ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

Posts Tagged ‘Environmental

เคมีสิ่งแวดล้อม

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

CM482(47)
อ่านกันเถอะ...
เคมีสิ่งแวดล้อม 3 หน่วย
(Environmental Chemistry)

คำนำ : Introduction
สารบัญ : Content
บทที่1 : บทนำ
บทที่2 :มลพิษทางอากาศ
บทที่3 :การควบคุมสารมลพิษทางอากาศ
บทที่4 :การติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ
บทที่5 : เคมีของน้ำในธรรมชาติ
บทที่6 :มลพิษทางน้ำ
บทที่7 : การกำจัดน้ำทิ้ง
บทที่8 :การวิเคราะห์น้ำ
บทที่9 :สมบัติและปฎิกิริยาของดิน
บทที่10 :มลพิษทางดิน
บทที่11 :พิษวิทยาทางสิ่งแวดล้อม
บรรณานุกรม : Reference

การควบคุมมลพิษในสิ่งแวดล้อม

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

CH762
อ่านกันเถอะ...
การควบคุมมลพิษในสิ่งแวดล้อม 3 หน่วย
(Environmental Pollution Control)

บทที่ 1 : แนวคิดที่สำคัญทางเคมีสิ่งแวดล้อม
บทที่ 2 : การวิเคราะห์ทางสิ่งแวดล้อม
บทที่ 3 : พิษวิทยาทางสิ่งแวดล้อม
บทที่ 4 : มลพิษทางน้ำ
บทที่ 5 : มลพิษทางอากาศ
บทที่ 6 : มลพิษในดิน
บทที่ 7 : การควบคุมมลพิษและของเสียทางด้านนิติบัญญัติ
บทที่ 8 : การจัดการของเสียอย่างมีระบบ : การบำบัดและการกำจัด
บทที่ 9 : การลดของเสียในกระบวนการทางเคมี
บทที่10 : การหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่และการนำมาใช้อีก
ภาคผนวก :Supplement1
ภาคผนวก :Supplement2
ภาคผนวก :Supplement3
บรรณานุกรม :Reference

เคมีสิ่งแวดล้อม

leave a comment »

2302520    เคมีสิ่งแวดล้อม    Environmental Chemistry

การนำหลักการทางเคมีกายภาพ เคมีอินทรีย์และเคมีอนินทรีย์ มาอธิบายแหล่งกำเนิดมลภาวะ การเคลื่อนย้าย การแพร่กระจาย และการแปรสภาพของสารปนเปื้อน หรือสารพิษในระบบของสิ่งแวดล้อม

(Application of the principles of physical, organic and inorganic chemistry to understanding the origins of environmental pollutants, their transport, distribution and decomposition pathways.)

(2302520 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

เคมีวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม

leave a comment »

2302658    เคมีวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม    Environmental Analytical Chemistry

เทคนิคการสุ่มตัวอย่างของอากาศ น้ำ และดิน ซึ่งต้องคำนึงถึงสภาพแวดล้อม การวิเคราะห์สารดังกล่าวทั้งในสภาพแอโรซอลแก๊ส ฯลฯ โดยเทคนิคการดูดซับ เทคนิคปฏิกิริยาเคมี การดักจับและเทคนิคเฮดสเปส โดยใช้อุปกรณ์การวิเคราะห์ที่เหมาะสมโดยเฉพาะแก๊ส และลิควิดโครมาโทกราฟี

(Environmental chemistry, and various techniques for analysis of environmental pollutants.)

(2302658 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม

leave a comment »

2303525    ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม    Environmental Biology

การดำรงอยู่ของชีวิตในสภาพแวดล้อม รูปแบบของการปรับตัวเพื่อการอยู่รอด เนื้อหาเน้นในด้านนิเวศวิทยา วิวัฒนาการ พันธุ์ศาสตร์ประชากร ชีววิทยา อนุรักษ์และพิษวิทยาสิ่งแวดล้อม ปฏิบัติการในห้องเรียนและภาคสนาม

(Existence of life in the environments; ecological concepts evolution, population genetics, conservation biology, effects of science and technology development on life with an emphasis on ecotoxicology.)

(2303525 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

พิษวิทยาของสารฆ่าแมลง

leave a comment »

2303528    พิษวิทยาของสารฆ่าแมลง    Environmental Biology

องค์ประกอบและปฏิกิริยาทางเคมีของสารฆ่าแมลง เมแทบอลิซึมในแมลงและสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นปฏิบัติการในห้องดรียนและภาคสนาม

(Chemical composition and reaction of insecticides; mechanism in target and non target species, laboratory work and field study.)

(2303528 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 24, 2009 at 4:35 pm

ธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม

leave a comment »

2307502    ธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม    Environmental Geology

หลักการทางธรณีวิทยาและการประยุกต์ในด้านสิ่งแวดล้อม น้ำใต้ดิน ภัยพิบัติทางธรรมชาติ การวางแผนและพัฒนาโครงการที่มีผลกระทบในแง่ธรณีวิทยา การประยุกต์ข้อมูลด้านโทรสัมผัสและระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ ผลกระทบของกิจกรรมของมนุษย์ที่มีต่อดินและน้ำ การอนุรักษ์และแนวทางการแก้ไขปัญหา

(Principles of geology and their application to environment; groundwater; natural disasters; planning and development of projects affecting geological context; application of remote sensing and GIS; impacts of human activities on soil and water; conservation and mitigation measures)

(2307502 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 22, 2009 at 3:09 pm

ธรณีวิทยาสภาวะแวดล้อม

leave a comment »

2307511    ธรณีวิทยาสภาวะแวดล้อม    Environmental Geology

การนำเอาธรณีวิทยาไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ต่อความต้องการของสังคมโดยตรงด้านการวางแผนและพัฒนาตามโครงการต่างๆ ภัยพิบัติทางธรณีวิทยา ปัญหามลพิษและการอนุรักษ์

(Direct application of geology to human society in planning and development programmes, geological hazards, pollution and conservation.)

