ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

Posts Tagged ‘Facilities

การวางแผนและการบำรุงรักษาสถานที่และเครื่องอำนวยความสะดวกทางพลศึกษาและกีฬา

leave a comment »

2705673    การวางแผนและการบำรุงรักษาสถานที่และเครื่องอำนวยความสะดวกทางพลศึกษาและกีฬา    Facilities Planning And Maintenance In Physical Education And Sports

หลักการ มาตรฐาน การสร้าง การใช้ และการบำรุงรักษาสถานที่ และเครื่องอำนวยความสะดวกทางพลศึกษาและกีฬา ความปลอดภัย และการควบคุมมวลชนในสนามกีฬา

(Principles, standard, construction, utility, and maintenance of physical education and sport facilities; safely and spectators traflic in the sport complex.)

(2705673 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 13, 2009 at 4:32 pm

อุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกทางพลศึกษา

leave a comment »

172413     อุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกทางพลศึกษา     Equipment and Facilities in Physical Education

ความหมายของอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกทางพลศึกษา หลักการบริหารจัดการเพื่อการเรียนการสอนและการจัดการแข่งขัน หลักการดูแลรักษา หลักการพัสดุ นวัตกรรมทางพลศึกษาและการกีฬา

(The meaning of equipment and facilities in physical education. Principles of administration for teaching and procedures employed in competitions. Principles of maintenance. Principles of inventory. Innovation in physical education and sports.)

(172413 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 3, 2009 at 6:15 am

การจัดการด้านสถานที่ สิ่งอำนวนความสะดวกและอุปกรณ์การกีฬา

leave a comment »

3907307    การจัดการด้านสถานที่ สิ่งอำนวนความสะดวกและอุปกรณ์การกีฬา    Management of Places, Facilities and Equipment in Sports

หลักการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการ การใช้ และการบำรุงรักษาสถานที่สำหรับกีฬาในร่มและกลางแจ้ง สิ่งอำนวยความสะดวก ตลอดจนอุปกรณ์การกีฬา เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด

(Principles and practice regarding management, usage and maintenance of venues for indoor and outdoor sports, sports facilities and equipment to yield the best possible results.)

(3907307 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ตุลาคม 28, 2009 at 4:03 pm

มาตรฐานในการออกแบบอุปกรณ์และสถานที่ทางการกีฬา

leave a comment »

3908310    มาตรฐานในการออกแบบอุปกรณ์และสถานที่ทางการกีฬา    Standard in Sports Equipment and Facilities Designs

มาตรฐานในการออกแบบอุปกรณ์และสถานที่ทางการกีฬา ทั้งกีฬาในร่ม กีฬากลางแจ้ง และกีฬาทางน้ำ ข้อกำหนดของสถานที่และสนามแข่งขัน การประเมินความเป็นมาตรฐานของอุปกรณ์และสถานที่ดังกล่าว

(Standard in the design of sports equipment and venues for indoor, outdoor and aquatic sports; requirements of sports venues and competition fields; assessment of the standard of such equipment and venues.)

(3908310 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ตุลาคม 28, 2009 at 3:06 pm