรการใช้ทรัพยากรพลังงานทุกประเภท ปัญหาและแนวทางแก้ไขการขาดแคลนพลังงาน การพัฒนาพลังงานกับความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ รวมทั้งนโยบายพลังงานแห่งชาติและข้อเสนอแนะ

การจัดการพลังงานในอุตสาหกรรม

leave a comment »

2103478    การจัดการพลังงานในอุตสาหกรรม    Energy Management in Industry

การศึกษาดุลพลังงานของกลอุปกรณ์ต่างๆ ของโรงงานอุตสาหกรรมและแนวทางเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพ เทคนิคการนำความร้อนทิ้งมาใช้ประโยชน์ หลักการผลิตไอน้ำเพื่อกำเนิดต้นกำลัง และเป็นแหล่งความร้อนพร้อมกันในอุตสาหกรรม การจัดการเพื่อการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

(Energy balance studies for various equipment in industrial plants and options for improved efficiency, waste heat recovery techniques, cogeneration concepts in industry and management for efficient use of emergy.)

(2103478 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

การจัดการพลังงานภายในอาคาร

leave a comment »

2103475    การจัดการพลังงานภายในอาคาร    Energy Management in Building

โปรแกรมการตรวจสอบการใช้พลังงานภายในอาคารและอุปกรณ์ที่ใช้ในอาคาร การริเริ่มโปรแกรมในการจัดแนวทางสำหรับวิธีการลดการใช้พลังงานในแต่ละพื้นที่ของอาคาร การประหยัดพลังงานแนวทางในการวางแผน การออกแบบ การติดตั้ง การใช้งานการบำรุงรักษา การต่อเติมและการปรับปรุงของระบบเครื่องกลในอาคารเดิมและอาคารใหม่ การใช้ไมโครคอมพิวเตอร์ในการจัดการพลังงานและในการควบคุมอุปกรณ์ทางด้านการปรับสภาวะอากาศและการระบายอากาศในอาคารโดยอัตโนมัติ กรณีศึกษาการประหยัดพลังงาน ในอาคาร

(Energy audit program for building and facilities, initiating energy management program, guidelines for methods of reducing energy usage in each area in buildings, conservation of the energy in the planning, design, installation, utilization, maintenancem and modernization of the mechanical systems in existing and new buildings, utilization of microcomputer in energy management and in automatic control of air conditioning and ventilatin systems in buildings.)

(2103475 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

การใช้ประโยชน์จากพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลม

leave a comment »

2103455    การใช้ประโยชน์จากพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลม    Solar Energy and Wind Energy Utilization

บทนำของพลังงานแสงอาทิตย์และการเปลี่ยนมาเป็นพลังงานเพื่อใช้ในโลก หลักเบื้องต้นของการแผ่รังสีของแสงอาทิตยื วิธีการเก็บแสงอาทิตย์ และเปลี่ยนให้เป็นพลังงานความร้อน ระบบการทำความร้อนและความเย็นจากพลังงานแสงอาทิตยื พลังงานลมระบบเปลี่ยนพลังงานจากลมมาเป็นพลังงานกล การออกแบบเครื่องมือที่ทำงานโดยพลังงานกล

(Introduction to solar energy and its conversion for use on earth, fundamentals of solar radiation, methods of solar collection and thermal conversion, solar heating and cooling systems, wind energy, conversion system of wind energy to mechanical energy, siting of wind machines and the design of wind pawer machines.)

(2103455 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

แหล่งพลังงานทดแทน

leave a comment »

2103364    แหล่งพลังงานทดแทน    Alternative Energy Resources

แหล่งพลังงานทดแทนที่คาดไว้ การผลิตและใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์เทคโนโลยีของการใช้ ถ่านหิน และ ก๊าชธรรมชาติ แหล่งพลังงานจากชีวมวล ระบบพลังงานจากชีวมวล แนะนำกระบวนการผลิตพลังงานความร้อนจากพลังงานแสงอาทิตย์ การแนะนำเครื่องมือที่ใช้พลังงานลม การผลิตพลังงานความร้อนจากพลังงานใต้ภิภพและระบบพลังงานจากชีวแก๊ส

(Outlook for alternative energy resources, nuclear power production and utilization; technology of using coal and natural gas; biomass energy sources and systems; an introduction to solar energy thermal processes and of wind power equipment; thermal engery generation from geothermal energy and biogas energy systems.)

(2103364 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

เทคโนโลยีพลังงานและการใช้ประโยชน์จากพลังงานเบื้องต้น

leave a comment »

2103363    เทคโนโลยีพลังงานและการใช้ประโยชน์จากพลังงานเบื้องต้น    Introduction to Technology and Utilization of Energy

เรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับพลังงาน ประวัติศาสตร์การใช้พลังงาน ความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานรูปแบบต่างๆ อุปสงค์แลอุปทาน ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม นโยบายพลังงาน เทคโนโลยีที่เกี่ยวกับพลังงานและการใช้ประโยชน์จากแหล่งพลังงานทดแทนได้และทดแทนไม่ได้

(An overall view of engery issue, the history of energe use, the relation among energy; demand and supply; environmental impacts; energy policy; technology and utilization of energy from renewable and nonrenewable resources.)

(2103363 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

การออกแบบระบบพลังงาน ความร้อนและของไหล 2

leave a comment »

2103362    การออกแบบระบบพลังงาน ความร้อนและของไหล 2    Energy and Thermal-Fluid System Design 2

ลักษณะเฉพาะของระบบทางความร้อนและของไหล การวิเคราะห์ สังเคราะห์และออกแบบระบบ การหาค่าเหมาะที่สุด ปัญหาการออกแบบ โครงงานการออกแบบ

(Characteristics of thermal-fluid system; system analysis , synthesis and design; optimization; design problems; design projects.)

(2103362 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)