(2307511 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 22, 2009 at 3:06 pm

ปรัชญาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

leave a comment »

2308304    ปรัชญาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม    Philosophy of Environmental Science

ความคิดรวบยอด วิธ๊การและหลักปฏิบัติการทางสิ่งแวดล้อมระบบสิ่งแวดล้อม การสร้างแบบจำลองกระบวนการการวิเคราะห์ การประเมินสถานภาพ และการจัดการระบบสิ่งแวดล้อม

(Concepts, methods and practice of environmental science; model analysis, process, analytical theory, assessment and management of environment system; environment and quality of life; relatiionship between politics, law, economics and culture to environment; environmental ethics.)

(2308304 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 22, 2009 at 1:34 pm

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมทางน้ำ

leave a comment »

2308317    วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมทางน้ำ    Aquatic Environmental Science

สมบัติทางกายภาพ เคมี และชีวภาพของน้ำ แหล่งน้ำและการใช้ประโยชน์ มลพิษทางน้ำ น้ำเสียและการบำบัด มาตรฐานและการจำแนกคุณภาพน้ำ การวางแผนจัดการคุณภาพน้ำ และกรณีศึกษา

(Physical, chemical and biological properties of water; water resources and utilization; water pollution; wastewater and wastewater treatments; water quality standards and classification; water quality management planning and case studies.)

(2308317 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 22, 2009 at 1:29 pm

เสียงรบกวนในสิ่งแวดล้อม

leave a comment »

2308357    เสียงรบกวนในสิ่งแวดล้อม    Environmental Noise

ธรรมชาติของเสียงทางด้านฟิสิกส์เกี่ยวกับการได้ยินและความรู้สึกของคนที่มีต่อเสียง การศึกษาและการวัดเสียงที่คงที่และที่เปลี่ยนแปลงค่าไปตามเวลาเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานของการสนองตอบของคน เสียงจากโรงงานอุตสาหกรรม เสียงจากการขนส่งและจากแหล่งชุมชนอื่นๆ วิธีการลดเสียง การสูญเสียการได้ยินเนื่องจากการประกอบอาชีพ การวางแผนจัดการคุณภาพเสียงและกรณีศึกษา

(The physical and subjective nature of noise, steady and time-varying noise description, measurement and relation to criteria of human response; noise from industrial, factories, transport and other community sources; methods of noise abatement; occupational hearing loss; noise quality management planning and case studies.)

(2308357 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 22, 2009 at 1:24 pm

เทคโนโลยีการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม

leave a comment »

2308418    เทคโนโลยีการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม    Environmental Remediation Technology

หลักการของการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม โดยอาศัยเทคนิควิธีต่าง ๆ ทั้งทางด้านกายภาพ เคมี และชีวภาพ

(Principles of remedial technology; Physical, Chemical and Biological remediation techniques.)

(2308418 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 22, 2009 at 1:21 pm

การจัดการความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม

leave a comment »

2308428    การจัดการความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม    Environmental Risk Management

อันตรายและความเสี่ยง ขอบเขตงานของการประเมินความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม วิธีวิทยาการที่ใช้ในการประเมินความเสี่ยง ได้แก่ การบ่งชี้อันตราย การประมาณระดับความเสี่ยง และการตีค่าความเสี่ยง การควบคุมความเสี่ยงและการปฏิบัติเพื่อการจัดการความเสี่ยง

(Hazard and risk; framework for environmental risk assessment and risk management; methodology for risk assessment: hazard identification, risk estimation, and risk evaluation; risk control and implementation for risk management.)

(2308428 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 22, 2009 at 1:16 pm

การวิเคราะห์ข้อมูลทางสิ่งแวดล้อม

leave a comment »

2308447    การวิเคราะห์ข้อมูลทางสิ่งแวดล้อม    Environmental Data Analysis

การประยุกต์คอมพิวเตอร์เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลทางสิ่งแวดล้อม เทคนิคการสุ่มตัวอย่าง การใช้สถิติวิเคราะห์ข้อมูลทางสิ่งแวดล้อม การวิเคราะห์ทางสถิติแบบหลายตัวแปร การออกแบบการทดลอง การวิเคราะห์ข้อมูลอนุกรมเวลา การวิเคราะห์แถบความถี่ของข้อมูล เทคนิคการพยากรณ์

(Application of computer in environmental data analysis; sampling techniques; use of statistics in analyzing environmental data; multivariate statistics; experimental design; analysis of time-series data; speclrum analysis of data; forecasting techniques.)

(2308447 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 22, 2009 at 1:06 pm

ปฐพีวิทยาสิ่งแวดล้อม

leave a comment »

2308451    ปฐพีวิทยาสิ่งแวดล้อม    Environmental Soil Science

ธรรมชาติและสมบัติของดิน กำเนิดของดิน สิ่งมีชีวิตในดิน ความอุดมสมบูรณ์ของดิน การเกิดมลพิษและการแก้ไข

(Nature and properties of soil; soil genesis; soil fertility; living organisms in soil; soil pollution and mitigation.)

(2308451 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 22, 2009 at 1:03 pm