ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

Posts Tagged ‘Engineering

เทคนิคทางพันธุวิศวกรรม

leave a comment »

ศรวภ๔๒๒ เทคนิคทางพันธุวิศวกรรม ๒ (๐-๓@-๒๐)

ศึกษาและฝึกทักษะทางห้องปฏิบัติการเกี่ยวกับความรู้พื้นฐาน เทคนิคทางพันธุวิศวกรรม และการประยุกต์ใช้ในทางการแพทย์ สอบผ่านรายวิชา ศรสว ๔๐๔ และ ศรสว ๔๐๕

SIIM422 Genetic Engineering Techniques 2 (0-3@-20)

Principles and laboratory practice of genetic engineering techniques. Emphasis will be placed on the application of genetic engineering in medicine

มหาวิทยาลัยมหิดล

Written by SoClaimon

พฤศจิกายน 3, 2010 at 11:27 am

วิศวกรรมซอฟต์แวร์

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

CT484(48)
อ่านกันเถอะ...
วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 3 หน่วย
(Software engineering The Production quality software)

วิศวกรรมซอฟต์แวร์
การวางแผนโครงงาน
การวิเคราะห์ความต้องการ
การออกแบบระบบ
การออกแบบโปรแกรม
การพัฒนาโปรแกรม
การทดสอบโปรแกรม
การทดสอบระบบ
การส่งมอบระบบ
การบำรุงรักษาระบบ
ความผิดพลาดในการพัฒนาระบบ
ภาคผนวก

วิศวกรรมชีวเคมี

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

BT421
อ่านกันเถอะ...
วิศวกรรมชีวเคมี หน่วย
(Biochemical Engineering)

คำนำ
สารบัญ
บทที่1 : เทอร์โมไดนามิกส์ในกระการทางชีวภาพ
บทที่2 : มวลสารสัมพันธ์ในกระบวนทางชีวภาพ
บทที่3 : ผลได้จากกระบวนทางชีวภาพ
บทที่4 : จลนพลศาสตร์การเพาะเลี้ยงแบบเบซท์
บทที่5 : จลนพลศาสตร์การเพาะเลี้ยงแบบต่อเนื่อง
บทที่5 : จลนพลศาสตร์การเพาะเลี้ยงแบบต่อเนื่อง(ต่อ)
บทที่6 : การถ่ายเทความร้อนในกรบวนการทางชีวภาพ
บทที่6 : การถ่ายเทความร้อนในกรบวนการทางชีวภาพ(ต่อ)
บทที่7 : จลนศาสตร์การลดปริมาณการปนเปื้อนของจุลินทรีย์…
บทที่7 : จลนศาสตร์การลดปริมาณการปนเปื้อนของจุลินทรีย์…(ต่อ)
บทที่8 : การถ่ายเทมวลสารในกระบวนการทางชีวภาพ
บทที่8 : การถ่ายเทมวลสารในกระบวนการทางชีวภาพ(ต่อ)
บทที่9 : แบบจำลองและซิมมูเลชั่น
บทที่10 : การขยายขนาดของถังหมัก
บทที่11 : เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม
ภาคผนวก
บรรณานุกรม

Written by SoClaimon

กุมภาพันธ์ 22, 2010 at 11:01 am

ปฏิบัติการพื้นฐานทางพันธุวิศวกรรม

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

BT333(L)(49)
อ่านกันเถอะ...
ปฏิบัติการพื้นฐานทางพันธุวิศวกรรม หน่วย
(Basic Practical In Genetic Engineering)

คำนำ
สารบัญ
บทปฏิบัติการที่ 1 การวัดการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย
บทปฏิบัติการที่ 2 การสกัดพลาสมิคดีเอ็นเอจากเซลล์แบคทีเรีย
บทปฏิบัติการที่ 3 การตัดกีเอ็นเอด้วยเอ็นไซม์ตัดจำเพราะ
บทปฏิบัติการที่ 4 การวิเคราะห์หาปริมาณของกรดนิวคลีอิด
บทปฏิบัติการที่ 5 การนำดีเอ็นเอเข้าสู่เซลล์แบคทีเรีย
บทปฏิบัติการที่ 6 การแสดงออกของยีน
บทปฏิบัติการที่ 7 การทำปฏิกิริยาลูกโซ่ฌพลีเมอเรส
บทปฏิบัติการที่ 8 การใช้บริการค้นหาและวิเคราะห์ข้อมูลด้านพันธุวิศวกรรมโดยใช้เครือข่ายอินเตอร์เน็ต
บทปฏิบัติการที่ 9 การหาลำดับเบสและการวิเคราะห์โดยใช้คอทพิวเตอร์
บรรณานุกรม
ภาคผนวก

โครงการทางวิศวกรรมเครื่องกล

leave a comment »

2103499    โครงการทางวิศวกรรมเครื่องกล    Mechanical Engineering Project

โครงการหรือปัญหาที่น่าสนใจทางปฏิบัติในด้านต่างๆ ของวิศวกรรมเครื่องกล ซึ่งถูกกำหนดโดยผู้สอน โครงการต้องสำเร็จภายในหนึ่งภาคการศึกษา ต้องเขียนรายงานฉบับสมบูร์และจะมีการสอบปากเปล่า

(Practical interesting project or problems in various fields of mechanical engineering assigned by the instructor; the project must be completed within one semester; a complete written report is required and final oral examination must be taken.)

