ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

Posts Tagged ‘Engine

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบควบคุมการจ่ายเชื้อเพลิงในเครื่องยนต์

leave a comment »

2103556    ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบควบคุมการจ่ายเชื้อเพลิงในเครื่องยนต์    Fundamental of Engine Fuel Control Systems

คุณสมบัติของเชื้อเพลิง ถังเชื้อเพลิง คาร์บูเรเตอร์ ระบบฉีดเชื้อเพลิง หัวฉีด จังหวะการฉีดและกลยุทธในการควบคุม การทดสอบและการประเมินคุณภาพการฉีด การออกแบบและวิเคราะห์ตัวเรือนปีกผีเสื้อ การควบคุมอากาศเดินเบา ท่อร่วมเชื้อเพลิง สูบเชื้อเพลิงและอุปกรร์ปรับความดัน ระบบควบคุม เชื้อเพลิงสำหรับเชื้อเพลิงทดแทน

(Fuel properties; fuel tank; carburetor;fuel injection system; injector; injection timing and control strategies; injector quality evaluation and testing; throttle body analysis and design; idle air control;fuel rail;fuel pumps and pressure regulator;fuel control systems for alternative fuels.)

(2103556 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

การปล่อยไอเสียจากเครื่องยนต์และการควบคุม

leave a comment »

2103555    การปล่อยไอเสียจากเครื่องยนต์และการควบคุม    Engine Emissions and Control

ระบบอากาศเป็นพิษ ผลที่เกิดจากมลพิษ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเครื่องยนต์ มลพิษจากเครื่องยนต์ เทคนิคการควบคุมมลพิษ อุปกรณ์และเทคนิคการวัดมลพิษ

(Air pollution system, effects of pollutants; engine fundamentals, engine emissions; emission control techniques; instrumentation and techniques for measuring emissions.)

(2103555 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

การซีลสถิตย์ของเครื่องยนต์

leave a comment »

2103488    การซีลสถิตย์ของเครื่องยนต์    Engine Static Sealing

ข้อพิจารณาเบื้องต้นของข้อต่อ ส่วนประกอบของเมดติ้งและการเตรียมผิว ตัวยึด ข้อพิจารณาเกี่ยวกับวัสดุ การเลือกและออกแบบปะเก็น การทดสอบสมรรถนะและความคงทน

(Basic joint considerations, mating components and surface consideration,fasteners; material consideration; gasket design and selection;performance testing,durability testing.)

(2103488 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

การระบายอากาศในห้องแครงของเครื่องยนต์

leave a comment »

2103483    การระบายอากาศในห้องแครงของเครื่องยนต์    Engine Crankcase Ventilation

หน้าและชนิดของการระบายอากาสในห้องแครง การพิจารณาข้อจำกัดในการออกแบบโบลบาย การไล่ลมของเครื่องยนต์ การระบายไอออกจากห้องแครง ตัวกรองดักน้ำมันเครื่อง การควบคุมการไหลของอากาศและการควบคุมสูญญากาศ มาตรการสำหรับการกระจายอากาศและผลจากการเคลื่อนที่ของยานยนต์ การบำรุงรักษาระบบตัวแปรการออกแบบ แผนภูมิโบลบาย การทดสอบสมรรถนะ

(Function and type of crankcase ventilation; limited blowby design considerations; engine pureg;crankcase extraction; engine oil separator; air flow and vacuum control; provision for air distribution and vehicle dynamics;system maintenance; design parametres,blowby mapping,performance testing.)

(2103483 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

การทดสอบเครื่องยนต์เบื้องต้น

with 3 comments

2103480    การทดสอบเครื่องยนต์เบื้องต้น    Fundamental of Engine Testing

การออกแบบห้องทดสอบ ห้องควบคุม ระบบปรับอากาศและระบายอากาส การออกแบบการยึดเครื่องยนต์ ระบบการไหลของเชื้อเพลิง น้ำ ไอดีและไอเสีย การเลือกไดนาโมมิเตอร์ การยึดเครื่องยนต์เข้ากับไดนาโมมิเตอร์ การวัดสมรรถนะและตัวแปรการทำงาน การวัดความร้อนสูญเสียและการสูญเสียเชิงกล ไอเสียและการวิเคราะห์การสันดาป การทดสอบแบบทรานเสี้ยน การทดสอบด้วยแชสซิสไดนาโมมิเตอรื การบันทึกข้อมูลและการบันทึกข้อมูลด้วยวงจรคอมพิวเตอร์ หลักสถิติกับการออกแบบการทดสอบ

(Test cell desing;control room; air conditioning and ventilation; design of engine mouting; flow systems for fuel,water intake and exhaust; coupling the engine to the dynamometer; measurement of engine performance and operating parameters; measurement of engine heat and mechanical losses; exhaust emissions and combustion analysis; transient testing; chassis dynamometer testing;data logging and computerized engine test cell control; statistical design of experiment.)

(2103480 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการถ่ายเทความร้อนในเครื่องยนต์

leave a comment »

2103479    ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการถ่ายเทความร้อนในเครื่องยนต์    Engine Cooling Systems

หน้าที่ของระบบหล่อเย็นของเครื่องยนต์ การถ่ายเทความร้อนในเครื่องยนต์ อุปกรณ์ประกอบของระบบหล่อเย็นของเครื่องยนต์ อุณหภูมิเครื่องยนต์ วงจรหล่อเย็นเครื่องยนต์ วงจรหล่อเย็นรถยนต์ การระบายความร้อน การวิบัติของระบบหล่อเย็น คุณลักษณะของระบบ วิธีการออกแบบและวิธีทดสอบ

(Function of engine cooling system; fundamental of engine heat transfer; engine cooling system components; engine temperature; engine cooling circuits;vehicle coolant circuits; heat rejection; failure mode of cooling system;system characteristics; design process and test methods.)

(2103479 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

การถ่ายเทความร้อนในเครื่องยนต์สันดาปภายใน

leave a comment »

2103474    การถ่ายเทความร้อนในเครื่องยนต์สันดาปภายใน    Heat Transfer in Internal Combustion Engine

การเกิดความร้อน ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการไหลของของไหลและการถ่ายเทความร้อน การนำความร้อน การพาความร้อน การแผ่รังสีความร้อน การไหลแบบภายในและภายนอกท่อ การเดือดและการกลั่นตัว ฟิล์มการถ่ายเทความร้อนร่วม สัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อนรวม อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน ขบวนการถ่ายเทความร้อนในเครื่องยนต์ ระบบหล่อเย็นของเครื่องยนต์ ระบบหล่อเย็นของเครื่องยนต์ ระบบไอเสีย การถ่ายเทความร้อนใต้ฝากระโปรง ความเค้นเนื่องจากความร้อน

(Heat generation; introduction to fluid flow;fundamental of heat transfer,conduction, convection,radiation ,internal flow,external flow, correlation,boiling and condensation, film,combined heat transfer,overall heat transfercoefficient; heat exchangers ; thermal processes in engines; engine cooling systems; exhaust systems; underhood heat transfer;thermal stresses.)

(2103474 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)