ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

Posts Tagged ‘Engineering

เทคนิคทางพันธุวิศวกรรม

leave a comment »

ศรวภ๔๒๒ เทคนิคทางพันธุวิศวกรรม ๒ (๐-๓@-๒๐)

ศึกษาและฝึกทักษะทางห้องปฏิบัติการเกี่ยวกับความรู้พื้นฐาน เทคนิคทางพันธุวิศวกรรม และการประยุกต์ใช้ในทางการแพทย์ สอบผ่านรายวิชา ศรสว ๔๐๔ และ ศรสว ๔๐๕

SIIM422 Genetic Engineering Techniques 2 (0-3@-20)

Principles and laboratory practice of genetic engineering techniques. Emphasis will be placed on the application of genetic engineering in medicine

มหาวิทยาลัยมหิดล

Written by SoClaimon

พฤศจิกายน 3, 2010 at 11:27 am

วิศวกรรมซอฟต์แวร์

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

CT484(48)
อ่านกันเถอะ...
วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 3 หน่วย
(Software engineering The Production quality software)

วิศวกรรมซอฟต์แวร์
การวางแผนโครงงาน
การวิเคราะห์ความต้องการ
การออกแบบระบบ
การออกแบบโปรแกรม
การพัฒนาโปรแกรม
การทดสอบโปรแกรม
การทดสอบระบบ
การส่งมอบระบบ
การบำรุงรักษาระบบ
ความผิดพลาดในการพัฒนาระบบ
ภาคผนวก

วิศวกรรมชีวเคมี

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

BT421
อ่านกันเถอะ...
วิศวกรรมชีวเคมี หน่วย
(Biochemical Engineering)

คำนำ
สารบัญ
บทที่1 : เทอร์โมไดนามิกส์ในกระการทางชีวภาพ
บทที่2 : มวลสารสัมพันธ์ในกระบวนทางชีวภาพ
บทที่3 : ผลได้จากกระบวนทางชีวภาพ
บทที่4 : จลนพลศาสตร์การเพาะเลี้ยงแบบเบซท์
บทที่5 : จลนพลศาสตร์การเพาะเลี้ยงแบบต่อเนื่อง
บทที่5 : จลนพลศาสตร์การเพาะเลี้ยงแบบต่อเนื่อง(ต่อ)
บทที่6 : การถ่ายเทความร้อนในกรบวนการทางชีวภาพ
บทที่6 : การถ่ายเทความร้อนในกรบวนการทางชีวภาพ(ต่อ)
บทที่7 : จลนศาสตร์การลดปริมาณการปนเปื้อนของจุลินทรีย์…
บทที่7 : จลนศาสตร์การลดปริมาณการปนเปื้อนของจุลินทรีย์…(ต่อ)
บทที่8 : การถ่ายเทมวลสารในกระบวนการทางชีวภาพ
บทที่8 : การถ่ายเทมวลสารในกระบวนการทางชีวภาพ(ต่อ)
บทที่9 : แบบจำลองและซิมมูเลชั่น
บทที่10 : การขยายขนาดของถังหมัก
บทที่11 : เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม
ภาคผนวก
บรรณานุกรม

Written by SoClaimon

กุมภาพันธ์ 22, 2010 at 11:01 am

ปฏิบัติการพื้นฐานทางพันธุวิศวกรรม

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

BT333(L)(49)
อ่านกันเถอะ...
ปฏิบัติการพื้นฐานทางพันธุวิศวกรรม หน่วย
(Basic Practical In Genetic Engineering)

คำนำ
สารบัญ
บทปฏิบัติการที่ 1 การวัดการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย
บทปฏิบัติการที่ 2 การสกัดพลาสมิคดีเอ็นเอจากเซลล์แบคทีเรีย
บทปฏิบัติการที่ 3 การตัดกีเอ็นเอด้วยเอ็นไซม์ตัดจำเพราะ
บทปฏิบัติการที่ 4 การวิเคราะห์หาปริมาณของกรดนิวคลีอิด
บทปฏิบัติการที่ 5 การนำดีเอ็นเอเข้าสู่เซลล์แบคทีเรีย
บทปฏิบัติการที่ 6 การแสดงออกของยีน
บทปฏิบัติการที่ 7 การทำปฏิกิริยาลูกโซ่ฌพลีเมอเรส
บทปฏิบัติการที่ 8 การใช้บริการค้นหาและวิเคราะห์ข้อมูลด้านพันธุวิศวกรรมโดยใช้เครือข่ายอินเตอร์เน็ต
บทปฏิบัติการที่ 9 การหาลำดับเบสและการวิเคราะห์โดยใช้คอทพิวเตอร์
บรรณานุกรม
ภาคผนวก

โครงการทางวิศวกรรมเครื่องกล

leave a comment »

2103499    โครงการทางวิศวกรรมเครื่องกล    Mechanical Engineering Project

โครงการหรือปัญหาที่น่าสนใจทางปฏิบัติในด้านต่างๆ ของวิศวกรรมเครื่องกล ซึ่งถูกกำหนดโดยผู้สอน โครงการต้องสำเร็จภายในหนึ่งภาคการศึกษา ต้องเขียนรายงานฉบับสมบูร์และจะมีการสอบปากเปล่า

(Practical interesting project or problems in various fields of mechanical engineering assigned by the instructor; the project must be completed within one semester; a complete written report is required and final oral examination must be taken.)

(2103499 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

ปัญหาเฉพาะเรื่องทางวิศวกรรมเครื่องกล 2

leave a comment »

2103498    ปัญหาเฉพาะเรื่องทางวิศวกรรมเครื่องกล 2   Specials Problems in Mechanical Engineering II

การศึกษาหรือค้นคว้า ปัญหาเฉพาะเรื่อง ซึ่งถูกกำหนดให้โดยผู้สอน โดยความยินยอมของหัวหน้าภาควิชา งานจะต้องสำเร็จในหนึ่งภาคการศึกษา รายงานเขียนอย่างสมบูรณ์พร้อมสำเนา 1 ฉบับ ซึ่งจะถูกเก็บโดยภาควิชาฯ และจะมีการสอบด้วยปากเปล่าด้วย

(Study or investigation of special problems assigned by the instructor with the consent of the head of department; the work must be completed within one semester; a complete written report, a copy of which is to be kept by the department, is required and final oral examination must be taken.)

(2103498 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

ปัญหาเฉพาะเรื่องทางวิศวกรรมเครื่องกล 1

leave a comment »

2103497    ปัญหาเฉพาะเรื่องทางวิศวกรรมเครื่องกล 1    Specials Problems in Mechanical Engineering I

การศึกษาหรือค้นคว้า ปัญหาเฉพาะเรื่อง ซึ่งถูกกำหนดให้โดยผู้สอน โดยความยินยอมของหัวหน้าภาควิชา งานจะต้องสำเร็จในหนึ่งภาคการศึกษา รายงานเขียนอย่างสมบูรณ์พร้อมสำเนา 1 ฉบับ ซึ่งจะถูกเก็บโดยภาควิชาฯ และจะมีการสอบด้วยปากเปล่าด้วย

(Study or investigation of special problems assigned by the instructor with the consent of the head of department; the work must be completed within one semester; a complete written report, a copy of which is to be kept by the department, is required and final oral examination must be taken.)

(2103497 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)