ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

Posts Tagged ‘English

การออกเสียงภาษาอังกฤษ

leave a comment »

รายวิชา EN203การออกเสียงภาษาอังกฤษ (English Pronunciation).

รายวิชา EN203 การออกเสียงภาษาอังกฤษ (English Pronunciation)

* ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As …
คำนำ
บทที่ 1 : ภาษาอังกฤษในปัจจุบัน
บทที่ 2 : การใช้สัทอักษรแทนเสียง
บทที่ 3 : อวัยวะและการจำแนกประเภทเสียงสระและพยัญชนะ
บทที่ 4 : เสียงสระในภาษาอังกฤษแบบอเมริกัน
บทที่ 5 : เสียงพยัญชนะในภาษาอังกฤษแบบอเมริกัน
บทที่ 6 : การลงเสียงเน้นหนักในคำที่มีมากกว่า 1 พยางค์
บทที่ 7 : การลงเสียงเน้นหนักในคำประสมและวลี
บทที่ 8 : การเปลี่ยนแปลงเสียงพยัญชนะและสระ
บทที่ 9 : ทำนองเสียงในวลีและประโยค
บรรณานุกรม
ภาคผนวก

ความรู้พื้นฐานในเรื่องการละครอังกฤษและละครอเมริกัน

leave a comment »

รายวิชา EN256ความรู้พื้นฐานในเรื่องการละครอังกฤษและละครอเมริกัน (Introduction to English and Amercan Drama).

รายวิชา EN256 ความรู้พื้นฐานในเรื่องการละครอังกฤษและละครอเมริกัน (Introduction to English and Amercan Drama)

ศึกษาลักษณะและวิวัฒนาการของการละครอังกฤษและ ละครอเมริกัน โดยเน้นเรื่องปฏิกิริยาระหว่างสังคมและการละครในแต่ละสมัย และความเปลี่ยนแปลง ในแต่ละสมัยตลอดจนอิทธิพลที่ตกทอดสืบต่อมาในการละครอังกฤษและละครอเมริกันจน ถึงสมัยปัจจุบัน

* ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As …
ปก
คำนำ : Introduction
สารบัญ : Content
บทที่1 : องค์ประกอบของละคร
บทที่2 : ต้นกำเนิดละครตะวันตก : ละครกรีก…..
บทที่3 : ละครยุคกลาง
บทที่4 : ละครยุคอลิซบิธัน
บทที่5 : ละครยุคคืนสู่ราชบัลลังก์
บทที่6 : ละครจินตนิยม และ เมโลดรามา
บทที่7 : ละครสัจนิยม และ ละครธรรมชาตินิยม
บทที่8 : ละครต่อต้านสัจนิยม
บทที่9 : ละครสัจนิยมแปรรูป
บทที่10 : ละครแอบเสิร์ด
บทส่งท้าย
ตัวอย่างลักษณะข้อสอบ
ภาคผนวก : Supplement
บรรณานุกรม: Reference

ภาษาอังกฤษในเรื่องการสมัครงาน

leave a comment »

รายวิชา EN320ภาษาอังกฤษในเรื่องการสมัครงาน (English For Job Applications).

รายวิชา EN320 ภาษาอังกฤษในเรื่องการสมัครงาน (English For Job Applications)

ศึกษาเกี่ยวกับการอ่าน การเขียน และการสนทนาภาษาอังกฤษที่ใช้ในการสมัครงาน

* ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As …
ปก
คำนำ : Introduction
สารบัญ : Content
แบบประเมินผลก่อนการเรียน Content
บทที่1 : การสมัครงาน
บทที่2 : ประกาศรับสมัครเข้าทำงาน
บทที่3 : ประวัติย่อ
บทที่4 : จดหมายสมัครงาน
บทที่5 : ใบสมัครเข้าทำงาน
บทที่6 : จดหมายรับรองเข้าทำงาน
บทที่7 : การสัมภาษณ์เข้าทำงาน
แบบประเมินผลหลังการเรียน
เฉลยคำตอบ
แนวตอบกิจกรรมการเรียน
บรรณานุกรม : Reference

ภาษาอังกฤษในเรื่องการสมัครงาน

leave a comment »

รายวิชา EN320(51)ภาษาอังกฤษในเรื่องการสมัครงาน (English for job applications).

