ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

Posts Tagged ‘Environmental

เคมีสิ่งแวดล้อม

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

CM482(47)
อ่านกันเถอะ...
เคมีสิ่งแวดล้อม 3 หน่วย
(Environmental Chemistry)

คำนำ : Introduction
สารบัญ : Content
บทที่1 : บทนำ
บทที่2 :มลพิษทางอากาศ
บทที่3 :การควบคุมสารมลพิษทางอากาศ
บทที่4 :การติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ
บทที่5 : เคมีของน้ำในธรรมชาติ
บทที่6 :มลพิษทางน้ำ
บทที่7 : การกำจัดน้ำทิ้ง
บทที่8 :การวิเคราะห์น้ำ
บทที่9 :สมบัติและปฎิกิริยาของดิน
บทที่10 :มลพิษทางดิน
บทที่11 :พิษวิทยาทางสิ่งแวดล้อม
บรรณานุกรม : Reference

การควบคุมมลพิษในสิ่งแวดล้อม

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

CH762
อ่านกันเถอะ...
การควบคุมมลพิษในสิ่งแวดล้อม 3 หน่วย
(Environmental Pollution Control)

บทที่ 1 : แนวคิดที่สำคัญทางเคมีสิ่งแวดล้อม
บทที่ 2 : การวิเคราะห์ทางสิ่งแวดล้อม
บทที่ 3 : พิษวิทยาทางสิ่งแวดล้อม
บทที่ 4 : มลพิษทางน้ำ
บทที่ 5 : มลพิษทางอากาศ
บทที่ 6 : มลพิษในดิน
บทที่ 7 : การควบคุมมลพิษและของเสียทางด้านนิติบัญญัติ
บทที่ 8 : การจัดการของเสียอย่างมีระบบ : การบำบัดและการกำจัด
บทที่ 9 : การลดของเสียในกระบวนการทางเคมี
บทที่10 : การหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่และการนำมาใช้อีก
ภาคผนวก :Supplement1
ภาคผนวก :Supplement2
ภาคผนวก :Supplement3
บรรณานุกรม :Reference

เคมีสิ่งแวดล้อม

leave a comment »

2302520    เคมีสิ่งแวดล้อม    Environmental Chemistry

การนำหลักการทางเคมีกายภาพ เคมีอินทรีย์และเคมีอนินทรีย์ มาอธิบายแหล่งกำเนิดมลภาวะ การเคลื่อนย้าย การแพร่กระจาย และการแปรสภาพของสารปนเปื้อน หรือสารพิษในระบบของสิ่งแวดล้อม

(Application of the principles of physical, organic and inorganic chemistry to understanding the origins of environmental pollutants, their transport, distribution and decomposition pathways.)

(2302520 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

เคมีวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม

leave a comment »

2302658    เคมีวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม    Environmental Analytical Chemistry

เทคนิคการสุ่มตัวอย่างของอากาศ น้ำ และดิน ซึ่งต้องคำนึงถึงสภาพแวดล้อม การวิเคราะห์สารดังกล่าวทั้งในสภาพแอโรซอลแก๊ส ฯลฯ โดยเทคนิคการดูดซับ เทคนิคปฏิกิริยาเคมี การดักจับและเทคนิคเฮดสเปส โดยใช้อุปกรณ์การวิเคราะห์ที่เหมาะสมโดยเฉพาะแก๊ส และลิควิดโครมาโทกราฟี

(Environmental chemistry, and various techniques for analysis of environmental pollutants.)

(2302658 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม

leave a comment »

2303525    ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม    Environmental Biology

การดำรงอยู่ของชีวิตในสภาพแวดล้อม รูปแบบของการปรับตัวเพื่อการอยู่รอด เนื้อหาเน้นในด้านนิเวศวิทยา วิวัฒนาการ พันธุ์ศาสตร์ประชากร ชีววิทยา อนุรักษ์และพิษวิทยาสิ่งแวดล้อม ปฏิบัติการในห้องเรียนและภาคสนาม

(Existence of life in the environments; ecological concepts evolution, population genetics, conservation biology, effects of science and technology development on life with an emphasis on ecotoxicology.)

(2303525 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

พิษวิทยาของสารฆ่าแมลง

leave a comment »

2303528    พิษวิทยาของสารฆ่าแมลง    Environmental Biology

องค์ประกอบและปฏิกิริยาทางเคมีของสารฆ่าแมลง เมแทบอลิซึมในแมลงและสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นปฏิบัติการในห้องดรียนและภาคสนาม

(Chemical composition and reaction of insecticides; mechanism in target and non target species, laboratory work and field study.)

(2303528 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 24, 2009 at 4:35 pm

ธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม

leave a comment »

2307502    ธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม    Environmental Geology

หลักการทางธรณีวิทยาและการประยุกต์ในด้านสิ่งแวดล้อม น้ำใต้ดิน ภัยพิบัติทางธรรมชาติ การวางแผนและพัฒนาโครงการที่มีผลกระทบในแง่ธรณีวิทยา การประยุกต์ข้อมูลด้านโทรสัมผัสและระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ ผลกระทบของกิจกรรมของมนุษย์ที่มีต่อดินและน้ำ การอนุรักษ์และแนวทางการแก้ไขปัญหา

(Principles of geology and their application to environment; groundwater; natural disasters; planning and development of projects affecting geological context; application of remote sensing and GIS; impacts of human activities on soil and water; conservation and mitigation measures)

(2307502 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 22, 2009 at 3:09 pm