(2103499 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

ปัญหาเฉพาะเรื่องทางวิศวกรรมเครื่องกล 2

leave a comment »

2103498    ปัญหาเฉพาะเรื่องทางวิศวกรรมเครื่องกล 2   Specials Problems in Mechanical Engineering II

การศึกษาหรือค้นคว้า ปัญหาเฉพาะเรื่อง ซึ่งถูกกำหนดให้โดยผู้สอน โดยความยินยอมของหัวหน้าภาควิชา งานจะต้องสำเร็จในหนึ่งภาคการศึกษา รายงานเขียนอย่างสมบูรณ์พร้อมสำเนา 1 ฉบับ ซึ่งจะถูกเก็บโดยภาควิชาฯ และจะมีการสอบด้วยปากเปล่าด้วย

(Study or investigation of special problems assigned by the instructor with the consent of the head of department; the work must be completed within one semester; a complete written report, a copy of which is to be kept by the department, is required and final oral examination must be taken.)

(2103498 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

ปัญหาเฉพาะเรื่องทางวิศวกรรมเครื่องกล 1

leave a comment »

2103497    ปัญหาเฉพาะเรื่องทางวิศวกรรมเครื่องกล 1    Specials Problems in Mechanical Engineering I

การศึกษาหรือค้นคว้า ปัญหาเฉพาะเรื่อง ซึ่งถูกกำหนดให้โดยผู้สอน โดยความยินยอมของหัวหน้าภาควิชา งานจะต้องสำเร็จในหนึ่งภาคการศึกษา รายงานเขียนอย่างสมบูรณ์พร้อมสำเนา 1 ฉบับ ซึ่งจะถูกเก็บโดยภาควิชาฯ และจะมีการสอบด้วยปากเปล่าด้วย

(Study or investigation of special problems assigned by the instructor with the consent of the head of department; the work must be completed within one semester; a complete written report, a copy of which is to be kept by the department, is required and final oral examination must be taken.)

(2103497 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

หัวข้อศึกษาชั้นสูงทางวิศวกรรมเครื่องกล 2

leave a comment »

2103496    หัวข้อศึกษาชั้นสูงทางวิศวกรรมเครื่องกล 2    Advanced Topics in Mechanical Engineering II

หัวข้อที่น่าสนใจในปัจจุบันและการพัฒนาใหม่ๆในด้านต่างๆของวิศวกรรมเครื่องกล

(Topics of current interest and new developments in various fields of mechanical engineering.)

(2103496 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

หัวข้อศึกษาชั้นสูงทางวิศวกรรมเครื่องกล 1

leave a comment »

2103495    หัวข้อศึกษาชั้นสูงทางวิศวกรรมเครื่องกล 1    Advanced Topics in Mechanical Engineering I

หัวข้อที่น่าสนใจในปัจจุบันและการพัฒนาใหม่ๆในด้านต่างๆของวิศวกรรมเครื่องกล

(Topics of current interest and new developments in various fields of mechanical engineering.)

(2103495 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

การทดลองและการปฏิบัติการทางวิศวกรรมเครื่องกล 2

leave a comment »

2103490    การทดลองและการปฏิบัติการทางวิศวกรรมเครื่องกล 2    Mechanical Engineering Experimentation and Laboratory II

ความสำคัญของรายงานทางวิศวกรรม วิธีการเริ่มต้น รูปแบบและหัวข้อของรายงาน รูปและตารางกราฟวิธีการเขียน การทดลองเกี่ยวกับจักรกลของไหล เครื่องยนต์สันดาปภายใน เครื่องทำความเย็นและการปรับสภาวะอากาศ กลศาสตร์ของแข็ง

(The importance of engineering report; how to approach; the format and topic; figure and table;graph; writing style; experiments on fluid machinery, internal combustion engine, refrigeration and air conditioning mechanics of solid.)