รายวิชา EN320(51) ภาษาอังกฤษในเรื่องการสมัครงาน (English for job applications)

ศึกษารูปแบบ ฝึกอ่าน และเขียน ประกาศรับสมัครเข้าทำงานของอาชีพสาขาต่าง ๆ แบบกรอกข้อความสมัครเข้าทำงาน จดหมายสมัครงาน ประวัติย่อและจดหมายรับรองความสามารถ และความประพฤติของผู้สมัคร

* ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As …
ปก
สารบัญ
คำนำ
คำชี้แจงเกี่ยวกับกระบวนวิชา
แบบประเมินผลก่อนการเรียน
บทที่ 1 : การสมัครงาน
บทที่ 2 : ประกาศรับสมัครเข้าทำงาน
บทที่ 3 : ประวัติย่อ
บทที่ 4 : จดหมายสมัครงาน
บทที่ 5 : ใบสมัครเข้าทำงาน
บทที่ 6 : จดหมายรับรอง
บทที่ 7 : การสัมภาษณ์เข้าทำงาน
บทที่ 8 : จดหมายขอบคุณหลังการสัมภาษณ์งาน
แบบประเมินผลหลังการเรียน
เฉลยคำตอบ
ตัวอย่างข้อสอบเก่า
ภาคผนวก
บรรณานุกรม

ภาษาอังกฤษในสำนักงาน

leave a comment »

รายวิชา EN321(51)ภาษาอังกฤษในสำนักงาน (ENGLISH OFFICE WORK).

รายวิชา EN321(51) ภาษาอังกฤษในสำนักงาน (ENGLISH OFFICE WORK)

ภาษาอังกฤษในสำนักงาน

* ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As …
ปก
คำนำ
สารบัญ
acknowledgments
a-note on the course
PRE-TEST
บทที่1 Getting A Job
บทที่2 Job Application
บทที่3 the Job Interview
บทที่4 Company Presentation
บทที่5 In the Office
Post-test
ANSWER KEY
บรรณานุกรม

Written by SoClaimon

พฤศจิกายน 9, 2010 at 11:53 am

ภาษาอังกฤษในสาขาเศรษฐศาสตร์

leave a comment »

รายวิชา EN325ภาษาอังกฤษในสาขาเศรษฐศาสตร์ (ENGLISH IN THE FIELD OF ECONOMICS).

รายวิชา EN325 ภาษาอังกฤษในสาขาเศรษฐศาสตร์ (ENGLISH IN THE FIELD OF ECONOMICS)

* ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As …
ปก
คำนำ : Introduction
สารบัญ : Content
บทที่1 : กระบวนการอ่านและทักษะที่จำเป็นในการอ่าน
บทที่2 : ลักษณะเฉพาะในการนำเสนอข้อเขียนทางเศรษฐศาสตร์
บทที่3 : โครงสร้างทางภาษาที่ปรากฏในข้อเขียนลักษณะต่างๆ
บทที่4 : อิทธิพลของความรู้เดิมและการคาดเดา
บทที่5 : โครงสร้างของคำ
บทที่6 : เอกภาพของเรื่องที่อ่าน
บทที่7 : ตัวบ่งชี้เอกภาพทางไวยากรณ์
บทที่8 : ใจความสำคัญ
บทที่9 : โวหารเปรียบเทียบ
บทที่10 : การวิเคราะห์สรุปความ
บรรณานุกรม : Reference

ภาษาอังกฤษในสาขารัฐศาสตร์

leave a comment »

รายวิชา EN327ภาษาอังกฤษในสาขารัฐศาสตร์ (English in the Field of Political Science).

รายวิชา EN327 ภาษาอังกฤษในสาขารัฐศาสตร์ (English in the Field of Political Science)

ศึกษาลักษณะการเขียนในตำรา วารสารและรายงานในสาขารัฐศาสตร์และฝึกอ่านบทตัดตอนจากข้อเขียนประเภทนี้ เพื่อให้คุ้นเคยกับแนวการเขียนรูปแบบของประโยคศัพท์เฉพาะและศัพท์ทั่วไป ที่ใช้กันอยู่เป็นปกติในข้อเขียนเหล่านี้ จนสามารถทำความเข้าใจเนื้อหาได้โดยถูกต้องและรวดเร็ว

* ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As …
ปก
คำนำ : Introduction
สารบัญ : Content
คำชี้แจงกระบวนวิชา
การประเมินผลก่อนเรียน
บทที่1 : ทักษะการอ่านให้เข้าใจง่าย
บทที่2 : การอ่านเพื่อความเข้าใจเนื้อหาสาระและ…..
บทที่3 : การอ่านหาความหมายจากหน่วยชี้แนะ
บทที่3 : การอ่านหาความหมายจากหน่วยชี้แนะ(ต่อ)
บทที่4 : การอ่านหาความหมายจากโครงสร้างคำศัพท์
บทที่4 : การอ่านหาความหมายจากโครงสร้างคำศัพท์(ต่อ)
บทที่5 : การอ่านหาความหมายจากการเขียนที่มีนัยต่างๆ
บทที่6 : ทักษะการอ่านตำราและเอกสารวิชาการ
บทที่6 : ทักษะการอ่านตำราและเอกสารวิชาการ(ต่อ)
บทที่7 : ทักษะการอ่านหนังสือพิมพ์
บทที่7 : ทักษะการอ่านหนังสือพิมพ์(ต่อ)
การประเมินผลหลังเรียนจบ
บรรณานุกรม : Reference