(2103490 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

กระบวนการผลิตทางเกษตรวิศวกรรม

leave a comment »

2103487    กระบวนการผลิตทางเกษตรวิศวกรรม    Agricultural Process Engineering

บทนำเกี่ยวกับกระบวนการแปรรูปหลังการเก็บเกี่ยว เพื่อที่จะรักษาและยกระดับคุณภาพเปลี่ยนรูปแบบและคุณสมบัติของผลผลิตการเกษตรโดยเน้นถึงเครื่องทำความสะอาดและคัดขนาด เครื่องลดขนาด กฏของการอบแห้ง ความสัมพันธ์ระหว่างความชื้นของผลผลิตและอุณหภูมิ ตลอดจนศึกษาเทคนิคการแปรรูปการขนย้ายและระบบการเก็บรักษาผลผลิตการเกษตรและอุปกรณ์ต่างๆ

(Introduction to post-harvest farm processing activities in maintaining, raising the quality, and changing the form or characteristics of farm products: with emphasis on cleaning and sorting machines, size reduction, principles of drying, crop moisture content-temperature relationship, product processing techniques, and handling and storaging systems and equipment.)

(2103487 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

วิศวกรรมทางเรือ

leave a comment »

2103484    วิศวกรรมทางเรือ    Marine Engineering

กลไกทางเรือ ชนิดและการวางแบบแผน เช่น เครื่องสูบ พัดลม กลไกเฟื้องหันเสี้ยว อุปกรณ์ทอดสมอ กว้านและเครื่องยก แรงขับ เรขาคณิตของใบพัดและนิยาม แรงยกและแรงฉุด โมเมนตัมและทฤษฏีใบจักร การหันเสี้ยวและการออกแบบหางเสืออุปกรณ์บริการพิเศษในเรือ การระบายอากาศ การทำความเย็น การปรับอากาศ การสูบการอับเฉาและการระบายน้ำ การใช้ความร้อนทิ้ง

(Marine machinery; types and their layouts: pumps, fans, steering gear mechanism, anchoring device, winches, and cranes; propulsion; propeller geometry and definitions; lift and drag; momentum and blade element theories; steering and design of rudders; ship auxiliary services; ventilation, refrigeration, air conditioning, pumping, flooding and draining, and waste heat utilization.)

(2103484 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

กุมภาพันธ์ 15, 2010 at 8:30 am

วิศวกรรมยานยนต์

leave a comment »

2103481    วิศวกรรมยานยนต์    Automotive Engineering

หลักการพื้นฐาน ระบบแขวนล้อม ตัวถังและโครงรถ ระบบห้ามล้อ ระบบพวงมาลัย เรขาคณิตของข้อหน้า ระบบส่งกำลัง อุปกรณ์ยานยนต์ องค์ประกอบแห่งสมรรถนะ

(Basic principles; suspension system; body and chassis, brake systems; steering system; front wheel geometry; transmission system; automotive equipment; performance factors.)

(2103481 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

กุมภาพันธ์ 15, 2010 at 8:26 am

วิศวกรรมโรงจักรต้นกำลัง

leave a comment »

2103472    วิศวกรรมโรงจักรต้นกำลัง    Power Plant Engineering

ระบบโรงจักรต้นกำลังและการเปลี่ยนแปลงพลังงาน การคำนวณภาระ เศรษฐศาสตร์โรงจักรต้นกำลัง เชื้อเพลิงและการสันดาปกังหันไอน้ำ เครื่องกำเนิดไอน้ำและพลังนิวเคลีย์ เครื่องควบแน่นและอุปกรณ์พิเศษ โรงจักรไอน้ำ เครื่องยนต์สันดาปภายใน กังหันก๊าซและพลังน้ำ เครื่องวัดและการควบคุม

(Power plant and energy conversion systems: load calculation; power plant economics; fuel and combustion; steam turbines; steam and nuclear generators; condensers and auxiliary equipments; steam, internal combustion engine, gas turbine and hydroelectric plans.)

(2103472 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

วิธีการไฟไนต์เอลลิเม้นต์เบื้องต้นสำหรับวิศวกรรมเครื่องกล

leave a comment »

2103421    วิธีการไฟไนต์เอลลิเม้นต์เบื้องต้นสำหรับวิศวกรรมเครื่องกล    Introduction to Finite Element Method for Mechanical Engineering

คณิตศาสตร์พื้นฐานและเมตริกซ์ ลำดับขั้นตอนในการใช้วิธีการไนต์เอลลิเม้นต์ การประดิษฐ์สมการของเอลลิเม้นต์โดยการใช้วิธีการแบบโดยตรง วิธีการแปรผันและวิธีการถ่วงดุลของเศษตกค้าง ลักษณะของไฟไนต์เอลลิเม้นต์แบบต่างๆในหนึ่ง สอง สามมิติ และฟังก์ชันแบ่งหาค่าภายใน การนำวิธีการไฟไนต์เอลลิเมนต์ไปประยุกต์แก้ปัญหาที่เกี่ยวกับโครงสร้าง การถ่ายเทความร้อนและการไหลของของเหลว

(Mathematical preliminaries and matrices,general procedure of the finite element method, derivation of finite equations using; direct approach, variational approach and method of weighted residuals, finite element types in one, two and three dimensions, and their interpolation functions,applications to structural, heart transfer,and fluid flow problems.)

(2103421 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)